Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1940. január-december (27. [!38.] évfolyam, 1-25. szám)

Betűsoros tárgymutató

Vasvármegye Hivatalos Lapja 1940. évfolyamának tárgymutatója.--------- ■■■——TVd————■--------­Ol dal A. A. Abauj Torda vármegyében 1919. évoen született teljesen ismeretlen állitáskötele- sek sorozása 128 Aesádi vasúti hozzájáró ut th. kezelésbe vétele 161 Adóhátralékosok kimutatása 359 Adjunktusi állás szervezése Vasvármegye és Szombathely város közkórházánál 338 Adománygyűjtési engedélyek: 67, 140, 162, 185, 235, 247 Alsószölnöki körorvosi állás betöltése 373 Vitéz Andorfy Rezső kir. mérnök részére kölcsön engedélyezése 112 Antal József felsöszelestei lakos segélye­zése ! , 241 Apaállatok beszerzésének szabályozása 242 Arcképes vasúti igazolványok érvényesíté­se a nyári időszakra 186 Aszódi járásban 1919 évben született isme­retlen állitáskötelesek nyomozása 73 Államépítészeti Hivatal 1939. évi fenntar­tási költségeihez fizetendő vármegyei hozzájáru,ás biztosítására hitelátruházás megállapítása 263 Állati megbetegedések havi kimutatása: 13, 30, 48, 80, 90, 106, 118Í, 133, 147, 175, 196, 204. 211, 219, 230, 238, 269‘ 278', 28,8, 300, 307, 359 Állatelhullás okozta károk enyhítésére se­gély megszavazása 1, 17, 137, 157* 158 Ápolási költségek viselésére vonatkozó egyes rendelkezések módosítása tárgyá­ban felirat a m. kir. kormányhoz 38 Árverési hirdetmények: 25, 46, 47, 68, 101, 113, 144, 145, 172, 208, 209. Árvíz által megrongált th. és községi utak és hidak helyreállítása 152 Árvízkárok helyreállítására kamatmentes kölcsön igénybevétele 197 Árvízkárosultak támogatására segély meg­szavazása 160 Oldal B. Ozv. Balogh Ferencné th. utinapszámos öz­vegye kegydijának felemelése 2 Balogh József munkástoborzási engedélye 99 Baromfiak utcán tartásának eltiltása 99 Battonyai járás 1919 évben született állítás- köteles egyéneinek körözése 129 Bauer Károly sárvári alapítványának jóvá­hagyása 37 Bekötő utak építésére engedélyezett segély felhasználása és a kiépítendő utak meg­állapítása 182 Bekötő ut építési közmunkák megindítására vonatkozó miniszteri leirat 349 Vitéz Bene István szentgotthárdi lakos iparigazolványának megsemmisítése 358 Bors János munkástoborzási engedélye 139 Bucsu-bozsoki községi közdűlő ut átépítésé­hez terület kisajátítása 120, 202, 286 Buvári János kórházi szertárnok szabad­sága 206 Budakörnyéki járás állitásköteleseinek nyo­mozása 78, 79 C. Cs. Chernél Ernő főszolgabíró szabadsága 235, 274 Czeizel János kórházi főorvos szabad­sága 223, 285 Cirok István mérnök részére kölcsön en­gedélyezése 282 Cziber Dezső szaknyéri lakos lólevelének megsemmisítése 288 Czelldömölki tüdőbetegeket gondozó in­tézet támogatása 258 Celldömölki közkórház 1941. évi költségve­tésének megállapítása 252 Celldömölk-marcaltől th. közül kemenesma- gasi községben áthaladó szakasza építé­séhez terület kisajátítása 126 Celldömölk nagyközségi irnoki és dijnoki állások betöltése 86

Next

/
Oldalképek
Tartalom