Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1879 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1879-04-13 / 15. szám

Kis Zsófia 2. Vincze Mária 10. Pál Julianna 2. Pölöskei Juliánná 2. Bor Zsuzsánna 1. Vincze Zsófia 5. Halmi Mária 5. Takács Zsu­zsánna 2. Hutflesz Mária 5. Halmi Rebeka 5. Lázár Erzsébet 1. Hornyák Juliánná 2. Véber Juliánná 2. Véber Teréz 1. Radics Mária 2. Összesen 29 írt. 50 kr. Ihász Imre úr Hathalom 20. sz. gyűjtő ivén: Ihász Imre 50 frt. Haun Károlin 5 írt. ifjú Perczel Sándor 5 frt. Bejczy István 2 frt. Túri Szániszló 2 frt. Szabó Sándor 2 frt Fekete Ignácz 1 frt. Farkas Sándor 1 frt. Kovács György 1 frt. Lővinger Gábor 2 frt. Laca Anna 1 frt. Horváth József 30. Mészáros Ferencz 50. Szallai Dániel 20. Fodor Sándor 30. Szokodi Imre 20. Vincze Lidi 50. Farkas Rozi 50. Nagy Pista 20. Boldizsár Sándor 10. Kertész Pista 10. Németh László 50. Csapó Katalin 50. Ballai János 20. Kolonics János 20. Jungrert János 20. Borbély Imre 20. Ku- rucz Imre 20. Szabó Sándor ifjú 20. Kámfor István 20. Németh Gábor 20 Szabó Sándor öreg 20. Kurucz János 20. Szabó Mihály 20. Ilujter György 20. Horváth Márton 20. Ke­resztes József 20. Német István 20. Huj tér István 20. Sperai Lőrincz 20. Tóth István 20. Varga János 20. Molnár Ignácz 20. Horvát Lajos 20. Takács Farkas 20. Borbély István 20. Savanyó János 20 Novák Pál 20. Keresz­tes István 20. Összesen 81 frt. 10 kr. Kádárta község 73. számú gyűjtő ivén: Kádártai ref. ecclesia 2 frt. Kádárta község 5 frt. Sörös István 2 frt. Pap István 10. Vajda Gábor 50. Gondán Sándor 10. Zsoldos István 20. Szabó Jánosné 4. Endrédy Gábor 10. End- rédy Dániel 5. Fazekas István 10. Fazekas János 6. Varga István 20. Füst István 10. Molnár János 30. Lángi Mihály 10. Tótik Gábor 5. Péter János 50. Péter Jánosné 30. Péter Lidia 30. Szűcs János 50. Márkus Mi­hály 20. Endrédy János 20. Zsoldos István 20. Szolga József 10. Szolga Mihály 20. Fazekas Gábor 10. Fazekas János 10. Endrédy József 5. Kántás Lajos 10. Kántás Benjámin 10. Osváth Sándor 2. Kántás Mihály 10. Balázs István 10. Végh Ferencz 1 frt. Arany József 20. Földesi Tamás 10. Tótik János 20 Hor­váth Józsefné 10. Zsargó István 20. Endrédy Sándor 20. Kántás János 30. Kántás Péter 20. Csizmadia Károly 40. Vajda János 20. Kiss Dániel 10. öreg Pap János 40. Kaki István 50. Kántás József 8. Vajda János 40. Osváth Mihály 5. Kaki Pálné 50. K. Molnár István 10. Horváth István 10. Bőczi Imre 10. Steinekker Ignácz pengő pénzben három ezüst h. Koronczai András 20. Diamont Simon 10. Ujj János 1 frt. Slakker Mihály 40. Bucsu- házi József 10. Galambos István 10. Csincsi Imre 10. Gazdag András 3. Mályhofer And­rás 20. Molnár Jánosné 40. Simon István 10. Molnár József 5. Langi György 40. Kántás Dániel 20. Endrédy Ferencz 20 Nagy Péterné 10. Gubicza Márton 10. Kis Sándor 20. Márkus István 10. Kohn András 25. özv. Czimperné 20. Hegedűs József 50. Farkas Kálmán tanító 30. Henrik Mátyás 20. Farkas József 20. Végh Márton 50. Arany János 10. Molnár Sándornó 10. Szarka Bálint 10. Arany Mihály 10 Tótik Gábor 10. Tótik István 6. Vajda Pál 20. Vajda József 10. öreg Molnár István 50. Horváth Pál 20. Molnár Péter 20. Vajda Sándor 20. Járdánházi József 10. Tolnai Sándor 10. Fülöp Jáuos 10. Temesvári István 10. összesen 28 frt 45 kr. Mindezen kegyes adományokért úgy a t. gyűjtők-, mint az adakozóknak szerencsétlen honfitársaink nevében hálás köszönetemet nyil­vánítom. Az adakozók összegei mind felkül­dettek a m. k. belügyminisztériumhoz, neveik pedig a lap körülményeihez képest fognak közzététetni. ‘Bezerédy Gyula, alispán. iFolyt, köv.) A „ fokszabadi‘-i rom. kath. mindkét rendbeli iskolás gyermekek könyöradománya, a szegedi árviz-károsult felekezel nélküli is kolás-gyermekek némi felsegélésére. Gilicze József 10. Gubicza Imre 10. idősb Bocska József 4. id. Kovács József 2. Bognár János 1. Horváth Imre 4 Tóth Mihály 2. Bognár Erzse 1. Takács Kati 3. Takács Klári 1. Gilicze Gizella 5. Gubicza Katicza 6. Mojzes János 1. Séta Etel 10. Varga Imre 1 Séta József 2. Séta István 1. Mojzes József 2. ifj. Bocska József 2. Sulák Erzse 1. Sulák Kati 1. Balassa Mári 1. Kardos Mári 10. Németh Erzse 1. Németh Róza 1. Bácsi Teréz 1. Hegedűs Jó­zsef 5. Hegedűs Gyula 5. Ekecs Márta 10. Majdan Teréz 11. Sass János 8. Bácsi József 10. Sándor Imre 5. Sándor József 5. Ivanich János 5. Kálmán József 5. Borsos Pál 3 ki. Bocska Rozi 3. Bocska Erzse 1. Ratter János 1. Márkus János 1. Szakonyi Fereucz 21. Su­lák Rozi 7. Horváth Kati 1. Kálóczky Mari 5. Bácsi Anna 4. Pintér Kati 2. Ratter Lujza 1. Márkus Juli 1. Borsos Mári 3. Szatay György 5. Takács Gyula 1. ifj. Pintér János 1. Tóth Imre 1. Szabó Teréz 1. Perczel La­jos, tanító 84. Összesen 3 frt. azaz három frt. o. é. A várpalotai izr. tanoda növendékei az iskolai takarékpénztárba tett filléreikből a sze­gedi árvízkárosultak javára adakoztak: Sebőn Flóra 30. Neuvelt Béla 20. Steiuer Gyula 10. Steiner Lajos 10. Kuöpfelmacber Béla 10. Knöp­felmacher Ferencz. 10. Novák Adolf 10. Tehel Lipót 10. Hochstádfer Béla 4 Fried Mór ifj 5. Rosenberg Jakab 5 Rosenberg Lipót 5. Ilerczeg Arnold GO Goldschmid Ignácz 10. Fried Mór id 5. Fried Nett! 5. Grünfeld Gyula 5. Grün Száli 20. Lőwi Netti 10. Lőwi Miksa 10. Alstüdter Mari 50. Hercz Dezső 1 frt. Keiner Miksa 10 Keiner Hermina 10. Stei­ner Berta 50. Bernstein Ignácz 20. Deutsch Mór 40. Deutsch Ignácz 30. Deutsch Julcsa 30. Novák Janka 10. Hercz Aranyka 20. Böhm Margitka 16. Márkusz Adolf_5. Scheiber Lujza 20 Reich Róza 30. Hercz Ödön 5 Kohn La­jos 5. Singer Sára 25. Stern Ilka 20. Scbvarz Mór 4 Steiner Etelka 10 Stern Mariska 36. Gold Julcsa 10. Gold Lipót 10. összesen 8 frt 20 kr. A kupi ref. iskola adakozása: Tóth La­jos ifj. 20. Tóth Gizella 20. Lakos Károly 5 i Gáspár Ferencz 5. Czere Mari 5 Varjú Rozi ! 4. sz. Varjú János 3. sz Varjú Lajos 2. Gás- ' pár Lajos 2. Varjú P. János 2 Varjú P. Lajos 2. Bekő György 2- Sebestyén Izabella 2. Se­bestyén Jenő 2 Sebestyén Tivadar 2. Cseke Örzse 3. Cseke Zsófi 2. Nagy P. Zsófi 2 Szalay Juli 1. Szalay Rozi 1. Czere Rozi 2. K. Varjú Pál 1. K. Varjú Ferencz 2. Bekő Örzse 1. Varjú M. Juli 1. Varga Juli 5. Varga Lajos 5. Lakos Lajos 2. Szalay Sándor 1. Bekő József 2. Varjú Sándor 1. Nagy Mári 2. Varga Károly 1. Czere Mihály 2. Császár Zsófi 1. Császár Mári 2 Szabó Ferencz 2. Szabó Örzse 2. Abrahám István 2 Abrahám Zsófi 2. Antal János 1. Nagy János 2. Nagy Zsófi 1. Össze­sen 1 frt 30 kr HÍREINK. * I * 3 »Boldog alleluját! — A mai magasztos ünnep alkalmából tisztelt olvasóinknak boldog alleluját kivárniuk. ’Gyászhír. - Megilletödve veszünk tu­domást azon szomorú esetről, mely a vesz­prémi járás köztiszteletben álló szolgabiráját, tek. Kleczár Ferencz urat és családját érte. j Ugyanis tiz éves leánykája, Margit, aki maga volt a csupa élelvidorság, rövid néhány napi ' szenvedés után múlt csütörtökön esti 7 órakor szivbelhártya-lobban meghalt. Tetmetéso a kis I ártatlannak tegnap szombaton d. u. 4 érakor volt a család nagyszámú tisztelőinek részvéte mellett. Áldás hosszabb életre méltó poraira! A megszomorodott atya és család találjon némi vigaszt tisztelőinek őszinte részvétében. "Megyénk adakozása. — A szegedi ár vizkárosultak részére megyénkből az alispáni hivatal útján ápril 10-ig bezárólag tízezer kilenczszáz forint küldetett fel a belügyminisz­tériumhoz. Ha ehhez számítjuk a Pápa városa által küldött kétezer forintot és egyesek te­temes összegeit, megyénkből közel 15-IC ezer forint ment az alföldiek részére. Megyénk, itt is megmutatta, hogy a jótékonyság terén sem az utolsó. »Adakozás - Szerkesztőségünknél utolsó kimutatásunk óta adott a szegedi árvízkáro­sultak részére Varga Lajos, torv. biró, 3 frt. Várady Lsigmond gymn. tanuló 1 frt. Cseres­nyés László tauuló 60 krt. ■A szegedieknek. - Az első poletában még adakoztak : Bezerédy Miklós 10 frt. Szalay Mihály 1 db arany. dr. Zátikay Gyula 3 frt. Maróthi Ferencz 1 frt. Babos István (kocsis) 50. Lusztig Farkas 50. Fischer József 50. Szeitel Mária 20. Tarányi Ferencz 10 frt Marosi Mária ezüstben 2 frt. Veledics Mária 40. Csornai Mária 20. Szedlák Mihályné 30. Németh József 10 fit. Nagy Józsefné 2 frt. Molnár Dénes 5 frt. Lakatos Lajos 1 frt. Összesen: 46 frt 60 kr. és 1 db arany. »Megyei bizottsági gyűlés. - Megyénk múlt hétfőn és kedden bizottsági ülést tar­tott tek. Bezerédy Gyula alispán úr elnöklete alatt a bizottsági tagok szép számú részvétele mellett. A telette nagymennyiségű folyó ügyek közöl ez úttal kiemeljük, hogy az ő Felsége­iknek e hóban tartandó jubilaeumára a megye tek. Végbely Dezső urat bizta meg a hódoló felirat készítésével, melynek megbirálására Kisovics József, Pöschl Károly, Kenessey Pongrácz, Szabó Imre, Kenessey Károly és Lévay Imre bizottsági tagok küldettek ki. Az euying-szilasi út jó karba helyezésére a megye háromezer forintot szavazott meg. Ezen ország­útid a fedanyag a magy. nyug. vasúttársnlat közvetítésével lesz szállítva a társulat rétlii pusztai kavics-bányájából Lepsényig, hol le­rakodási helyűi gr. Nádasdy Fereucz ő méltó­sága saját birtokát engedte át díjtalanul. — Csapó Kálmán útválasztmányt indítványozott az eayingi járásra, mely indítványt a megye nemcsak elfogadta de valamennyi járásra kiter­jesztette. Ez útválasztmány az egyes járásokra így választatott meg: 1) a veszprémire: Pöschl Károly, Békefi Ignácz, Tóth József, Ferenczy Károly, Kisovics József. 2) a devecserire: Auerhammer Ferencz, Martont'alvay Pál, Reé Jenő, Ihász Lajos, Barcza Bálint. 3) a pápa­ira: Konkoly Lajos, Kiss László, Osváld Dá­niel, Horváth Lajos, Hencz János. 4) a zirczire: Hunkár Mihály, Ányos Tivadar, Sárkány Mik­lós, Ányos László, Hencz Tamás. 5) az enyin­gire: Itj. Kun György, id Bélák István, Ku- tassy Ferencz, Wertheim Hermann, Purgly Sándor, Tóth Ede, Várady Gyula, Krisztinko- I vies Aladár, Halász Károly. »Kinevezés. - Főispánunk ö méltósága Barcza Kálmán veszprémi ügyvédet tisztelet­beli tiszti ügyészszé, Koller Sándort tisztelet- j beli aljegyzővé nevezte ki. »Megtekintésre. — Veszprém megye j 1878. évi pénztári számadása a számadási ős- ! szes iratokkal együtt tizenöt napig az alispáni hivatalban ki lesz téve és bárki által megte- j kinthető. »Nagyhét. — Időjárásunk a nagyhétnek egészen megfelelő szomorú mezt öltött magára folyton borús és esős volt. Ez azonban nagy- ; pénteken nem akadályozta az ájtatoskodókat ! a szent sírok látogatásában. Nagyszombat sürü ködesővel kőszöutölt be és kevés kilátást nyuj- j tott a derűre a feltámadásig. *A veszprémi gazdasági egylet — ápr. 7-én d. u. 3-kor igazgató választmányi gyűlést tartott gr. Nádasdy Ferencz ő méltóságának elnöklete alatt. Az átalakított egyleti alapsza­bályok olvastattak lel és fogadtattak el. Ezután több egyleti folyó és egyéb az egylethez beér­kezett ügy intéztetett el, végre a májusi megyei közgyűlés első napjának délutánija tűzetett ki a gazdasági egylet közgyűlése nap­jául, az előtte való napon, tehát május 4-én ismét igazgató választmáuyi ülés lesz. Az egylet tagjai szép számmal voltak jelen. »Köszönet. - A helybeli kegyes tanító- rendi nagygymnasium igazgatósága azon 20 o. é. forintért, melyet a veszprémi takarék- pénztár az intézet tanszerei gyarapítására ajándékozni kegyes volt, hálás köszönetét mond. »Szinügy. — Balogh Alajos színtársulata múlt kedden tartotta városunkban utolsó elő­adását és tőlünk a társulat újjá szervezése után Csepregre költözött. Balogh színtársulata egyike volt azon kevés színtársulatoknak, melyek nem csak saját érdekeiket de a szin- pártoló közönség érdekeit is szivén hordják. Tartozunk ezen elismeréssel annak a társulat­nak, mely a legkritikusabb helyzetben, nél­külözések közt, aránylag csekély pártolás mellett soha meg nem vonta a zenét a kö­zönségtől, a legjövedelmezőbb napok előadá­sait tette jótékonyczéluakká és a beállott j szegedi katasztrófa első perezében egy egész bérletjövedelmének felét Ígérte és később oda adta a szegedieknek. Műsorozata elég válto­zatos volt és, ha egy-két gyengébbet leszá­mítunk, a darabok jók voltak. Határozottan jók voltak az előadások, ami a kitartó szor­galom- és iparkodásról tesz tanúságot, mely a társulat minden egyes tagját jellemzi. Ä tagok fegyelmezettsége, azoknak müveit vise­leti modora a színházon kívül is csak emelte a társulat erkölcsi reputatióját és így az el­távozott színtársulat a legjobb emléket hagyta városunkban maga után hátra. Tiszta szi­vünkből kívánjuk, hogy Csepreg nagyobb pártolásban részesítse a derék színtársulatot, mint azt mi tehettük. »Bozsokról értesülünk, hogy ott Tóth Kálmánná úrnő száz forintot gyűjtött a sze­gedi árvízkárosúltak számára és ezen összeget a »Fővárosi Lapok“ szerkesztőségéhez küldte. Ebhez járúitak: a gyűjtő nő 25 frt, Tóth Kálmán 25 Irt, Kenessey Lajosáé, Kenessey Margit, Ploszer József, Bach Tivadar, Bognár Gábor, Bach József, Szűcs István öt-öt frt, Spitzer Sándor 2 frt, Farkas Gábor, Grama- necz Anna, Sáska György, Márkus Dániel, Bognár Sándor, Karácsonyi Sándor, Braun Fülöp egy-egy frt. (Hat formt adakozás nincs a jegyékben név szerint említve.) »Lapunk 13. számában jelezve volt Szeged pusztulása irta Kákái Aranyos Nr. 3. (Mikszáth Kálmáu) Átolvastuk e 64 lapra lapra terjedő munkácskát. írója ki mint szemtanú elejétől fogva végig élénk részt vett a veszedelemben, híven Írja le, miként küzdött e város a szörnyű elem ellen s mikép tört az be minden erőmegfeszités daczára. Élénk színekkel könnyű folyékony irályban rajzolja a megrázó katasztrófát, mely az alföld legvirágzóbb s hazáuk második városát dönté romba. Pompeji és Herculauum elpusztulásához hasonló katasztrófa ez. Ajánljuk lőleg Szeged iránt érdeklődők figyelmébe. Ára 40 kr. Kap­ható Krausz Armin könyvárusnál. »Györe-kert. - A kellemes fekvésű és sűrűn látogatott Györe-kert új bérlőt kapott. A Fischer család vette ki. A javítások, me­lyek szükségesekké váltak már jó részben be- fejezvék és a megnyitás husvét másnapján, hétfőn, fog ünnepélyesen megtartatni. Felhív­juk e kedves mulató helyre a közönség figyelmét. »Az egészség érdekében. - Panaszt vet­tünk hogy a mészárosok közöl többen nem tartják meg a reudeletet, hogy a vágóhídon vágjanak, hanem szép suttyonban otthon hol üzlethelyiségeikben hol az udvaron vagy szemétdombon végzik el, ami a vágóhídra való, ez által megfertőztetik a szomszédok levegőjét, mi az egészségnek rovására megy. Rendőrségünk figyelmét hívjuk fel e vissza­élésre és kellő szigort kérünk a rendeletkiját­szók ellen. »Pápáról írja levelezőnk, hogy a jóté­kony nőegyletnek folyó hó 1-éa rendezett hang­versenye minden tekintetben sikerült a közön­ség a működőket koszorúk és tapsokkal ju­talmazta; különösen tetszett Jókai Mórnak »Bölcső“ czímfi költeménye, mit a költő unoka buga Jókai Etelka szavalt és Soós Lajosnak »Szeged“ czímű ódája. A hangverseny tiszta jövedelme 240 frt- lett. A helybeli szolgabi- róságnál önként jelentkezett egy homokbödögei földinives gazda, ki cselédjét oly szerencsét­lenül ütötte fejbe, hogy a cseléd bele balt. Gergelyi községből pedig azt jelentik, hogy ott egy helybeli lakosnak elásott hullájára akadtak, kit a gyanú szerint neje és en­nek kedvese gyilkoltak meg. »Szent-Istvánról Írják lapunknak: — Ami a magunk mezei dolgát s ez évben lehető terméuybeli reménységünket illeti igen sajnos, hogy erre nézve a legszomorubb és leverőbb kilátásaink vannak. Őszi vetéseink, különösen a legjobb minőségű lapályos föl­deinkben — a föld felszínére feltolakodott vizfakadékok miatt többnyire kivesző állapot­ban vannak, s csak a dobályosabb földekben lehet itt-ott szépen zöldelő őszieken gyönyör­ködtetni szemeinket. — A tavaszi mezei munka pedig, t. i. az árpa, zab, s takarmányneműek vetése, krumpli rakás. stb. egészen pang, — mert elannyira fel vannak fakadva, különösen tavaszi alá való földeink, hogy mint szent- istváui lakos társaimtól haliám, a legéltesebb emberek sem emlékeznek ily nagy nedvességre. Az 1853-ik évet emlegetik itt, hogy akkor is sok nedvesség volt, de oly nagy mérvű mint most, akkor sem volt. Ha oly gyakoriak lesz­nek az esőzések mint eddig voltak, akkor álmod­nunk sem lehet földeink rendes időbeni el- miveléséről, — hiszen már is el vagyunk késve, s ennek következtében a jövő aratást s bárminemű termést a legszomorítóbb re­ménységgel várhatjuk. Egyedül a szőlőhegyek azok, melyek a szorgalmas munkásokat foly­tonosan keblükbe fogadhatják, de hogy minő eredménye lesz a munkának, az még a jövő titka. — Syay Jerenc\. *(„A magyar klérus adomákban.“) ezimü vaskos kötet jelent meg legközelebb Lauffer Vilmos kiadásában. A gazdag gyűjteményt, mely hazánk jelesebb főpapjainak és papsá­gának életéből merített adomák, történetek és bou-motk tára, jéizü kedélyvidámíté olvasmány gyanánt a legmelegebben ajánlhatjuk. Érdeme az ily gyűjteményeknek, hogy számos, népün­ket és gondolkodásmódját híven jellemző ado­mát a tömegesebb egybegyűjtés által nem en­gednek végkép veszendőbe menüi. Pázmándy, Batthyány kardinális, Széchényi kardinális, gróf Eszterházi érsek, Kopácsy József, Biró, Hor­váth, Szepessy, Nádasdy, Kárner, Novák, Ko­vács, Scitovszky, Bartakovics, Szenczy, Lono- vits, Jekelfalussy, Simor, Haynald, Egyed, Rö­mer, Mikajlovics, Saguna, Bodoia, Kis János, Kriza, Balogh főpapok; azonkívül névtelenek, kanonokok, esperesek és plébánosok, nagy tiszteletű és tiszteletes urak, barátok, regi- meutspaterek, kolduló barátok, káplánok, legá­tusok kispapok és rabbik vannak itt bőven képviselve adomáikkal. Ára 2 frt. »„Újabb költemények“ — czim álatt Balogh Gyula úr a »Vasmegyei Lapok,, szer­kesztője május 15 én kiadja költeményeit. Ára 60 kr. Ajánljuk e füzetkét olvasóiuk szíves pártfogásába. »Pestalozzi. — A Zsengeri Samu által fordított és magyarázatokkal ellátott Pesta­lozzi válogatott, paedagogiai Munkáinak má­sodik füzete szokott tiszta kiállításban meg­jelent. Egy-egy füzet ára 50 kr. A neveléssel foglalkozók figyelmébe ajánljuk. ‘Uj zenemüvek. — Taborszky és Parsch zeneműkereskedésében megjelentek s Veszprém­ben Kraus\ oArminnál kaphatók: A bácskai rezervisták. Varga Jáuos eredeti látványos népszínművének legkedveltebb dalai. 1. Csipke­bokor idres bodros virága. 2. A kis madár. 3. Megy a gőzös Kanizsára 4. Román nóta. (Ha a rózsa kikeletkor.“) Énekhaugra zongorakisé- rettel vagy zongorára külön alkalmazta Erkel Elek. Ára 80 kr. »Szives tudomásul. — Tisztelettel fel kérjük úgy helybeli, mint vidéki hátralékos előfizetőinket, hogy hátralékösszegeiket men­nél előbb beküldeni szíveskedjenek. Az ünne­pek elmúltával helybeli előfizetőink nyugtáit széthordatjuk, kérjük azoknak szives bevál­tását. Időjárásunk ápr. 5. — ápril 12. : April 5. Sz. r. — dél. — este esős -j- 4aR. Ápril 6. V. r. borongó -f- 5° R. dél. napos -j- 13° R. este euyhe-borus-j- 8" R. Ápril. 7. H. r. napos tisztuló -|- 6“ R. dél. borongó -j- 12" R. este derült -f- 10" R. Apr. 8. K. r. szeles -j- 7" R. dél. uapos 16" R. este szeles 12 1 R. Apr.9. Sz. r. esős -j- 8“ R. dél. borús -j- 11° R. este esős -f- 9° R. Apr. 10. Cs. r. esős + 7" R. dél. borús 7° R. este bo­rult -j- 6' R. Apr. 11. P. r. borús -f- 5"R. dél. borús -f- 7" R. este esőborus -j- 7° R. Apr. 12. Sz. r. esős + 6° R. dél.ködesős -j- 8"R. Színház. Szombatra, ápr. 5-ére, Rajz Jánosné jutalomjátékául ,A boldogasszouy-templom haraugozója“ volt kitűzve, de a rossz idő miatt oly kevés publikum jelentkezett, hogy a darab jutalomjátékkal együtt elejtetett és helyette Tóth Ede ,A falu rossza* adatott rögtönözve helyes alakítással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom