Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1937. január-december (35. évfolyam, 1-35. szám)

1937-08-15 / 20. szám

- 235 — hét ki reklám-tevékenységet, kis és nagyközsé­gekre a rendőrhatósági engedélyt az illetékes já­rási főszolgabirótól kell kérni. Miről a nevezett céget (Budapest, X. Gyöm- rői ut 6.). a m. kir. államrendörség szombathelyi és kőszegi kapitányságát, továbbá valamennyi járási főszolgabírót és polgármestert — utóbbia­kat a vármegyei hivatalos lap utján értesítem. Szombathely, 1937. augusztus 9. Alispán helyett: VIDOS ÁRPÁD sk. vm. főjegyző. IV. Személyi hírek. Dr. Kevey István körmendi járási főszolga­bíró 1937. aug. 2-töl aug. 31-ig; Galba Vince sárvári járási főszolgabíró 1937. aug. 2-től szep­tember 2-ig; dr. Tulok József vasvári járási fő­szolgabíró 1937. aug. 4-től aug. 31-ig,; dr. Tuboly Lajos vm. aljegyző 1937. aug. 16-tól szeptember 4-ig; dr. Lipp Károly tb. főszolgabíró 1937. aug. 3-tól aug. 30-ig; Guary Ernő várm. főlevéltár- nok 1937. szeptember 1-től szeptember 21-ig dr. Székely Ernő m. kir. tisztiorvos szentgott­hárdi lakos 1937. évi aug. 3-tól aug. 3l-ig; dr. Csajkos Gyula m. kir. tisztiorvos celldömölki lakos 1937. aug. 5-től szeptember 9-ig; ifj. dr. Nagy János sárvári községi orvos 1937. aug. 15-től aug. 25-ig szabadságon van. Dr. Kevey István főszolgabírót dr. Szentai Endre szolgabiró, Galba Vince főszolgabírót dr. Hetthiéssy Jenő tb. főszolgabíró, dr. Tulok Jó­zsef főszolgabírót dr. Kiss Gyula tb. szolgabiró, dr. Székely Ernő m. kir. tisztiorvost dr. Früh- wald István szentgotthárdi körorvos, dr. Csajkos Gyula m. kir. tiszti orvost dr. Seregély Pál cell­dömölki körorvos, ifj. dr. Nagy János sárvári községi orvost dr. Bursák László sárvárvidéki körorvos helyettesíti. V. Pályázatokt hivatalos hirdetések és körözések, Vasvármegye Alispánja. 9480—1937. sz. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Vasvármegye törvényhatóságánál megüresedett árvaszéki ülnöki állásra pályázatot hirdetek. A vármegyei árvaszéki ülnöki állassal járó illet­mények az 1929: XXX. t. c.-hen megállapított fizetés, továbbá Szombathely, mint szolgálati hely szerint járó lakáspénz, mely járandóságoknál a levonásokra vonat­kozólag a mindenkor érvényben lévő kormányrendele­tek a mérvadók. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1883: I. t. c. és az 1929: XXX. t. c. követelményeinek megfelelő minősítésüket ckmányilag igazolt pályázati kérvényei­ket a vármegye főispánjához, mint a kijelölő választ­mány elnökéhez címezve, az alispán! hivatalhoz f. évi szeptember hó 15. napjának déli 12. órájáig annál is inkább nyújtsák be, mert az elkésve érkezett kérvé­nyek! figyelembe nem vehetők. Szombathely, 1937 augusztus 12. Alispán helyett: Viflos Árpád sk. vm. főjegyző. Vasvármegye Alispánja. 9479—1937. sz. PALY AZ ATI HIRDETMÉNY. Az elhalálozás folytán megüresedett celldömölki járási főszolgabírói állásra pályázatot hirdetek. A főszolgabírói állással járó illetmények az 1939: XXX. t. c.-ben megállapított fizetés., — a levonásokra vonatkozólag a mindenkor érvényben lévő kormány­rendeletek a mérvadók, — természetbeni lakás, — va­lamint a főszolgabíró részére évröl-évre költségvetési- leg megállaptható és ez alapon folyósítható netáni úti- átalány. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy az 1883. évi 1. t. c. és az 1929: évi XXX. t. c. követelményeinek megfelelő minősítésüket okmányilag igazolt pályázati kérvényeiket a vármegye föispánj*»:oz, mint a kije­lölő választmány elnökéhez címezve, nálam f. évi szeptember hó 15-iki napjának déli 12 órájáig annál is inkább nyújtsák be, mert az elkésve érkezett kérvé­nyek figyelembe nem vehetők. Szombathely, 1937 augusztus 12. Alispán helyett: Vidos Árpád sk. vm. főjegyző. Vasvári járás Föszolgabirájátöl. 2909—1937. sz. --------­P ÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. Nyugdíjazás folytán megüresedett györvári kör­jegyzői állásra pályázatot hirdetek. Az állás javadal­mazás a 62.00—1936. B. M. sz. rendelettel megálla­pított és a különböző kormányrendeletekkel csökken­

Next

/
Oldalképek
Tartalom