Vadász- és Versenylap 59. évfolyam, 1915

1915-11-10 / 74. szám

342 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP 1915. november 10. Sumter, aki tavaly Kottingbrunuban már ven­dégszerepelt, a jövőre lov. Landau istállójának fog lovagolni. Archibald nem utazik haza Amerikába, hanem a telet családjával Hop; egartenben fogja el­tölteni. Wootton S„ a volt angol jockey beállott katonának és legközelebb mint hadnagy a harcz­térre meey. Példáját követ e bátyja Frank, továbbá \V. Griges és Saxby is. A jövő évi német derbyben a mult számunk­ban felsorolt telivéreken kivül részünkről még Csillár és Palatínus is részt vehetnek, melyek nem azUniou Clubnál, hanem Bécsben — ideje­korán — maradtak állva. A Martini handicap mezőnye: Kima Markó L. Vioeoza Markó J. " Kertbeny Varga Rózsa bimbó Bernáczky Helyre Böde Stodolka Korb •Fognyél Friedrich A lószállitó különvonat november hó 12-én délelóit 9 óra 30 perczkor indul el Dunakeszi­Alagra, a hova délután 6 óra 58 perczkor ér­kezik meg. Hg. Hohenlohe-Oehringen, mint jeleztük, több telivért importált Németországból. Ezek név sze­rint a kővetkezők: Palaver, Paprika, Pulido, Prost, Quien sähe, Quiqui Quatsch, Querness és Quies. Zivatar és Rembrandt Oberländer J. ur tulaj­donába mentek át. Az Abschieds Rennen mezőnye : Konradin Kritiker Ikarus Arktos 'Nagyvezér Fognyél Misogyne Martagon 16 Bend' Or 1 Doncaster 5 Martagon 16 Bend' Or 1 Rouge Rose 1 Martagon 16 Tiger Lily 16 Macaroni 1 4 Martagon 16 Tiger Lily 16 Polly Agnes 16 5t. Windeline 4 St. Simon 11 Galopin 3 St. Angela 11 5t. Windeline 4 Queen of the Spring 4 Springfield 12 5t. Windeline 4 Queen of the Spring 4 Queen of the Hills 4 Gouvernant 25 Flying Fox 7 Ormc 11 Gouvernant 25 Flying Fox 7 Vampire 7 Gouvernant 25 Gouvernante 25 Energy 27 Gouvernant 25 Gouvernante 25 Gladia 25 Tempete 4 Dunure 1 St. Simon 11 Tempete 4 Dunure 1 Sunrise 1 Tempete 4 Szende 4 Ruperra 6 Tempete 4 Szende 4 Ollyan nines 4 Emilius nevet adta Péchy A. ur Emily Mel­tonnak Wool Winder után származó méucsikó­jának. A zászlók közötti versenyek megtartásáért nagy akczió indult meg Angliában Társulat ala­kult a tulajdonosok, tenyésztők és irainerek kö­rében, amelynek az élén Lord Londonderjy áll. Küldöttséget menesz'ettek az angol kereskede­lemügyi miniszterhez, Mr. Runcimanhoz, a ki elótt Lord Lomlonderry'elóadta, hogy a társa­ság nem kívánja a rendes helyeken a verse­nyek megtartását, lmnem kéii a kormányt, hogy jelöljön ki a szövetség részére egy olyan helyet, a hol a versenyeket háborítatlanul le­bonyolíthassák és kéri a kormányt, tegyen lé­péseket az amúgy is értékben csökkent lóte­nyésztés érdekében. A min ster válaszában ki­jelentette, hogy a lótenyésztés ügyét úgyis a szivén viseli és biztosította a társaságot, hogy egy-két más nézeten lévő kollegájával meg­beszéli az ügyet és azután szívesen nyújt mó­dot, hogy a szövetség minden fennakadás nél­kül megtarthassa a téli zászlókközötti ver­senyeket. Gát - és akadályversenvjockeyink eddigi sikerei: Nosal Janek F. Szente Lipták L. Smutnv F. Tám Popovits Hujber Pinka 10 Guttmann J. 5 Csompora 5 Konopas 3 Fries 3 Fettintr Gallo 3 Drexler 3 Baluska 2 Markó Hollinger Korb Szilágyi ? Friedrich Danek Orsza befejezte versenykarrierjét és méuesbe megy. A Gouvernant— Tempéte-kanczát jövőre Wool Winder fogja fedezui és a párosításból várható ivadék St. Simonra bentenyésztett pedig­reeje a következő: Melodot, a Metropole-dij tavalyi győztesét, tudvalevőleg tavaly súlyosabb természetű bal­eset érte s ezert versenykarrierje befejezettnek tekinthető. Az Adam kanczát Wool Winder fogja fedezni. Az e párosításból várható ivadék szár­mazási tablája a következő Martafon 16 Bend Or 1 Doncaster 5 Kouge Hose 1 Tiger Lily 16 ;St. Simon 11 nacaroni 1-i Polly Agnes 16 Gal .pin :i o St. Windeline i St. Angela 11 Queen of the Spring 4 Springfield 1­Flying Fos 7 Adam Í l.v Bona Vista 4 Bon amie 4 Queen ot the Hills 4 Ortnell Vampire 7 Ctamart 3 Vista 4 Metallist 1 Balleteuse 4 Royal Mail tegnap az Eladók akadályversenyé­ben, az utolsóelőtti fordulónál levő akadalyuál elbukott, szerencsére azonban, sem a lovasnak sem pedig a lónak nem történt baja. Németországban a season végével az apa­mének között Nuage lett a champion 146.060 inka össznyereménnyel. Utána Fels 143.100, Biniu 104.040, William IV. 83,070, St. Maclou 82,680, Galtee More 77,920, Saphir 77,895, Caius 73,910, Malta 63,140, Lor lot 62,255, Ard Patrick 60,180, Jour Majesty 59,655, Waterboy 49,585, Pekin 46,670, French Fox 44.490, Troutbeck 39,390, Eider 39,175, Elopement 35,650, Hannibal 35,280, Hammurabi 34,830, Festino 30,790, Saint Bria- vels 29,300 és Macdonald 21,810 márka nyere­ménnyel következnek. Bogáthy M. százados éveseit a következő­kép nevezte el : P m Gascony—Denevér Dingó S m Royal Lancer—Prignitz Pogrom P k Morpeth—Magali Zsuzsikám Az angol apamének közül inégis csak Poly­melus (Pommern apja) lett a champion 17,781 font összuyereméunyei. Utána a német tulajdonban levő Dark Ronald második, a melynek ivadékai 12,103 fontot nyertek az idén. A többi német stallion közül az angol statisztikában még Talion 801, Mountain Apple 112 és Caius 100 font össznyereménuyel szerepelnek. 3000 fonton felül a következő apamének szerepelnek a jegyzék­ben : Polymelus (ap. Cyllene) 17,781, Dark Ro- nald (ap. Bay Ronald), 12,103, Sundridge (ap. Amphiou) 10,506, Llangibby (ap. Windfowler) 8572, Desmond (ap. St. Simon) 8561, St. Frus­quin (ap. St. Simon) 8114, Orby (ap. Ormej 7664. Symington (ap. Ayrshire) 4931, Valens (ap. Lavenö), 4711, Santoi (ap. Queen's Birthday) 4178, Rock Sand (ap. Sainfoin), 3967, Radium (ap. Bend'Or) 3889, Cicero (ap. Cyllene) 3648, Fariman (ap. Gallinule) 3625, Morganatic (ap. St. Simon) 3565, Chaucer (ap. St. Simon) 3430, Rói Herode (ap. Le Samaritain) 3359 font sterling össznyereménnyel. Icy Wind és Laudanum fedeznek hg. Hohen- lohe stodolkaui ménesében, az előbbi 300, az utóbbi pedig 100 márka fedezési dij mellett. Az angol istállótulajdonosok élére a season végével Lanius, Snoiv Marten, Figaro, Argos stb. révén Mr. L. Neumann kerül, 13.546 tont össznyereménnyel, utána Pommern szerencsés gazdája, Mr. Sol Joel következik, aki 1908., 1913. és 1914-ben champion istállótulajdonos volt, legjobb telivérei Black Jester, Telephone Gill, Sunfire, Star Hawk stb. voltak. Az angol király az idén csak 975 fontot nyert lovaival. A sikeresebb istállótulajdonosok a követke­zők voltak : Mr. L. Neumann Mr. Sol Joel Mr. J. B. Joel Mr. E. Hülfen Lord Rosebery Sir. J. Thursby Lord Derby font 13.456 11.336 9.931 8 742 8.099 5.608 4.802 Lord D'Abernon Lord Carnarvon font 3.904 3.826 Co). W.Hall Walker 3.786 Mr. A. Belmont 2.990 Duke of Weätminst. 2.900 Sir. A. Bailey 2.881 Mr. M. Singer 2.525 Francziaországban jövőre va'ószinülee meg­tartják a versenyeket. Erre vall legalább az, hogy párisi Société d'Encouragement egy ver­senynaptárt bocsájtott ki, mely az 1916-ban megtartandó versenyek feltételeit foglalja magá­ban. A dijak a redukálás daczára is tekintélyesek, alia 20— 30»/ 0 kai csökkentek az 1914. évivel szemben. A tétek és bánatpénzek azonban vál­tozatlanok maradtak. \ veisenyekre csakis a szövetséges államok istálíótulajdonosai kötelez­hetik lovaikat. A Dawhurst Platet, Anglia egyik legnagyobb kétéves konkurreneziáját Atheling nyerte meg. A Desmond— Wood Daisy-ivaáék kötelezettséggel bir jövóre az összes klasszikus futásokban. Lux (St. Maclou— St. Victorix) gyözött New­marktenbeu egy nagymezönyü handicapban. Son in Law, a kiváló Dark Ronald-ivaáék, a Cesarewich győztese legutóbb Newmarketben megnyerte a Jockey-Club Cupot egyenlő suly alatt Lanius ellen, mely nemrég a Jockey-Club Stakesbeu aratott győzelmet. A négyéves ezt a versenyt már tavaly is megnyerte, ami ezelőtt csak Radiumnak és Aepponak sikerült. A Dark Ronald-mén pályafutása ezzel már véget is ért, mivel több mint valószínű, hogy Délafrikába kerül, ahol mint apamén fog működni. Milanóban a háború daczára is megtartották a St. Legert, azonban a dijat 30,000 líráról 8000-re redukálták. A többi versenyeknél is le­szállították a dijakat, de az eredmény oly ked­vező volt, hogy az a gondolatuk támadt, hogy a nizzai téli meetinget Olaszországban fogják lebonyolítani, mivel Fraucziaországbau a ver­senyek szünetelnek. Kiadótulajdonosok : LÖVIK KÁROLY örökösei. Felelős szerkesztő: JEGES SÁNDOR. Fedezési hirdetés. Az 1916. évi fedezési idényben a lesvári ménesben fedez : MINDEGY Sötótpej mén, ap. Dunure, any. Mirabel, ap. Macaroni, any. Gertrude, Saunterer-töl. Mindegy a kővetkező nyerők apja: Peregrin (az 1907. évi Tenyésztők dijának, a Szt. Lászlő-dijnak, az 1908. évi budapesti Államdijnak, Királydijnak ós Alagi-dijnak győztese), Elector (az 1912. évi Szt. László-dijnak és az 1914. évi bécsi államdijnak győztese), Szépítő (az 1913. évi bécsi októberi kanezadijnak, Császár-dijnak ós a Buocanoor­versenynek győztese) és Potiron (az 1914. évi buda­pesti Államdijnak győztese). Mindegy ivadékai eddig már körülbelül 450,000 koronát nyertek. Fedezési dija: 1000 korona. Kanczák tartása és ellátása a kisbéri ménes feltó­telei szerint. (Meddő kanczák után a fedezési dij vissza­térittetik.) A ménesintózGség fenntartja magának a jogot, hogy a beteg és nyitott kanczákat visszautasíthassa. Bejelentések a ménesintézőséghez Lesvárra (posta­és távirdaállomás Tót, Győr mellett) intézendök. Eladó örökárban. 3500 kat. hold vegyes erdöbirtok, melyből ca. 3400 hold az erdőterület, ennek 50°; 0-a bükk, 25°/ 0 tölgy, 25«/„ fenyő. Vágható. Holdanként ca. 200 m 8 termel­hető. Az erdőben van iparvasut, fürészgyár, 40 csa­ládra munkáslakás. A fürészgyár már volt üzemben. A főállomástól 28 km., a mellékállomástól 16 km. Terü­lete dombos, a föld fekete, kitűnő a kitermelés után az erdőterület fele szántóvá alakitható, parczdlázható; másik fele újra beerdősithető, de a beerdösités nem köte­lező. Bükk 25—60, tölgy és fenyő 25—60 cin. átmérő­jűek. Maga az egész erdő kitűnő vadászterület nagy vadakkal ós határa közvetlen szomszédos a szintén dus nagyvadállományu vadászterületeket alkotónagy erdőkkel, melyek Magyarország legelőkelőbb főurainak tulajdonait ké'peztk. Ezen erdőhöz hozzátartozólag van 1100 kat. hold mezőgazdaság, ebből szántó 400 hold, a többi legelő, ló és szarvasmarhatenyésztósre ki­válóan alkalmas. A birtokon van 1 szeszgyár 900 contingenssel, továbbá 1 gőzmalom. Emeletes kastély 16 szobával, park, gazdasági épületek. KitUnő levegő, kies, festői fekvés es kilátás. Az utak autóra alkal­masak. Eladási ára az erdőnek és gazdaságnak együt­tesen 1 500,000. azaz egymillióötszázezer korona. Az egészet terheli 335,000 kor. hosszú lejáratú, mérsé­kelt bankkölcsön, mely átvehető. Az erdő és birtok Oderberg és Galiczia felé gravi­tál, teliát a kitermelendő fa Németországra is export­képes. Az erdő és birtok csak együttesen adatik el. Az eladás közvetítésével én vagyok megbízva, venni szándékozótól a szokásos 2°/ 0 közvetítési dijat meg­bizólevóben kérem megállapitaui. Ennek vétele után a birtokot megmutatom. Torda, 1915. évi október hó 25-én. Szabados Győző, . 1—1 nyug. posta ós) táv. főtiszt. Pallas részvénytársantur nyomdája Budapest, V., Kánnán-uteza 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom