Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1925. január-december (23. évfolyam, 1-54. szám)

1925-12-31 / 54. szám

— 318 — 20234-1925. sz. Megsemmisítés. Vasvármegye alispánja. A m. Hr. Belügyminiszter urnák 28.457—VIII.—1924, számú rendeletében nyert engedély alapján a hadisirokat gondozó bizottság a hadisir-alap javára rendezett gyűjtés céljából sorszámozott gyüjtöiveket bocsájtott ki, melyeknek egy jelentékeny része az alant felsorolt egyéneknél elkallódott. Ezen elkallódott gyüjtöiveket ezennel megsemmisítem és felhívok mindenkit, aki Ily gyüjtőivet utólagosan feltalál, hogy azt hivatalomnak haladéktalanul beszolgáltassa, ha pedig ily gyüjtőivre netalán illetéktelenek részéről gyűjtéseket eszközöltetnének, a gyűjtést a hatóság igénybevételével szüntettesse be, az illetőketjpedig, bűnvádi fenyiiés céljából, azonnal jelenlse fel. A gyűjtés befejezésének határideje: 1925. évi október hó 31. Szombathely városból: 1. sorszámgyüitőiv: Mályusz Egyed kir. törvsz. tanácselnök, 2. Dr. Stadler Izidor, 3. Lázár Jenő, 4. Dr. Dvorszky Béla, 9. Desics Teréz, 10. Koroknay Istvánná, 11. Weiner Sándorné, 13. Vidos Margit, 16. Pohl Gusztavné, 20. Darvas Eajos, 21. Dr. Gránitz Géza. 22. Dr. Móry Pál, 23. Dr. Pető Ernő, 25. Dr. Weder Gyula, 27. Kollárils Jenő. Sárvári járásból: 37. Krausz József Sárvár, 40. Pavlics Károly Balozsamegyes, 41. Szigeti Béla Répcelak, 52. Töpler Ernő’AIsószeleste, 67. Németh Jenő Ivánegerszeg, 68. Tőpler Károly ölbő, 69. Dómján Lajos Pósfa, 72. Mágyar Gyula Kenéz, 73. Szabó Péter Bőgőt, 76. Takács József Alsópaty, 78. Barabás László Rábabogyoszló, 79. Kántor János Répceszentgyörgy, 80. Haller József Gór. jKőszeg városból: 82. Dr. Dreiszker Ferenc, 92. Eiiner Gusztávné, 93. Róth Jenőné, 95. Mayer Jánosné, 96. Arató Ist­vánná, 97. pucker Vilmosné, 98, özv. Dr. Deutsch Lajosné, 99 Deutsch Artur. Vasvári járásból: 103. Berger József Baltavár, 104. Gosztonyi József Hegyhátkisbér, 105. Nagy János Mikosszéplak, 107. Csapó István, 108. Deutsch László Csehimindszent, 110. Farkas Pál Csipkerek, 111. Kovács Sándor Egervár, 114. Thier J ózsef Gosfa, 119. Marton István Olaszka, 123. Szabó Lajos Gerse, 130. Ifj Hodaszy Gábor, 131. Szuly Kálmán Andrásfa, 132. Jémeth Jenő Hegyhátszentpéter, 138. Németh József Szemenye, 140. Kalmár József, 141. Francsics József Rábahidvég, 143. Balikó Mihály Rábaszenttamás, 114. ifj. Marton János Rábapüspöki, 145. Gáspárdy Béla, 146. Bokor Jenő Rum, 149. Rizner János Rába- tőttős, 150. vitéz Görgey József Zsennye, 154 , Kreisz Pál üeregye, 157. Nagy György Nemeskolta, 161. Kendeffy Lajos Szent- léránt, 162. Szép Györgyné, 164. Ragendorfer Samu Vasvár. Szentgottkárdi járásból: 174. Friedrich Hubert, 180. Dr. Erdélyi Jenő, 183. Günsberger Izidor, 185. Ettinghausen Ödön, 190, Blazsevác József, 197. Pintér János Szentgolthárd, 199. Nagy Emil Rábakethely. 200. Sulyok |ános (Farkasfa, 202. Németh Kálmán Magyarlak, 203. Krajczár Ferenc Rábakisfalud, 204. Dancsecz József Talapatka, 205. Stocker Márton Zsida, 206 László Emil Csörötnek, 207. Osztovics Dániel Kondorfa, 208. Szabó József Rábagyarmat, 209. Koczián István, 210. jDrewenka István Apátistvánfalva, 211. Vörös Lajos, 215, Szikszai Ödön óriszentpéter, 213. Kalmár Péter Kerkáskápolna, 214. Vikár János Szalafő, 215. Fontányi Péter Felsőszölnök, 215. Sömenek János Ritkaháza, 217. Hodossy Lajos Kerca, 222. Hauser Károly Rábafüzes, 223. Hoffmann Sándor Felsörönök, 225. Mayer János Alsószölnök, 226. Benedek Ferenc Rábatótfalu, 228. Gyulics István Sza- konyfalu, 230. Pápai Ida, 231. Weiland Mihály Alsórönök, 235. Könye Sándor Kotormány. Körmendi járásból: 240. Róm. kath. jótékony nöegylet, 242. Református jótékony nőegvlet, 243. Izraelita jótékony nő­egylet, 244. M. Á. V. állomásfőnökség, Bartunek János Körmend, 250. Kónya Ferenc Halogy, 253. Illés László Hegyháthodász, 257. Lukács Imre Nagymizdó, 284. Koltay Benő Németszecsőd, 288. Démy-Gerő Andor Kissároslak, 289. Márton János Rádócujfalu. „ Kőszegi járásból: 299. Gratzl Emil Lukácsháza, 300. Östör László Kiscsömöte, 302. Iliás Géza Nagypöse, 304. Spiel- mann József Kispöse, 307. Bokor József Seregélyháza, 312. etrekarcsai Lukács Jenő Tömörd, 316. Naláczi András Bozsok, 404. Móritz János Nagygencs. Czelldömölki járásból: 328. Kákossy Győző Boba, 336. Hajas Dénes Csönge, 345. Elő Imre Egyházaskesző, 347. Bíró Kálmán Alsóság, 350. mankóbükki Horváth Béla Duka, 364. Gaál Sándor Alsómesteri. Szombathelyi járás: 371. báró Ambrózy Teréz Tana, 376. Gergye József Kámon, 384. Heiner József Táplánfa. 385. Németh Kálmán Szentkirály, 393. Ágoston József Ólad, 399. Ágoston István Zanat, 400. Farkas István Vassurány, 401. Péntek Elek VáL Szombathely, 1925. december 22. ___________ Dr. Horváth Kálmán sk., alispán. 2 411-925. szám. Hirdetmény. Velem község képviselőtestületének határozata alapján közhírré teszem, hogy a községi elöljáróság Velem kézség hatá­rában mintegy 1557 kholdon gyakorolható vadászati jogot 400,000 korona kikiáltási árban 1926 február 1-től 1932 február 1-ig terjedhető 6 évre 1926 január 24-én délután 3 órakor a községbirájánál haszonbélbe adja. Velem, 1925. deeember 30. ___________ Kiss fenő sk., körjegyző. 4 56/1925. szám. Törvényhatósági m. kir, állatorvos Szombathely. Kimutatás Vasvármegye területén uralkodó ragadós állati betegségek állásáról 1925. december 28-án. Lépfene: Celldömőlki járás: Tokorcs 1 u. Ragadós száj- és körömfájás; Celldömölki járás: Kemenesmagasi j. Ostffyasszonyfa j. Boba j. Sárvári járás: Nagysitke 1 u., Káld 1 u. Ivarszervi hólyagos kiütés: Sárvári járás: Rábasömjén 1 u. Rühkór: Szombathelyi járás : Felsőcsatár 1 u. Sertésorbánc: Celldömőlki j. : Celldömölk 1 u. Sertéspestis: Celldömölki járás: Kemenesmagasi 1 u, Boba 4 u., Felsőmesteri 1 u., Egyházashetye 7 u. Kőszegi járás: Kőszegpaty 1 u. Sárvári járás: Alsószeleste 1 u, Rábakövesd, Sótony j., Hosszuperesz- teg| 1 u. Káld 1 u. Nyögér 1 u. Répcelak 1 u. Sárvár 1 u. Zsédeny 1 u.f Vásárosmiske 7 u.^t Szombathelyi járás: Vát 1 u. Meszlen 2 u, Dozmat 1 m. Szombathely r. t. város 1 u. Állatforgalom: 23336—1924. F. M. rendelet szabályozza az országból engedély nélkül kivitelre kerülő állatok, állati nyerstermények és állatbetegségek ragályanyagának terjesztésére alkalmas tárgyak állategészség- rendőri kezelését. 23813—1924. sz. F. M. rendelet szabályozza az országba és ezen keresztül irányuló állatoknak és állati nyersteiményeknek állategészség-rendőri kezelését. 8316—1923. és 9161—1923. sz. F. M. rendelet szabályozza a kisebb határszéli állatforgalmat. Szombathely, 1925. december 28-án. Koppányi Imre sk., m. kir. állateg. tanácsos. Dunántúli nyomdavállalat r. t Szombathely, Kossuth Lajos-utca 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom