Vadász- és Versenylap 57. évfolyam, 1913

1913-07-04 / 57. szám

1913. junius 13. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 373 Geoghegan istállójából a siófoki meetingen részt fognak venni: Son of Nun, Murát, Digger, Great Britain, Formosa, Minca, Ravenna, Garonne, Cocos és Palatin. • Majestic és Fabeita a jövő vasárnap starthoz állanak a Nagy berlini dijban. Lom most hosszabb pihenőt kap s a négy­éves a bécsi szeptemberi meeting előtt aligha ! fog pályára jönni. Irving holnap starthoz áll a Nándor-dijban. | Lieblos (Gulyás) és Lord (Korb) holuap részt I fognak venni a Dunakeszi dijban. Beppot lord .Rosebery vette bérbe. A mén a buzzardi ménesben lesz felállitva. Cyklon, a graditzi ménesnek az Erzsébet királyné-dijra kötelezett háromévese, szerdán Newmarketben megnyert egy 1200 méteres Nye­retlenek versenyét, 12 ló ellen. A Spearmint—• Gyanean-méni Malter lovagolta. Szemere M. úrtól egy ló valószínűleg részt vesz a Siófoki nagy gátversenyben. A br. Springer-istállónak Hamburgban volt lovai: Merryman, Elector, Jacotot és Szépítő szerdára visszajöttek Oberweidenbe. Karlsbadban vasárnap veszi kezdetét a négy napra terjedő meeting, a melynek első napi progrnmmján a Karsbader Steeplechase szerepel, mint a nap legértékesebb futása. A 14,000 koroná­val díjazott versenyben a következő steeplerek vehetnek részt: 5é Cherry Bob 64, 4é Nord Jer n 65), 4é Hableur 67), 4é Mimir 65), 4é Veinard 65.1, 6é Littlewortli 72, 4é Tüz 67), 6é Draco 66), tié Nyugan 66), 6é Periclean Belle 66), 6é Triglav 72. A futásban állvamaradt anyagot szemlélve, elsősorban Tüz nevét emlitjük meg a Nordsterne és a Mimire előtt. A nap többi versenyei a szép szánm nevezések után itéíve, elénk sportot fog nyújtani. Hitch istállójából Mandragora és Belletbonne mennek Siófokra. Mandragorat a Nagy gátver­senyben Sas üli. Hollós istállójából Siófokra mennek : Gredine, Bolondos, Lencsi, Benghazi, Trust, Ropp, Virginia, Nefelejts és Blériot. Nimbus állapotában némi javulás állott be s a jóképességii hároméves ismét felvette a lépésmunkát. Ered Milne istállójából tegnap Lesnobozec, Rákóczi, Columbus, Novibazar és Printemps ki­mentek Breslauba, hogy az ottani meetingen starthoz álljauak. Florestan, mint már jeleztük, részt fog venni a Karlsbadi nagy gátversenyben, a melyben a háromévest Fejes Gyula fogja lovagolni. A br. Springer-istállóból a mostani alagi meetingen, Per bacco kivételével, nem fut ló. Rustic (The Rush—Noisette) vasárnap Breslau­ban megnyert egy Sorsolási versenyt. A. Beesontól Raman kiviil csak Kistelek megy Siófokra. A m. kir. íöldmiv. minisztérium ez uton is felhívja mindazon tenyésztőket, kiknek birtokában három és fél évet betöltött, de nyolczadik évet meg nem haladt korú ménló van és azt eladni óhajt­ják, hogy ebbeli szándékukat aunak kitüutetésé­vel, hogy a ménló mely vármegyében, városban, községben, vagy pusztán áll, továbbá a mén származását, valamint az eladási árt is (l K bélyeggel ellátott beadványban) legkésőbb folyó évi-augusztus 1.-ig a m. kir. földmivelésügyi ministeriumnak jelentsék be. Az eladandó mének a bejelentések mérvéhez és a bejelentők lak­helyéhez képest ugy mint a mult évben, ismét egyes központokon fognak bizottságilag meg­szemléltetni s a- vételár tekintetében létrejött megegyezés után azonnal megvásároltatni és átvétetni. 165 cm.-nél alacsonyabb mének — tekintettel a méntelepekben már meglevő anyagra — nem vásároltatnak. Hidegvérű mének bejelentése csupán a hidegvérű tenyészkerület körzetében lakó tenyésztők részéről fogadtatnak el. A megvásárolt mének vételára azon m. kir. adóhivatalnál fog kifizettetni, melyet az eladó a vásárlás alkalmával kijelöl. István, a hatéves Tokio—Rona-ivadék, kedden Münsterben megnyert egy akadályversenyt. Dolomit ismét teljesen rendben van s az Ard Patrick-mén idei első startjául a Kincsem­Rennent szemelte ki istállója. A'verseny julius 20-án kerül dűlőre Gruuewaldban. Versenylovaknál gyakran előforduló nyereg­nyomást a Cadogel ad us. Veter. 1 - 2 nap alatt eredményesen gyógyítja. Állatorvosi főiskoláu ki­próbálva éj ajánlva. Kapható gyógyszertárakban. Pontosan fizetik az adót. A válságos viszonyok daczára pontosan fizetik az adót. Ennek az örven­detes jelenségnek okát hivatalos jelentés is abban látja, hogy az adófizetőknek nagy takarékosságra nyújt alkalmat Schwarzenberg Miksa uridivatkereskedö (VL, Teréz-körut 18-), a ki 40 koronáért pompás angol felöltőt, 5 koronáért szines angol inget árusít s mesés olcsón adja a legszebb nyakkendőket és kalapokat. Áz alagi versenypálya vendéglőse — Neiser Fe­renez — a versenyeket látogató közönség pontos és előzékeny kiszolgálásáról gondoskodik. A legkényesebb igényeket is kielégítő buffetben hideg ételekben, ita lókban és hűsítőkben nagy választék áll a közönség i rendelkezésére. A túlzsúfolt waggonokban való utazás elkerülése végett ajánlatos már délelőtt felkeresni a kies helyet s az ebédet nyugodtan a vasúttal szem­ben levő Lovaregylet! szállodában szépen berendezett és kényelmes vendéglőben elkölteni, a hol a verse­nyek után is friss, meleg konyháról és legjobb ita­lokról gondoskodik a tulajdonos. Laptulajdonos os felelős szerkesztő: LÖVIK KÁROLY­Egy pár idei eleven őzikét keresek megvételre. Csakis kifogástalan, szép, , egészséges állatokra reflektálok. Ajánlatokat kérem HORVÁT SÁNDOR czinire I. ker., Krisz­tina-körut 55 alá. 1—1 idl versenyek. 6., 913. és 16.-án. Naponta 5 verseny. Összdijazás IViolérhetlenek a fogás biztosságában és tartósságában a WEBER REZSŐ-féle fogókészülékek ra­:: gadozók, madarak és halak részére. :: Különlegesség : Csapdák macska, görény, nyest, menyét élve fogásához 36a, 38 és 40 h. szám. — Legjobb rókatányérvas 11b. számú, nyestcsapda 44 számú. — Legújabb vadász-magasülés, czéltáblák, bajitógépek aspbaltgalamboklioz és üveg­golyókhoz. Képes árjegyzék ingyen. es. kir. udv. szállító HAYNAU (Szilézia.) Legrégibb német ragadozócsapdagyár. WEBER R. 72,900 korona és tiszteletdíjak. Sik-, gát- és akadályversenyek. Urlovas és jockey versenyek. Közelebbit a programmok. :: O. ElEflI BÍZTOS1TO RESZV.-TARS. magyarországi Fiók-Igazgatósága BUDAPEST, IV., Károly-körut 12. szám. Telefon : 34-76. Elfogad verseny-, luxus- és tenyészló-biztosítá­sokat balesetek és kimúlás ellen. Tisztek, urlovasok és jockeyk biztosítását minden baleset ellen a sportüzemben és sportüzemen kivül. Továbbá foglalkozik tüz-, betörés-, baleset-, :: szavatossági- és szállítmánybiztosítással. :: Az Osztrák Jockey-Club hivatalos biztosítási intézete Biztosítéki alapja 21.176,040-70 kor. Hirdetmény. A m. kir. földmivelésügyi miniszter felhívja mind­azon tenyésztőket, kiknek birtokában három és fél évet betöltött, de nyolcadik évet meg nem haladt korú ménló van és azt eladni óhajtják, hogy ebbeli szándékukat annak kitüntetésével, hogy a ménló mely vármegyében, városban, község-ben, vagy pusztán áll, továbbá a mén származását, valamint „az eladási árt is (1 K bélyeggel ellátott beadványban) legkésőbb folyó évi augusztus l-ig a m. kir. földmivelésügyi minisztériumnak jelentsék be. Az eladandó mének a bejelentések mérvéhez és a bejelentők lakhelyéhez képest ugy mint a mult évben, ismét egyes központokon fognak bizottságilag meg­szemléltetni s a vételár tekintetében létrejött meg­egyezés után azonnal megvásároltatni, ós átvétetni. 165 cm.-nél alacsonyabb mének, — tekintettel a mén­telepekben már meglevő anyagra, — nem vásárol­tatnak. Hidegvérű mének bejelentése csupán a hidegvérű tenyészkerület körzetében lakó tenyésztők részéről fogadtatnak el. A megvásárolt mének vételára azon m. kir. adóhivatalnál fog kifizettetni, melyet az eladó a vásárlás alkalmával kijelöl. Budapest, 1913 junius 13. M. kir. földmivelésügyi miniszter. Lovaglószerszámok specziális készítője, nyerges mes­ter. Urlovasok szállítója. Ál-jegy­zék bérmentve, utazási czikkek­:: ról is. :: SCHMIDT M. Bpest. VIII., Rákóczy-ut 25­39440./II. A. szám. •Értesítés. A m. kir. állami méntelep ménanyagának osztá­lyozása, illetve selejtezése a következő napokon fog megtartatni, u. m.: Nagykőrösön julius 15 -én Kiskundorazsmán « 16. -án Baján ^ (i 17; -én Vorseczen « 19. -én Békéscsabán « 21. -én Nagyszalontán « 24. -én Deórec-zeiiben « 25. .-ón Szatmárnémetin « 26. -án Turjaremetén « 28. -áu 1 perjesen « 29. -én Rimaszombaton « 31. -én Jászberénybeu augusztus 1. -én Székesfehérvárt « <>. -én Komáromban « 6. -án Nyitrán « 8. -án Palinban 11. -én továbbá Désen julius 21. -én Sepsiszentgyörgyön « 24. -én Homoródon « 26. -á'n A méntelep osztályoknál a jelzett napokon kiselej­tezett, tenyésztésre még használható mének mindjárt a helyszínén el fognak adatni. M. kir. földmivelésügyi ministor. 64061/11. B. sz. Kincstári vadászat bérbeadása. A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnak alárendelt teketetiszai erdőgondnokság kezelése alatt álló 13t02 k. holdas Szaniszló Apinecz nevíi XII. tk. sz., valamint 14815 k. holdas Piscsora-Dozsina nevü XIII. tk. sz. vadászterületnek az 1914. évi január hó 1-től 1928. évi deczember hó 31-ig terjedő 15—15 (tizenöt) évre leendő bérbeadása iráüt a máramaros­szigeti m. kir. erdőigazgatóságnál f. évi' julius hó 25.-én d. e. 10 órakor zárt Írásbeli versenytárgyalás fog tartatni. Vadállomány mindkét területen: főyad, őz, serte­vad, medve, siketfajd. Kikiálltási ár: a XII. tk. számú területre: 3100, 3300, 3500 a XIII. « « «_ 2000, 2300, 2500 K öt-öt évónkint emelkedő évi haszonbér. Bánatpénz 1000-1000 K. Bővebb felvilágosítás a nevezett erdőigazgatóságnál és a földmivelésügyi ministeriuui II/B. (vadászati) osztályában szerezhető. • Budapest, 1913. junius 18. M. kir. Jöldmivelésügyi minister.

Next

/
Oldalképek
Tartalom