Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1879 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1879-05-04 / 18. szám

Ilyen körülményekkel szemben bátran elmondhatjuk szomorú szívvel, hogy miből fődözzük jövőre terhes és sok kiadásainkat Somogyi Jerenc\, jegyzőjelölt. Szegednek! Szegedváros és vidéke árvízkárosult szeren csétlen honfitársaink részére következő könyör- adományok érkeztek hivatalomhoz 11 ■ m­Stetina Vincze N.-Szőllős 159. sz. gyűjtő ivén 2 frt. Leányfalu község 272. számú gyűjtő ivén: Leányfalu község pénztárából 5 frt. Antal Sándor 60. Kovács Imre 60. Szajtli Sámuel 10. Vidosa Ilka 6. Molnár József 10. Búzás János 16 Púpos Imre 5. Pap Ferencz 4. Bácskái Gábor 10. Kapcsándi János 5 Tatai György 8. Antal Lajos 10. Steiner Fáui 20. Steiner Salamon 6. Ágoston Károly 10. Kelemen Sáudorné 30. Barbély József 4. Sereg Gábor 10. Kovács Ferencz 5. Yidosa Károly 10. Antal Károly 10. Barbély Dávid 20. Pálh András 10. Antal Györgyné 5. Ta­tai János 5. Fűlöp István 5. Szabó József 60. Szabó Gyula 40. Asbótné 10. Kelemen Pál 20. Fehér Mihály 10. Krauz Czeczilia 20 Krauz Mózes 10. Antal Gyula 10. Antal István 10. ifjú Vidosa Sándor 20. Pálfi István 30. Barbély István 10. Barbély Dávid 10 Sülé Márton 10. Sepsi Sándor 10. Kapcsándi József 10. Kövesi József 10. Varga Imre 10. Vörös Károly 20. Vörös Kálmánná 20. Vörös Lajosné 10. Dömölki Mihály 4. Púpos Ist- vánné 40. Púpos Károlyné 60. Kalóczi Sán­dor 4. Dobovai Jánosné 10. Molnár István 10. Púpos Márton 10. Fazekas Józsefné 10. Nagy Antal 10. Fodor Mihály 60. Pálfi Dávid 10. Fekete József 10. Szabó Ferencz 10. Kolon- tári Gábor 10. Szabó Pál 10. Vörös Gábor 10. Horváth Sándor 7. Dömölki Mihály 5. Szabó Gyuláné 30. Magyar Soma 20. Ág. hitv. ev. gyülekezet 50. Horváth Jánosné 10. özv. Vidosa Károlyné 10. Antal Dániel 10. Farkas Bálint 10. Borbély Károly 30. Vörsö András 40. Összesen 17 frt. 54 kr. Hajmási Károly biró N.-Pirith 284-ik sz. gyűjtő ivén Bartalos Mihály 1 frt. Barta- los Kálmán 1 frt. Hajmási Karolina 1 frt. N.-Pirit 2 frt. Kef. sz. eklesia 2 frt. A közös magtár 2 frt. Dezső Dániel 1 írt. Burján Ambrus 1 frt 5. Gaál Lajos 1 frt. Hajmási Péter 1 frt. Burján Károly 60. Hajmási Sá­muel 1 frt. Hajmási Károly 70. Szekeres Sándor 20. László Sámuel 20. Vecsei Amb rusnő 10. Gyürüsi Károly 20. Horváth Lajos 10. Burján Károly 2. Fülöp Ferencz 50. Ko- vácsics Károly 20. Vincze Károly 20. Dezső Gábor 1 frt. Dezső Lajos 1 frt. Vecsei Ká­roly 1 frt» Kóth Mózses és fia Móricz 40. Patkó Ferencz 20 Burján Pál 10. Horváth Péter 50. Szabó Imre 20. Patkó Ferenczné 6. Burján Albert 10 Hajmás Dániel 50. Dezső Zsigmond 50. Gáncs Lajos 4. Doma Pál 4. Hajmási Sándor 20. Gaál Diénes 20. Ferenczi Lajos 20. Hajmás János 1 frt. Nagy János 50. Nagy József 10. Burján János 20. Bur­ján Jánosnő 20. Vecsei József 5. Dezső Pé- terné 60. Dandorics Gergely 4. Burján Dénes 50 Patkó István 20. Gáli Imre 20. Patkó Dánielné 60. Nagy Imre 20. Nagy János 5. Gaunai András 10. Pirithi János 8. Németh József 10. Szigethy Lajos 60. Ferenczy Gá­bor 10. Szalay Károly 20 Minárik Sándor 5. Patkó Daniel 20. Patkó Gábor 60. Haj­más János 20. Gyenge Gábor 4. Aramia Áron 4. Nagy Lajos 10. Száz Imre 6. Burján La­jos 5. Burján Jánosné 4. Patkó Lajos 20. Szigety Károly 1 frt. Szalay Hajmás Lajos 10. Patkó Antal 10. Burján Gábor 10. Gáncs Károly 10. Szaloki Zsigmond 15. Gál Albert 20. Burján Lajos 20. Osomasz Ferencz 20. Burján Pálné 50. Németh József 2. Burján Sámuel 5. Burján János 10. Hajmás Károlyné 10 Burján Lajos 10. Burján Dániel 2. Bur­ján Dénes József 15. Burján József 20. Hor­váth László 50. Gyürüsi Ferencz 10. Burján Istvánná 10. Burján Péter 10. Hajmás Pál 20. Aramia Jánosné 10. Nagy János 10. Síkos Lajos 10. Síkos József 10. Szabó Jó­zsef 10. Nagy Károly 20 Gál Károly 10. Gaál Mihály 40. Doma Jánosnő 10. Ková- csics Lajos 10. Kovács Mihály 50. Hajmás Benő 10. Síkos Ferencz 8. Vámos József 50. Hajmás András 2. Aramia József 50. Móricz József 30. Mester Antal 10. Burján Jánosnő 10 Élelmiszert adott Hajmásy Sándor, Haj- másy Imre, Kiss Gábor, Vecsei Lajos, Gáncs Lajos, Koppán Károly, összesen 40 frt. Adorjánháza község 285. számú gyűjtő ivén: Szabó István 1 frt. N. N. 50. Gyömö- rey József 1 frt. Csomasz Pál 1 frt. Jánosa István 30. Csomasz Gábor 1 frt. Csomasz Dániel 1 frt. Kamondy József 20 Csomasz Ferencznő 1 frt. Dömjén Pál 10. Márton Sándor 10. Kohn Leopold 30. Bende Sándor 5 Búzás József 5. Takács János 10. Erdélyi Péter 10. Csákány Ferencz 10. Szakái Károly 20. Boncz Pál 10. Remete György 10. Kovács Gábor 20. Kovács Károly 20. Gyömörey La­jos 20. Neupor László 50. Dömjén Károly 15. Káldi' Gábor 10. alsó Szalóky Dániel 1 frt. Ács Ferencz 5. Boncz Dániel 20. Hor­váth István 10. Molnár Zsigmond 15. Káldi Pál 20. Kántor Ignácz 10. Bende Ambrus 10. Márton József 20. Fülöp János 10. öreg Horváth János 10. Csákán István 10. Né­meth Pál 20. Steiner Antal 5. Molnár Pál 1 frt. f. Szalóky Dániel 20. Szalóky Lajos 10. Németh János 10. Csirkovics János 10. Bu- rián János 10. Patkó István 10. Gyömörey Sámuel 40. Boncz János és Imre 40. Márton Dániel 50. Hoffmánn Leopold 15. id. Erdé­lyi Sándor 10. Gyömörey János 10. Szalóky Gábor 5- Fülöp Sándor 50. Bolla Károly 50 Szalóky Károly 20. Lengyel József 6. Szakáll Dávid 6. Szalóky Dániel 10. Biach Miksa 10. Erdélyi Imre 20. Barcza Lajos 20. Ferenczy Miklós 20. Molnár Diénes 20. Kupi György 14. Bolla László 10. Ferenczy Dániel és Lajosné 25. Bolla Sándorné 10. Szalóky Diénes 10. Takács István 10. Fülöp László 10. ifjú Enessey Sándor 10. Szalóky Lászlóné 10. Szalóky Andrásué 10. Molnár István 10. továbbá élelmiszert adtak a következők: Bolla László, Pöőr József, Bíró László, Kovács Imre, Szabó István, László József, Szabó Mihály, Löké Lajos, Bokányi József, Erdélyi Károly, Molnár László, Molnár Sándor, Enes- sey Imre, Fülöp Károly, Szakáll Sáudor, Burián István, Borbély Pál, Kapor István, Szalóky Dániel, Ferenczy Imre, Molnár Mi­hály, Kenessey János, Gaál János, Borbély Pálné, Szalay Sándor, Lukács Péter és Já­nosa Mózes, összesen 22 frt 50 kr. Mindezen kegyes adományokért úgy a t. gyűjtők-, mint az adakozóknak szerencsétlen honfitársaink nevében hálás köszönetemet nyil­vánítom Az adakozók összegei mind felkül­dettek a m. k. belügyminisztériumhoz, neveik pedig a lap körülményeihez képest fognak közzététetni. ‘Bezerédy Gyula, alispán. (Folyt, köv.) Törvényszéki csarnok. Végtárgyalások. Május 12-én. Súlyos testi sértéssel vá­dolt Horváth György elleni ügyben. — Nyil­vános erőszakossággal vádolt Pápai István s társai elleni ügyben. — Bírói zártöréssel vádolt Hank Fülöp és neje elleni ügyben. — Május 13-án. Súlyos testi sértéssel vádolt Szájli István elleni ügyben. — Csalással vá­dolt Vida József és Szaner Erzsébet elleni ügyben. — Sikkasztással vádolt Farkas József elleni ügyben, — Izgatással vádolt Kovács István elleni ügyben. — Május 14-én. Ember­öléssel vádolt Dávid István elleni ügyben. — Súlyos sértéssel vádolt Sekk István, és ember­öléssel vádolt Ványik Albert s társa elleni ügyben. — Veszélyes fenyegetéssel vádolt Antal Bálint elleni ügyben. — Sikkasztással vádolt Herczeg Sáudor és neje elleni ügyben. Május 15-én. Súlyos testi sértéssel vádolt Rák Károly és társa elleni ügyben. — Súlyos testi sértéssel vádolt Réfi Sándor és társa elleni ügyben. — Ujjonczszökéssel vádolt Vincze Sándor és Horváth Ferencz elleni ügyben. HÍREINK. *A székesfej érvári orsz. kiállítás meg­nyitási ünnepélyét a végrehajtó bizottság e hó 4-én tartott ülésében kénytelen volt május 17-ikére (szombatra) halasztani. Az utóbbi két hét folytonos esőzése miatt ugyanis az ujonan tervbe vett pavillonok, a gépcsarnok s a dia­dalkapu felépítése és díszítése nem készülhet el teljesen. Benn a termekben is rendkívüli erő megfeszítés daczára aránylag lassan halad a munka, a minek az oka az, hogy a kiállítók nagy része még mindig késik a tárgyak beküldé­sével s igy a rendezés fáradságos munkáját még jobban hátráltatják. Május 10-ikére nagyjában készen lehet ugyan a kiállítás de az elnökség iukább teljes mint hézagos művet kíván be­mutatni a magas vendégeknek és a nagy kö­zönségnek. Biztos forrásból írhatjuk, hogy az uralkodó ház több tagja jelen lesz az ünne­pélyen ; József főherczeg a fővédnök ugyanis Bécsben a királyi pár ezüstlakodalma alkal­mával élénken szót emelt a sz.-fehérvári kiál­lítás mellett s számos főherczeg megígérte, hogy ezt meg fogja látogatni. Az írásbeli meg hívókat az elnökség már el is küldte­’•Katasztrófa. - Múlt hétfőn, május 5. éjfél után %1 órakor a tömérdek sok eső következtében a várhegynek egy jókora föld­része meglazult és oly erővel csúszott le Tóth Péter tobakos-mesternek a hegy alján levő boltíves házára, hogy annak tetejét, boltívét és falát benyomta és az ép abban a szobá­ban háló Tó'th Pétert hat éves Marcsa nevű leányával együtt agyonzúzta. Az óriási robajra felrezzeutett szomszédok közöl elsők voltak a derék honvédek, kik Magyar Ignácz őrmester vezénylete alatt 16-an a szerencsétlenség szín­helyén termettek és a kiásási mentő munkát azonnal megindították, mi a szerencsétlenség első zavarában és perczeibeu a mentőszerek hiánya miatt felette nehéz volt. De az ember­erőt haladó fáradságos munkának mégis sike­rült Tóth Pélert a romok alól még élve ki­szabadítani, noha ez az élet pár percznél tovább nem tartott, mert mire a közeli szobába vitték, már halott volt. A szerencsétlen le­ányka fejét össze-visszazúzták a romok és így azt csak mint hullát húzhatták ki. Tóth Péter egyike volt a legszorgalmasabb és leg- józauabb iparosoknak, ki mindig készpénzen vásárolt anyagot dolgozott fel és most is több száz forinttal vásárra készült. Ránézve végze tes házát nem rég vette és daczára annak, hogy veszélyes fekvésére figyelmeztetve volt, mégis nagy költséggel 3—4 héttel ezelőtt újra építtette. A két szerencsétlennek teme­tése nagy részvét mellett történt. »Földcsuszamlás. - A tüzoltó-örtanyá- val szemben levő földrésze a várhegynek eső­től átázva az alanti Pfeifer-féle ház hátsó udvarára csúszott, de szerencsére semmi kárt sem tett. T A városi hatóság figyelmébe. — A hét­fői kettős földcsuszamlás, mely oly végzetes katasztrófát idézett elő, kötelességünkké teszi, hogy városunk hatóságának figyelmét felhívjuk, egy szakbizottságnak kiküldésére, mely a vár- és Beuedek-hegyet tüzetes megvizsgálása tárgyává tegye minden oldalról. A sok eső folytán a földrészek meglazultak és előbb- utóbb megindúluak; a sziklák egyik-másik helyen oly meredek kiszökést vettek, hogy némelyiket egy jókora szél a háztetőkre lök­heti Megfigyeltünk a Flórián körül egyet, mely kellő közepén eresztette át az esővizet jeléül, hogy az eső belsejét folyton mossa. A záporeső meg jókora szikladarabokat höm- pölygetett alá. Ne várjuk be, mig újabb áldo­zatot követel a hegyoldal, hanem tőlünk telhetőleg hassunk oda, hogy a veszélyes föld­rétegek távolíttassanak el, a szikláknak fenye­getőbb részei pedig zúzassanak szét és emel­tessenek le feuyegető polczaikról. »Hymen. — Auguszt Ferencz, m. kir. számtiszt, a napokban jegyezte el Rotfischer Antal jóhirú vendéglősnek ügyes szép kis leányát Fánikát. Sok szerencsét! 'Házasságra léptek. Grácza István Benis Máriával, Nagy Gábor Haik Karolinnal, Ko­vács József Trum Magdolnával, Fűzi József Bukovics Borbálával.-Kitüntetés és jutalom. — A magyar nyelv terjesztése körül kiváló érdemeket szer­zett néptanítókat megyénk ismét megjutal­mazta és pedig 6 aranynyal Kugler Pál ács- teszérl r. k, 5 arannyal Stangel Sándor város lődi r. k., 4 aranynyal Téczeli János kislődi r. k , 3 aranynyal Saskó Gyula suuri ev., két aranynyal Szeifert Lőrincz márkói r k., 1 aranynyal Veiland György bébi r. k. néptaní­tókat. Jegyzőkönyvi elismerést kapott Macher Endre lajoskomáromi ev., Hajdovics József ösküi r. k., Tömör Lukács rátólhi r. k.. Keller Lőrincz ajkarendeki r. k. néptanító.-A megyei mozgósítottak. — Megyénk által a megyei mozgósítottak családjai számára gyiijtetett 2500 frt. Ezen összeg kiosztása máj. 6-án d. u. 3-kor tartott gyűlésen hatá- roztatott meg és pedig: a segélyzendők két osztályra osztattak, az elsőbe olyanok, kik még jelenleg is kin vannak Bosniábau mintegy 38-an, ezeknek családtagjai közt 586 frt fog kiosztatni; a másodikba olyanok, kik itthon vannak ugyaa, de segélyre szorulnak, mintegy 410-en, ezeknek 1914 frt fog kiosztatni. Végül utólag érkezett be egy özvegynek fo­lyamodványa, kinek férje elhalt; ennek szá­mára a jelenvolt tagok, hogy a már megálla­pított felosztást ne kelljen zavarni, maguk közt 15 frtot gyűjtöttek. Meg kell itt jegyezni, hogy ezen kiosztás az enyingi járás, Veszprém és Pápa városok mozgosítottjaira nem szól, mert ezek már segélyeztettek.-Veszprémmegyei kiállítók: Benkö Ist­ván kádármester tárgyai egy 50 akós hordó ezen felirattal: Fens. Cs. K. József főherczeg a 111-ik orsz. ipar- és gazdasági gyűlés fővéd­nöke. Rajta a főkerczegi czimer is. — Egy 15 akós hordó ezen felirattal: 1845. Sz. Fe­jérvár szabad kir. város pecsétje. Rajta a pe­csét is. — Egy 10 akós hordó ezen felirattal Gr. Zichy Jenő a III. országos ipar és gaz­dasági kiállítás megteremtője és elnöke. Köze­pén a grófi czimer — Egy 5 akós fekete gyászhordó ezen felirattal: Szeged u vízvész miatt árva, nem vehet részt a kiállításba. Kö­zepén a magyar korona. — Egy bortisztítógép. Egy javított köpülő, mely három perez alatt vajat készít. — Négy darab ugynevezott cso- bolyó. — Az 50 akós hordónak állványa 4 kisebb hordó. A rátóthi alelemi iskola növen­dékei Tömör Lukács tanító vezetése alatt ki­állítanak 6 dr. asztalos-, 3 dr. szaimakötő kosárt, 2 db. szalmajegytáczát, 2 dr. gyöngy- kosárt 6 dr. asztaligyufatartót, 16 db. fali gyufatartót, 13 db. fehér és fekete szalma­kalapot, 6 dr. szemüvegtasakot, 7 dr. kefét, egy tábla oltó mintát. Babay Kamilia kiállít egy keztyü dobozt hímzéssel, egy kezdett sző­nyegeit és selyemgubókat, Babay Juliska pe­dig 3 dr. párnabetétet.-A részegség áldozata. - A Veszprém­ből jövő vasúti vonat által, Írja a „Székesfe- jérvár* e hó 6-án hajnalban a demkóhegyi szőlőnél Fábik Márton favágó amint részeg ál­lapotban a vasúti töltésen ballagott, elgázol­hatott. Fejét és kezeit úgy elvágta a kocsi, hogy a hullától távolabb találtattak meg. »Vízbe fúlt - Május hó 5 én d. u. 5 óra tájban Rostás pusztán Tósoki János bé­resnek négy éves József nevű fiacskája a Sédbe fűlt. A hulla körorvosilag megvizsgáltatott és ennek alapján 6-án el is temettetett. »Városi közgyűlés ápril 30 án. - ígére­tünkhöz képest tüzetesebb részletezését adjuk az alapítványi vagyon állásának: A városi szegény alap 1735 frt. 49 kr, ehhez Talliánné hagyománya 2172 frt. 58 kr; a kisdedovoda régibb alapja 6608 frt. 11 kr. ehhez Talliánné hagyománya 4586 frt. 29 kr; alsó városi temetőalap 2889 frt. 28 kr; Talliánné kútalap­hagyományából van még 2602 frt; Talliánné a felnőttek oktatására hagyott alapja 1084 frt. 99 kr. ezen tőke a gymnasiumi igazgató­ság kezelése alá fog bocsáttatni; a szépíté- szeti alap 239 frt. 29 kr; alap iparczélokra 63 frt. 91 kr; hűséges cselédek jutalmazására Talliánné-alap 2000 frt. a Laszkallner-alapít- vány 420 frt. ezéhház-uteza-alap 18 frt 25 kr. Somogyi Lászlóné keresztalapja, 100 frt.; Kammerszperger-féle szegényalap 29 frt. 90 kr.; Csolnoky síremlékére gyűjtetett 344 frt. 86 kr. — A választás alá nem eső képviselők névjegyzéke elfogadtatott. — A szegényeknek ápril 27-én történt megvendégelése 236 frt 40 krba került. — A Csolnoky síremlékére ki- bocsájtott ívek bekívántatnak. — A veszprémi önkéntes tűzoltó-egylet által készített tűzrendé­szen szabályzat a városi tanácsnak a jogügyi bizottság meghallgatásával leendő kidolgozás végett kiadatott. — Keresztes Pállal a tűztorony­éra megcsinálása iránt kötött szerződés 6 évre évi 65 frt. munkabér mellett elfogadtatott. — Rosenthal és Schill csatornázási ügyére vonat­kozólag Brenner Lőrincz szakértő költségvetés készítésével megbizatott. — A Bartakovicsné- féle telek iránt kötött szerződést a megye elfogadta. — A városi tanács által szerkesz­tett a magánfelek érdekeiben és szakértői napi díjakra vonatkozó határozat megerősítés végett a törvényhatósághoz felterjesztetni rendeltetett, küldöttségi tag napi díja 2 frt, szakértőé 3 frt, és az esetleg felmerülendő fuvarok is megtérítendők. — A kereskedők által a postaügyben beterjesztett kérelem, miután ők már a minisztériumhoz folyamod­tak, mindaddig mig felsőbb helyről a városi hatóság meg nem kérdeztetik, függőben tar­tatni rendeltetett. — A helybeli fazekas- ipartársulatnak a folyó 1879. évre is meg­engedtetik a vörös föld ásatása a szokásos 2 dr. arany befizetéséért. — A v. gazdasági bizottság javaslatához képest a szerűs és szalma takarodási helyekül a zsidó temető, Rohonczy-ház, kistelek és a Szabadi ut melletti területek kijeleltetnek, és r. kapitány úr uta- síttatik, hogy ezen rendeletet oly meghagyás­sal tegye közzé, miszerint a birtokos gazdák ezen kijelelt helyeken takaríttassák össze gabna terméseiket és helyezzék el szalmájukat, továbbá utasíttatik r. kapitány úr, hogy ezen rendeletnek érvényt szerezvén az udvarokbani takarodást és szalma-elhelyezést meg ne en­gedje. — A városi téglaház 1879. január 1-től számítva három évre évi 240 frt. bérfizetés mellett Brenner Lőrincz építőmesternek ada­tott ki. »Folyó 1879. évi május hó 6-án tarta­tatott veszprémi ág. evang. egyház kebelében a veszprémi evang. egyházmegyei esperességi közgyűlés nagyt. Tatay Sámuel esperes és tek. Purgly Sándor világi felügyelő urak ikerelnöklete alatt, jelen voltak: az egyházi rendből 17 lelkész — 6 világi képviselő, egy tanító és több gyűl. gondnok, mely alkalom­mal a már múlt évi október 23-án meg választott tek. Purgly Sándor mint egyház- megyei világi felügyelő és t. Unger Manó mint esperességi világi jegyző urak a gyűlés szine előtt hivatalukra feleskettettek s több az egyházmegyét és egyes gyülekezete- et érdeklő ügy tárgy altatott. — A gyűlés délután 6 órakor véget ért. *A veszprémmegyei gazdasági egyesület május 5-én d. u. 3-kor tartotta közgyűlését számos tag jelenlétében. Gr. Nádasdy Ferencz ő méltósága, mint elnök igen szép beszéddel nyitotta meg a gyűlést. Ezután a kidolgozott alapszabályok vétettek pontonkint tárgyalás alá, hol az érdeklődő tagok észrevételeiket megtevén azokat hitelesítették. Ezen alapsza­bályok helybenhagyás végett fel fognak a m. k. minisztériumhoz terjesztetni. Erre igaz­gatóválasztmányi tagok választattak. Továbbá elfogadtatott az első magyar általános biz­tosító társulatnak ajánlata a gazdasági Egye­sület erkölcsi támogatását kikérőleg. Olvasta­tott Barsmegye szabályzata a tenyészállatokat illetőleg. Erre nézve az egyesület azt határozta, hogy Huukár Mihály, Csapó József és Kiss László urakból álló bizottságot küld ki, mely hasonló, de Veszprémmegye viszonyait tekin­tetbe vevő szabályrendeletet fog kidolgozni, az egyesület azután ezen szabályzatot fogja megyénkben érvényre segíteni. A székesfehér­vári kiállítás alkalmával Székesfehérvárott tartandó gazdasági congressuson az Egyesület gr. Nádasdy Ferencz, Purgly Sáudor, Hunkár Mihály és Kiss László urak által fogja magát képviseltetni és ott azon indítványt tenni, hogy a cselédfogadás idejét illetőleg egyön­tetűség hozassák be. Ezzel a közgyűlés véget ért, melyet elnök úr ő méltósága rövid kö­szönő szavakkal zárt be, melyeket a jeleu- voltak éljenzése követett. *Az országúti fák. Sajnálattal kell fel­említenünk, hogy az országút mellé kiültetett

Next

/
Oldalképek
Tartalom