Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1926. január-december (24. évfolyam, 1-53. szám)

Betűsoros tárgymutató

Betüsoros tárgymutató „Vasvármegye Hivatalos Lapja” 1926. évfolyamához. ,c W.2003 , Oldal A. A. Ajtai Mária dr. körmendi orvosnak a szakorvo­sok szemészeti csoportja névjegyzékébe felvé­tele 196 Aosádi körjegyzői állásra pályázat hirdetése 57 Anyakönyvi nyomtatványok megrendelése 147 Arató munkások vasúti kedvezménye 70 Alispáni előterjesztés a mételykor leküzdhetóse végett gyógyszer beszerzésére 247 Assisi szent Ferenc halálának 700 ik évfordulója alkalmából rendezett zarándoklatban résztvevők útlevél kötelezettség alól való felmentése 209 Ausztriába küldendő állatokról szóló marhaleve­lek kiállítása 186 Automobil Közlekedési Rendészet cimü szak­munka ajánlása 112 Automobil közlekedésre szolgáló közutakon fel­állítandó útjelző táblákon elhelyezendő hirde­tések kizárólagos biztosítása a magyar Autó Klub részére 152 Ágh János dr. budapesti kir. törvényszéki titkár részére 5.000.000 korona tanulmányi segély megszavazása 200 Állam által kezelt erdők után 1926. évre kive­tendő erdőkezelési járulékokról a közigazgatási bizottság véghatározata 1 Állatbetegségekről (ragadós) összeállított heti ki­TYinfufocrilr Q 12, 17, 24, 32, 40, 48, 54, 57, 62, 68, 72, 75, 79, 103, 108, 110, 114, 121, 126, 131, 137, 147, 154, 157, 161, 167, 172, 179, 184, 188, 194, 197, 202, 206, 211, 217, 220, 224, 229, 233, 237, 250, 255, 260, 266, 272. Állam által kezelt erdők után 1927. évre kivetendő erdőkezelési járulékok pengő értékben 261, 262 Állami erdei facsemeték kiszolgáltatásáról hirdet­mény 119 Árvaszéki helyettes elnök részére havi 400.000 korona működési pótlék megszavazása 36 Árvaszéki ügyész helyettesítése esetében a helyet­tes által felszámítható költségek 156 Árlejtési hirdetmények 8, 67, 157, 187 Árverési hirdetmények 8 11, 12, 17, 53, 57, 62. 74, 107, 109, 112,160, 179, 187, 202, 211, 220, 224, 232, 248, 249, 254, 255, > 260, 270, 271 Árvízkárosultak felsegitósére az országos segítő bizottság felhivása 13 Árvízkárosultak felsególyezésére az 1926 évi vár- megyei hozzájárulás 5%’a(egyhuszadának) meg­felelő összegnek a községek 1926. évi költség­vetésébe beállításának elrendelése 63, 152 Oldal B. Bankjegyeken levő nyomdajelzések 133 Blaha Lujza Emlékalbum kiadóbizottságának elő­fizetés gyűjtési engedélye 182 Braksa Gyula szombathelyi lakos részére sajtó­termék árusithatására adott engedély 210 „Barátságos üzenet a szervezett ópitőmunkások- hoz és azok feleségeikhez“ című nyomtatvány lefoglalása 46 Belügyminiszter Urnák 95910/25 sz. rendelete a betegápolási, illetőleg gyermekgondozási költségeknek a törvényhatóságok között fel­osztása tban a thatósági bizottság 16269/25. sz véghatározata 2 Belügyminiszter Urnák 4853/1925. IV. számú körrendeleté a közpénzek gyümölcsöző elhe­lyezéséről 5 Belügyminiszter Urnák 4816/elu. számú rende­lete Pöhlman-féle zsirfestók megrendeléséről 5 Belügyminiszter Urnák 211435/1925. VII. sz. ren­delete körözések visszavonásáról a nyilvántar­tásra felkért hatóságok értesítéséről 5 Belügyminiszter Urnák 3764/1925. II. sz. rende­lete róm. kath. lelkészek és segódlelkószek kószpénzjárandóságainak valorizált értékben biztositásáról 15 Belügyminiszter Urnák 135000/1926. B. M. sz körrendeleté az ország elcsatolt részéről be­költözött külföldiek lakhatásának szabályo­zásáról 181. Belügyminiszter Urn-tk 202494/VII —1926. számú rendelete a magyar —cseh határmegállapitó bi­zottság úgy a magyar, mint külföldi tagjai részére kiállított igazolványok érvényben ma­radásáról 223 Belügyminiszter Urnák 44451/1926. számú kör rendelete a közszállitások odaítéléséről 235 Belügyminiszter Urnák 66665/1926. B. M számú körrendeleté a kis- és nagyközségek háztartá­sáról szóló 1924. évi 177200. B. M. számú kör­rendelet pontos végrehajtásáról 252 Betegápolási költségeknek a törvényhatóságok közötti felosztásáról a törvényhatósági bizott­ság 16269/1925. sz. véghatározata 2 Berliner Tagblatt 1926. január 17-ik száma „Der Weltspiegel“ című képes mellékletének el­kobzása 170 Békés—bihari árvizkönyv megrendelése 70 Biró István dr. vármegyei tb árvaszéki ülnök szabadsága 147 Borhamisításról szóló 62000/24. F. M. sz. rende­letnek az eljárási költségek megállapítására

Next

/
Oldalképek
Tartalom