Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1942. január-december (29. [!40.] évfolyam, 1-25. szám)

1942-03-31 / 7. szám

177 kevóny, aki Sárdon (Románia) 1920- V. 20-án szü­letett unitárius, földmives, nőtlen. Atyja: József, anyja: Máté Julianna, volt szederjesi lakos, írni ol­vasni nem tud, kijelölt tartózkodási helyéről Szé- kelykeresztur községből ismeretlen helyre távozott. — Székelykeresztur, 1942. január hó 24-én. — Dr. Ferenczy Pál sk-, főszolgabiró. — 4373—1942. sz. Feltalálás esetén a fenti járás főszolgabíróját ér-, lesitsék. I , A székelykereszturi járás főszolgabirája. — Sz.: 3940—1941. kig. — Bokor Dénes román katonaszöke­vény Nagysolymos községből engedélyem nélkül ismeretlen helyre távozott. Bokor Dénes született 1906- Fehéregyházán ref. vallásu, nős, atyja: Mózes, anyja: Pulya Klára. — Székelykeresztur, 1942. évi január hó 31. — Ferenczy sk., főszolgabiró. — 4372 —1942. szám. Feltalálás esetén a fenti járás fő­szolgabiráját értesítsék. Székelyudvarhelyi járás főszolgabirája. — Sz: (4920—1941. — Gyékel Mihály 1911. évi augusztus 12-iki Erzsébetvárosi születésű, r. kath. nőtlen, ci­pész, apja: Mihály, anyja: Lőpnik Ilona, román ho­nos katonaszökevény, akinek a Keokh 266536—3.— 1941. VII. te. sz. rendeletével tartózkodási helyéül Eger város jelöltetett ki, engedély nélkül ismeret­len helyre távozott. — Székelyudvarhely, 1942. ja­nuár hó 27. —■ Dr. Lojdl István sk., főszolgabiró. — 4371—1942. szám. — Feltalálás esetén a fenti já­rás főszolgabiráját értesítsék. Az oklandi járás főszolgabirájától. — Szám. 3186—1941. kig. — Máthé Anna 1912. évi lővétei szü­letésű, háztartásbeli, r. kath. hajadon, aki 1941. aug. havában jött Magyarország területére. Feltalálás esetén kérem hivatalomat értesíteni. — Oklánd, 1942- január 28. Főszolgabiró hiv. távol. Dr. Beáky sk., szolgabiró. — 4370—1942. szám. — Körözés vé­gett. A szécsényi járás főszolgabirájától. — 625—1942. szám. — Szálasi Imre 1923- junius hó 23-án Temes­váron született gazd- cseléd, anyja Szálasi Mária, Ipolytornácra kihelyezett erdélyi menekült kijelölt tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. — Szécsény, 1942. február 16. ­— dr. Zsoldos sk-, ■— fő­szolgabiró. — 3679—1942. szám. — Feltalálás cse­lén a fenli járás íiőszolg'abiráfát értesítsék1. j Csanád- Arad- és Torontál k e. e vármegyék alispánjától. — 3298—1942. al. szám. —• Szelleki József, 1908. évi született Kisperegen, anyja neve: Réger Teréz, r. kath. vallásu, nős, foglalkozása föld- míves. — Makó, 1942. március 5. — Olvashatatlan aláirás alispán h- — 4964—1942. szám. — Feltalálás esetén a battonyai járás főszolgabiráját 1624—1942. számra hivatkozással értesítsék. Csanád- Arad- és Torontál k. e. e. vármegyék alispánjától. — 3297—1942- al. szám. Megyes Sándor 1912. évi Magyanszentmártoni születésű, apja neve: Mihály, anyja: Gyapjas Mária rk. vallásu, nős, fog­lalkozása lakatos. — 4963—1942. szám. — Felta­lálás esetén a battonyai járás főszolgabiráját 1625 —1942. számra hivatkozással értesítsék. A szentgotthárdi járás főszolgabirájától. — 1287—1942, szám. — Körözés — Bauer Miklós ritka­házai lakos, a részére 1926. április 26-kán kőműves iparra kiállított iparengedélyt ismeretlen helyen és ismeretlen időben elvesztette, miért is annak körö­zését elrendelem és felkérem a hatóságokat, hogy azt feltalálás esetén hivatalomnak megküldeni szí­veskedjenek. — Szentgotthárd, 1942. március 17. — Dr. Mayer Guary Guidó sk., főszolgabiró. 3211—1942. szám. — Körözés. — László Ferenc, géplakatossegéd részére a Szombathely és Vidéke Ipartestület mint 1. fokú iparhatóság által 1926. év­ben 183—1926. folyószám alatt kiállított munka­könyv elveszett. Az ipartörvény 105. S-ának első {második) bekezdése alapján felhívom ezen munka­könyv megtalálóját, hogy azt ennek a körözésnek közzétételétől számított 15 nap alatt hivatalomnál adja át. — Szombathely, 1942. március 16- — Pol­gármester mb. Dr. Horváth István sk., tanácsnok. Zirci járás főszolgabirájától. — Szám: 1474— 1942- — Az alul megnevezett egyének a zirci, illetve a bakonyoszlopi erdélyi menekült táborban voltak elhelyezve. A tábor feloszlatása után nevezetteket kihelyezték az ország egyes községeiben, azonban kijelölt helyükre nem érkeztek meg. — 1. Kun Dá­niel sz. Magyarszovát 1918. V- 24. nőtlen, vasmun­kás, anyja Kun Kisó, beszél magyarul, románul. (1451) fszb. — 2. Finna Pál sz. Asszunépe 1918. hen­tes, nőtlen, ref. apja: néhai Finna Viktor, anyja: Rátonyi Ágnes, beszél magyar, román nyelven. (1451 fszb.) — 3. Lukács Imre sz. Bánfihunyadon 1906. nős, r. kath., borbély, atyja Imre, anyja: néhai Rózsi Mária, beszél magyar, spanyol, román nyel­ven. (1451 fszb). — 4. Takács Mihály 6z. Dés 1920. r. kath. nőtlen fodrász, apja: Pál, anyja: Mozer Ir­ma, beszél magyar, román nyelven- (1451 fszb.) — 5. Bebe Sándor sz. Nagyvárad 1916. III. 23- gör. kát. nős, kőműves, apja László, anyja Duduma Mária (848 fszb.) — 6. Szőke János sz. Majláthfalva 1911. XI. 7. r- kath. nős földmives, apja: János, anyja: Szélpál Veronika. (848 fszb.) — 7. Szabó Imre sz- Kispereg 1919. XI. 21. ref. nőtlen, villanyszerelő, apja Imre, anyja Pasztorcsik Julianna, beszél ma­gyarul. (848 fszb.) — 8- Szűcs Sándor sz. Pelbáthida 1903. cipész, ref. nőtlen, apja Sándor, anyja: Máthé Rozália, beszél magyarul (848 fszb.) — 9. Mogyorósi Béla sz. Szatmár 1917. III. 12. nőtlen, magántisztvi­selő, atyja Dez6Ő, anyja Gyügyei Etel, ref. (848 fszb) — 10. Gnandt János sz. Szaniszló 1915- rk. nőtlen cipész, (848 fszb.) — 11. Pál Endre sz. Szatmár 1897. X. 27. ref. nős, földmives, apja András, anyja néhai

Next

/
Oldalképek
Tartalom