Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1879 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1879-11-30 / 48. szám

Ferencz orvos urat választja meg. Ez után a Vörös-kereszt budapesti egylet felhívása olvas­tatott fel, melyben csatlakozást kér. Az egy­let mint egylet, nem C3atlakozhatik, hanem tagjainak ki fogja adni a felhívást és kiki tetszése szerint csatlakozhatik. Jelentetett továbbá a budapesti nőegylet által kiadatni tervezett album számára a megboldogult Tallián Pálné és a jelenleg működő elnöknek b. Fiáth Ferenczné ő excellentiájának arcz- képe küldetett fel. Igen kellemes meglepetés­ben részesült a közgyűlés az által, hogy a tanácskozás folyamában a bájos Sennyei Pálné bárónő és Fiáth Josepha bárónő jegyesével együtt rövid időre szerencséltették a jelen­voltakat és az egylet újévi czéljaira a kéznél levő aláírási ivén nehány perez alatt 65 frtot jegyeztek. ’Újévi ajándék. - A nöegylet Márton Antalné, Ferenczy Teréz és Altstädter Jó- Z8efuó úrhölgyeknél aláírási iveket tart és kéri a nemesszívű emberbarátokat, hogy újévi ajándékra szánt filléreiket azokra feljegyezni szíveskedjenek. *A helybeli jótékony nöegylet január 6-án társas-estélyt fog rendezni. ’A tanügy barátja. - Kubinszky Mi hály kalocsaegyházmegyei felszentelt püspök és ugyanott egyházmegyei főigazgató úr ő méltósága, múlt hétfőn városunkba érkezett és másnap kedden, a kath. elemi iskolákat meglátogatta. A tanügy ezen lelkes barátja különös tanulmánya tárgyává tette a kath. elemi tanügyet és e őzéiből hosszabb utat tesz, hogy a különböző iskolákkal megismerked- hessék. ’Iskolaszék. - A róm. kath. iskolaszék nov. 22-én este gyűlést tartott, melyen egyéb folyó ügyek tárgyalásán kivűl különös figyel­met érdemel azon jótékonyság, melyet a veszprémi káptalan tagjai a Sz. Anna-kápolna mellett levő iskola iránt gyakoroltak. Jövő számunk részletes kimutatást hoz ezen ada­kozásról. ’Az izr. kraj czáregylet múlt vasár­nap, nov. 23-án, d. u. %3-kor tartotta szo­kásos téli ruhakiosztását a szegénysorsú ta­nulók között. Ez alkalommal is mint minden évben, igen « ^kau részesültek az egy let jóté­konyságában. A megható szép ünnepélynek fénypontját képezte a két leányka által szépen elmondott érzésteljes beköszöntő és zár-beszéd, melylyel a nemesszivű egylet jótéteményét szegény tanuló társaik nevében megköszönték, önkénytelenül is csatoljuk mi is jó kivonata­inkat, hogy a jótékony egylet még sok éven keresztül gyakorolhassa a szép és nemes tettet. ’Nem kell ijesztegetni. - Múlt vasár­nap este, városunkban mintegy hat nő- és nyolez férfiúból álló, szép társaság ült együtt K ............családnál. A férfiak egy kerek asz­ta l körül kártyáztak, a nők pedig városunk napi és heti eseményei fölött cseréltek egy­mással szokás szerint épületes eszméket. A kedves házi asszony, kinek figyelme mindenre kiterjedt, észrevette, hogy vendégei előtt mar csak alja-szőlő van, magához inti 12—13 éves leánykáját, Károlinát és oda súgja neki. hogy hozzon be szép szőlőt a speizbőt- Az idő tizedfélre járhatott. A ieányka készséggel tel­jesíti anyja megbízását, a szoba ajtajút fel­nyitja, íéllépést tesz ki a küszöbön és azon perezben sztvreudíiő sikoltással visszaesik a szobába és egész tagjain reszketve mint egy darab fa terül el majduem élettelenül a kár tyázó férfiak háta mögött. Miutna a villám csapott volna be a szobába, oly rémület állott be; az anya elájult, néhány nő eszeveszetten az összerogyott leánykához ugrott, a nyolez bátor férfiú kezeiből kihullott a kártya, mintha megkövültek volna, egy sem mert moczanni sem. Végre az átyábau legyőzte az emberi félelmet az atyai szeretet és úgy, amint volt, kirohant megtudni, ördög-e, pokol-e, ami vagy aki oda künn vau. Amint igy düh-őrülten a lépcsőkön lerohan, egy szomszédszobában észre veszi, hogy egy szolgáló ép akkor hányja le, magáról lepedő- és egyéb maskara-öltözetét. A rémület oka nyilvánvaló lett. Két szomszéd­szolgáló összebeszélt, hogy kísérteties öltö­zékben a szoba ajtaja elé álluak és a legelső kijövől halálra ijesztik. Megfontolatlan és vég­zetes szándékuk majdnem sikerült; a szegény leányka napokon keresztül ideglázba'i feküdt és csak dr. Sándorffy Miksa orvos ur ügyessé­gének köszönhető, hogy komolyabb egész életre kiható következménye nem lett az ijedősnek. A két gouosz szolgaló hűvösre került, a nyolc/ bátor férfiú életében pedig a kínos perczek örökké nevezetesek maradnak. ’Kitüntetett iparosok. - A líppai első ipartársulat által 1819. aug. 15. 16. 17 és 18-ik napjain Lippa-Badna és vidéke számára rendezett ipar-, termény- és házi-ipar kiállítás Beukő Istvánt e kiállítás sikeresítése körüli érdemeiért az elsőrendű kitüntetéssel, a disz- okinányuyal díszesen, készített kulacsáért pe­dig ezüstéremmel, Láng Ferenczet verseny- képes lábbeliéiért az elsőrendű kitüntetéssel, a díszokmáuyuyal, Katona Sándort pedig csinos és tartós csizmadia-munkáiért bronz­éremmel tüntette ki. Az okmányok, melyek ízléses egyszerűségről tanúskodnak, és az érmek már megérkeztek és rövid idő múlva ki fognak az illetők közt osztatni. Éljenek! *A „Pester Loyd" f. évi nov 20 ik köz­leménye. „A jogilletékek megszabása és be­hajtása tekintetében hosszabb idő óta több­féle viszás állapot konstatáltatott, melynek fontossága eléggé jellemeztetik, ha megjegyez­zük, hogy a magyar állam költségvetés bevétele „jogilletékek“ czimén évenkint 13—14 millió forintra rúg Ámbár ezen viszás állapot fölötti panaszok a sajtóban és a nyilváuos életben sokszorosan felmerültek és megbeszéltettek, orvoslására alkalmas rendszabályok mindeddig fel nem hozattak. Az első szakférfiú, a kérdést minden részleteiben és sokféle ágazataiban gyakorlatilag felfogó vizsgálódás Galamb Ist­ván kir. járásbirónak a »Magyar Igaz­ságügy* czimü jogi folyóirat septemberi fü­zetében megjelent értekezése, mely az orvoslás eszközeit érett, biztos Ítélettel megjelöli. Öröm­mel közölhetjük, nogy a nevezett járásbiró értekezése a kir. pénzügyminisztériumban tel­jes jelentősége szerint méltányoltatott és a munkálatok alapjául vétetett, melyek a jogil­letékek beható reformját czélozzak, reformot, mely az állammpénztár érdekeit megóvja a felek minden fölösleges terheltetésének elejét vegye. ’Megfagyott. — Mérei János vámosi lakos, folyó hó 27-én a baláczai puszta mellett elvonuló árokban megfagyva találtatott. ’Elfogták. — Leiner Frigyes, berzavári kanászt, ki hatéves fiát megölte, Szigetvárt elfogták. ♦Petroleumforrás nyoma Györmegyó- ben. — A kajári (Győrmegyében) uraságuak évtizedekkel ezelőtt feltűnt hogy az ürükuek a legszebb szénát adják a cselédek. Kérdőre vonatván azt válaszolták, hogy azt a szénát semmiféle más állat meg nem eszi, mert an­nak valami kénes ize van, oka ennek, mert az a széna oly helyen terem, melyre zivata­rok és záporok alkalmával valami sajátságos folyadék jő le Pátka környékéről. Az uraság ily esővizet alkalomszerüleg vizsgálat alá vett és azt találta, hogy a fölött kesernyés izü, sárgás barna szinü folyadék úszott. Ezt a tapasz­talatot az urasig azóta többször tette és így nagyon valószínű, hogy ott is petroleumforrás van. Ajánljuk Győrmegye figyelmébe. ’A minisztérium nem rendelkezik varró­gépekkel. — Luzsiuszky Szaniszló, szilasbal- hási lakos, folyamodott a minisztériumhoz, hogy feleségének egy varrógépet adjon. A minisztérium a folyamodványt kézbesítés vé­gett azzal küldte le a megyéhez, hogy mivel a minisztérium varrógépekkel nem rendel­kezik, a kérelem nem teljesíthető. *Az ipar- és kereskedelmi kör — múlt vasárnap, nov. 23-áa, d. u. 3-kor közgyűlést tartott, melyen a II. orsz. iparos congressusra kiküldött tagok Brenner Lőrincz és Balogh Károly jelentést tettek eljárásukról. Ez utáu határozatba ment Brenner, Perlaky és Lévay indítványára, hogy úgy a megye orsz. kép­viselői, mind a többi ipartársulatok fel fognak szóiíttatui, hogy a congressusuak a képviselő­ház elé terjesztett kérvényét pártolják. Végűi az ipar érdekében tett fáradozásaikért jeygzo- könysi köszönet szavaztatott, Lévay Imre, Brenner Lőrincz és Balogh Károly uraknak. Ezzel a szép számmal látogatott közgyűlés veget ért. ’Gyermekkoldulás - Hatóságunk fi­gyelmét felhívjuk azon kis leánykákra, akik tolakodva kéregetnek és uton-utfélen megál­lítják a járó-kelőket. Tudomásunk van róla, hogy ezek a kis leányok, ha egy két krajezárt, kapnak, már élemedettebb koldusok példáját követik és — az alamizsnát beiszszák. *Thea estély. — A polgári társaskör he lyiségeiben múlt vasárnap nov. 23 án volt a második thea-estély, mely már a közönség­nek fokozottabb érdeklődését mutatta, ameny- nyiben mind a két nemből igen szép számmal voltak jelen úgy, hogy a francziát már 18 pár tánczolhatta. ’Társas-estélyek. — Városunk társas­élete jelenleg pangást mutat; sem színház, sem hangverseny, sem egyéb nincs, ami némi kis lökést adua, és villauyosságot kölcsönözne a szunnyadó erőnek. A thea-estélyek kezdik jótékony működésüket, vajon városunk női- és férfi-közönsége nem rendezhetne-e a nem­zeti kaszinó helyiségében is társas-estélyezet? ’Helyreigazítás. — Vas Józsefről hozott minapi hirünk, hogy a Curiábau leitta volna magát, illetékes helyről nyert felvilágosítás szerint csak annyiban való, hogy nevezett egyén nyári öltönyben lévén a nedves időben átfá­zott és így egy pohár bort ivott, de védő ügyvédjével tartott párbeszédje nem történt volna meg. ’A nők pártolásába - ajánljuk hirde­tési rovatunkban levő Gottsteiu Bobért női szabói, ki buzgó és józan ember lévén, nyel­vünket rövid idő alatt elsajátította, városunk­ban nő-szabó üzletét meguagyobította. ‘A háztulajdonosok figyelmébe. — A beállott kemény tél szükségessé teszi, hogy a háztulajdonosok és boltbérlők figyelmét fel­hívjuk, hogy házuk, illetőleg boltjuk elejét a hótői és jégtől megtisztítsák és azt járhatóvá tegyék. Még eddig igen kevés helyen tapasz­taltuk azt, hogy a járdák hamuval, fürészpor- ral vagy murvával behintettek volna. Dicsé­retes kivételt tesz a tűzoltó-egylet, mely jár­dáját becsületesen gondozza. ’A sétáló közönség figyelmét felhív­juk a Plosszer-sétányra, mely télen át is a legnagyobb gondozásban részesül. Sokan csak azért nem veszik ezt igénybe, mert azt gon­dolják, hogy ott sétálni nem lehet. Ellenkező­leg, ott kinn sokkal nagyobb kényelem kínál­kozik a sétálóknak, mint a belső sétányon. ’Tekintetes szerkesztő ur! — A „Pápai Lipok*-at a városi tanács hivatalos közlönyéül választotta, valamint a helybeli egyletek és társulatok nagyobbrésze is. — Szó volt nem régiben egy műkedvelő társulat megalakításá­ról, de a régi gárda úgy látszik megelégelte a babérokat, az uj erőkben pedig kevés a vál­lalkozási szellem. — A bőmérő állása ma­gas fokra szökkenté a korcsolyázók reményeit, kik jégpályának alkalmas területet az uraság­tól kértek s nyertek minden dijnélkül a kő­vetkező évadra is. — Egyik este egy nőcse­léd, kit borért küldöttek, Klein M. korcsmája előtt egy két hónapos csecsemőt talált, az anya azonban csakhamar jelentkezett és sírva vette át gyermekét, kit kittend akart, nem volt arra elég elvetemült. — Az itteni fiuaucz- csapat múlt heti kőrútjában egy kocsira buk­kant, mely legjobb lajtáju szuloki dohánynyal volt tele, gazdája azonban közeledtükre el- ugrott, mire kocsi és ló lefoglaltattak. A nép­könyvtár kőnyvforgalma 9 havi fennállása óta 876 számot ad. — r. I. — ’Hirdetmény. - Sopron szab. kir. város közönsége a házaló kereskedés gyakorlását a város területén megtiltotta, mely tilalom a nagymélt. magy. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium által f. évi november hó 5-én 28354. szám alatt meg- erősíttetett. Sopron, 1879. november 21-én. A kereskedelmi és iparkamara. * A veszprémi növendékpapság Pázmány - körének ez évi tagjai megrendelési felhívást küldtek szét dr. Zwerger János, séckaui her- czegpüspök ,a hit, mint isteni erény* czímfí müvére. A mű megjelenik jövő év márczius hó elején mintegy 22—24 ívnyi terjedelem­ben. Ára 1 frt 80 kr. nőv mdékpapoknak 1 frt 50 kr. Tíz egyszerre megrendelt példány után tiszteletpéldáuy jár. A lelkészkedő papságnak különös figyelmébe és pártfogásába ajánljuk e müvet. A megrendelés által két nemes czél vau elérve, a jeles műnek birtoka és •« Páz­mánykor buzgó tagjai egyházirodalmi műkö­désének elősegítése. Új zenemüvek. - Táborszky és Parsch zeneműkereskedésében Budapesten megjelent és Veszprémben Kraus\ Árminnál kaphatók. „In der Hinterbrühl* marsch-polka zongorára szerzé: Rozenzweig Vilmos; ára 50 kr. ’Kevés hal. A Balatonban ez évben oly kevés hal van, hogy Kenésétől le egész Keszthelyig alig lehet fogni. A halászok és bérlők műteuyésztés által akarják a veszni indúlt halakat pótolni, különben nem csak a hal pusztúl ki egészen a Balatonból, hanem a vidék lakosai, egyik jövedelmi forrástól is el fogn; k esni. — Valóban szomorú jelenség, hogy már ennyire jutottunk. Mi fölöslegesnek tartjuk a Balaton környékén a mtíteuyésztést, hanem azt igenis ajánlhatjuk, hogy a Balaton partjain készíttessenek több helyütt sekélyes öblök, a melyek lehetőleg meg legyenek kímélve különösen az ívás idejében a bármi néven nevezett háborgatástól. Itt azután szaporodni fognak a halak, mert eddig is az a főoka a halfogyásnak, hogy nyűgöt seké­lyes helyek a lecsapolás által mind eltűntek és a halak ivás idejökben is a mélyre vannak szorítva, mi csak hátránynyal járhat. ’Közegészség. — Az egészségi állapot a lefolyt héten valamivel kedvezőbb volt a megelőző hetinél. — Az uralkodó kórállapotok nem változtak. Dr. Fischer Béla. Elhaltak. Gervány Julia, 8 napos, vázgyöves. Streit Miksa, 10 napos, bélhurut. Strumpach Julia, 6 hetes, görvélykór. Csonka Terézia, 9 éves, sorvadás. Babos Ilona, 8 éves, hagymáz. Velluer Ignátz, 42 éves, tüdőgümőkor. Özv. Tuza Julianna, 79 éves, agyszélhüdés. Szüle­tett 1 íiu 2 leány. Időjárásunk nov. 22. - nov. 29. Nov. 22. Sz. r. — d. — este ködös 0° B. Nov. 23. V. r. ködö3 (—1“ B.) d. ködös 0° R. este ködös 0° R. Nov. 24. H. r. ködös 0U B. d. ködös -{— 1° B. este ködös -f- 3° B. Nov. 25. K. r. felhős szél 2°B. d. borult -f- 3° este tisztuló -j- 2° B. Nov. 26. Sz. r. hóborus (— 1° B.) d. havazó 0° B. este ha­vazó (— 1° R.) Nov. 27. Cs. r. tisziuló (— 4°j K. d. napos -j- 1° B. e3te tiszta (— 4° B.) Nov. 28. P. r. tiszta (- 7° B.) d. napos -j- 1° B. este tiszta (— 6° B ) Nov. 29. Sz. r. ködös (— 10° K.) d. ködös (—5° B.) Vidéki lapszemle. A „Pápai Lapok“ a Tapolcza-Sümeg-Bobai tervezett vasút czóltalanságát és életképtelenségét fejtegeti; elleuében a Pápa-Keszthelyi előnyeit so­rolja fel. Az „Uj-E8Ztergom“ 25. sz. a jóté ony egylet közgyűlésének határozatit közli. A 2b. sz. Esztergom iparos osztályát hivja fel, adjon magáréi életjelt az által, hogy a II dik országos ipar-congressus kérvényét támogassa. A „Magyar Vidék“ dr. Paerkofer Sámuel arc*- képét hozza életrajzi adatokkal. A „Sopron“ 93. sr.. a telekkönyvi kivonatok­ról szól. A SÍ. sz. hedserogüuk mait évi veszteségét ismerteti a hadügyminisztériumnak közzé tett kimu­tatása szerint A „Szikesfejérvár“ 94. sz. Kossuth levelé­nek végét hozza. A 95 sz. a nyilt levelek XLIII. írója gazdáscati eszméket és teendőket penget A „Somogy“ az újabb időben oly gyakori pár­bajok okát gáncsolja. A „Székesfehérvár és Vidéke" 136. sz. Dr. Seidel Pál uzsorásokat kétlábú phylloxeráknak nevezi. A 137. sz. gazdasági tudósítást hoz Gőböljárásról. A „Keszthely“ a Pápa-Keszthelyi vasút mel­let hoz fel érveket nem csupán helyi érdek szem­pontjából, de törekszik kimutatni azt is, hogy a vasút építési vállalat kifizetné magát. „Zalai Közlöny" 94. sz. Dr. Rómer Flóris Zala- megyében tett kirándulásait Írja le. A 95. sz. Siimegh város tanácstermében tartott értekezletet a vasút tár­gyában ismerteti. „Zala“ örömmel üdvözli a nagy-kanizsai járás- kör tanítóinak és Nagy-Kamzsa tanítóinak egygyé ol­vadását. A „Győri Közlöny“ 94. sz. munkát kór a győr- megyei népuek, nyakukon a nyomor A 95. szám a győri olvasó egylet új aera küszöbén áll. Ipar és kereskedés. Jelenleg oly helyzetben vagyunk, hogy a gyári ipar is nagyobb mérvben fejlődhetik s pedig az által, hogy az állami középipar- tauodában mindazon tárgyak adatnak elő, melyek e szaknak fejlettségét elősegítik. A gyári ipar szakosztálya öt csoportra oszlik. Az elsőbe tartoznak a szervetlen vegytan kö­rébe tartozó iparágak, u . m. a mész, gypsz és cementégetés stb. A második csoportot a szerves vegytan körébe eső iparágak képezik; igy a keményítő gyártása, a rizs és burgo­nyából; a tápszerek gyártása stb. A harmadik csoport a fém-és vasipar, a negyedik a szö­vetipar s az ötödik a faipar számára képez munkásokat- Látjuk tehát, hogy a magasabb ipari szakképzettség elsajátítására az alap meg van téve. A magyar iparosokon áll tehát, hogy e kedvező alkalmat megragadva, mago­kat teljesen kiképezhessék. Kecskeméten egy uj iparágat, honisítanak meg, ugyanis lud- csontból pipaszárakat készítenek. A budapesti kiállítás tervével már komolyan foglalkozik az országos m. iparegyesület. A kiállítás szer­vezete többször tárgyaltatott, de a tárgyalások eredménye titok. Annyi tény, hogy a kiállítási épületek tervezetei már kivannak dolgozva. — A székes-fehérvári kiállítási érmek és díszok­levelek kiosztása, f. bó 30-án (történik meg. Körülbelül 426-an részesülnek kitüntetésben az összes kiállítók közül. A kitüntetési érem arany, ezüst és bronczból lesz. Uj szerkezetű orgonát talált fel Hessei bécsi orgonatnüvész. Az egész készítmény egy asztalon elhelyez­hető. Minden hangváltozás egy sipján bizo­nyos csavar segélyével tetszés szerint elő­idézhető. Közgazdaság. Piacai árak. Az elesésnek folyó ára a hetivásáron. 18T9- évi nov. 23-án. — Búza, legjobb 79 kilogramm 14 frt 40 kr. Közép 77 ki. 13.80. Legalábbvaló 75 kl. 13.10 Rozs, legjobb 72 ki. 10.30. Közép 71 ki. 9.80. Leg­alábbvaló 70 ki. 9. Árpa, legjoobb 65 ki. 9. — Közép 64 ki. 8.50. Lalábbvaló 62 ki. 7.60. Zab, legjobb 40 ki. 7.40. Közép 39 ki. 7.20. Legalábbvaló 38 ki. 7.10 Ku- koricza, legjobb 75 ki. 7.50. Közép 74. ki. 7. 20Leg. alábbvalé 72 ki. 6.80. Dara-liszt, métermázsa 24 frt, kilogramm 24 kr. Zsemlye-liszt mm. 22. ki. 22. Fehér­kenyér-liszt mm. 20 ki. *20. Fekete-kenyér-liszt mm. 17 ki. 17. Kukoricza-liszt mm. 10 ki. 10. Rizs-kása mm. 32. ki. 32. Búza-dara mm. 24. ki. 24. Árpa-dara mm. 36. ki. 36. Borsó mm. 11 ki 12. Lencse mm.ll. ki. 12. Bab mm. 11. ki. 12.Köles-kása mm, 11. ki. 12. Métermázsa széna 3.60. Ágy-szalma 2. 20. Takarmány-szalma 2.60. Alom­szalma 1.60. Köbméter cserfa 2.75. Bükkfa 2.50. Tölgyfa 2 50. Kőszén kovácsnak való mm. 1.76. égetni való mm. 1.80. Faszén hektoliter 48. Lámpa-olaj 36. 40. KilogramStearin-gyertya 1. 20. Öntött-gyertya72.Petro- leum 20. Lámpabél m. i5/I0. Kilogramm szappan 40. Nyers-faggyú 31. Tisztitott-faggyu 68. Marhahús 54. Diszné-zsir 80. Kömény-mag 80. Kősó 13. Czukor 56. Magyar-bors. 1.20. Paprika 80. Vörös-hagyma 24. Fog­hagyma 22. Füstölt-szalonna 80. Nyers szalonna 70. Marba zsir 1.20. Sertvés-hus 52. Borju-hus 70. Tojásból 3 db 10. Boreczet 16. Burgonya 1.20. Hektoliter ó bor 16 frt. Ujbor 7 frt. Liter ó bor 24. Ujbor 12. Liter szilva pálinka 70. Közönséges pálinka 30. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. A Pázmánykörnek. Veszprém. — Térhiány miatt egész terjedelemben fel nem vehettük. — ZlrOZ. — Köszönjük. Polgár. Pápa. — Üdvözöljük. M J. Tényö. — Ajánljuk a györmegyei pet­roleumforrás hírünket figyelmedbe. Valahol közele­tekben kell azt keresni. Több beküldött mii ismertetését térhiány miatt jövőre kellett halasztanunk. Felelős szerkesztő és kiadó: LÉVAY IMRE. Laptulajdonos: KRAUSZ ARMIN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom