Verhovayak Lapja, 1946 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1946-03-20 / 12. szám

iMemarcifi?________________________________________ c Lapja Lesújtó tragédia s annak tanulsága ... 5-ik o3dal VERHOVAY ÜGYKEZELŐK ALBUMA FODOR SÁNDOR — 313-IK FIÓK BEAUTY, KY. IISÉ Beauty (“Szépiáim’) Ky., tulajdonképen magyar falu. Himlerville volt a neve, ala­pítója Himler Márton szer­kesztő után. A szivüket épí­tették bele e faluba a magyar bányászok, de a nagy terv megbukott és az őslakók el­­széledtek Amerika-szerte. Ma már csak kevesen élnek ott a régiek közül. Ezek egyike Fodor Sándor, aki 1877 ápri­lis 24-én született Magyar Genesen, Vas megyében. 1908 augusztusában ért Ame­rikába és 1911 februárjában, mint a Palmerton, Pa.-i 168- ik fiók egyik alapitója, lett egyesületünk tagja. Himlerville-ba költözvén 1923-ban a 313-ik fiók alelnökévé választotta meg, majd 1930-ban el­nökké, végül a következő évben ügykezelőtitkárrá, mely tisztségét a mai napig viseli. 1939-ben mint kerületének delegátusa vett részt a Verhovay Segély Egylet konvencióján. Bár a szervezési munkára már hosszú ideje igen kevés alkalom nyílott Beauty, Kv.-ban, Fodor Sándor mégis több mint száz uj tagot szerzett egyesületünknek tizenöt esztendei ügykezelői tevékenysége folyamán. A 313-ik fióknak ma 65 felnőtt és 39 gyermektagja van s ezekből harminc felnőtt és minden gyermektagot Fodor Sándor testvérünk vett fel. 1902-ben nősült meg először s neje, sz. Berkes Eszter, öt gyermekkel ajándékozta meg. Erzsébet 40, Pál 38, Eszter 35, Irma 33, Lenke 28 esztendősek s valamennyien csalá­dosak. Úgy a gyermekei, mint nyolc unokája messzije köl­töztek a szülő háztól. Leánya, Lenke, a női hadsereggel teljesített szolgálatot a világháborúban. 1932-ben Fodor Sándor első felesége elköltözött az élők sorából és három évre rá, 1935-ben, újra megnősült ügy­kezelő tagtársunk, aki a régi szép Himlerville fájó emlékei­vel a szivében hűséggel gondozza fiókját. Fiók Kinek Br. Name of Member Összeg i Fiók Kinek Összeg Amount j Br. Name of Member Amount B. Spisak____ 25.14 55.98 41 Joseph Horvath 32.00 A Phoenixville, Pa.-i 159- ik fióktól kaptuk a lesújtó hirt, hogy az alig nyolc esz­tendős kis Souch (Szűcs) Gerald Viktor, e fiók uj tagja, február 20-án tragi­kus körülmények között vesztette el ifjú életét. A helybeli újság jelentése szerint a kisfiú, Szűcs Mi­hály fia, február 17-én egy mező szélén játszadozott két társával. A bokrok között tűz ütött ki és a lángok be­lekaptak a kis Viktor ru­hájába. Kétségbeesett sikol­tozását meghallotta Bred­­ford Randall, aki teherautó­ját épp akkor hajtotta be a garázsba. Odarohant és rit­ka lélekjelenléttel kioltotta a gyermeg lángoló ruháit és utána rögtön beszállította a szenvedő kisfiút a Phoenix­­ville-i kórházba, ahol min­dent megtettek a harmad­fokú égési sebektől és sú­lyos idegmegrázkódtatástól szenvedő betegért. Négy íz­ben vérátömlesztést adtak neki, égési sebeit minden utcn-módon kezelték, de hi­ába ... a kis Viktor har­madnapra elhunyt . . . A szörnyű tragédia ter­mészetesen végtelenül lesúj­totta a kis gyermek család­ját, hozzátartozóit, akiknek osztatlan részvéte mellett temették el a kis halott föl­di maradványait a Phoenix­­ville-i temetőben . . . Gyá­szukban testvéri szeretettel osztozott a 159-ik fiók min­den tagja s velük együtt Fiók Kinek Összeg Br. Name of Member Amount 2 Louis Horvath 35.42 3 Louis Kish____38.38 John Kobza___26.28 64.66 8 M. Huczman.-37.70 John Hudak___35.42 John Juhász..17.14 90.26 9 G. Földesy____12.56 Stephen Kovács; 6.84 19.40 10 Joseph Bassa__27.42 A. Nagy _25.14 Mrs. Theodore Pinter ________34.28 . 86.84 13 Paul Beneze___29.26 G. Kinczel____19.42 P. Kutenics___26.28 S. Margicin___34.28 Ch. Pentek___26.28 135.52 14 J. Balint _ _37.70 Ch. Balogh___12.56 Frank Biro___48.00 J. Bokenyi__18.28 Joseph Clark70.26 B. Csato______8.00 most mi is kifejezzük őszin-1 te részvétünket . . . Oly különleges tragédia volt ez azonban, hogy nem hallgathatjuk el tanulsága­it .. . Az egyik persze az, hogy a kis gyermekek leg­nagyobb ellensége a tűz... S bizony nem őrködhetünk eleget, mert a legnagyobb elővigyázatosság mellett is megtörténik az ilyen szomo­rú eset, mint amely gyászba beritotta a kis Souch Ge­rald Viktor családját . . . De yan egy másik tanul­ság is és jó volna, ha olva­sóink megszívlelnék azt. A kis Souch Gerald Viktort Papp Lajos tagtársunk, a 159-ik fióknak nagy sikerrel versenyző ügykezelője, irta fel egy ezer dolláros B-J osz­tály! kötvényre ez év janu­árjában. Egy hónapig és 18 napig volt egyesületünk tagja a kisfiú, amikor meg­halt. A gyermekkötvények kor szerint évente növekedő értéktáblázata alapján egye­sületünk az örökösnek 700 dollárt fizetett ki . . . Ki hitte volna a február 17-én az elemi iskola má­sodik osztályába mosolyogva elinduló kisfiúról, hogy har­madnapra már nem lesz az élők somban? Ki hitte vol­na, hogy amikor kiment játszani a mezőre, hogy többé nem tér haza onnan? Senkisem hitte volna . . . És mégis megtörtént... És szörnyű körülmények között bekövetkező halála súlyos kórházi költséget jelentett, de legalább ezt megtérithet-Fiók Kinek Összeg Br. Name of Member Amount Mrs. J. Czika_16.00 Kalman Danes22.84 J. Domonkos37.70 S. Fekete35.42 Mrs. Michael Kovács _16.00 Victor Kovach26.28 M. Ladanyi___60.56 J. Spisak _29.70 Frank Szabó__17.14 J. Szampias___11.42 L. Szaniszlo-.36.56 John Trenke_28.56 532.93 17 Charles Davis_38.84 Mrs. J. Zsoldos15.00 53.84 20 Nicholas Barra 6.81 21 William Graef_42.84 Mrs. J. Ignat-26.28 Stephen Pederi22.84 Mrs. Mary Roman17.71 109.67 23 Joseph Arvai__37.71 S. Borbas, Jr.36.56 74.27 te egyesületünk . . . Hiszen igy is elviselhetetlen fájda­lom egy ily ígéretes fiatal életnek elmúlása! Mennyi­vel súlyosabb volna a fájda­lom, ha arra még a gond terhe is ránehezedne?! Há­la a hozzátartozók előrelátá­sának és Papp Lajos ügyke­zelő tagtársunk buzgalmá­nak, a gondnak terhét leve­­hette a gyászoló család vál­láról egyesületünk . . . Számtalan ilyen eset van. Hiszen e sorok írója is sok tekintetben hasonló körül­mények között veszítette el kisfiát. . . s a tragédia ab­ban is hasonlit a kis Vikto­réhoz, hogy ő is alig pár hónappal a haláleset előtt íratta fel gyermekét az egye­sületbe . . . 1944-ben ... Szülők, testvérek! Senki­nek sem biztos az élete, de legkevésbbé biztos a mi gyermekünké! S bizony há­lával tartozunk a Verhovay Segély Egyletnek, mely mó­dot ad arra, hogy ily ször­nyű tragédiák bekövetkezése esetén legalább a gond ter­hétől megmenekülhetünk... Elég nagy, eléggé elviselhe­tetlen a veszteség fájdalma úgy is . . . Ragadjátok meg hát az alkalmat még ma ... mert nem tudhatjátok, hogy mit hoz a holnap ... Fogad­játok el bizalommal a Ver­hovay Segély Egylet tagsá­gának testvéri kézszoritását és engedjétek, hogy megvéd­jen bennetéket a fájdalmat még súlyosabbá tevő gondok veszedelmével szemben ...! Fiók Kinek Összeg Br. Name of Member Amount 25 Mrs. Thelma Bernath ___40.00 László Mizda__30.84 M. Szőke ___35.42 Mrs. Balint Taraczkozy__36.56 142.82 26 Louis Geroni__36.56 J. Ivancza__ -35.42 S. Kajibas____37.70 Nicholas Kish_36.56 Mrs. John Toth Jr. . _ _36.56 Mrs. J. Toth__16.00 198.80 27 J. Deme, Sr.__40.00 Mrs. Joseph Deme, Jr.____48.00 Joseph Kepes__11.42 Andrew Sobeck4.57 103.99 32 Mrs. HelenLutian __15.00 o3 N. Buday__ N. Chama__ A. Garaj___ John Papp_. Emery Vigh. — 36.56 __ 46.84 8.00 29.70 — 60.56 181.66 Louis Balázs 50.28 Edward Chaab29.70 N. Csilipka___15.42 Mrs. M. Evanitz (Puskar) ____34.28 Albert Kozar16.00 A. László____35.42 Frank Markoly53.13 Michael Rubi__32.00 Joseph Tokody27.42 Mrs.N. Varadi35.42 329.07 Andrew A. Balazs _ __35.42 Mrs. Araon Csont ________18.28 S. Józsa______36.56 S. Knerly29.70 Mrs. H. Lux--15.00 J. Nagy I. .37.70 P. Nagy II— .35.42 K. Ravazdi___52.56 Louis Sand___45.70 T. Szerb32.00 J. Szobonya___32.00 Mrs. L. Takacs38.84 Mrs. J. Tulak27.46 Mrs. H. Peartree (Horvath) ___18.28 454.92 Mrs. K. Balogh10.28 S. Gyure____9.14 Mrs. S. Vaskó50.28 Mrs. J. Zarna52.56 122.26 38 Paul Teleky _________ 53.70 39 Mrs. Stephen Görcsös 26.28 40 John Balough 20.00 Mrs. J. Köteles 33.14 John Paul____ 17.71 Frank Repas__25.14 Joseph Seres 28.56 124.55 42 Joseph Polanyi29.70 M. Soltész____34.28 63.98 43 A. Mészáros___24.70 John Vaskó___25.14 49 84 45 A. Balint’25.14 S. Paulovich___17.71 Mrs. A. Syarto24.00 66.85 46 Mrs. John Petras____38.84 49 Mrs. Martha Kocsis__15 00 52 Ch. Mészáros__34.28 Mrs. J. Smith69.70 103.98 53 Emery Kőszegi .33.14 54 Helen Matis 35.42 55 John Nozsar— 38 84 57 Michael Banai 9.14 Charles Toth 28.56 37.70 59 Michael Balyak36.56 Joseph Buri__35.42 Steven Kovach9.14 A. Pavel14.28 M. Toczky____35.42 130.82 61 Mrs. Joseph Zoltanszky___34.84 F. Zsaliczko__21.70 56 54 64 Peter Gyalog . 28 56 68 John Adam___38.84 Mrs. J. Bartók35.42 Mrs. B. Uzonyi33.14 107 40 69 Mrs. H. Peters15.00 John P. Simko27.42 42.42 1946 február havában utalt BETEGSEGÉLYEK Sick Benefit Paid to Members for Febr., 1946 24 Mrs. J. Sabo 15.00 34 B. Gyuricza__30.84 (Folytatás a 6-ifc cJdalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom