Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1916. január-december (14. évfolyam, 1-52. szám)

1916-05-04 / 18. szám

— 136 — Másolat: Pest-Pilis Solt Kiskun vármegye al­ispánja, Szám ad 2282—1916. kig. — Tárgy: Szabó Klára körözése. Körözvény. Kiskorú Szabó Erzsébet illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának, az 1890 ben született r. ktth vallásu Szabó Klára haja­don cselédnek illetőségi viszonyaira való tüzetes ki­hallgatása. Nevezett legutóbb Budapesten VII. ker.j Szövetség-utca 21. szám alatt lakott, jelenleg azon­ban ismeretlen tartózkodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyo­moztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszo­nyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azokat hivatalos használatra bekivánni és megküldeni szí­veskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kérem. Buda­pesten, 1916. évi március hó 23-án. Alispán helyett: Aláírás olvashatatlan, főjegyző. 8051 —1916. szám. Megfelelő eljárásra. Szombathely, 1916. április 17. Herbst Géza s. k. alispán. Másolat. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye al­ispánja. Szám ad 7844—1916 kig.— Tárgy : Szaniszló Mária körözése. Körözvény. Kiskorú Szaniszló Károly illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyjának, az 1896. évi IV. hó 9-én született református vallásu Szaniszló Mária hajadonnak (atyja Sz. Pál, anyja Kokavecz Julia) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Tápiószentmárton községben lakott, jelenleg azonban ismeretlen tartóz­kodásu. Felkérem ennélfogva, hogy nevezettet ható­sága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás ese­tén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgattatni, amennyiben e körülményekre vonat kozó okmányai lennének, azokat hivatalos haszná­latra bekiváuni és megküldeni szíveskedjék. Nemleges értesítés mellőzését kerem. Budapest, 1916. évi már- czius hó 27. Alispán helyett: Aláírás olvashatatlan, főjegyző. 8052—1916. szám. Megfelelő eljárásra. Szombathely, 1916. évi április 17. Herbst Géza s. k, alispán. Körözvény. Kiskorú Krausz Sándor illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált szülök nem­létében bátyjának, a r. kath. vallásu, nőtlen Krausz Ferencz rézöntőnek (szülei néh. Krausz Ferencz és néhai Albert Teréz) atyja illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Nevezett legutóbb Újpesten Szt. Gellért-utca 28. szám alatt lakott, jelenleg a/onbm ismeretlen tartózkodásu. Felkérom ennélfogva, hogy nevezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kikallgattatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azokat hivatalos hasz­nálatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nem­leges értesítés mellőzését kérem. Budapest, 1916. évi márczius hó 30-án. Alispán helyett: Aláírás olvas­hatatlan, főjegyző. 8061—1916. szám, Megfelelő eljárásra. Szombathely, 1916. április 17. Herbst Géza s. k. alispán. Másolat: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye al­ispánja. Szám ad 7770—1916. kig. — Tárgy: Krausz Ferencz körözése. Másolat. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye al­ispánja, Ad 3308—1916. kig. szám. — Tárgy: Tóth Péter körözése. Körözés. Kiskorú Kulcsár Margit illetősége kerestetvén, a tárgyalás folyamán szükségessé vált anyai nagy­atyjának, a Pótharaszton született Tóth Péter majo­rosnak (nős Molnár Évával) illetőségi viszonyaira való tüzetes kihallgatása. Felkérem ennélfogva, hogy ne­vezettet hatósága területén tüzetesen nyomoztatni, feltalálás esetén illetőségi, adózási viszonyaira nézve tüzetesen kihallgatni, amennyiben e körülményekre vonatkozó okmányai lennének, azokat hivatalos hasz­nálatra bekivánni és megküldeni szíveskedjék. Nem­leges értesités mellőzését kérem. Budapesten, 1916. évi március hó 11-én. Alispán helyett: Aláírás ol­vashatatlan, főjegyző. 8054—1916. szám. Megfelelő eljárásra Szombathely, 1916. április 17. Herbst Géza s. k., alispán

Next

/
Oldalképek
Tartalom