Verhovayak Lapja, 1947 (30. évfolyam, 1-24. szám)

1947-11-05 / 21. szám

8-IK OLDAL Verhovayak Lapja JUBILÁLT A CLEVE LANDI45-IK FIÓK — Bencze János Központi Elnök Köszöntötte Fel A 40 Éves Fiók Tisztviselőit És Tagjait. — Értékes oszlopa Egyesüle­tünknek a 45-ik fiók, mely 1907-ben, maroknyi tagsággal alakult meg, de kitartó egy­­letépitő munkával odafejlődött, hogy fennállása negyedik év­tizedének végére már több mint 850 tagot számlált. Ezt a szép fejlődést elsősorban a fiók tisztviselőinek köszönhet­jük, akik mindenkor a tagság érdekeit tartva szem előtt, ön­feláldozó hűséggel járták a testvérsegités útját. És a test­­vérsegitést nemcsak a fiók tag­jaival szemben gyakorolták. Egyesületünk közös megmoz­dulásaiban mindenkor részt vett ez a fiók, de ugyancsak kitett magáért minden társa­dalmi, egyházi vagy egyleti esemény alkalmából is. Cleve­land magyarsága mindenkor számíthatott a 45-ik fiók tá­mogatására, amikor magyar ügyek felkarolásáról volt szó. Nagyságához mérten kivette a fiók a részét a háború áldo­zataiból is. 72 fiatal tagja szol­gálta a csillagsávos lobogót, s közülük ketten, Ifj. Pachtler Jenő és Mészáros Edward, éle­tüket adták a hazáért. S mi­közben a fiatalok a háború vé­res útját járták, az itthon ma­radottak mindent elkövettek azért, hogy segítségükre legye­nek. Egyik bizonyitéka ennek az, hogy e fiók tagjai több mint 300,000 dollár értékű ha­­dikölcsönt vásároltak. A szülőföld iránti szeretet olthatatlan melegséggel ég e fiók tagjai szivében. Cleveland­­ban tulajdonképen ők voltak a kezdeményezői a magyar se­gélyakciónak és ők adták át az első tekintélyes adományt az Óhazában sinylődő véreink megsegítésére. Méltán ünnepelte meg tehát a 45-ik fiók negyven éves ál­dásos működését ezen a jubi­leumon, melynek rendezősége a következőkből állott: Deli György, vigalmi bizottsági el­nök, Deli Györgyné bizottsági jegyző, Brassay József bizott­sági pénztáros, Gayer Antal és Drótos József ellenőrök, ifj. Imre János, Imre József, Has­­pray Lajos, Keller János, Ba­kó József, Beregi József, Lu­kács Gyula, Gründel Károly, Márton János, Jánosy Gyula, Ehász József, Siket Sándor, Csorba Lászlóné, Pachtler Je­­nőné, Készéi Imréné, Drótos Józsefné, Brassay Józsefné, Köncöl Antalné, Mrs. Szanisz­­ló, Horváth Józsefné, Jánosy Gyuláné, Siket Sándorné, Lu­kács Gvuláné, Keller Jánosné, és Bakó Józsefné. A tisztikar tagjai e jubileu­mi esztendőben a következők: Készéi Imre elnök, Gründel Károly alelnök, Pachtler Jenő ügykezelő, Ellenőr Csorba Lászlóné, Számvizsgálók Bras­say József, Ehász József, Ba­logh Lajos, Ajtóőr Szenes La­jos, Zászló tartók Ehász József és Szenes Lajos. A jubileum október 19-ikén, vasárnap folyt le az East Side-i Verhovay Otthonban. Az ün­neplő közönséget Deli Z. György, a vigalmi bizottság el­nöke üdvözölte s meleg szavak­kal köszönte meg a vendégek­nek, hogy eljöttek erre az ün­nepségre. Majd bemutatta Kör­­mendy István ügyvédet, aki az 1947. november 5. áldomásmesteri tisztséget töl­tötte be nagy sikerrel. Semaka Julianna elénekelte az Amerikai himnuszt, majd a közönséggel együtt a magyar himnuszt s ezután Nt. Brach­­na Gábor ev. lelkész mondott asztali imát. Nagyszerű ebédet szolgáltak fel ez alkalommal a fiók női tagjai. Ebéd közben Földessy Ferenc zenekara húzta a szebbnél szebb nótákat, majd Szalay József, a 14-ik fiók el­nöke, egyesületünk központi alelnöke, mint házigazda kö­szöntötte a vendégeket. Készéi Imre mint a jubiláló fiók el­nöke méltatta az ünnepi al­kalmat, majd Novák Béla — Novák Róbert zongora kísére­tével — remek hegedűszólót adott elő, melyet Novak Elza nagysikerű énekszáma köve­tett, ugyancsak Novák Róbert kisérAével. A három Novák gyermek hatásos szereplését szűnni nem akaró tapssal ju­talmazta a lelkes közönség. Készéi Imre elnök bemutat­ta a magyar egyesületek kép­viselőit, majd Nt. Brachna Gá­bor, ev. lelkész, Petrásh Lajos (Folytatás a 9-ik oldalon) Kimutatás a Fiókok Befizetéseiről------------1947 Alig. 1-tÖI 31-ig Payments Received from Branches------from Aug. 1 to 31s 1947 Fiók összeg Fiók Összeg Fiók összeg Fiók Összeg Fiók Összeg Fiók Összeg Fiók összeg iFiók Összeg Fiók Összeg Br.Amount Br.Amount Br.Amount Br.Amount Br.Amount Br.Amount Br.Amount | Br. Amount Br.Amount PR.34.63 54 690.38 114 84.22 175 138.86 249 721.69 338 184.78 417 523.25 499 53.12 M 65 28.24 1 55.85 55 185.66 115 24.07 3 76 95.75 253 16.38 340 27.49 418 100.00 500 549.92 M 67 16.52 2 512.79 56 43.16 116 —177 70.47 257 88.62 341 56.76 420 212.21 501 77.39 M 69 10.04 3 20G.11 57 212.78 117 13.20 180 217.10 261 76.37 342 595.66 421 44.47 503—.— M 73 68.06 5 97.87 58 91.56 119 35.76 182 33.99 262 133.89 343 159.83 422 138.0S 504 34.36 M 77 154.42 6 63.08 59 659.61 120 551.79 184 52.93 264 201.42 344 94.59 423 119.37.506 25.63 M 84 64.33 7 103.84 60 45.84 121 639.83 186 212.83 265 31.47 345 115.54 424 71.73 509 88.01 M 86 35.24 8 911.87 61 196.83 123 237.74 187 637.27 269 212.59 347 219.70 425 36.47 511 1,009.46 M 87 43.41 9 408.75 62 99.99 126 71.95 188 83.01 271 33.07 348 87.11 428 176.91 514 318.74 M 89 51.58 10 329.75 63 95.02 127 299.66 189 393.81 272 352.96 349 444.34 429 210.38 515 10.86 M 90 30.45 11 185.91 64 406.37 328 4.24 191 74.67 273 102.48 350 172.10 430 228.44 517 108.80 M 92 25.90 12 63.12 66 163.83 129 691.14 192 113.51 275 437.40 351 29.30 431 52.01 518 395.43 M 93 13.03 13 965.52 67 197.22 130 1,405.60 193 26.01 276 140.92 352 341.03 432 204.94 519 75.42 M 95 24.35 14 3,266.68 68 533.68 132 2,691.29 194 343.49 277 183.47 355 119.58 433 43.47 520 131.21 M 97 33.65 16 75.38 69 150.17 133 209.71 196 33.92 278 216.88 356 374.22 435 90.48 521 42.88 M 99 53.47 17 1,655.90 70 561.72 134 85.39 197 105.19 282 24.89 360 38.19 438 108.87 524 297.69 M101 83.75 20 805.44 71 659.03 135 170.92 200 194.71 284 92.06 361—.— 439 —.— 525 604.82 M105 39.09 21 544.62 73 117.40 136 80.21 201 82.63 285 126.83 362 466.07 441 12.76 5g7 56.00 Ml 06 206.35 22 306.78 74 332.59 137 181.17204 127.30 286 140.71 363 57.00 442 101.80 M 4 58.76 Ml 07 31.30 23 449.58 76 416.71 138 578.93 207 28.31 288 345.02 364 526.21 443 1,407.68 M 5 25.14 M109 53.41 24 64.32 78 113.39 141 317.38 208 272.10 289—.— 366 290.57 444 90.05 M 6 17.76 M114 30.96 25 506.33 79 74.75 142 67.55 209 161.83 290 141.90 367 29.76 447 313.22 M 7 15.21 M116 71.28 26 548.34 81 94.04 143 55.27 210 52.43 291 204.23 368 91.67 448 112.93 M 13 142.99 Ml 17 59.13 27 977.55 82 35.13 145 130.40 213 85.67 292 474.64 369 1,072.80 449 56.12 M 15 65.49 Ml 22 10.26 ' 29 187.57 84 364.78 146 135.65 214 603.59 293 121.63 370 75.29 451— M 16 33.95 M124 6.86 30 31.47 85 404.10 147 85.01 215 284.43 295 89.48 372 158.86 452 265.98 M 18 23.20 M126 39.76 31 395.42 86 109.94 149 394.10 216 1,234.97 296 648.13 373—.— 457 5.81 M 19 45.92 M128 35.82 32 278.10 87 916.88 150 525.68217 105.13 301 118.59 375 76.33 461 81.44 M 21 57.69 Ml 30 51.44 33'484.96 88 719.22 151 17.08 218 93.27 302 203.91 376 655.97 466 299.12 M 22 10.69 M131 29.82 34 1,172.95 89 620.27 152 194.71219 132.63 303 251.88 383 688.47 467 57.17 M 23 179.59 M133 40.33 36 3,705.08 90 657.14 153 110.34220 321.16 305 301.09 386 168.56 468 97.59 M 26 53.57 M134 9.12 37 1,095.61 91 739.69 156 49.50221 104.11 307 66.71 387 97.89 475 214.77 M 27 21.43 Ml 42 79.75 38 67.07 92 57.28 357 82.27222 274.60 310 312.20 389 115.25 477 373.24 M 28 22.23 M144 54.90 39 664.59 93 55.30 158-127.98 226 550.80 312 43.20 390 404.67 478 63.17 M 33 71.58 M150 23.81 40 884.58 95 19.27 159 568.06227 73.91 313 137.15 391 87.59 479 166.40 M 34 28.11 M153 183.9-7 41 52.85 96 982.78 160 55.64 229 878.40 317 132.76 395 108.10 480 92.92 M 38 60.22 M164 100.08 42 222.93 97 169.18 162 50.25 230 302.36 318 26.69 396—.— 481 52.89 M 40 24.33 M166 14.85 43 215.51 98 931.78 163 264.78232 23.46 321 302.57 399 618.86 482 97.17 M 43 63.07 M168 38.79 45 1,649.51 100 110.12 164 1,137.59234 143.86 322 39.83 403 41.28 483 25.98 M 44 39.31 M171 14.77 46 373.00 101 100.88 166 57.69236 68.57 324 101.14 404 69.60 485 43.97 M 45 57.23 M173 13.35 47 180.38103 64.75 168 311.20237 220.84 327 153.17 405 73.18 487 239.66 M 47 22.21 M174 32.59 106 307.59 170 276.04239 119.19 331 37.70 408 85.30 488 119.96 M 59 24.63 M180 24.98 48 5,000.03 107 171 548.35242 75.46 333 37.11 409 205.43 489 75.98 M 61 98.09 Ml 96 47.11 49 116.45108 907.30 172 413.95245 37.07 334 85.16 412 586.32 490 203.75 M 62 413.55 M200 35.14 52 660.01111 206.03 173 65.28247 340.33 335 123.35 415 82.88 495 22.87 M 63 30.65 M206 38.52 53 97.19 112 174 677.58 248 584.44 336 473.39 416 273.77 496 19.70 M 64 163.23 M211 87.63 TOTAL: $104,725.16 Pittsburgh, Pa. 1947 augusztus hó 31-én. SZABÓ JÁNOS, központi számvevő. SZALÁNCZY JÁNOS, központi pénztáros.

Next

/
Oldalképek
Tartalom