Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1949. március-december (46. évfolyam, 1-22. szám)

1948. évi tárgymutató

Vas vármegye Hivatalos Lapja 1948 évi Tárgy-mutatója. A. Á. Acsádi r. k. templom helyreállítására adomány­gyűjtési engedély 14. Állategészségügyi havi kimutatás 6, 7, 12, 20, 29, 32, 43, 47, 55, 59, 62, 71, 79, 82, 86, 90, 91, 102, 116. Állatorvosok magángyakorlata díjazásának ’sza­bályozása 10, 108. B. Babos József részére gépjármű üzemben tartására engedély kiadása 15 Babos Lajos körjegyző nyugdijának megálapitása 82 Baráth István jánoaházai lakos részére géperejű bérkocsivállalat üzemben tartására engedély ki adása 28 Barti Mihály vöncki lakos honosítása 58 Barkóezi István halálesetének anyakönyvi feljegy zése 82 Bálint Károly jegyző nyugállományba helyezése 99 Bárány Jánosné özvegyi nyugdijának újabb meg állapítása 21 Bejcgyertyán község bélyegzőjének körözése 48, 55 Benedek Jenő árufuvarozási gépjármű vállalatá nak, engedélyezése 25 Benedek Miháy gépjármű vállalatának engedélye zése 15 Berkes Pál th. utőr katonai szolgálati idejének be ,számítása 84 Bognár Gyula mihályi lakos körözése 6 Bors Klára honisitása 10 Bödő János körmendi lakos részére gépjármüvál lalat üzemben tartásának emgedélyezése 25 C Cs. Chemel Ernő jár. főjegyző nyugdijának újabb megállapítása 1. ^Celldömölki járás területén született állítás kötele­sek körözése 89. Celldömölki Közkórház ápolási dijainak megállapí­tása 21. fertőző osztályának megépítésére vonatkozó hirdetmény 32. ellenőri állásának betöltése 43. szülésfőorvosi állásának betötése 44. és Fekete Lajos közötti szerződés jóváhagyása 78. Czeglédi Rozália részére nevelési járulék megálla­pítása 53. Csákai Károly ny. szolgabiró rehabilitálása 1. Csehimindszent község legeltetési szabályrendeleté­nek jóváhagyása 33. Csíki Ferenc gyöngyöshermáni lakos honosítása 6. Csipkerek községben pótvásár engedélyezése 84. Csongrád városban született állítás kötelesek kö­rözése 86. D. Desits Rezső ny. jegyző részére tanulmányi csa­ládi pótlék folyósítása 2. Dénes Imre dr. várm. t. főügyész soronkivüü elő­léptetése 57. Domiter Istcán községi altiszt nyugdíjazása 78. Dömölki József részére bérautó vállalat fenntar­tására vonatkozó engedély kiadása 28. E. É. Ekler Ferenc dr. orvosi oklevelének kihirdetése 78. F. Farkas Miklós munkásházának átadása 53. Fábri Jenő kemenesmihályfai lakos honosítása 61. Feder Gyula és csalálja honosítása 115. Fegyveres Lajos kisegítő altiszt szolgálati idejének helyesbítése 96. Fejes László th. utbiztos szolgálati idejének helyes­bítése 1. Fejes László th. utbiztos részére gépjármű beszer­zésére, kölcsön folyósítása 31. Fekete Károly szombathelyi lakos részére gép­jármű vállalat fenntartására engedély kiadása 15. Ferarin György sárvári lakos honosítása 71. Francia Józsefné részére családi pótlék megálla­pítása 78. G. Gy. Gáspár Imre celldömölki lakos részére géperejű bérkocsi vállalat üzembentartására, engedély kiadása 16. Gáspár János th. utőr katonai szolgálati idejének beszámítása 81. Geiringer Zsigmond dr. várm. tiszti főügyész nyugdíjazása 27. Gerencsér József községi altiszt nyugállományba helyezése H0. Góczán Imre nagyközségi jegyző, sárvári lakos nyugdíjazása 27. Grünvald József iparigazolványának körözése 55. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom