Veszprém megyei hivatalos heti közlöny, 1879 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1879-04-13 / 15. szám

Vasárnap, ápr. 6-án, P. Szabó Endre »Isten keze vagy a szegedi árvíz* czimű új látványos színmüve adatott. A mii a szegedi katasztrófát tárgyazza és igen helyes felfogás­sal a magában költészetre alig alkalmas szo­morú eseményt hordozójává teszi a legmeg- kapóbb jellemellentéteknek. Csak az ügyvéd jellemét találjak túlsőtét vonásokkal rajzolva. Ha e darab nagyobb színpadon kellő decora- tióval és gyakorlott biztossággal adatik, hatását nem fogja eltéveszteni. Az előadás, mint első kísérlet elég sikerültnek mondható. Közönség erős középszámmal. Kedden, ápr. 8-án mint utolsó előadás adatott „Niniss* bohózat 3. szakaszban Hen- nequin és Milland után fordította Csepreghy Ferencz. A Budapesten meglehetős port vert darab szép közönséget gyűjtött itt is össze. Az előadás elég sikerült volt; a bohózat komikumi részei úgy a fürdőkosztümös alakok, mint a játék által feltüntetve megnevettettek mindenkit. Vidéki lapszemle. A „Szék88fejérvár“ 28. sz. a kiállítási tér elő­munkálatainak gyors haladását ismerteti, A 29. sz. kit válaszszunk alispánnak ez. czikkirója azon néze­tének ad kifejezést, hogy kiben képesség, kipróbált és szilárd jellem és kifogástalan társadalmi magatartás van. A „Sopron“ 27. és 28. sz. folytatja a német 1 ultura befolyását Magyarországra. A „Székesfehérvár és Vidéke“ 40. sz. a ki­állítás-szervezeti szabályokból néhányat fölemlíteni jónak lát. A 41. sz. azon örvendetes hirt hozza, hogy József főherczeg ö fensége megígérte, miszerint aki­állítást személyesen nyitja meg. A 42. sz, kiállítási mozzanatokat közöl. A „Vasmegyei Közlöny“ néhány szó az adók - vető bizottságokról ez. czikkóben kívánatosnak tartja, hogy az adókivető bizottság legyen beható figyelem­mel összes közgazdászai viszonyunkra, az illető osz­tályok bajaira, esetleg netán előnyeire, hogy legyen ember, de legyen állampolgár is. A „Vasmegyei Lapok“ 29. sz. két nadíly ez. czikkóben Rohoncz és vidékén élősködő két uzsorást mutat be olvasóinak. A „Győri Közlöny“ 27. sz. megfoghatatlannak mondja azt a késedelmet, melyet a minisztérium ke­belében gyakorolnak a rábaszabályozási kormánybiz­tos kinevezése ügyében. A 28. sz. reflexiók Pázmándi Horváth Endre százados emlék-ünnepélyére. A 29. 3Z. tudatja, hogy a várva várt rábaszabályozási kormány- biztos gr. Szapáry István Pestmegye főispánja szemé­lyében kineveztetett. A „Pápai Lapok“ a szegedi vész után czik- ket közöl. A „Zalai Közlöny“ 28. sz. Liszt hangversenyét a szegediek javára ismerteti. A 29. sz. a hazai ipa­rosaink ér’eke ez. czikkre irt viszhang folytatása. a „Keszthely“ korszerű accordok ez. czikkben sok érdekes dolgot közöl olvasóival. NYÍLTTÉRI Nyilvános elismerő nyilatkozat. A Trieszti „Azienda“ Assicuratrice ma­gyarországi képviselőségének Wirtli Jakabnál levő siófoki főügynökségénél, múlt évben gabna- és kalászos-termé­nyeimet jégverés ellen biztosítottam, melytől tetemes jégkár-esetemnél oly gyors és teljes kielégítést nyertem, hogy hivatva érzem magamat ezen utón teljes elismerésemnek kifejezést adni, a fönt czimzett biztosító társula­tot legjobb lélekkel a T. ez. közön­ségnek ajánlhatni. Kelt Bogláron, 1879. április 5-én. Grünberger Lá{ár. ♦Az e rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztő. Alulírott kereskedelmi ezég tisztelettel értesíti igen t. vevőit, hogy a tavaszi idényre való legújabb divatú ruliakelmék, kreto- nők, női felöltök, eső-köpenyek, különö­sen nap- és esernyőit nagy válasz­tókban a lefolyt héten megérkeztek, mely czikkek szives megtekintésé tisztelettel kéri és a t. közönség figyelmébe ajáulja Veszprém, 1879. april 13-án Nay Mór és Fiai. SZERKESZTŐI ÜZENETEK. Sz. F. Szent-lstván. — Felhasználtuk B. K. Veszprém. — .Személyesen fogunk az ügy­ben önnel értekezni — — Veszprém. — Többeknek a neve esett már tudomásunkra. Többeknek Budapest. Sok beküldött mű csak később lesz ismertetve. Felelős szerkesztő és kiadó; LÉVAY IMRE. Laptulajdonos: KRAUSZ ARMIN. Birloií eladás A szent-király-szabadjai határban, — a Kaszavölgyben — Bezerédy- és Vilde-féle birtokok között fekvő, a veszprémi határ szélére dűlő, úgyneve­zett Bolla-féle 1200 □ öllel számított 22 hold 524 □ öl egytagban levő szántóföld, a hozzátartozó 448 □ öl puszta belső fundussal és regale jövö- delmekkel együtt szabadkézből el­adandó, értekezhetni levél által alulirt tulajdonossal WETZER és LOBMAYER Budapesten, koronaföherczeg- és korona-uteza sarkán, a szép magyarnöhöz. ítumburgi vászon, 22 kész 4- 2 női- és férfi fehérnemű-raktár, továbbá 21 3-3 Koiossváry János, Budapest, Csillag utcza, 10. sz. 1 ajtó. függönyök, bútorszövetek, ágyteritök, zsinoros pi­quet, és színes barkátok, 6, 12, 18, 21 stb. szemé­lyes terítékek, mindennemű bélésezikkek n. m. nagy választékban férfi gallérok és kézelők stb. menyasszonyi készletek, úgyszintén mindenféle megrendelések gyorsan és pontosan eszközöltetnek. r Árjegyzékek ingyen és bérmentve. Dr. Schmidt törzskari főorvostól. Minden süketséget meggyógyít hacsak nem születésnél eredt. (Nehéz hallás, fülzúgás tőle azonnal megszűnik.) Ára üvegenkint használati utasítással 2 frt, vidékre 2 frt 40 kr. az összegnek postai utal­ványon előre beküldése mellett Főraktár J. Graetznél Becs VI. Mariahilfer- strasse No. 79. Bizonyítvány. — Betegség következtében több miut 12 éven át bal-fülemen nem hallottam, a mi foglalkozásomban nagy mértékben zavart és terhessé vált; semmiféle szer nem használt mig néhány hét előtt egy régi jó ismerősöm figyelmeztetett az ön fül­olajára; mintán már annyifélét használtam, ezt is haj­landó voltara megkísérlem és azon kimondhatatlan örömben részesültem, már egy fél üveg használata után hogy hallásom mintegy 14 nap múlva már helyre állott. Minden ily bajban szenvedőknek tehát legigazabb meggyőződésből ajánlhatom az ön fiil-olaját. FUrstenvald. 1878. aug. 8-án. 154 iű-9 STEINBERG J. Haj és sorvadás ellen több mint 5000 orvos és végtelen számú fölgyógyult beteg részéről mint leghatásosabb szerek ajánltatnak a 30 év alatt fényes eredményt fölmutató maláta-ké­szítmények, melyeket a cs. k. udvari szállító Hoff Já­nos Becsben, Graben Brämurstrasse 8. sz. a. gyárt. Ilyenek a maláta kivonatból készült egészségi sör, a maláta-chokoládé és maláta-ezukorkák. De mint meg- fizethetlen értékű orvosság, sorvadás és mindennemű mellbajok gyógyítására nézve, iegkivállóbb a Hoff-féle mailáta-kivonat. Én evvel gyógyítottam tüdögenynye- sedésben sinylödö 32 éves leányomat. A maláta-ki­vonat valamint chokoládé és ezukorkák szakadatlan használata feltűnően apasztotta a kóros tüneteket és hova hamarább teljes gyógyulásra segitett.Dr.SPORER cs. k. helytartósági tanácsos Abbasiában. — Pót­irat: Házi orvosunk rendelete folytán, egy kis üdülő betegem részére 2 font maláta chokoládé és I font maláta-ezukorkák átküldésére kérem. 366-15 Rőhmer, k. távirdatiszt. (A valódi HofFféle maláta-ezukorkák kék pa­pírba vannak göngyölve.) Árusítási raktár Veszprémben, egyedül: Tuszkau M. és társánál. 14? Nincs többé io 9 Egger cod.eoix-mellpa.stil- líii a legkellemesebb, legbiztosabb gyógysz ír köhögés, rekedtség, torokbántalmak, elnyálká- sodás és miudenuemii katarus ellen. Kapható eredeti csomagokban 50 krajezárért, 1 írtért annak készítőjétől „Egger ^Y.. Buda­pest, Erzsébetté!- 3. sz.“ A szállítás naponkint szakadatlan, postautalványra vagy utánvétellel. (^«■»Naponkint friss finom theasütemóny V, kilo csomagokban 1 írtjával. EGGER A. Budapest, Erzsébetiéi- 3, sz. Kopható Veszprémben: Ferenczy Károly gyógyszerész-, és Tuszkau Mayer társa kereskedő uraknál. é 1 a j Olajgyáramban készült legjobb minőségű gépolajomat van szerencsém a t. ez gép- és malomtulajdonosok becses figyelmébe ajánlani. Kicsiny vagy nagyobb mennyiségben ju­tányos ár mellett. ROTHAUSER t. MÁRCUS, 18 olaj gyáros 3 3 Veszprémben, csorda-utcza 1278. sz. N ehézkórt (Epilepsiát) és minden ideg-bántalmat levél útján gyógyít spe­cialista I>i-. Killisclx Drezdában (Neustadt.) Már több mint 11,000 beteg gyógy kezeltetett. 14-14 130 Gabona eladás. Somló vásárhelyi alapítványi uradalom Lovasi gazdaságnak 1878. évi termésből neve­zetesen : 198 hectoliter búza, 536 h. rozs, 287 h. árpa, 359 h. zab és 100 h. kukoricza tehát összesen 1480 hectoliter gabonának el­adására í. évi april hó 21-én d. e. 10 órakor alólirt tiszttartó sági irodában zárt ajánlattal egybekapcsolt szóbeli nyilvános árverésnek megtartása elrendeltetvén, felhivatnak a megvé­telre vállalkozók, hogy esetleg zárt ajánlatai­kat 50 kros bélyeggel és minden 1 hectoliter után egy forint bánatpénzzel ellátva tiszt­tartósághoz április hó 18-ig nyújtsák be, mert későbben, illetve a szóbeli árverés után be­adandó ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Az eladásra vonatkozó részletes árverési feltételek fenti mindkét helyen az előirt hi­vatalos órákban megtekinthetők. Az árverés eredménynek az el vagy ei­nem fogadása a nmlt. vallás- és közokt. mi- nisteriumtól távirat, utón fog kieszközöltetni. Kelt Somló-Vásárhelyen, 1879. évi apr. 5. l—l CA tis{ttartósdg. 4 Fő-üzlet I Szókes-Fehórvárott 4 saját házban. A gazdálkodó 19 1 Fiók-üzlet I s. S VESZPRÉMBEN » « Ferenczy gyógytár mögött. P 3-3 * Miután legújabb idő óta mind hazánkban, mind pedig a külföldön a nö- és férfi-ruha festés napról napra nagyobb lendületet nyer, annak követ­keztében, az elkészítés is folyton módosításokat kívánván, műhelyemet a t. ez. közönség minden, még a legmagasabb igényeinek is megfelelően rendeztem be. Különösen a női ruhák tarkázásához a legújabb berlini mintákat szereztem meg, minélfogva festés végett minden kívánt színre bárminemű szinehagyott női és férfiruhát elfogadok és ebbeli megrendeléseket pontosan, jutányos áron teljesítek. Veszprémben az átvevés és kiadás minden héten pénteken történik, de kívánatra, különösen vidékre, postán is szállíthatok, mely esetben az anya­got Fehérvári üzletembe kérem küldeni, honnan nyolcz nap után elkészítve szállíttatik vissza. Figyelmeztetem a n. é. közönséget, hogy a Székesfehérvárott ez év nyarán létesítendő országos iparkiállításon mint kiállító részt fogok venni és hogy a kiállítandó festett ruhák minél nagyobb választékban legyenek képviselve, kérném, az e czélra szánt értékesebb festeni valót april 20-áig hozzám behozni, vagy beküldeni; ezeket azonban 5—6 bét után vagyis a kiállítás bezárása után adhatom ki. Magamat az igen tisztelt közönség eddig tapasztalt jóakaró pártfogásába ajánlva, vagyok a legmélyebb tisztelettel SZABÓ ISTVÁN, selyem-festő Székesfehérvárott és Veszprémben. Veszprémben, 1879. Nyomatott a laptulajdouos Krausz Armin könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom