Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1929. január-december (27. évfolyam, 1-59. szám)

Betűrsoros tárgymutató

Betüsoros tárgymutató „Vasvármegye Hivatalos Lapja“ 1929. évfolyamához. Oldal A. Á. Adománygyűjtési engedély, nagybányai vitéz Honthy Miklósné, a Kormányzó Ur neje Őifőméltósága ál­tal aláirt gyüjtőlapok utján 408 Alapító oklevél Vasvármegye honvébhadapród isko­lai alapítványáról 269 Alispáni lakás után megállapított fűtési és világítási általány térítési összege 50 Amerikai Egyesült-Államokban élő nem kívánatos idegen állampolgárok kiutasításának (deportálásá­nak) újabb szabályozása 211 Amerikai zarándoklat albumának megrendelése 346 Anyakönyvvezetésben tapasztalt mulasztások or­voslása 489 Anyakönyvi pénzbírságok 489 Antiszemitizmus cimü külföldi sajtótermék terjesz­tési tilalma 224 Annunciáta nővérek uj anyaháza és apáca nevelő­intézete részére segély megszavazása 387 „Aranykorszak" cimü sajtótermék elkobzása 128 Ausztria területén gyógyszerellátásban részesített magyar illetőségű vagyontalan szegények gyógy­szerköltségeinek a magyar állam által való1 megté­rítésére egyezmény hiányában mód nincs 276 „Automobil Közlekedési Rendészet" című munka ajánlása 444 Autófecskendőt csak községi elöljáróság vásárolhat 494 „Az ur visszajövetele" cimü nyomtatványok elkob­zása 347 Állampolgársági ügyben szükséges községi illető­ségi bizonyítványokról fogalmazvány tartandó vissza 260 Állatbetegségekről (ragadós) heti kimutatások: 6, 14, 20, 27, 34, 37, 46, 58, 69, 77, 84, 94, 101, 106, 120, 144, 152, 161, 166, 175, 182, 192, 200, 208, 213, 221, 246, 267, 278, 296, 302, 314, 326, 331, 336, 343, 349, 357, 368, 376, 403, 414, 424, 428, 437, 447, 458, 469, 487, 497. Állattenyésztés fejlesztésének serkentése érdekében tenyésztési és termelési vándordijak alapításához összeg adományozása 44 Állatok etetése elcsigázott lovak húsával 119 Állatiforgalmi adó megszüntetéséről, a hús után fize­tendő általános forgalmiadéra vonatkozó rendel­kezések megváltoztatásáról és a marhalevelek il­letékéről 36249/929, III—1. sz. F. M. rendelet 225 Árverési hirdetmények: 4, 12, 26, 33, 56, 91, 164, 221, 246, 264, 294, 330. 336, 342, 456, 467, 495. Árvízveszély esetén igénybevehető munkaerő díja­zásának megállapítása 465 Árvíz ellen védő intézkedések megtétele 22, 51 Ásványolajtermékek hazai finomitótelepen történt előállításának ellenőrzéséről 83382/929. B, M. sz. körrendelet 97 Oldal Ásványszénre vonatkozó kutatási, bányanyitási és kiaknázási jog bérbeadására az illetékes minisz­tériumok által összeállított mintául szolgálható szerződéstervezet az alispáni hivatalnál bete­kinthető 323 Ávár István sajtótermék terjesztési engedélye 159 B. Balatoni Szövetség segélye 388 Baleseti jegyzőkönyvek felvétele az Országos Gaz­dasági Munkáspénztárnál biztosítottak balesetekor 128 Bányanyitási jog bérbeadására vonatkozó az illeté­kes minszteriumok által összeállított mintául szol­gálható szerződéstervezet az alispáni hivatalnál betekinthető 323 Bárányok égetéssel, vagy kátránnyal és szurok szá­mozással ne jelöltessenek 484 Báró Mákos-féle háziban elhelyezett vármegyei árva­széki, t. főügyészi és számvevőségi hivatalos he­lyiségek utáni házbér térítés megszüntetése tár­gyában közgyűlési határozat 390 Benda László dr. tudományos kiadmánya költségei­hez hozzájárulás mesgzavazása 363 „B“ listás Közszolgálati Alkalmazottak Országos Egyesülete Magyarország vármegyéinek ismerte­tésének célját szolgáló műnek támogatása 391 Benzin- és egyéb ásváyolajtermékek hazai finomító telepen előállításának ellenőrzéséről szóló 83382/ 929. B. M. sz. körrendelet 97 Belügyminiszter ur 253698/929. VIII. sz. rendelete az iparigazolvánnyal, vagy hatósági engedéllyel bíró kereskedőknek a bevásárlásokban való jogosulat­lan akadályozása tárgyában 398 Belügyminszter urnák 79381/929. sz. rendeleté a vár­megyék, városok és községek kölcsönfelvételének korlátozása tárgyában 422 Bezerédj László dömötöri földbirtokos virilis joga 283 „Bérmunkás" cimü időszaki lap postai szállítási jo­gának megvonása 492 „Biblischer Socialismus" cimü folyóirat elkobzása 298 „A Biblia a pokolról" cimü folyóirat elkobzása 434 Biró István dr. árvaszéki ülnök szabadsága 105, 197, 328 Biró Árpád dr. vasvári orvos legtöbb adófizetői joga 284 Bírói ítélet — jogerős — végrehajtásának függőben tartása igazságügyi hatáskörbe tartozik 104 Bírói ítélettel mellékbüntetésként megállapitott ki­utasítás végrehajtása alkalmával netán felmerülő akadályokról az illetékes kir. ügyészség értesítendő 104 Bogár Istvánnak gazdasági munkavállailkozáshoz szükséges engedélye nincs — ily minőségben nem működhetik 32 Budapesti Árpádházi Boldog Margit Templomépitő Bizottsága részére segély megszavazása 386 Budapesti Nemzetközi Vásár 1929. évi tanulmányo­zásának az önkormányzati hatóságok szakköze­geinek figyelmébe ajánlása 147

Next

/
Oldalképek
Tartalom