Veszprém - hetilap, 1865-1866 (1. évfolyam, 1-25. szám)

VESZPRÉM hetilap első évi folyamának tartalomjegyzéke. I. Vezérczikkek. Egy komáromvármegyei Ellenészrevétel (a megyei provisorium tárgyában) 9. számban. Eötvös Károly Indokaink I. II. (programm). 6. és 7. sz. „ „ T. olvasóinkhoz, (végszó). 25. sz. K—a. Pápa, aug. 7. 1866. (az ujoncavatási bizottmány működése tárgyában). 7. sz. Kenessey Móricz. A magyar földhitelintézet. 15. 16.17. 18. 19. 20. 21 22. és 23. sz. MdtisFerencz. Inségügy i javaslat. 8. sz. „ „ Pótlék az inségügyi javaslathoz. 10. számban. Névtelen. Bevezetésül, (programm). Második mutat­vány számban. Egy észrevétel, (a megyei provisorium tárgyában ) 6. sz. „ 0 s z i n t e s z ó, (az inségügyben). 10. sz. „ Acholeraügy. 12. sz. „ Veszprém, szept. 29. 1866. (felhívás a me­gyei közintézetekhez). 14. sz. „ A hazai takarékpénztárak. „Magyar- ország anyagi érdekei“ után. 25. sz. Pay Gábor. Hazafiui s z óza t Ve szpré mm egy e vá­lasztó polgáraihoz. Első mutat, számban. „ „ Sebesült honfitársaink érdekében. 3. számban. „ „ Az inségügy és kormányi segélye­zés. 5. számban. „ „ Észrevétel a veszprémi inségügy­ben alakult járási bizottmányok ré­szére kiadott utasitásra. 12. és 13. sz. „ Az ínség,és a közmunkalap. 14. sz. Szentgyórgyi Horváth Ágoston. "Veszprém feladata a művelődés terén. 11. 12. 13 és 14. számban. f r „ Egy összeköttetési ut helyreállitásárólVesz- prém és Zalamegyék között. 15. sz. Weninger Victor. A takarékpénztárokról. „Magyar Világ“ után. 16 és 17. számban. II. Értekezések. az ipar, gazdászat, kereskedés, tanügy s ál­talában a boreszmék köréből. Eötvös Károly. Vi d é ki iparunk hiányai. I. II. III. 6. 7. és 24. sz. Hochmuth Ábrahám. V e s z p r é m, aug. 15. (A zsidóság emancipatiójakérdésében.) 8.és 9 sz. „ „ Veszprém, október 1866. (A veszprémi tanügy érdekében.) 18. 19. 20 és 21. sz. Kajáry. A must lenyálkázása. Első mutatvány számban. Névtelen. A közös ügyek és törvény re visio. „A Hon“ után. Első mutatvány számban. n Törvénykezési kalauz. Második mutat­vány számban s 2. és 5. számban. „ Nemzetiségünk és a felekezetesség cimü czikkre észrevételek. 20. sz. Pay Gábor. Hogyan áll j e lenle g V es zp rém megye gazdászati tekintetben? 1. 2. és 3. sz. „ „ A szőlő v el újra berakott földnek jövedelmezővé tétele. 8. 9. és 11. sz. „ „ Legyünk elis merők a régészeti bú­várok iránt. 19. sz? Pay Gábor Nemzetiségünk és a felekezetes­ség 20. számban. , Szentqyöryyi Horváth Aqoston. Álló s hordozható gőzgé­pekről-22.23.24. és 25 sz. III. Közéleti mozzanatok. K. Cs. Veszpr ém, nov. 16 1865. (Veszprémmegye kö­zépponti választmányáról.) Első mutat, számban. Névtelen. Veszprém, május 17. 1869. (A veszprémi hu? árszabás A veszprémi r. cath. tanügyi vá­lasztmánynak az 1866 május 10 iki közgyűlés elé terjesztett véleménye. A veszprémi gazd. egyesület által elrendelt versenyszántások). Má­sodik mutatvány számban. „ Veszprém, aug 8. 1866. (A m. gazd. egye­sület ig. választmányának aug. 7 iki gyűlése). 7. számban. „ Veszprém, aug. 23. 1866. (Az inségügyi bizottmánynak aug. 21. s 22. tartott ülése.) 9. sz. „ U t a s i t ás (az inségügyben alakult járási bi­zottmányok részére.) 9 számban. „ Veszprém, aug. 25. (Az újonnan alakuló balatongözhajózási részvény társulat.) 10. sz. „ Utasitás (az inségügyben működő kir. bizto­soknak az őszi vetőmag tekintetébeni eljárását szabályozóig.) 10. sz » Ve szprém, s ze pt. 7. 1866. (Az inségügyi bizottmánynak szept. 6-án és 7-én tartott gyű­lése.) 11 és 12. sz. „ Az ins égi közmunka, 13. számban. „ A megyei inségügy 17. és 18 sz. „ A megyei gazd. egyesület. 20. számban. „ A megyeiinségügyibizottmány (nov. 10. gyűlése.) 21. sz. „ A vasút (fehérvár-veszprémi és győr-pápa- keszthelyi) 21. sz. „ Inségi közmunkák. 22. sz. Pay Gábor. M e g y e i élet, (megyei bizottmányi ülés.) Első mutatvány számban. „ „ Veszprém, j ul. 22. (A veszprémi ev. ref. egyházmegye tanácsszéki ülése.) 5 sz. Pillitz Benő. A megyei közegészségügy. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 és 24. sz. Gr. Széchenyi Béla. A balaton jövője. „Magyar Vi­lág“ után. 2. sz. Többen. Nehány szó a „M a g y a r V i 1 á g“- hoz a ba­latoni gőzhajózás tárgyában. 14 sz. IV. Költemények. B. G. Fényes csillag története. 5 sz. „ „ Jön az ősz. Tudom, hogy hiába. 18. sz. Beatus lile. Honfi bánat. 6. sz. „ „ Leány kámho z. 8. sz. „ Búcsú J. E. kisasszonytól. 13. sz. „ Költészetem. 16. sz. „ Emlék sor ok. 21. sz. „ Oh költészet __22. sz. „ „ Román czok. (Büszke volt. Őrült dalnok) 23. sz. „ „ Hal ál vágy. 25. sz. Csatáry. Magányos óráimhoz. 24. sz. Csilla. A hűtlenhez. 12. sz. Eö. K Elköltözőhöz. 17. sz. Gyulai Béla. A bérezi k áp ol na. (Seidl után). 14 sz. Jánosi G. Oh! par nos vils plaisirs. .. (Hugo Victor után.) Első mutatvány számban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom