Verhovayak Lapja, 1937. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1937-01-30 / 5. szám

16-ik old?a JANUÁR 29, 1937 =«VerhovoycikJgpjQ B.M. Nagyon csodálkozunk a­­zon, hogy fiók titkár létére nem tud arról, hogy a legutolsó kon­venció a kölcsönök után fizeten­dő kamatot NÉGY SZÁZALÉK-' KA szállította le. Eltekintve at-1 tói, hogy ez hivatalos lapunkban számtalanszor meg is lett irva. j Alapszabályunkban is érthetően1 és világosan benne van. Tessék megnézni a 48-ik oldalt. Ez a leszállítás 1936 január első nap­jával lépett életbe s az elmúlt esztendőre is 4% kamatot kellett minden tagnak fizetni. Nem ár­tana ha hivatalos lakunkat ol­vasná, ugyancsak figyelmébe a­­jánljuk az Alapszabály tanulmá­nyozását! KOVÁCS ISTVÁN: Harminc­hét éves korában vette ki biztosí­tását s azt fizette tiz esztendeig. Ha tovább nem akarja fizetni — mivel kötvényére kölcsönt nem vett fel— biztosítása még 9 évig és 9 hónapig érvényben marad. Tiz évig fizette a biztosítását s kap érte 19 évig és 9 hónapig biztosítást. A tiz év alatt be­fizetett ezért $246.-t s ennek el­lenében kap 3 hó híjával 20 évig biztosítást, másszóval évi $12.30 ért ezer dollárra van biztosítva. De még ennyibe se került az ezer dolláros biztosítása évente, hi­szen az osztalék cimén kapott összeget figyelembe se vettük en­nél a számításnál. Az Ön eseté­ből láthatja, hogy mennyivel ke­vesebbe kerül a Verhovay bizto­sítás, mint az, amely “világmeg­váltással” és “Uj Előrével” van öSzekötve. FIGYELŐ: Ne csodálkozzon azon, hogy a lapunkban bejelen­tett nagyjelentőségű eseményt észre sem veszik. Mi egész ter­mészetesek találjuk, hogy sokkal fontosabb Kiskelezdi Péterné ki­váló honfitársnőnk pártijáról há­rom hasábon beszámolni, felso­rolva, hogy a tortákat kik sütöt­ték, mint megemlékezni arról, hogy a Verhovay meghívta ■ Band­­holtz generális özvegyét, hogy j vezesse a Verhovay követek, és amerikai-magyarság zarándokút-! ját hős férje szobrához. Hiszen [ Bandholtz generális csak egy nemzet háláját érdemelte ki, ne-1 vét örökké belevéste úgy az ame- j rikai mint a magyar történelem-1 be — mig Kiskelezdiné, Reszeg- ^ piskót legkiválóbb és leghango­sabb helyi egyleti elnöknője aki­vel jó — jóbá lenni! KI MINT VET —ÚGY ARAT: Kétfajta ember van, az egyik ta­gadja, a másik bevallja. Ők so­hasem vallják be — mert hiszen ha megírnák az igazságot, akkor minden második számban helyre­igazításokat kellene közölniök. ^ Egyet azonban ne felejtsen el, a korsó addig jár a kútra, amig egyszer eltörik. És hogy a saját I fejükön törik el majd a korsót — azon ne legyen meglepve. A tisztesség úgy hozná magával, hogy amikor összehasonlításokat tesznek, őszintén megírnák, hogy! kötvényeikkel kölcsön és vissza-' váltási értéket, meghosszabbitott vagy kifizetett biztosítást nem j adnak. ROSEBERG I. Kérését nem teljesíthetjük, mert hiszen Alap­szabályunk szerint csak heti négy dolláros betegsegélyre vehetjük fel. Higyje el nekünk, hogy ez VISSZAHELYEZETT TAGJAINK NÉVSORA REINSTATED MEMBERS DECEMBER 31, 1936 Fiók Br. Al. Farkas József 8 Bocsi József 13 Bodnár Jánosné id. 13 Freund István 14 Kocsis Edward 14 Orosz Béla 14 Szaniszló Lajos 21 Hubert Ferencz 21 Hubert Ferencz 35 Chaky Julius 36 Honer George 36 László Eugene G. 37 Bodnár János 39 Szász Erzsébet 40 Radics József 59 Tallián János ifj. 62 Simon Józsefné 70 Simpf Mihály * 83 Nemesh John Mrs. J 96 Kocsis János I. r 107 Fülesi Imre W ""f ’ 108 Fedor János 111 Kovács Erzsébet 132 Hartai Ferencz 132 Licskai John Mrs. 132 Simon Dénesné 140 Űriek Mária 189 Ádám György 189 Szeiff Vilmos ? 194 Lőrincz Lajos 214 Nemess György 226 Becskereky Michael Mrs. 226 Rev. Bogár Károly 226 Nagy János Fiók Br. 286 Paul Józsefné 317 Hadar András 336 Fabiankovitz Theresa 350 Belme Györgyné 356 Berki John 356 Roznay Rose 361 Detki Péterné 366 Dzurik Stephen F. 367 Sikoszky Erzsébet 375 Korpás Erzsébet 376 Viszlay Louis 384 Ferenüzi Máiba 384 László Albert 399 Kovács Joseph 400 Dobisz Stephen 400 Soos Joseph 400 Soos Joseph Mrs. 417 Bagley Louis 423 Kovach Andrew Jr. 429 Horvath Nicholas 429 Kulovits John 434 Zambo Mária 439 Baker Frank 439 Baker John 443 Kozma Sándor 443 Sappan Joseph 443 Szluk Peter F. 434 Bokon William S. 446 Nameth James J. Jr. 462 Egri Rose M. 462 Laskay Frank 67 a $250.-os maximális összeget garantáló betegsegély biztosítás, sokkal többet ér, mint a levelé­ben említett. Mert hiszen ná­lunk, igaz csak heti négy dollárt kap betegsegély címén — viszont ha beteg, akkor ezt megkapja. A P.M.L.-nál pedig betegsegély biztosítását bármikor felmond­hatják s ezt megtehetik minden megokolás nélkül. Az IWO-nál uj tag betegsegélyre csak akkor jogos, ha több mint 90 napja tag­ja a szervezetnek. FLINT, MICH. FELHÍVÁS A VERHOVAY 214 FIÓK TAGJAIHOZ! Tisztelt tagtársak! Tudomására hozom, különösen a helybeli tagtársaknak, hogy minden tagtárs tartsa szemelőtt: 1. Az alapszabály törvényét, hogy minden tag a rendes havi gyűlésen jelenjen meg minden hó 2-ik vasárnapján és ott ren­dezze a havi fizetéseit. 2. Mivel ki van véve a gyülés­­termünk, elég tágas, ott van a helye a havi fizetésnek, nem a titkárnál, azt hiszem, hogy min­den tagnak meg van az alapsza­bály, nézzék meg jól, ez legyen az irányadó minden tagtársnak. A titkár a bevezetések és más köny­vek vezetésével van elfoglalva otthonában. 3. A titkár lakásán csakis a kültagoktól fogadhat el havi di­jat, money orderon, vagy aján­lott levéfben, tehát szeretettel ké­rek minden tagtársat, hogy ha hozzám jön valaki, ne vegye rossz néven, ha elutasítom, mert a tit­kár nem vesz fel havi dij fejében, csak a kültagoktól. A helybeli ta­goktól csak az esetben veszi fel, ha a tagnak a harmadik hó 30-án lejár az ideje, hogy megmarad­­hason továbbra az Egylet kebe­lében. Tagtársi szeretettel PÓCS GYÖRGY, titkár, 1213 State St. Flint, Mich. SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPSÉG POCAHONTAS, Va. — Meg­hitt baráti körben ünnepelte 56- ik születésnapját a 23-ík fiókunk közbecsülésben álló, népszerű el­nöke, Nagy Gáspár testvérünk a napokban. Szép otthonában, jan. 16-án, szombaton este jöttek ösz­­sze mindazok, akik ezt a kiválóan munkás egyleti vezért szeretik, tisztelik, becsülik, hogy jókiván­­ságaikat tolmácsolják. Azt talán Írnunk sem kell', hogy nem üres kézzel állítottak be a vendégsze­rető otthonába, értékes ajándé­kokkal lepték meg az ünnepeltet. A meghitt ünnepség csak a reggeli órákban ért véget s azon a követkzők voltak jelen: Bertók Béla ref. lelkész, Kovács Pál, ifj. Dobos andrás, Tóth Mihály, Mi­­halina Ferenc, Zslgrai István, Bu­­róczi Miklós és neje, Járó János és Feinknol Lajos. Amikor jókívánságunkat mi is tolmácsoljuk, kérjük arra Nagy Gáspár testvérünket, hogy a jö­vőben is legyen olyan lelkes Ver­­hovay vezér mint eddig volt, aki fiókelnöki tisztségét komolyan veszi és minden erejével azon van, hogy a fióknál rend és bé­kesség uralkodjék, a taglétszám gyarapodjék.' Nagy Gáspár test­vérünknek nagy része van abban, hogy Pocahontason a Verhovay élet példásan szép s a tagok a leg-! nagyobb szeretetben és megér-1 tésben dolgoznak mindannyiunk | közös érdekéért, egyletünk fejlő-! désért. I Continued from page14. Liszak Mrs. Margaret 465 Dayton, O. Lucas Mrs. Louis 429 Dearborn, Mich, Mersky Charlotte 356 Detroit, Mich. Mihok M. Barbara 364 Youngstown, O. Murin Helen 465 Dayton, O. j Nagy Julius v 174 Throop, Pa. 1 Nemeth Emery 174 Dickson City, Pa. Novak Elizabeth 356 Detroit, Mich. Nyirati Józsefné 17 Lorain, O. Nyikos Gyuláné 36 Detroit, Mich. Orbán F. Géza 434 South Bend, Ind. Pavuk Géza 226 McKeesport, Pa. Paul Alex 355 Akron, O. Pálfalvy Dénes 452 Colliers, W. Va. Pálinkás Mihály 14 Mentor, O. Péterfy H. Mariska 129 Columbus, O. Petrovicz Vendel 2 Kulpmont, Pa. Prompovitch John 174 Scranton, Pa. Puskas George 296 Springdale, Pa. Rendes József 364 Youngstown, O. Sabo Rose Mary 443 Detroit, Mich. Sabo Arthur 133 Phillipsburgh, N. J. Sailor Katherine 421 Booth, W. Va. Smith Charles S. 372 Lorain, O. Sopronyi Irénke . 447 Dayton, O. Szabó Illés 132 South Bend, Ind. Szász John 47 Canton, 0. Szechy Elek 50 Cleveland, 0. Szőke John 216 Northampton, Pa. Szukies Mária 90 Allentown, Pa. Takács Béla 91 Akron, 0. Takacs Péter 171 Sharpsvillé, Pa. Takacy Florence 366 Columbus, 0. Tankovics Antal 129 Columbus, Ohio F Tatrie John 423 Pocahontas, Virg. Tóbiás Andrew 292 Manville, N. J. Tóth IVene 355 Akron, 0. Toth E. Etelka 36 Detroit, Mich. Tokár George 384 Columbus, 0. Trimai Margit 388 Detroit, Mich. Turuska John 87 West Caldwell, N. J. Újlaki George 249 Dayton, O. Utó Mrs. Rose 387 Cleveland, 0. Varga Zsuzsanna 40 Martins Farry, 0. Veres Andrásné 123 Kalamazoo, Mich. Veres E. Helen 366 Cleveland, 0. Verbich Lászlóné 138 Gary, Ind. Veszprémi Mrs. John 36 Detroit, Mich. Zboray Jánosné 138 Gary, Ind. Yoó Mihályné 388 Detroit, Mich. 417-ik fiók 417 Trenton, N. J. 6-ik fiók 6 Akron, 0. A VERHOVAY SEGELY EGYLET NAGY TÁRSASUTAZÁS MAGYARORSZÁGBA ÉS AZ AMERIKAI MAGYAR UJ NEMZEDÉK ZARÁNDOKLATA BANDHOLTZ. TÁBORNOK SZOBRÁHOZ INDUL NEW YORKBÓL 1937 JULIUS 24-én a North German Lloyd EUROPA nevű gyorshajóján A bremerhaveni kikötőben, közvetlenül a haji mellől induló "Verhovay Gyorsvonat" szállítja majd az amerikai magyarság követeit Budapestre, ahol ünne­pélyes fogadtatásban részesülnek. Minden amerikai magyar részt vehet e kirándulásban. Tegye meg az előkészü­leteket már most és lépjen érintkezésbe a helyi hajéjegyügynökséggel. Ez lesz az amerikai magyarság életének egyik legkimagaslóbb eseménye ÍÉ. HAMBURG-AMERICAN LINE £ NORTH GERMAN LLOYD 407 WOOD STREET, PITTSBURGH, PA. pnfl (PUG NORTH GERMAN I LLOYD]

Next

/
Oldalképek
Tartalom