Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1882 (8. évfolyam, 1-54. szám)

1882-05-07 / 20. szám

Rendőri hírek. — Paulinv András csavar­os miatt Markt-F ran zba, Rózsás Borbála csavargás miatt Nagy-Lengyelbe, Hartman Karolin csavargás miatt Pápára, Czompo Imre csavargás miatt Mesz- <euybe, Pénzes József szabadult fegyencz Seregé­lyesre tolonczoltatott. — A helybeli kereskedők fel­hivattak, hogy áruczikkeiket boltjaik elé a járdára ki ne rakják, mert az 1879. XV. t. ez. 119. §-a ' telmében megfognak birságoltatni. Balog Alajos színigazgató „A várpalotai rablógyilkosok“ czímű «indarab rendőri betiltása miatt — mely betiltás másodfokulag is jóváhagyatott — a nmélt. m. kir. belügyminisztériumhoz fellebbezett. Vár-Palotáról írja levelezőnk. — A vár­palotai izr. hitközség, Singer Ábrahám helybeli fő­rabbi indítványozása folytán, gyűjtést nyitott az Oroszországból kiüldözött zsidók segélyezésére s eddig is már szép összeg gyűlt össze. A főrendi ház reformja — foglalkoztatja most a politikai elméket és így minden röpirat figyelmet érdemel, mely ezzel foglalkozik. Pártos Béla röpiratát ajánljuk olvasóink figyelmébe, ára 40 kr. (Eggenberger-féle könyvkereskedés B. Pesten.; Halálozás. April 29-tŐl május 7-ig. Kaula Károly, 7 éves, fdltőmirigylob. Imre Gizella, 2% éves, vörheny. Ferenczi Mária, 2 éves, idült tüdőlob. Glück The- rézia, 65 éves, végelgyengülés. Cserfán Ferencz, 7V2 éves, tüdőgümőkór. Huber Julia, 63 éves, gu- aütés. Stampfl Mária, 54 éves, tüdőlob.J Dr. Fischer Béla, városi orvos. A „Korona“ vendéglőben [múlt héten szállva voltak: Stiller Miklós és neje enyvgyá- ros Szombathely. Kálmán B. kereskedő Bpost. Ar- neszt F. utazó Trieszt. Keiser N. utazó Budapest. Molnár Gábor földbirtokos Bpest. Braun Ede utazó Sz.-Fehérvár. Halasy I. százados Veszprém. Srei- ber Zsigmond kereskedő Bpest. Bratuck Heinrich kereskedő Bécs. Grosz Jenő utazó Kassa. Kurliln- der I. hivatalnok Bpest. Adler Jakab hajó-gyáros Bécs. Gebhardt Károly kereskedő Bécs. Drucher J. kereskedő Bpest. Sveinker Béla kereskedő Bécs. Tutmár Ferencz utazó Sz.-Fehérvár. Svastics D. földbirtokos Zalából. Polgár József kataszteri biztos Tapolcza. Csodányi M. hivatalnok Győr. Karlóczy Lajos alapítványi főtiszt Győr. Hammer H. utazó Kronach. Ányos Pál földbirtokos Pápa. Bükfalvi Miklós hivatalnok Bpest. Benkő Kálmán cement­gyáros R.-Komárom. Színház. Szombaton April 29-én adatott elő Kövér La­jos drámája ,A szép márquisnő* Lendvainé asz- szonynyal, a budapesti nemzeti szinház egyik első­rendű művésznőjével, a czimszerepben. Lendvainé asszony igen jól választott, mikoron a hatásos drá mát vette elsőnek, mert ebben művészetét tökéle­tesen kimutathatta. Az előadásra magára csak egy szavam van — a dicséret szava. Ez nem bók, ha­nem elismerés, mert midőn dicséretünket írjuk, a művészet mértékével mérünk És ezzel a mértékkel mérve a siker elvitázhatatlan. A darab legnehezebb szerepét — De Lange Marqui8nőt Lendvainé asszony oly sikerrel ábrá­zolta, hogy méltán megérdemlelte a játékára sűrűn felhangzott tapsokat. Játékában volt élet, volt szel­lem és a hol a helyzet kívánta, igazi érzés. Az első és második felvonásban előforduló alak, bárki játszsza is azt, nem kelt rokonszenves érzést a szívben. Ér­telmünk gyönyörködött e szellemmel irt és ábrázolt alakban. Azonban a negyedik felvonásban a mar- quisnő szenvedése, szerelme, méltó magyarázót nyert az este. A tűz és szenvedély, melyet Lendvainé asszony szerepébe öntött, rohamosan hódította meg a közönséget, mely csakhamar kifejezést is adott tetszésének azon frenetikus tapssal, melyet előidé­zett. Mély tüztí szemei, kifejezésteli arcza és egész valója annyi érzéssel magyarázta a darab nemes alakját, hogy egyes jelenetei kényeket csaltak so­kak szemeibe. A fő női szerep játszójához méltók voltak a kisebb szerepet vivők is. Czecz Katalin, kinek játéka természetes volt, felkiáltásai igázak, valója és meg­jelenése kedves. Molnár Gizella ügyesen játszott. A férfi-szerepek vivői közül az elismerést először is Szathmáry K. (Burignard tábornok) nyerte el. Szerepét kitünüen adta, játéka érzésteljes volt. A többiek is egytől-egyig kitettek magokért. Vasárnap, ápril 30-án adatott elő Schakes- peare vigjátéka „A makrauezos hölgy. Lendvainé asszonyai a czimszerepben. Az előadásról ugyanaz a mondani valóm, mi a másikról, t. i. igen jól si­kerűit. Leadvaiué asszony kitűnő, művészi játéka a közönséget elragadta, mely sietett is az elismerés koszorúját tapsokban kiadni, szóval az ő megjele­nése élvezetes estélyt nyújtott a közönségnek s hi­szem, nem is egykönnyen fogják elfeledni kedves játékát s fényes megjelenését. — A szinház zsú­folva volt. Kedden, május 2-án „A 47. czikk.* Dráma 4 felvonásban, előjátékkal. Irta Belot Adolf. Lend­vainé asszony harmadik s utolsó vendégfellépte. — Közönségünknek az a része,' mely az előadáson je­len volt, ismét élvezhette a gyönyört, melyet egy drámának művészi eljátszása nyújt. A jeles vendég művésznő egyes jelenései, de különösen az őrülpsi jelenet, megragadólag hatottak a nézőkre, kik nem is fukarkodtak tapsaikkal, mert a művésznőt min­den felvonás után többszörösen a lámpák elé hív­ták. A többi szereplők is iparkodtak játékukkal a hatást emelni. — Károlyi igazgató ur mindent el­követ, áldozatot hozni sem késik, hogy közönsé­günknek művészi élvezetet szerezzen; de fáradsága kárba vész, nálunk a közönyt megtörni nem képes. Csütörtökön, május 4-én adatott »Boccaccio* Rainer Antónia jutalmául. A közönség csekély száma nyomottá tette a hangulatot a színpadon és a szin - pádon kívül.- A jutalmazandó mindannak daczára gyönyörűen és szabatosan játszott és énekelt, sűrű taps és többszöri kihívással jutalmazta őt a kevés, de lelkes publikum. Mellette tetszést aratott Hat­vaniné (Fiametta) behízelgő kedves játékával és énekével. Haray (Lambertuccio) nevettető couplett- jeivel derültséget keltett. Szathmáry (Pietro), Tá- kóné (Izabella) jól alakítottak. A többi szereplők játéka is összevágó volt. Sorsolás május hóban. Május 15. 4°/0 Tisza és Szegedi díjkölcsön. Ansbach- Gunzenhausen vasúti 7 frtos sorsj. (s. h ) 3% Lüttlich vá­rosi 100 frkos sorsjegyek. Freiburg kantoni 15 frkos állam- sorsj. (nyer. li.) 4% Nápoly városi 250 frkos sorsjegyek. 4% Brüssel városi 100 frkos sorsjegyek. 3% Antwerpen vá­rosi 100 frkos sorsjegyek. 5% Pilsen-Prieseni vasúti els. (1. kibocs.) Május 20. Barletta városi 100 frkos sorsjegyek. 3% Brüssel városi 100 frkos sorsjegyek. Május 31. Badeni 35 frkos államsorsjegy, (sers. húz.) A hó és hőt napja Rém. kath. naptár. Protestáns naptár. Nap kel. ny. 7 Vasárnap A.. 4, Szanisz. A 4. Canlate 4 37 7 18 8 Hétfő Mihály megj. Szaniszló 36 19 9 Kedd N. Gergely Jób. Her. 35 20 10 Szerda Vietorin Autal, pk. 33 21 11 Csfit. Beatrix sz. Adolf, M. 32 23 j 12 Péntek Pongrác Pongrác 30 25 113 Szombat 1 Szerváé Szerváé 29 26 Veszprémi piaczi árak. i g .S !&*£ Búza. . . legjobb . 79 közép 77 legalább való. 75 Rozs . . . [legjobb . 72 közép 71 legalább való . 70 Árpa. . . legjobb . közép 65 64 legalább való. 62 Zab ... (legjobb . 40 'közép 38 legalább való. 37 Kukoricza legjobb . 75 közép 74 legalább való. 73 Dara liszt . . Zsemlye liszt . Fehér kenyér liszt . Fekete kenyér liszt . . . Kukoricza liszt . Búza dara . Rizskása . . Árpakása (dara) Köleskása . ♦ • • • 100 kilónkinti ára frt 12 11 11 9 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 7 22 20 18 13 7 22 26 24 11 kr. 50 40 20 50 60 30 10 90 50 50 22 20 18 14 8 22 26 24 12 Lapszemle. A „Pápai Lapok“-bau dr. Steiner József válaszol An­tal Gábor minapi czikkére, kifejtve, bogy a pápai zsidó hit­község magyarosodási ügye a legszebb sikert biztosító utón van, csak türelemmel kell eléje nézni. A „Vasmegyei Lapok“ nagy nemzetgazdászati ese­ménynek mondja azon szerződést, melyet a magyar állam az osztrák államvasuttal kötött. A „Váczi Közlöny“ a bárgyú czímkórság ellen kel ki és igen helyesen: asszonyom, kisasszonyom, uram, tisz­tességes magyaros megszólításokat ajánl. Az „Esztergomi Közlöny“ felsorolván Kossuth érde­meit azt óhajtja, vajba mezgalom indulna meg minden na­gyobb városban, hogy Kossuthot aranytollal, babérkoszorú­val vagy albummal megtisztelnék korszakot alkotó müve befejezte alkalmából. Helyeseljük. A „Vasmegyei Közlöny“ állítja, hogy napjainkban a gyermeknevelés a társadalom első kérdéseinek sorában fog­lal helyet, hogy a korszelem megérlelte a gyermek észszerű nevelését, az Frőbel Frigyes müve, örök érdeme. A „Keszthelyében Koroda Pál a schulverein czikké- ben mondja, bogy a német professarak híresek arról, hogy mily pompásan tudnak a levegőben építeni. Az „Üstökös“ napról-napra érdekesebb lesz; leg­utóbbi száma változatos tartalommal, csattanós élczekkel és jellemzetesen változó képekkel jelent meg. Czímképei And- rássy Gyula, mint madárijesztő. A „Szombati Újság“ az orosz zsidók állapota czímű humános czikkét közli az „Egyetértésének. A „Községi Közlönyében Barta László védelmébe veszi a községi jegyző-kart, mert egyesek elaljasodásáért nem lehet az egész kart elitélni. A „Közoktatás“ a gymnasiurai nevelésben keresz­tény elveket követel Az „Aiföltü Iparlap“ igaz magyaros férfias nyíltság­gal támadja meg a tőzsdéket, melyek telve vannak a csa­lások fölötti szemrehányás tényeivel. Az „Alsó Tlszavidék“-ben dr. Ferenczy Alajos azok­nak, akiket illet ezikkében azt vágja a zentaiak szemei közé, hogy a gymnasium szervezésének alapmunkájánál megfeledkeztek az állandóság biztosítékairól. A „Nagykikindal Közlöny“ szerint Széchényi kard és corpus juris helyett gazdasági fejlődéssel és önálló magyar tudományos neveléssel akarta a magyar jövőjét biztosítani. A „Sopron“ két fontos ügyet tűz Sopron város elé : egy kényelmes, a város helyzete- és rangjának megfelelő vendégfogadó építését és az evang. temető bezáratását. A .,Marmaros" közművelődésünk érdekében óhajtja, hogy a közönynyel, az egyenetlenséggel szakítsunk. A „Székesfehérvár é8 Vidéke“ saját nyomdájában jelenik meg. Vásár után czímű szép ezikkében magvas esz­mék közt találóan mondja: A Sarak Bernhard-féle kalapok s porban úszó selyemruhák nagyobb tiszteletet kapnak ma, mint a cartonrubában járó tiszta becsület. A „Zala“ keményen ostorozza Nagy-Kanizsa közegész­ségügyi viszonyait, majd feljajdul, hogy a társadalomból kezd kiveszni a családias jelleg. A „Zalai Közlöny“ derék szerkesztője Bátorfi Lajos úr megválik a szerkesztéstől. Őszintén sajnáljuk, hogy ily kiváló irodalmi munhásságú és tapintatos modorú egyén ki­lép a szerkesztők sorából. Szép és munkás múltja, kívánjuk biztosítsa neki hosszú évek során át jelenének tiszta boldog önérzetét — Bátori Lajos után a lap szerkesztését Szalay Sándor vette át. Üdvözöljük az uj kollegát! A „Magyar Pénzügy“ Írja, hogy az állami állatbiz­tosítás eszméje, melyet nálunk a györvidéki gazd. egylet pendített meg, az érdekelt köröket Ausztriában is foglalkoz­tatja. Győrött „V idéki Lapok“ czimen szépirodalmi, ismeretterjesztő és társadalmi napilap indúlt meg Epstein Gyula szerkesztése alatt. A lap változatos tartalmú. Egész évre csak 10 frt. A „Máramaros“ az adókivetésről mondja: A polgár megadóztatandó kellően számba vett jövedelme után a nél­kül, hogy az adótökéjét a további produktiv működés elő­feltételét megtámadná. A „Győri Közlöny“ meghatóan emeli ki Winterl An­tal főpapnak érdemeit, ki Győrött cselédmenházat állított azon női személyek részére, akik valahonnan szolgálatból élbocsáttattak, de egy ideig alkalmazást még nem kaphattak. Valóban szép emberbarát! nemes tett. Vajha másutt is után­zókra akadna! Szerkesztői üzenetek. Sz. D, Veszprém. — Mellőzni fogjuk, nehogy az ár ellen látszassunk úszni. N. G. Felső Eörs. — Tiszteletünk jeléül szakfüzete­ket menesztünk Felsö-Eörsre. Üdvözlet. Sz. K. Fiume. — Köszönettel vettük ; megindítjuk. Polgár. Pápa. — A „Pápai Lapok“-ban megjött a vá­lasz. Üdvözlet. T. L. Balaton-FÜred. — Sajnáljuk, hogy nem lehetett szerencsénk. Üdvözlet. Calamus. Budapest. — Üdvözlet. Fogadja részvétün­ket is ez alkalommal; ha. időnk engedi, levélben többet. S. I, Kolozsvár. — Adja át R — bácsinak gratula- tiónkat. Nem feledkeztünk meg róla, de nem volt érkezé­sünk eddig. M. Gy. Veszprém. — Positive tudjuk, nem szívesen venné a közlést. Üdvözlet. Felelős szerkesztő s kiadó: LÉVAY IMRE. Laptulajdonos; KRAUSZ AKMIN. 71 865 1882 H I R D E T E § E K. Haszonbért hirdetmény. 3-1 számhoz. A somlyó-vásárhelyi kerületi közalapítványi királyi főtisztség részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a Nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztéri­umnak f. 1882. évi ápril 25-én 18724|1880. sz. alatt kelt rendelete folytán, a somlyó- vásárhelyi vallás-alapítványi uradalomhoz tartozó felső-iszkázi-, csőszi- és kisszőlősi 5 1 985 %20, hold birtok, folyó 1882. évi májusié 23-án délelőtt 18 órakor Győri a királyi közalapítványi főtisztségnél — kizárólag zárt — ajánlat utján megejtendő árverés mellett, 1882. évi augusztus 13-tól kezdve, egymást követő tizennyolez évre, vagyis 1900. évi augusztus 12-ig bezárólag, a Nagyméltóságu vallás- és közoktatás^ ügyi m. kir. minisztérium jóváhagyásának fenntartásával haszonbérbe fog adatni. Zárt ajánlatok kellőleg lepecsételve, 50 kros bélyeggel ellátva, háromszáz (300) forint bánatpénz hozzácsatolásával f. 1882. évi május 20-ig, illetőleg az árverés kez­detéig Győrre a közalapítványi kir. főtisztséghez küldendők be. A zárt ajánlatokban foglalt ígérvény határozott összegben számmal és betűvel Írandó ki, mások ajánlatára való hivatkozás nélkül. A zárt ajánlatokban világosan ki­teendő, hogy vállalkozó a részletes árverési feltételeket olvasta s annak minden pont­ját részéről kötelezőleg elfogadja. A részletes feltételek Győrött a közalapítványi kir. főtisztségnél betekiuthetők Győrött, 1882. áprilhó 30-án. A Somlyóvásárhely kerületi közalapítványi kir. főtisztség. (Utánnyomat nem dijaztatik.) 72 (H) 1-1 15. 77. Alulirott bir. végrehajtó közhírré teszi, hogy a veszprémi kir. törvény­szék múlt 1881. évi 7054. sz. végzésével STEINER MÓRICZ ellen Spitzer Rozália ré­szére 400 frt követelés végett elrendelt biztosítási végrehajtás folytán lefoglalt, — E. F. Nestrasil részére az iglaui cs. kir. járásbiróság múlt 1881. évi 5989. számú vég­zése folytán 120 frt 25 kr. s a gross-meseritsclii cs. kir. járásbiróság múlt 1881. évi 1048. sz. végzése folytán 61 frt 57 kr. tőke s járulékai erejéig felülfoglalt s 665 írtra becsült szobabeli bútorok, üveg almárium, varrógépek, présgép, láda, ponyva, sátor 122 pár női czipőből álló ingóságok E. F. Nestrasil kérelmére nyilvános árverés ut- ján eladandók, minek a helyszínén vagyis Siófokon alperes lakásán és üzlethelyiségében leendő eszközlésére határidőül 1882. évi május Iló 12. napjának d. e. 9 órája kittizetett, melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érdeklett ingóságok emez árverésen becsáron alul is eladatnak. Kelt Euyingen, 1882. ápril 30-án. ' Pósa Károly, ____ kir. bir. végrehajtó. 865 1 882 ARLEJTESI HIRDETMÉNY. számhoz. A nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztériumnak 1882. évi aprilhó 25-én 18724. 1880. szám alatt kelt rendelete folytán a somlyóvásárhelyi vallásalapít­ványi uradalomhoz tartozó: felső-iszkázi, csőszi és kis-szőllősi birtokon egy cselédház és ököristálló építése engedélyeztetvén; ezen építkezésre ezennel zárt-ajánlattal egybe­kapcsolt nyilvános szóbeli árlejtés hirdettetik. Az árlejtés f. 1882. évi májushó 20-án d. e. 10 órakor Győrött az alapítványi kir. íőtisztségnél fog megejtetni, hol azon határnapig a zárt ajánlatok is benyújtandók. Az építkezési összeg: kilenczezer háromszáz hetvenhat forint (9376 frt) 72 kr- ban állapíttatván meg, a kikiáltási árt ez képezendi, melynek 10 százaléka az árlej- tezők által az árlejtés megkezdése előtt bánatpénzül leteendő, illetőleg a zárt ajánla­tokhoz csatlandó. Az árlejtés eredményének a nagyméltóságu vallás- és közoktatási m. kir. mi­nisztérium által leendő jóváhagyása fentartatik. A zárt ajánlatokban az ajánlati összeg betűvel és számmal kiírandó, valaminl az is kijelentendő, hogy az árlejtési feltételek az ajánlattevő előtt ismeretesek. Az építkezési részletes feltételek, valamint a költségvetések és előmértékeli Győrött a közalapítványi kir. főtisztségnél megtekinthetők. Győrött, 1882. ápril 30. A somlyóvásárhelyi kér. közalapítványi kir. főtisztség. 70 (Utánnyomat nem dijaztatik.) 3_i

Next

/
Oldalképek
Tartalom