Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1936. január-december (34. évfolyam, 1-33. szám)

Betűsoros tárgymutató

Vasvármegye Hivatalos Lapja 193®. évfolyamának tárgymutatója. Oldal. A. Á. Adorján Sámuel munkásházának .telek- I könyvi átadása 288 »Alkalmi utilap«-ok kiállításánál követendő eljárás 18 Aranybulla Országos Emlékmű Bizottság támogatása 258 Aratási munkák 1936. évi zavartalanságá- ! nak biztosítása 27 Állami, vagy közkórházak tüdö.betegosztá- lyán tüdőgümőkórban ápolt biztosí­tottak után négy héten túl járó ápolási k öltség tárgyában 51 Állami bábaképzőintézetekben ápoltak utá­ni ápolási dijak behajtása 62 Állatbetegségek: 6, 24, 43, 57, 66, 78, 88, 102, i 116, 161, 172, 177, 183, 190, 203, 210, 242. i 256, 269, 282, 296, 310, 817 Állatorvosok magángyakorlatának dijazá- f sáró/ alkotott szabályrendelethez függe­lék életbeléptetése 29 Államvasutak által beszedett vámkezelési i járulék visszatérítési ügye 111 Arelemzőbizottság működése 153 Árverési hirdetmények: 3, 4, 21, 55, 65, 75, 36, 87, 96, 104, 114, 159, 167, 171, 175, 181. ■ 186, 188, 189, 195, 196, 197, 202, 208, 209 237. 263, 279, 294, 301, 816 j B. Barack kivitelre szántak minőségének el­lenőrzése és annak tanúsítása 173 Baranyai János ifj. munkástoborzási enge­délye iW Bayer Gézáné kegydija 233 Bánfalvi Tivadar dr. szakorvosi címe M ' ; í ' •' •’ ' r 1 ■■ ' Oldal. Beied—rébakecöl—rábakecskéd fth. utón levő 7. számú Rábaiad építésénél szükséges ingatlanokra vonatkozó adásvételi szer­ződés jóváhagyása 229 átíró István dr. árvaszéki ülnök szabad­sága TI 3 ißisniosalvan injectió elnevezésű gyógyszer­nek a közgyógyszerellátás terhére ren­deltetése 180 Bízol injectió elnevezésű gyógyszernek a közgyógyszerellátás terhére rendelhetése 180 Bohoczky István dr. szakorvosi cime 27 Boldizsár Gyuláné özvegyi rokkantjáruléka i és ezt kiegészítő kegydija 165 gjCrbélyok utcára nem nyíló helyiséggel rendelkezők üzlethelyiségeinek ellen­érzést 293 Burgonyarák elleni védekezés 95, 261 C. Cs. Ceildömölki ’.közkórház 1937. évi költség- vetése 230 Ceildömölki közkórház szervezeti és műkö­dési szabályzata 244, 315 Ceildömölki közkórházban az ápolónővé­rek létszámának felemelése 253 Cipő-, csizma- és papucskészitőiparban a legkisebb munkabémegállapitó-bizottság ( megalakítása 55 i Csajkos Gyula dr. m. kir. C orvos szabad­sága 175, 279 Csecsemő-halálozások megakadályozása 156 Cser József munkásházának átadása 286 Chernél Erpő járási főszolgabíró szabad­sága 175, 315 Csikor Ferenc dr. szakorvosi cime 14 ,Csöndes Adám dr. szolgabiró szabadsága 279

Next

/
Oldalképek
Tartalom