Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1940. január-december (27. [!38.] évfolyam, 1-25. szám)

1940-07-31 / 14. szám

217 lakosok voltak feltüntetve és 1 darab. 1927. évi sárga kancáról szólt elveszett. — Kérem nyomoz­tatni és megtalálás esetén hivatalomat értesíteni — Körmend, 1940. július 13. — Dr. Kevey sk. — főszolgabiró. Másolat. — A sümegi járás főszolgabirája. — 372—1940. szám. — Körözés. — Nemes János atyja Sándor, anyja Argyilán Zsófia sz. 1912. évi novem­ber hó 9-én Csokaj (Bihar vm.) községben gör. ke­leti vallásu fm. napszámos foglalkozású román ka­tonaszökevény a KEO. KH. 201.671/4. b. sz. rende­letre f. évi április hó 3-án Sümegről Kaba község­be kényszerűtlevéllel utbaindíttatott, ott azonban ezideig nem jelentkezett és tartózkodási helye is­meretlen. — Körözését elrendelem és feltalálása esetén őrizetbe vétel mellett a püspökladányi járás főszolgabirája elé való állítását kérem. — Sümeg, 1940. évi jun. 28.-án — Főszolgabiró megbíz. — Aláírás sk. — szolgabiró. — Vasvármegye Alis­pánja. — 10179—1940. szám. — Valamennyi Köz- igazgatási Hatóságnak./ — Körözés és feltalálás esetén további eljárás végett kiadom. — Szombat­hely, 1940. július 14. — Dr. Horváth Kálmán sk. — alispán. Másolat: Cséffa-nagyszaiontai járás főszolga­bírója. 736—1940. szám. Tárgy: Papp Mihály kül- honos országos körözése. — Méltóságos Alispán Ur! Tisztelettel jelentem, hogy fentnevezett külho- bos, ki a losonci menekültek munkatáborának pa­rancsnoksága által 320—1940. szám alatt ideiglene­sen Kötegyán községben helyeztetett ki kijelölt tar­tózkodási helyét előzetes engedélyem nélkül el­hagyta, s oda nem tért vissza. Nevezett állítólag román megszállott területre visszaszökött. Tiszte­lettel kérem nevezett országos körözésének elren­delését. — Személyi adatai: született 1927 évben Gyékényes községben, nagyszalontai illetőségű, g. kát. vallásu, napszámos foglalkozású, apja Mihály, anyja Darabán Terézia. Feltalálás esetén hivatalom értesítését kérem. Sarkad, 1940. VI. 10. Hollóssy sk. k. főszolgabiró. — Vasvármegye Alispánja. — 10145—1940. szám. Valamennyi Közigazgatási Ha­tóságnak. — Körözés és feltalálás esetén további eljárás végett kiadom. — Szombathely, 1940. július 14. — Dr. Horváth Kálmán sk. — alispán. Másolat. — Tapolcavidéki körjegyzőség nép­mozgalmi nyilvántartója, — N. M. NY. 2—1940. Gyulakeszi. — Főszolgabiró Urnák Tapolca. — Tisztelettel bejelentem, hogy Papp Ferenc (szül: ! Gyulakeszi 1914. december hó 24, anyja neve Ko­csis Klára) kovácssegéd Gyulakeszi községből folyó hó 5-én kijelentkezés nélkül eltávozott. Címét sehol sem hagyta meg. — Nevezett Címére folyó hó 12-én behívó érkezett, s ezt, mivel nevezett jelenlegi tar­tózkodási helyét nem tudjuk, kézbesíteni nem le­het. —Tisztelettel kérem, nevezett körözését, hollé­tének megállapítására. — Személyleirása: — Ter­mes: közepes, Arca kerek, Haja: szőke, Bajusszá borotvált, szakálla, borotvált, szeme: kék, orra; rendes ,száj a: rendes, fogai: épek különös ismerte­tő jele: nincs. — Tapolca, 1940. június hó 14.-én aláírás sk. — n. mny-tó. — Vasvármegye Alispán­ja. 9914—1940. szám. — Valamennyi Közigazga­tási Hatóságnak! — Körözés és feltalálás esetén további eljárás végett kiadom. — Szombathely, 1940. július 6. — Dr. Horváth Kálmán sk. — alis­pán. Szabolcsvármegye alispánja. — 17367—1940. K. sz. — Tárgy: Frank István román menekült kö­rözése. — Frank István román állampolgár folyó évi jan. 26. napján Nyírpilis községhez tartozó Zsuzsánna majornál utiokmány nélkül lépett az ország területére. — A. K. O. K. H. 216537/VIII. B. számú rendeletével tartózkodási helyéül Kisléta községet jelölte ki. Minthogy nevezett 49 éves, ref. vallásu kádár foglalkozású, nős, szaniszlói születé­sű román állampolgár Kisléta községben nem je­lentkezett tartózkodási helye meg nem állapít­ható. — Nevezett egyén körözésének elrendelését kérem azzal, hogy feltalálása esetén a nyírbátori járás főszolgabirája 619—1940. K. sz. hivatkozással értesítendő. — Nyíregyháza, 1940. junius 3. — Borbély Sándor dr. sk. — alispán. — Vasvárme­gye Alispánja. — 10030—1940. sz. — Valamennyi Közigazgatási Hatóságnak. —■ Körözés és feltalálás esetén további eljárás végett kiadom. — Szombat­hely, 1940. július 11. — Dr. Horváth Kálmán sk. — alispán. Heves vármegye alispánjától. — 14.140/a. 1940. — Tárgy: Talált hulla körözése. — A hevesi járás főszolgabirája bejelenti, hogy Kisköre községben folyó évi június hó 7-én d. e. 6 órakor az ottani tiszai hídtól északra kb. 500 méter távolságra a füzessel szegélyezett parton ismeretlen férfihullát találtak. A csendőri nyomozás, illetve a hatósági orvos bevonásával eszközölt hullaszemle után az egri leír. ügyészség folyó évi június hó 8-án a te­metési engedélyt megadta és a temetés folyó évi junius hó 8-án 16 órakor rk. szertartás szerint

Next

/
Oldalképek
Tartalom