Verhovayak Lapja, 1945 (28. évfolyam, 1-52. szám)

1945-07-11 / 28. szám

k °Idal________________________Verhovayak Lapja _ FIÓK II 1 KEK LAPZÁRTA minden pén­teken délelőtt. A péntek reggel utáni postával érke­ző hírek már nem helyez­hetők el a lapban. Kérjük ügykezelő tagtársainkat, hogy híreiket úgy küldjék el, hogy azok lapzárta előtt a szerkesztőséghez érkezzenek. 22-IK FIÓK. — WHITING, IND. — Julius 22-én, vasár­nap délután 2 órai kezdettel a St. Mary’s Parish Hall-ban (a John St. és Davidson PI. sarkán) gyászünnepélyt ren­dez fiókunk a környékbeli fiókok és az összmagyarság részvételével Geleta János hősi halottunk emlékére. Ez alkalommal adja át elhunyt tagtársunk művészi arckép­festményét a gyászoló család­nak egyesületünk vezetősége és tagsága nevében Kelemen P. János igazgató. Vegye ha­zafias és tagtársi kötelessé­gének a fiók minden tagja és a környékbeli fiókok tagsága ezen gyász gyászünnepen va­ló pontos megjelenését. Szól ez különösen annak a sok száz családnak, melynek kedvesei még mindég harcolnak ha­zánk ellenségei ellen messze idegenben. A gyászünnepély alkalmával a gyászoló család­nak átnyújtott mesteri fest­mény jelképe egyesületünk tagsága testvérszeretetének. A testvérszeretetnek e jelké­pe azonban csak akkor fog megfelelni egyesületünk ve­zetősége elgondolásának, ha teljes számban való megjele­nésünkkel meg is mutatjuk szeretetiinket. Fiatal tagtár­sunk életét áldozta értünk. Mi csak azt kérjük tagtársaink­tól, hogy áldozzanak julius 22-én egy-két órát Geleta Já­nos, hősi halált halt tagtár­sunk áldott emlékének. A Fiók Vezetősége. 23-IK FIÓK. — POCAHON­TAS, VA. — Tisztelettel érte­sítjük a tagtársakat, hogy Nagy Gáspár, fiókunk több mint másfél évtizede munkál­kodó elnökének tiszteletére rendezendő diszebédünk dá­tumát julius 15-ikében állapí­tottuk meg. Vasárnap, julius 15-én délután 1 órakor a re­formátus egyház iskolatermé­ben tartjuk meg a diszebédet, melyen az igazgatóság és egyesületünk központi tiszt­viselői nevében Brogley Fe­renc igazgató Youngstown, O.-ból fogja átadni az igaz­gatóság érmét és a díszokle­velet fiókunk érdemekben dús, elismert elnökének. Sze­retettel hívjuk ez alkalomra fiókunk minden tagját, a test­vér-fiókok tagjait és az össz­­magyarságot. KOVÁCS PÉTER ügykez. 194-IK FIÓK. ROSSFORD, O. — Tisztelettel értesítem a tagtársakat, hogy vasárnap, julius 1-én megalakult a Ma­gyar Segély Mozgalom helyi osztálya a toledoi Szent Ist­ván hitközség nagytermében. Jelen volt a római katolikus, a görög katolikus és a refor­mátus egyház lelkésze — te­hát képviselve volt mind a három egyházunk — valamint a toledoi 27-ik, a rossfordi 194-ik fiók és a többi magyar egyletek kivétel nélkül. A gyűlés egyhangú határozata értelmében megkezdhetjük a gyűjtést és ezért a 194-ik fiók bizottsága nevében kérem minden 194-ik fiókhoz tartozó tagtársamat, valamint a kör­nyékünkön lakó magyar test­véreket, akiket felkeresünk a gyüj tőivekkel, hogy ne mint egyszerű kollektorokat fogad­ják a gyűjtőket, hanem mint a legszentebb eszmének, a magyar szeretetnek kiküldöt­teit. Kérjük azokat a testvé­reket, akikben megvan a szü­lőhaza iránti, szeretetnek leg­alább egy szikrája, hogy ada­kozzon tehetségéhez képest, mert a segitségre égető szük­ség van. Elsősorban gyógy­szerekre van szükség, mert a beteg magyar népet és gyermekeit előbb meg kell gyógyítani, vissza kell hozni a sir széléről és lábra kell ál­lítani és csak akkor kerülhet sor arra is, hogy élelmet küld­jünk. Hiszem, hogy kollekto­raink egyetlen házból sem fognak üres kézzel elmenni, hiszen ők sokezer magyar öz­vegynek és árvának nevében kopogtatnak be a testvérek­hez. 276-IK FIÓK. — BUCK­NER, ILL. — Tudomására ho­zom a tagtársaknak, hogy a fiók múlt havi gyűlésén a tagtársak engem választottak meg ügykezelőnek. Kérem a tagtársak szives pártfogását, jóakaratát és bizalmát s egy­ben ígérem, hogy a fiók ügyeit a legnagyobb szere­tettel fogom kezelni. Ugyanakkor értesítem a tagtársakat, hogy az Ameri­can Hungarian Relief, Inc., országos mozgalmának hely­beli lefolytatásával én lettem megbízva. Tekintettel azon­ban arra, hogy lehetetlenség minden egyes tagtársamat személyesen felkeresnem, ez­úton kérem a tagtársakat, hogy adakozzanak e nemes célra tehetségük szerint és az adományaikat eljuttatom a mozgalom pénztárába. Felkérem ugyanakkor a tagtársakat, hogy fiókunkban esetleg bekövetkező haláleset céljára 25—25 centet szíves­kedjenek beküldeni, hogy amikor ily eset előáll, koszo­rút tudjunk venni tagtársunk sírjára a fiók nevében. Ha minden tagtársam befizeti a 25 centet, akkor abból 2—3 temetés ilynemű költségeit tudjuk fedezni. Tagtársi tisztelettel Alföldy Sándor, ügykezelő. 349-IK FIÓK. — HOLLI­DAYS COVE, W. VA. — Felhívom a tagtársak figyel­mét arra, hogy julius ha­vától kezdve bizonytalan ideig Lipán József tagtár­sunk fogja a fiók ügyeit ke­zelni. Egy időre el kell utaz­nom és azért kérem, hogy a helyettem munkálkodó ügy­kezelőnek legyenek segítsé­gére azzal, hogy minden hó­nap 20-ika előtt a lakásán fizetik meg a havidijakat. Lipán József tagtársam ci­me: 4120 Washington St., 1945 julius 11 Hollidays Cove, W. Va. Te­lefon 1681-R. Kérem a tag­társakat, hogy minden egyleti ügyben forduljanak bizalommal Lipán József tagtárshoz. DURUTTYA JÓZSEF, ügykezelő. CHICAGO, ILL. — FELHÍ­VÁS CHICAGO ÉS KÖR­NYÉKÉNEK MAGYARSÁ­GÁHOZ. Ezúton kérjük Chi­cago, Gary, Ind., East Chica­go, Indiana Harbor, Ham­mond, Whiting, South Bend, Milwaukee, Joliet, Racine és Aurora fiókjainak össztagsá­­gát, hogy hősi halottunk arc­képfestményének átadásán, az 1945 julius 22-én vasárnap délután két órakor a St. Marie Parish Hallban, a John Street és Davidson Pl. sar­kán, Whiting, Ind.-ban meg­tartandó emlékünnepen minél nagyobb számban jelenjenek meg. A 22-ik fiók TISZTIKARA. 443-IK FIÓK. — DETROIT, MICH. — Szomorú köteles­ségnek tett eleget e fiók ügy­kezelője, a julius havában megtartott gyűlés előtt, ami­kor elbucsuztatta a fiók ré­széről Horváth P. Lajos, hősi halált halt katona tagtársun­kat, aki fiatalon, 22 éves ko­rában áldozta fel életét a ha­záért a Fülöp szigeteken, 1945 május 23-án. Ez alkalommal a fiók tag­sága teljesen megtöltötte a termet. Megjelentek hősi ha­lottunk édesanyján és édes­apján kívül testvérei, tiszte­lői és jóbarátai. Szem nem maradt szárazon, amikor az ügykezelő elbucsuztatta fió­kunk második hősi halottját. Köszönetét mondunk a 388- ik fiók elnöknőjének és jegy­zőjének, akik ez alkalommal •szintén jelen voltak. Fiókunk két hősi halottjá­nak emlékét örökké megőriz­zük. A 443-ik fiók nevében SZABÓ JÓZSEF, ügykezelő.-----------V----------­KILÉPTEK A BETEGSEGÉLYZŐ OSZTÁLYBÓL CANCELLED SICK BENEFIT Fiók-Br. 10 Pinter Theodore 17 Donath Helen 25 Nagy Sándor 37 Horváth Marcella V. 41 Abahazi John D. 88 Avi Joseph, Ferenc John 96 Kovács József, Kovács Jó­­zsefné, Zsiga János 106 Konchol John Jr. 108 Bobovecz Martin 121 Szalay Paul 125 Kovaek George 216 Ver Mrs. Frank 239 Szaniszlo György 242 Cherensky Frank, Mesoros István 269 Gáspár Frank 291 Boros John 343 Mayerchak Julia 369 Miklós John 432 Halbok Susanne 23—Members Pittsburgh, Pa., 1945 május 31-én. Phillips Emma E., h. kpi számvevő. Hősi halottatok arcképáladási ünnepélyeinek sorrendje JULIUS 15. ALLENTOWN, PA. — Roseman Ferenc, Zserdin Ferenc és Haydu Jó­zsef emlékére rendez kegyeletes ünnepet a 90-ik fiók julius 15-én, vasárnap este fél­nyolc órai kezdettel a Magyar Otthon nagytermében a következő műsorral: Első rész: SZOLGÁLATI ZÁSZLÓ AVATÁS 1.) Az ünnepélyt megnyitja Kardos József, a 90-ik fiók elnöke. 2.) Az amerikai himnuszt magyar szöveggel énekli Kotzman Valéria. 3.) A szolgálati zászló felavatását végzi Ft. Nagy László plébános. 4.) A megyei és városi vezető egyéniségek üdvözletei. Szünet. Második rész: SZÍNPADI MŰSOR 1. ) “Falu meg város.” Életkép 1 felvonásban. Szereplők: Kacsáné: Pomper Irén, Juli, a leánya: Tóth Olga, Haragosné: Tóthné Bodish Rózsi, Irén, a leánya: Tóth I. 2. ) “Valahol most temetnek egy katonát.” Énekli Kotzman Gyuláné. 3. ) “Valahol van egy kis kunyhó.” Éneki Huyter Irénke. 4. ) “Édesanyám, sohse sírjon!” Énekli Kotzman Valéria. 5. ) “Gyere haza, édes fiam!” Énekli Pomper Irén. 6. ) Csoport-tánc, előadja a tánc-kar. 7. ) Műsoron kívüli szám. A számokat bejelenti Subits József. A miisort rendezi HELTAY MIKLÓS szín­művész. ' _ i_ f j; J Szünet. Harmadik rész: A HŐSI HALOTTAK ARCKÉPEINEK LELEPLEZÉSE 1. ) Prológus: előadja Kocsis Kálmán ügykezelő: 2. ) Énekszámok: előadja a szereplők kara. 3. ) Roseman Ferenc, Zserdin Ferenc és Haydu József, a 90-ik fiók három hősi ha­lált halt tagja arcképfestményének leleplezése, melyet BENCZE JÁNOS, a Verhovay Se­gély Egylet központi elnöke végez. 4. ) A képeket ünnepélyesen átadja a hősi halottak gyászoló családtagjainak Kardos József, a fiók elnöke. 5. ) “God Bless America!” magyar szöveggel énekli Kotzman Valéria és az énekkar. AZ ÜNNEPÉLYRE BELÉPTIDÍJ NINCS. Mindenkit szívesen lát és tisztelettel meg­hív a 90-ik fiók tisztikara és tagsága. NAGYMISE AZNAP DÉLELŐTT Julius 15-én délelőtt pontosan 10:30-kor a hősi halált halt tagtársak lelkiüdvéért nagymise lesz a Szent István róm. kát. magyar templomban. Kérjük a tagtársakat, hogy úgy a nagymisén, mint az ünnepélyen minél nagyobb számmal jelenjenek meg. KARDOS JÓZSEF elnök, KOCSIS KÁLMÁN ügykezelő. JULIUS 22. WHITING, IND. — Geleta János emlékére ünnepet rendez a 22-ik fiók délután 2 órakor a St. Marie’s egyház termében, a John St. and Davidson Pl. sarkán. AUGUSZTUS 19. HOMESTEAD, PA. — A 89-ik fiók ünnepe Iván Edward emlékére. SZEPTEMBER 2. TOLEDO, O. — A toledoi 27-ik, a rossfordi 194-ik fiók és a Port Clinton-i 301-ik fiók közös ünnepe. SZEPTEMBER 2. BETHLEHEM, PA. — A 98-ik fiók Molnár József és Slaski Jenő, a fiók két hősi halottja emlékére rendez kegyeletes ünnepet. SZEPTEMBER 3. NORTHAMPTON, PA. — A 216-ik fiók ifj. Radakovits János, Németh Imre és Milisits József emlékét ünnepli meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom