Vadász- és Versenylap 52. évfolyam, 1908

1908-12-04 / 97. szám

638 VADÁSZ- ÉS VERSKNY-LAP 1908. deczember 4. \ DÜLCZ ANTAL ÜTÖDAI ME&KÓ és HAITIK nyereg- és szíjgyártók SADDLER AND HARNESS MAKER TO HIS ROYAL HIGHNESS THE PRINCE OF WALES. Budapest, IV., Egyetem-utcza 2. RAEBURN A lesvári ménesben anyakanczák csikók, lovak egész éven át tartá- a és ápolásra elfogadtatnak. Fedezőmén napi tartásdija 4"— korona Anyakancza csikó nélkül 2 30 « Anyakancza csikóval 3'— « Választott csikó, éves, üdüld ló 2*80 « Körömápolás és vasalásárt napi — 06 « Bejelentéseket elfogad és bővebb értesítést Jaross Sándor ad, Poszta-Lesvár. posta- é, távi-d* állo­más : Téth, Győr mellett. Fedezési hirdetés. Az 1909. évi fedeztetési idényben az abonyi ménesben (vasút-, posta- és távirda-állomás Abony, Pestmegye) a következő telivér mének álianak. ell. 1890-ben, apja St. Simon, anyja Mowerina (Do- novan és Semolina anyja), Scottish Chief-tól. Raeburn a következő nagy versenyeket nyerte: Boscawen Stakes, Ham Stakes, Stud Produce Stakes, Royal Stakes, Lancashire Plate (Isinglass és La Fléche ellen). Ivadékai angol sikpályákon 800000 koronán felül nyertek. Ezen nyerők között vannak: Eboracum, Lady Ogle, St. Frida-k„ Silverpoint, Alvescot, Edna Lyall, Queen of the Vale, Ramelton—Lassie-k., Rostrevor, Selected, Consolation, Ettrick, Hogarth, Xettlecreeper, Stratton, Albemarle, Liberation, Non tread over, Vidame, Puppet-k., Nebelig, Sunburn, Coldra, Regalia,Rosh ven, Master Ludwig, Noblesse, King s Limner, Wild Apple, Japan, Ringburn, Mileray, Bonanza, A. R A., Garonne-k., Rayah, Bil­bau, Scotch Mixture, Cecil-k., Hepburn, Kaffer Chief, Cup de Grace, Daedalus. Lady Thea, Black Lace, Sir Henry, Wedderburn, Woodchuck, Fiji, Lady Les­lie, Romney, Pillo, Point of View, Raeberry, Resem blance, Cathie, Torch, Riverina, Limner ; továbbá az osztrák-magyar versenypályákon Gzéllcsend (Szt. István dij nyertese), Amras és Gatlinger 145000 koronát nyertek. Raebnrn fedezési listája 1909. évre megtelt; 1910. évre 1000 korona fedezési dij mellett még 10 kan­cza fogadtatik el TENERIFFE Cylleno édestestvére, melynek ivadékai Angliában 6 év alatt ca. t.650.000 koronát nyertek) ell. 1898 ban, apja Bona Vista, anyja Arcadia, apja Isonomy, anyja Distant Shore, apja Hermit. Teneriffe nyertes ivadékai: «48», Szomszéd, Tuli pán II. és Ténsasszony. Fedezési dija 200 korona; egy tulajdosos két kan­czája ntán 300 korona. Kanczák tartása és ellátása a kővetkező árakon számíttatik : Meddő kanczáért naponta 2*— K. Vemhes kanczáért naponta 2*50 K. Kanczáért csikóval naponta 3*— K. Azonkivül állatorvosi felügyelotért és a paták rend­beu tartásáért 8 korona, a ménesszemélyzet részére pedig 10 korona számíttatik fel minden kancza után. A méne-dntézöség kívánatára a számla a kanczák el­szállítása eiött egyenlítendő ki. Bejelentések báró Harkányi János központi iro­dájához. Budapest. Andrássy ut 4. sz. intézendők. A mostani díjugratás e szerint nem igazi próba­köve az ugratási idomítás biztosságának. De azt állítom, hogy meg nz ugrási képességnek sem. mert a leküzdendő akadalyok távolról sem támasztanak lovaink ugratási kepessege iránt oly fokozott igénye­ket, mint a milyeneket a külföldön, különösen az Olaszországban divó dijakadályok. Mire kell tehát a reformnak kiterjednie ? i. A díjlovaglásnál oly feladutok megoldását kell kívánni, mely megold anál a tisztán lovardái mutat­ványokra tanított lo magától kiselejt 'züdjek. Ezt egy tiz pereznyi próba keretébe természetesen nem oly könnyű bele szorítani, másreszt a nézőközönséget sem szabad untatnunk, fin tehát meghagynám a külön­böző jármódok bemutatását a regi szabályok szerint. De változtatnék: 1. az ugratásnál. A most előirt három kis akadály helyett a következő ugrásokat követelném: ai szilárd deszkafal 1 00 méter magas, bj derékszögben egymásba sarkaló sövény, a milyen a «jeu-de-barre» elhatárolására használatos. 0 80 m. szilárd és 0*50 m. ingó, c) sövény árokkal sövény 0*80 m. szilárd, 0*60 m. ingó, az árok 1*00 ni. széles, d) kettős árok, mely egv országutat jelkepezue. A ket árok közti terület, mely egy 8 m.-es országútnak felelne meg, 1*00 m. rel melyebben fekszik, mint a két külső árokpart. Ez azon ugrás, mely a természetben, különösen hadgyakorlatoknál a leggyakrabban előtör dal, ugrúb az országúiról a mezőbe és megfordítva, Az a) és b) akadály oda és vissza ugratandó ós pedig közvetlen «hátra nrez« fordulattal. A sarkos sövény, mint az engedelmesség főpróbája, oda és vissza és épen a sarok-ponton ugratandó. d)-nél pedig először az első árok, aztán közte kifordulván, utána mindkettő veendő. Vagy a közbe befordulván, először a második és aztán újból mindkettő ugratandó. 2. A teljesített mutatvány után mindazokat, kik az eddigi pontokat hiba nélkül végezték hármas csopor­tonként «jeu-de-barre»-ba fognám. Igy a nehezebb, de még normális ló által könnyen ugorható akadályok az állat terepbeni praktikus hasz­nálhatóságát és egyúttal ugrásbani engedelmességét is bizonyítanák. A «jeu-de-barre» pedig az előbb is­kolailag bemutatott forgathatóság gyakorlati próba­köve volna, melyben ugy a ló helyes hajlitottsága, mint a lovas ügyessége is napfényre kerülne. (Befejezés következik.) Gróf Széchenyi Viktor. A képviselőházban a földmivelésügyi táreza tár­gyalása alkalmával a lótenyésztés tételénél Ferdinándy Béla a lóversenyügy örvendetes fejlődéséről beszélt és elismerései nyilvánítja a lovaregylet iránt. Örvend annak is, hogy a lóvorsenyiigy terén Ausztriával tel­jesen egyeneanguak vágjunk. Ha vau német, osztrák, franczia, angol, sőt román derby, magyar derbynek is kellene lennie hiszen a külföld sokkal inkább szerez tudomást lóversenyeinkről, mint politikánkról. Közjogi szempontból is állami önállóságunk kidombo­ritásának elmulasztása az, hogy magyar derby még mindig nincsen. A földmivelésügyi kormány csak akkor áll föladata magaslatán, ha e mulasztást helyrehozza. Bozóky Árpád egyoldalúnak tartja a földmivelésügyi miuisztór lótenyésztési módszerét. Jó igásló-tenyész­anyaggal kellene ellátni az országot, nem csupán versenylovakkal és katoualovakkal. A mai tenyész­iránynak nem veszik hasznát a kisgazdák. Világhy Gyula a hidegvérű lótenyésztés érdekében szólalt föl s azt kívánja, hogy a lótenyésztő-állomások sze mólyzetét háromszázötven emberről szaporítsák. Kéri a minisztert, hogy a mének beszerzésénél a lovak kül­sejére is legyen tekintettel. Darányi Ignácz földmivelés­ügyi miniszter arrahivatkozik, hogy a hidegvérű lóte­nyésztés dolgában a községeknek már sokkal több a sza­badságuk, miut eddig. Nagy tévedés azonban azt liinni, hogy a kisgazdát csak a hidegvérű ló érdekli; a kisgaz­dák félvér-lovakat is tenyésztenek a katonaság számára. A némát hadügyminisztérium tavaly — Németor­szágban — 10.817 remondát vásárolt. Az anyag leg­nagyobb része természetesen Kelet-Poroszország búi került ki és pedig 6Í09 drb., a melyeket 253 pótló­vásáron szereztek be. Ezután a sorban Hannovera következik (1209), Mecklenburg (910), Posen (786), Schleswig-Holstein (493), Nyugat-Poroszország (433) stb. előtt. Legkevesebb remondát (32) a Rajnavidék adott. Az elövezetett remondák 46%-a vált be. A The Farmers Gaze.te ezimü angol gazdasági lap utolsó számában részletesen foglalkozik a kisbéri ménes stallionjaivals közben Magyarország lótenyész­téséről is közöl néhány adatot. Bár a czikkben több hiba van, jóindulata mindenesetre elösmerést érdemel. A jelentés szerzője az elmúlt évben nálunk járt an­gol újságírók egyike, a ki különösen katonai lovaink kvalitását emeli ki. A stallionokat a czikk szárazon emliti meg (csak korukat, versonyearrierjüket közli), holott bennünket épen az érdekelt volna, milyen be­nyomást tesz anyagunk a külföldi szakemberre. A pettendi teli vérménes állománya 1908. deczember havában. Az anya kaucza neve Petroleuse Rugósa Play Actress Mona Cross Golden Coin Letterewe Mary Ann Rep' Noisette Theophane Cordite II. Galopado II Southtield Virgoncz Canadense Andalusia Adini Hearts Rapuse Capriciense Ravensara Vonzó Kevély Szemrevaló Samiel Rossia Babus Serenade Play Parányi Play or pay Wonder Murning Light Marchesa Búzakalász Rém Ida Kérdés Surrey Lisbeth Gomorrha Love Lettel Ágnes Vosges Miriam Az 1908. évi csikajának 1908-ban 1909. évre 05 a « apja fedezte beosztatott _ King Rob Morpeth — — — The Rush Morpeth ­— — Falb Morpeth p m rhe Rush Galifard Styx — — — Galifard Morpeth — ­— Slieve Gallion King Rob ­— — Galifard King Rob ­— — Galifard Morpeth Share Gallion S m The Rush Beregvölgy Morpeth Share Gallion P k Styx Gaga Balsarroch P m Gaga Styx Styx ­— — Hazatl Balsarroeh P in Mnrtagon Beregvölgy Beregvölgy — — — Tokio King Rob' s m Gaga Gaga Mindig p m Gaga Gaga Mindig s k Styx Styx Hazafi s k The Rush Styx Balsarroeh p m Fardon Ha/.aü Morpeth p k Gaga Falb Styx s k The Rush Pardon Pardon p k Ayrshire Styx Sliete Gallion p k Styx Mindig Mindig p k Gaga Galifard Balsarroch — — — Gaga King Rob s m Galifard Mindig Mindig s m Beregvölgy Pardon Pardon csikaja kimúlt Galilard Morpeth P m Morgan Bona Vista Bona Vista s k The Rush Bona Vista Morpeth P m Galifard Galifard Bona Vista s m Galifard Galifard Balsarroch csikaja kimúlt Nem fedezt. Styx — | — Hazafi Balsarroch s k The Rush Galifard Hazafi e/.idén beosztva Hazafi Hazatl « « Hazafi Hazatl (( « The Rush Styx « The Rush Morpeth (( « The Rush Hazafi löiő évben kerül ménesb Morpeth t « « « — Morpeth « « « « — Styx « < « « — Styx FALKAYADASZAT A B. R. T. három heti szünet után e héten újra megkezdhette vadászatait. A folytonos fagyok, hava­zások következtében már ugy látszott, mintha az idén a piros kabát egyáltalán nem kerülne elő a szekrény­ből. Kedden azonban olvadni kezdett és szerdán már meet volt Kereszturon. Igaz ugyan, hogy ez a vadá­szat inkább csak sétalovaglás volt, miután a talaj még át volt fagyva és a hó sem olvadt el egészen, csütörtökön azonban a talajviszonyok a meleg déli szél következtében javultak és decz. 3-án — annyi várakozás és csalódás után — végre az elBő élénk lefolyású vadászatnak lehettünk tanúi. Az elsőnek, ismételjük, mert október óta a kopók részben a szá­razság, majd a fagyok miatt nem tudták kötelessé­güket teljesíteni. A csütörtöki meet szinbolye Némedi volt, a hcl 12 órakor találkozott a társaság. Mialatt a faluban ebédre zúgtak a harangok, az elsó róka már ki is ugrott és Püspökinek vitt, majd a «gólya­fészkes nyírfánál» jobbra fordult s azután a sorok­sári 13-as nádba menekült. A kopók, szép hanggal, mindig az üldözött nyomában jártak. Á közepes gyors run idáig* 13 perczig tartott. A nádból a róka rögtön vissza próbált fordulni Némedinek, azonban a meg­lehetősen nagy covert tele volt rókákkal s a kopók bent egy uj rókát vettek fel. Igy tehát a némedi-i üldözött megszabadult a megérdemelt killtííl s a kopók* mihamar kiugrasztván az ujabb el enfelet, azt Sorok­sárnak, majd — a vasúti töltésen át — a haraszti szőlőkig üldözték. A vadászatnak oz a része, a mely meg-megujulú kopó-zene mellett, hol dombos, erdős, majd igen mély, majd havas és fagyott területeken vitt át, igen szép volt, a nagy haraszti szőlőkben azonban a rókának scent hijján nyoma veszett. Ekkor a master visszavezényelte a falkát Némedire. A mezei ut melletti nádból mihamar ugrott is róka, a mely egyenesen a faluba tartott s ott, ugy látszik, egy csűrben, vagy pinczében talált menedéket. Befejezésül a falka még átkutatta a falu másik oldalán lévő kis nádakat, azonban itt róka nem volt. Miután már al­konyodni kezdett, a master lefúvatott s a társaság végre egy kellemesen eltöltött vudásznap emlékével ügethetett a távoli Szt.-Lőrinczre. Decz. 24-én befejeződnek az idei falkavadászatok. Addig hetente öt meet lesz. Ma, pénteken Szt.-Lörinczen lesz meet. Valószínűleg holnap, szombaton is lesz vadászat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom