Vadász- és Versenylap 51. évfolyam, 1907

1907-10-23 / 93. szám

668 Nikolo 2600 (TapP a n) kim., Dalipán 2600 (Keefe) Biztosan ny. Tot.: 10:31. Helyre: 20:45, 45 IV. Háromévesek handicapja. 1700 K. 2000 m. Mr. Stone o. stp k Danmla Gaid-Lady Baven 2000 Wöss 1 3-19» (1'39 7) „ «« o e, . M Dac 2000 (Keefe) 2. Nar 2020 (Ratrcf.) 3, Grete N. 2-200 (Dielfcnbacher) 4, Babér 2000 (Volkman), Drache 2010 (Holocher), Daisy Belle 2040 (Tappai,), Pearl Simons 2060 (Miller). Elemér 2060 (Ryerson). B zt. nyerve. Tot. 10:94. Helyre: 20:52, 82, 64. V. Handicap. 1700 K. 2600 m. Brunner J. és Tsa urak 6é m stp her Admiral L°e Simmons—Aspasia 2635 Cipellari 1 paris 26 315 J(D'fCenbachcr) 2 , Colonel 2590 (Wöss) 3 Alba 2570 (Magula) 4., Adi 2600 (Boross), Fondor 2500 (Kiese.), Brávó 2500 (Dsugátiszky), Lucy 2ol5 (Switzer), Coralie 2515 Brown), Antonio H. 2o60 (Quidenu«), Robert 2590 (Ederer), Adam T. 2ol0 (Volkmann), Borrowmann 2636 (Potzi) Humbert 2bo0 (Obersberger). Erős küzd. után ny. Tot.: 10:7o. Helyre : 2°VI.'Kettesfoflalu urkooslsverseny. 2500 K. 5500 m Mr. Black 9é m. stpiier Fényes Dirego—Fecske 7é m. s k Vesztes Warren—Vércse hg. Ypsilanti 1 10-47 (1 46») „ Mérges 0.-Biztos 5500 (Orosz Gy ) 2., Páva M — Belle Bird 6700 (Kohner W.) disqu., Estrella—Bisztra 5640 (Br. Scnnyey I.) kirn. Tot.: 10:17. Helyre: 20:27, 30. Negyedik nap. Csülörlök, október 24. A negyedik napnak a Kárpáti dij a főszáma, a melyben jó képességű lovak fognak mérkőzni. Közü­lök Bohunnak) van az első esélye, de a Caid ménnek Tap bog veszélyes ellenfele lesz. Tipjeink az egyes futásokra a következők: I. Georgina— Mamsell S-na'or— Hermann B. II. Argonaut —Levente— Brigadier. Itt. Dali pan —Pusztaberényi ménes. IV. Bohun—Top Boy. V. Abonnent—Cleo —Hansi C. VI. Mr. Black fogat. AGARÁSZAT. VADÁSZ- ÉS VRRSKNY-LAP. Versenynaptár 1907. evre. okt. 25. Gálszócs. Elegy v. zári. okt. 24. (86. lapszám) 30. Szolnok. Megyei verseny, nov. 3. Zombor. Hubertusi dij, zári. nov. 2. (85. lapszám). 5. Makó. Elegy v. és Thuránszky dij., zári, nov. 4. (89. lapszám.) 6. Nyíregyháza Elegy. v. 11. Szolnok. Jubileumi v. és Elnöki dij, zár), nov. 10. 15. Nagy-Kikinda Elegy v., zári, nov. 6. (87. lap) 17. Szabadka. Bácskai billikom. zári. nov. 14. (85. lapszám). Meghívó a szabolcsvármegyei Agarász Egyesületnek az 19<7. évi november hó 6. és következő napjain tartandó Agár-versenyére. November hó 5-én e3le 9} órakor Nyíregyházán a Korona-szállodában a társulat közgyűlése, melyen az agarak első összevetése is eszközöltetik. November hó 6-án és a következő napokon dij-agarászat a nagykállói tarlókon, 6-án este 8} órakor társas-va­rsora Nyíregyházán, a Korona szállodában ; utánna láncz, 7-én este társas-vacsora ugyanott. Nyíregyháza, 1907. október hó. Gencsy Albert, Dr. Kaitz say Ödön, társ. elnök. társ. jegyző. A dijagarászat első dija: 800 K készpénz és tdij (2C0 K érték körül) Második dij : (200 K értékig.) Beiratási dijak : tagok részére, minden egyes agár után 10 K. nem tagok tulajdonában levő minden egyes agár után 30 K. Díjnyertes agarak után a be­riatási dijak kétszerese fizetendő. Nevezni lehet november hó 5-én d. u. 5 óráig, Írásban, vagy szóval a társulat jegyzőjénél, (Nyíregy­háza, Vármegyeház-ulcza 14) és 6-én este a közgyű­lés alkalmával. Ä lesvári ménesben anyakanczák, csikók, lovak egész éven át tartásra és ápolásra elfogadtatnak. Tartás és ellátás kisbéri árszabály szerint. Bejelentéseket elfogad és bővebb értesítést Jaross Sándor ad, Puszta-Lesvár, posta- és távirda állomás: Téth, Győr mellett. Az alagi novemberi meeting egyes futásaira pénteken este van a nevezési zárlat, a melyre felhívjuk Í8tállótulajdouosaink figyelmét. Galantuomo nem tért vissza allright az AI« lamdijból, baja azonban nem látszik súlyosabb természetűnek. Csompora a háromévesek akadályversenyé­ben lebukott Rotunderól, baja azonban nem tör­tént. A kancza száján szenvedett sérülést. Fabula ma este Frankfurtba lett szállítva, Recolte a mai I. osztályú eladóverseny elótt nagyobb adag coguacot kapott s a mén tényleg jobb oldalról is mutatkozott be, mint eddig. Levente közelébb nehéz akadályokon próbál szerencsét. Flapdoodle a Szemere-istálló lovaival együtt elhagyta a Freudenaut, azonban a Henckel-Memo­riáltól való távolmaradása még nem befejezett dolog. Szente Tatára ment s csak kivételes esetek­ben fog idén Bécsben nyeregbe szállani. Orphelin Aylin alatt részt fog venni a vásár­napi Államdijban. Az Urlovasok Szövetkezete most tette közzé jövó évi versenynapjai terminusait, a melyek száma, sajnos, kettővel kevesebb, mint az ideiké. E reductioból egy Siófokra esik, a hol az idén életbeléptetett három napos meeting helyett jövóre ismét csak két versenynap lesz, mig a másik elmaradt versenynap egy régi versenytér sportját csökkenti a minimumra: Pozsonyét. Az egykori koronázó városban, a hol valamikor még a Trial Stakest és más klassikus verse­nyeket is futottak, jövóre tehát csak egy napon át leszuek versenyek. Pozsony versenynapjainak reductiója ama körülményre vezethető vissza, hogy jövőre már május 3-án kezdődik a buda­pesti tavaszi meeting, mig Bécsben a szokáshoz iiiven 1-én ér véget a tavaszi campagne, igy col­lisió nélkül csak egy versenynap rendezése vá­lik lehetővé. Alag és Tátra-Lomnicz verseny­napjainak száma változatlan maradt. Eltérés a jövő évi alagi terminusoknál csak annyiban van, hogy a tavaszi meeting a húsvéti ünnepek miatt két részre osztódik, továbbá, hogy a bécsi col­lisio elkerülése miatt életbeléptetett hétfő, szerda, pénteki versenynapok helyett ismét kedd, csü­törtök, szombat állapíttatott meg. Az első ver­senynap Alagon jövőre április ő-én lesz. Április. Alag ... 5, 7, 9, 11,. 12, 19, 20, 22. Májns Pozsony ... ..." 2. Junius. Alag ... 14, 16, 18. Julias. Siófok 4, 5. Augusztus Tátra Lomnicz ... ... ... ... 2, 4, 6. Szeptember. Alag ... 1, 3, 5, 6, 8. November. Ahg 5, 7, 8. Wiktor Szaniszló ur lovai : Juhar, Riga és Dummheit, a melyek nevezve vaunak a mai bécsi versenyekre, Zangen Maryan a kiváló urlovas és gentleman trainer gondjai alatt állanak. Németországba kivitt lovaink közül vasárnap Feneion és Gallér ie győztek uj hazájukban. Feneion Kölnben egy 4500 márkával dotált gát­verseny handicapot nyert, mig Gallerie Bleifeld­Brackwedeben győzött egy 1000 márkás akadály­versenyben. Minus mint nagy favorit megnyerte a Karls horsti nagy dijat, Ekliptik és Liebschaft ellen. A Preis des Winterfavoritent, a kétévesek számára fentartott 1600 méteres és 30.000 már­kával dotált futást, vasárnap Kölnben Mirza istállótársa For Ever nyerte meg. A báró Oppenheim .Saphir— Flirt ménje másfél hosz­szal győzött Bajazzó ellen, a mely hat fontot adott neki, mig harmadik Pekin Medaille lett. Helyezetlenül futottak Dr. ing és Dinas. Idő 1-44. Tot. 10:56, helyre 10:16, 12. A Middle Park Platet, Anglia ez értékes két­éves versenyét pénteken futották Newmarket­ben. A győzelmet Lesbia, egy St. Simon kancza szerezte meg, a mely valamennyi ellenfelének súlyt czédált. A verseny részletes eredménye a következő: 1907. október 23. * Middle Park Plate. 2475 font. Sévesek. 1200 m. Sir D. Cooper p k Lesbia St. Frusquin— Glare g'l 67} D. Malier 1 Duke of Westminster p m Murena 561 H. Jones 2 Sir E. Cassal p k Aramirta 54 W. Halsey 3 Könyvf.: 13:8 Miranda, 100:30 Lesbia, 5 Araminta, 8 Rhodora, 9 Moréna, 10 Your Majesty, 25 Bolted. N. h.: Miranda, Bolted, Your Majesty, Rhodora. 2 It. nyerve, fejh. 3-ik. Idö : 117»/,. A Middle Park Plate nyerői 1897-óta: Suly : Idö : 1897. Duke of Westminster Ditudonne 58} l'l? 1898. Lord W. Reresford Caiman 57} 118'/, 1899. -- Democrat 57} 115'/« Í900. Mr. Simpson-Jay floriform 56} 113»/, 1901. LordíRarewood Alinstead 65} 119»/, 1902. Sir D. Cooper Flvttsam 55} 1 12»/, 1903. E. Loder 6m. Pretty Potty 57} P17 1904. Möns. E. Blanc Jardy 58} P16»/, 1905. Sir D. Cóoper Flair 54 l'U 4/, 1906. E. Loder örn. Galvani ! 58} 113'/, 1907. Sir D. Cooper Lesbia 57} 117»/, Gallérok, kézelők hófehérre legszebben tisz­tittatnak Haltenberger Béla gózmosó gyárában Kassa. Laptulajdonos és felelős szerkesztő : LOYIK KÁROLY. -sss »KISTKII bookmaker. BUDAPEST, VIU, Rákóczi-ut 19. szám. (Szentkirályi-utcza sarkán.) TELEFON: 83-02. WIEN, I., Adlergasse No. 6. Elfogad fogadásokat az összes belföldi versenyekre fix és start­oddsok mellett. Apu mének családfái 1908-ra. Összeállította: báró Hoeller Bertram Móricz. Megjelenik a hó végén. Megrendelhető lapunk kiadó­hivatala utján is. = HIRDETESEK e lap részére a kiadóhivatalban = BUDAPEST = IY., KOSSUTH LAJOS-UTCZA1. (FERENCZIEK BAZÁRA) g^l vétetnek fel. |g=g anyakanczák, csikók, lovak egész éven át tartásra, ápolásra elfogadtatnak. Tartás, és ellátás kisbéri díjszabás szerint. Bejelentéseket elfogad és bővebb értesítéseket ád Fáy Béla, Hatvan (posta, vasút, távirda állomás.) Pl fi nini la Ír at két»zer vagy hárcrosrorla jobban lé­IJIU UyUld&dl het érékeBÍteni, hogy ha azokat a helyett hogy lelöjjük, (Ivo befogjuk. Fogohálókat, körülbelül 1500—2000 méter, úgy­mint csomagolást a befogási állomásra bérmentve küldöm, sőt szakembert is küldök, a ki a befo­gást vezeti és ellenőrzi, óvadék kívánatra. Gudéra Károly vadkiviteli czég, udvari szállitó WIEN VI/2. Pallas . ószvénytársaság nyomdája Budapest.

Next

/
Oldalképek
Tartalom