Vadász- és Versenylap 60. évfolyam, 1916

1916-01-23 / 3.szám

50 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 1916. január 23. Bullock, a graüitzi ménes volt jockeyja, egyelőre nem vonul vissz* a magánéletbe, hanem az idén elsősorban a Day-istálíó részére fog lovagolni, mig második claiinjét a Waugh VV.-istálíó kötötte le. Tám, a ki tudvalevőleg a^Martinkovich-istálló­hoz szerződött, idén elsősorban a miihlhofi, másodsorban a zöldréti ménes részére fog sik­és zászlók közötti versenyekben lovagolni. Csiszár János, Csiszár Lajosnak testvéröccse, Gombolai istállójához szerződött. Carter A. idomár, a nagynevű franezia zász­lók közötti lovas, Alec Carter rokona, 53 éves korában Chautillyben elhunyt. Quargel, a Kettős Ivadékverseny tavalyi győztese, valószínűleg a Háromévesek kisérleti versenyében fogja istállójának színeit képviselni Maglód, az osztrák derby két év előtti má­sodikja, a mely jelenleg még a pe:váti ménes­ben van, tavasszal Martinkovich gondozása alá kerül. A jóképességü ménnel a Szt. István­dijat veszi kombináczióba istállója, a melyben súlya 49V 2 kg. Gr. Lamberg H. lov. tbnk.-nuk az 1917. évi Szt. László-dijban nevezett Beregvölgy után nevelt sárga móncsikaja nem Krikerllöl, hanem — mint a" W. R. K. '2. száma helyreigazítja — Comme qui diraittöl származik. Tekintve, hogy a helyreigazítás a nevezési Határidő elteltével történt, a grófot a versenyszabályok 119. § a élteimében 400 korona bírságban elmarasztalták. Br. Dirsztay-istálló lovai : Florestan, Bellel­.bonne, Dream Girl és Vöslau. Bohrn gondozása alá kerültek. A Wiener Frühjahrs Hindernissrenneu-han­dicapés a Preis vom Leo, oldsberg Hürdenrennen­handicap nevezési terminusát márczius 31-ére helyezték át. Nieulescu ur, az ismert román istállótulaj­donos, a hó elején 12 kétévest küldött Angliába, a hol a telivé:ek Hyamshoz, a br. Springer­istálló egykori idomárjához kerüllek trainingbe. Dorflump, a melyről már jeleztük, hogy a Rákosi dijra nyer előkészítést, az értékes futás utáu részt fog venni a Preis vom Leopolds!) rg gátverseny-handicapban. Konradint, a mely tavaly kisebb futásokban elég figyelemreméltónn szerepelt, istállója az idén értékesebb versenyekben fogja starthoz áliitaui. San Gallo, Cobenzl és Epos megfosztattak nemüktől. Brillantine, a br. Springer-istálló háromévese, mint halljuk, a Kaucza-dijakra fog előkészítést nyerni. Oszczep, a Zasepa-istálió Király-dij-jelöltje, a budapesti tavaszi meeting egyik kisebb futásá­ban fog idén először pályára jönni. Floribus, tudvalevőleg a Király-dijra nyer előkészítést, azonban a hároméves nagy tenyész­versenyünk előtt a Háromévesek kisérleti ver­senyében vagy a Nemzeti és Hazafi dijbau fog­starthoz állani. Glouton, gr. Lamberg H. tbnk négyévese, a mely tavaly elég figyelemreméltóau szerepelt, a Przedswit-handicapra van kombináczióba véve. Electus, a mely legutóbb még bliszterben állott., már felvette a lépésmuukát. A három­éves istállójának mai dispozicziója szerint uein fut a Király-dijban, hanem az osztrák derby előtt starthoz áll az Alagi díjban. Sacher, a melyről jeleztük, hogy Romániába vándorolt, Kostiu Miron román alezredes tulaj­donába került. Doppelaar, a Zasepa-istálió nagyratmtott háromévese, a mely tudvalevőleg az osztrák derbyre nyer előkésztést, a nagy tenyészverseny előtt, egy nyeretlen, esetleg még egy kisebb korteherversenyben is starihoz fog állani. Ferke, az egykor jóképességü Horkay-ivadék, most Hitchnél teljesít pony-szolgálatot. Garabonciás, a melyről régebben megírtuk, hogy a Przedswit-handicapra nyer előkészítést, a jelzett futás után részt fog venni a March­feldi dijban, a melyben súlya fiiba kg­A gr. Orssich Pál százados isiállójából St. Austle a Rákosi dijra és Savarin az Alagi nagy akadályversenyre fognak készülni. Ramesseum a wolfpassingi ménesben ezer koronáért fedez. Fáy Béla ur lovai: Bolygócsillag, Szigetvár és Badarság megérkeztek Hitelt tatai istállóiba. Bohém, egy Daria— Belle Beine kétéves mén, kötelezettségeivel együtt, Rohonczy G. úrtól Stern Hugó ur tulajdouába ment át. Luczenbacher Miklós ur egyelői e Babát küldte Hitch tatai istállójába, mig a pettendi ménes többi lovai, a jövő hó folyamán mennek uj idomárjukhoz. Titok, Egyedi Lajos ur négyéves kan­czája, a Przedswit-handicapra nyer előkészítést. Sobri, a Kettős Ivadékverseny és az Erzsé­bet királyné-dij tavalyi nyerője, mint halljuk, az idén először a Batthyány- és Huuyadi-dijbau fog pályára jönni. Gr. Arco-Zinneberg Miksa három kétéves ménje megérkezett Ball alagi istállóiba, mig a gróf kanczacsikai csak márcziusb'an jönnek Alagra. A lovaskérdésben a németországi versenyek vezetősége valószínűleg akként fog dönteni, hogy uj külföldi lovast nem enged be többet, de a semleges államok oly jockeynak, akiknek már volt engedélyük Németországban, továbbra is működési teret nyújt. Albanit beugratták és a négyéves részt fog venni az alagi tavaszi meeting eseményeiben. Bellum Romániába vándorolt. A mént meg­vásárolta kostin Miron roináu alezredes. A' rarer, a mely tavaly ősszel eléggé figye­lemreméltóau szerepelt, a Przedswit-handicapra van ujabban kombináczióba véve. Tövis ért el legtöob össznyereményt az el­múlt évben Alagon. 3 győzelmével és egy helye­zésével 6790 koronával szerepel az Urlovasok Szövetkezetének statisztikáján. Merengő, melyet évekkel ezelőtt exportáltak Németországba, ismét trainingbe került H. Sol­lowayhoz Hoppegurtenben. Ch. Plannernek 22 telivért bizott gondjaira Haniel ur. A kiváló anyagban találjuk az öt­eves Terminust, a négyéves Pontresinat, Langu­ardot és még öt kortársát. Ezenkívül öt három­éves és 9 jó szúrtnazá-u kéteves képezik Plan­ner reményteljes gárdáját. Sanskrit, a Tenyésztők-dijának tavalyi nyerője, a mely tudvalevőleg' az osztrák defbyre nyer előkészítést, már a Háromévesek kisér eti ver­senyében pályára fog jönni. Grignanot, az 1905. évi Szt. István-dij nyerő­jét, megvette Farkas Dénes ur, a ki a mént félvérméuesében használja ki. A Ganache—Aed­ueí-ivadék egykor jelentós szerepet játszott pályáinkon, 1905-tól 1907-ig bezárólag 31 ver­senyben vett részt, négyet, köztük a fent iit Szt. István-dijat, megnyert, ötször volt második, 7-szer pedig harmadik. Pályafutása alatt 85,810 K-t nyert össze dijakban. A mén egyéb­ként inár eddigelé is szolgált a tenyésztésben és csikajai, az 5. lóavatóbizottság szerint, első osztályú anyagot képviselnek. Kilkenny, Manasteriotti Ferenoz s-.ázados, Liz a Magyar Tenyészegylet, Bessy Hummel A. őrnagy tulajdonába ment át. Németországban az újonnan kimondott szabá­lyok értelmében a 6000 méteren aluli sik- és akadály versenyekben egy kilométert átlag leg­kevesebb l'/ 2 perez alatt kell l efutni, a 6000 méteren tuli konkurrencziákban pedig 2 perez alatt. Ezzel aztán elejét veszik annak, hogy hosszabb distancziákon az ut jó részében sétál­janak a pályázóik. A Hannoversche Renn-Verein rendes évi programmját reméli megtarthatni az idén. Ilyen értelmű beadványt intézett ugyanis ugy az Union-Clubhoz, mint pedig a kormányhoz. Ausmärker, amely az 1894 ben Mágus által nyert osztrák derbyben a második helyen vég­zett, kimúlt. A Kisbér—Santa Maria-inén annak idején 6000 márkáért hg. Fürstenberg Károly Egon tulajdonába keiült. A mén kétéves korá­ban részt vett a bécsi Criteriumban, a melyben a negyedik helyre szorult Alegreite, Van Dyck és Ludkandl mögött. Ausmärker verseny karrierje alatt 15 futást nyert 113,338 márka össznyere­ménnyel. Pályafutásának befejezése után fel­áilitották a Württemberg! ménesben; ivadékai eddigelé 477,118 márkát nyertek össze dijakban. Az idei angol hároméveseket osztályozza Vigilant a «Sportsman»-ben. Szerinte a sziget­ország idei legjobb háromévese Lord Derby Phalaris-a (Polymelús— Bromus), utána pedig Figaro, Atheling, King's Joker és Sirian követ­keznének. A kanczák közül legjobbnak tartja Vigilant Fifiv.ellat é-i Canyont. Kérdés, lesz-e Anglia versenysportja az idén abban a helyzet­ben, hogy ezt a theoretikus feltevést a gyakor­latban is megerősithe.-se, Br. Harkányi János a Norman III.— Querida­kauczacsikónak Quecke nevet adta. A Grand National!, mégis lefutják Angliában, azonban nem a megszokott keretek között. A szigetország legertékesebb akadályversenye, ez­úttal márczius 24-én Gatwickbau fog eldöntésre kerülni, 6400 méter távolságon. A futás értéke idén csak 500 font lesz. Másnapra az 500 font­tal díjazott Nemzetközi gátversenyt irták ki 3200 m. távolságon. Tenyésztők díjazására Németországban az elmúlt évben 68,583 márkát osztottak ki, amely összegből a «Sp. W.» összeállítása szerint az alábbi tenyésztők kaptak 10U0márkán felüli dijat: Gr. Henckel E. 2120 Bennigsen E. ur 1906 Korn L. ur 1750 Laug-Puchof C. ur 1734 Köppen A. ur 1382 Buggenhagcn G. ur 1270 Dr. Lemcke 1175 K.Württemb.m.mén. 1070 Haniel R. ur 15260 WeinbergA.ésC.urak8229 Br. Oppenheim A. Bchniieder A. ur Friedheim ur Sulzberger W. ur Br. Munchausen Mueller C. G. ur 5583 3108 2958 2623 2511 2230 Hg. Hohenlohe-Oehringen 560, gr. Arco-Zinne­berg pedig 210 márkával szerepelnek ezen ki­mutatásban. Az 1916. évi Grand Prix de Parisra most volt a nevezési zárlat. A nagyórtékü sikver­senyre Angliából 25 telivért köteleztek. Az ausztráliai Jockey-Club-Derbyről, a mely et már október másodikán futottak, csak most ér hozzánk a hir a «D. Sp.» révén, a mely szerint, a messze világrész ezen értékes diját Mr. G. Bar­nett Cetigne-je nyerte meg a reás favorit Wallace ellenében. Az idei összes klasszikus versenyek előzetes programmját tartalmazza gazdagon illusztrált ez évi albumunk, melyet 1 K 20 fillér ellenében — bélyegben is — megküld a Kiadóhivatal. . .. . I. qMJML.mM UMUm WII I III M « Hill I • Hill« II I Szerkesztői üzenet. Futtató. Graditzi lovak, az osztrák Jockey-Club pályáin, a Marchfeldi dij, a Baltazzi Aristide-emlék­verseny, a Császár-dij és az Austria-dij kivételével, valamennyi versenyben részt vehetnek, miután a Club idei általános határozatai csakis ezekből a ver­senyekből zárják ki a nem magántulajdonban levő lovakat. Laptulajdonosok: LOV1K KÁROLY örökösei. Felelős szerkesztő: 1EGES SÁNDOR. 129,431/1915. II—A. szám. Hirdetmény egyéves méncsikók vásárlására. Felhívom mindazon tenyésztőket, kiknek leg­alább is négy drb, oly, saját nevelésű, egyéves méncsikaja van, melyek jó vérbeli származásúak, korukhoz képest jól fejlettek, erős csontuak, szabályos testalkatúak s azokat az államnak eladni kívánják, hogy ebbeli szándékukat a hely­nek (város, község, puszta, utolsó posta és vár­megye), a hol a csikók állanak, valamint a csi­kók apai, anyai ágon való leszármazásának, nagyságának, sziuéuek és árának pontos meg­jelölésével a m. kir. földmivelésügyi miüisterium­lioz benyújtandó egy koronás bélyeggel ellátott Írásbeli nyilatkozatban, legkésőbb 1916 február 10-ig bejelenteni szíveskedjenek. Az ezen határidőn iul érkező, valamint a fenti bejelentési feltételJcnek meg nem felelő bejelentések figyelembe nem vétetnek. Budapest, 1915 deczember 30. M. kir. föEdmiveiésügyí ministar. Alkalmi árban megvennék Cgy 1 0/i6, vagy 1 3/ J 8-as redőnyzárós fényképező­gépet. Az ajánlatokat a Kiadóhivatal továbbítja: használtat, 12-ős és 16-os golyósat megvételre keres és ajánlatot a legolcsóbb ár megjelölésével kór: Fís.hmann, Budapest, VS., Vilmos császár-ul 17. Pallas részvénytársaság nyomdája Budapest, V., Kálmáu-utcza 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom