Vasvármegye Hivatalos Lapja, 1916. január-december (14. évfolyam, 1-52. szám)

Betűsoros tárgymutató

3 — A. Állatjárványok, betegségek a vármegye területén 8 16, 20, 24, 31, 39, 48, 55, 65, 73, 89, 93, 104, 113 120, 123, 131 142, 148, 153, 162, 172, 193, 205 213, 237, 261, 272, 287, 299, 307, 323, 336, 341 351, 359, 367, 384, 402, 413, 422, 434, 448, 469 492, 501, 509, 514, 526, 534, 543, 553 Állati inak gyűjtése 12 Állati inak beszerzése 21 Ásványolajtermékek, a bensői és kátrány termékek bejelentési köMezettsége 28 Amerikában eltűntek és elhaltak kutatására vonat­kozó kérelmek mikénti szerkesztése 52 Árvák és gondnokoltak tőke vagyona után meg­illető kamatjárandóság 55 Alsó- és Felsőausztria, valamint Magyarország köz­ti szomszédos forgalomba érvényes igazoló okmány 57 Állatvásártartásról alkotott 24908J915 sz. vmegyei szabályrendelet 200 Aratógépeknek kisgazdák részére eladása 209 Acetyléngáz előállításáról és világítási vagy más célokra felhasználásáról a kereskedelemügyi mi­nister Urnák rendelete 233 Ausztriai kórházakban fekvő betegek látogatása 234 Aratómunkások (magyar) igazoló okmányainak olvasható kiállítása 252 Ápolónőknek a hadrakelt sereg rendelkezésére bo­csátása 253 Anyakönyvi utasítás 24. §-nak módosítása 267 Ausztriában lakó rokkant magyar állampolgá­roknak, hozzátartozóiknak, valamint az elesett, eltűnt vagy meghalt magyar állampolgárok Ausztriában lakó hátrahagyottjainak segélyezése 356 Ásványolajtermékek előállításánál a kénsav hasz­nálatának eltiltása 378 Állati betegségek ellen óvó és gyógyító célokra szolgáló széruniosés vegyes oltásokért a m. kir. állatorvosok által felszámítható dijak 382 Állatállomány eltartására a gazdák által vissza­tartható abraktakarmány mennyisége 394 Anyakönyvek és anyakönyvi kezelési nyomtat­ványok szállítása körül beállott változás 395 Árvaházi alap 1917 költségvetése 404 Alsófehérvármegyének a belső hadműveleti terü­letbe beosztása 408 Attilio I. Clementi fiumei amerikai alkonzulnak állásától megválása 418 Adókötelezettek ( 1917 évre szóló összeírásának Adótárgyak i megindítása 430 Almássy Györgyné és kiskorú gyermekei boros­tyánkői lakósok által Borostyánkő község hatá­Oldal rában felállított zárkutatmányi jegyekre vonat­kozó hirdetmény 500 Árpa kiőrlési százalékának megállapítása 522 B Benzol termékek bejelentése 28 Be nem jelentett gabonakészletek átszoktatásáról szóló rendelet végrehajtása 42 Dr. Bezerédj István nyug. főispánnak az adófel­szólamlási bizottság elnökévé történt kinevezése 58 Borfajták felhasználásának és forgalomba hoza­talának korlátozásáról szóló rendelet részbeni módosítása 71 Budapest tiszteletbeli portugál konzuli hivatal megszüntetése 122 Budapesti bolgár kir. főkonzulátus vezetésével Nedkoff Tivadar bolgár kir. főkonzul meg­bízatása 134 Benzol és kátránytermékek forgalomba hozatalának szabályozása 157 Bolgár testvériségnek a házaló levelezőlapok utján való gyűjtés támogatása 191 Belügyminister ur 4212016 sz. rendelete a tölgy­és fenyőkéreg termelésének fokozása tárgyábau 210 Belügyminister ur 6028111916 sz. Ili c. rendelete az élősertés és disznózsírnak az ország határán kiszállítása tárgyában 232 Belügyminister urnák 77912)1916 számú körren­deleté ausztriai kórházban fekvő betegek láto­gatása tárgyában 234 Brazíliai köztársaság fiumei konzulátusságának beszüntetése 256 Belügyminister urnák 90885 1916 sz. V. a. ren­delete a megszökött és szökésük után elfogott hadifoglyokkal szemben követendő eljárás tárgyában 275 Belgiumba való utazáshoz szükséges engedély 311 Belügyminister ur 1509111916 sz Vl-a. rendelete több vasvármegyei község felekezeti jellegének megállapítása tárgyában 314 Belügyminister urnák 98482)1916 111 a. b. sz. ren­delete kormányhatósági jóváhagyást igénylő törvényhatósági határozatok végrehajtása tár­gyában 319 Benzin vagy benzolin beszerzése 339 Bábaösztöndijakra pályázat 339 Belügyminister urnák 120478 sz. távirata növen­dékeik, ápoltjaik élelmezéséről háztartásszerüen gondoskodó intézetek által saját szükségletükre gabona vásárlása tárgyában 345 Oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom