Vadász- és Versenylap 50. évfolyam, 1906

1906-02-10 / 7. szám

1906. február 10. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 89 Idomítás alatt levő lovak. Nyilvános idomitó intézet Alagon. Idomár : Benson Tamás. Jockeyk : lluj her 1. és Kállai L. Lovászfiú : Gottwald R. id. Benson W. nr lovai: 6é stp her Wily Kurucz — Belle Minette 3é p k Pannika Pardon—Manto 31 p m Kaczagány Garaboncziás—Vabpna 2é p m Kndarcz Pardon—Cashoo Gróf Forgách István lovai: 5é p lier Kortes Windgall— Belle Minette 4é p m Tárogató Newsmonger— Primrose 2é p m Szobor Quilp — Szeszély Gróf Pongrácz János lova: 4é stp her Guba Prímás II.—Gitár Stein Rezső ur lovai : 4é p her Achilleon Achilles II. —Ilidze 4é p k Jeanette Pardon— Miss Jeannie 3é p m Darabont Rio Tinto—Donna Diana Magán idomitó intézet Seprősön. Abrakmester : Hári János. Apprenticek : Tóth Károly és Csikváry E'*m< !r. Seprősi ménes lovai 6é s m Hallatlan Halász— Bonne Fortun« 5é s m Farnassus Timothy— Probleme II. 4é s m Donio Sabuk Orelio—Jewel 4é s m Hadrian Ganache—Hamprock 4é s m Parola Pardon — Roquebrunne 4é s k Alembánom Bona Vista—Namuna 4é p h Ocskai brigadéros Jack o Lantern — Oliva 4é stp k Ideül (fv.) ap. Durczás 3é s h Hetem van Abonnent Hetäre 3é s h Napraforgó Timothy—Namenlos 2é stp k Brekeke Primás II.—Gitár Dr Horváth Jsnő nr lova. 4« s m Cla more Culloden— Chrysantheme Pótlás. Nyilvános idomitó-intézet Alagon. Idomár: Th. BaU. Blaskovich Ernő nr lovai. 4é s m Hársas Bona Vista—Tápiógyöngys 4é s m Róna King Monmouth—Napfény 3é s m f urcsalegény Bona Vista—Furcsa 2és m Kup'cz Gaga—Cara i TELEFON 84—97. POPPER ERE bookmaker BUDAPEST IV., Kossnth Lajos utcza 8. • Elfogad fogadásokat a jövő év összes classikus versenyeire Vidéki megbízásokat pontosan és kész séggel teljesít TELEFON 84—97. i Eladó négyes. Mind a négy amerikai származású, 15 markosak, télig behajtott. Gyeplős 4 éves fekete herélt, ap. Zápor Cupidó ; ostorhegyes 4 éves kancza, ap. Rabló Carignano; nyerges 4 éves pej herélt, ap. Zápor Cupido; rudas 4 éves pej herélt, ap. Zápor Cupido. A négyes könnyen hajtható, páronként is eladó. Megkeresésre bővebb felvilágosítást br. Vay Arnold ad, Tiszalökön (Szabolcs-megye), ugyanott a lovak is megnézhetők. Meghívó a f. hó 24-én d. u. 3 órakor az egyesület helyiségei­ben (VI., Lendvay-utcza 2) tartandó I. Rendes közgyűlésre. Tárgysorozat: 1. Az 1905. évi mérlegszámlák előterjesztése és ennek kapcsán a felmentvény kérése. 2. Az 1906. évi költségvetés beterjesztése és annak jóváhagyása. 3. Korniss Károly grófnak a választmány által igazgatósági taggá történt cooptálásának bejelentése (alapsz. 25. §). 4. Az alapszabályok módosítása. 1) 5 A versenyszabályok előterjesztése. 6. Választmányi tagok megválasztása : a) a kilépett tagok helyébe, 8) b) a kisorsoltak helyébe. 3) 7. Verseny és tenyésztési czélokra felveendő egye­sületi kölcsön feletti határozat. 8. Esetleges indítványok. 4) Budapest, 1906. február 6-án. Az elnökség megbízásából : ifj. Horoay Árpád vezértitkár. •) Az alapszabálytervezet a vezértitkári hivatalban február 20-tól betekinthető. 2) Chernel György, Forster Géza, Gyérei Richard, Ludwig Gyula, Teleki Pál gróf. 3) Bezerédj Viktoi dr., Dőry Elek, ifj. Fedák István dr., Melly Béla dr., Szemző István, Vaszilievits János dr. 4) 30. §. d) Indítványok a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal az egyesület titkári hivatalában Írásban nyújtandók be. A Sport mult heti számában azt írja, hogy a magyar földmivelésügyi ministerium 100.000 ko­rona árban két elsőrangú ügető mént szándé­kozik vásárolni Amerikában, a mely misszió vezetésével Gráner Albert urat bíznák meg. Ille­tékes helyen utána jártunk a dolognak, ahol mit sem tudnak róla. Wig-Wag a napokban elhagyta Angliát és már meg is érkezett Bécsbe, a honnan Kagranba megy. A ki­tűnő mén tengeri utjának szép idő kedvezett s igy a legjobb kondiczióban érkezett meg. Prosperity Bill a kagrani ménesben lesz felállítva Kansas Electioneer, Simonfi Jakab ur amerikai ügető ménje, a napokban kimúlt. Hanser Lipót nr a napokban Amerikában egy elsőrangú mént vásárolt : a hatéves A. Penn-t, a melynek 2-08J mp. az angol mértföldes recordja. A. Penn igen előkelő származású ló és William Penn (207$) az apja, mig anyja E. C. A., a mely szintén igen jó származással bir. A. Penn megvásárlása nagy nyereségnek mondható a monarchia ügetöverseny­sportjára. Winíield Stratton (2-051), Amerika egyik legjobb ügetöje, az amerikai sportlapok jelentése szerint, Európába lett eladva. Bodimer, a ki tudvalévőleg mint nyilvános trai­ner fog az idén működni, Winkler A. úrtól a követ­kező lovakat kapta trainingbe. 3é s m Heidenthaler Lancelot—Exquisit 3é stp k Hoamat Ryswood—Trolley-Girl 3é p m Hochkönig Lancelot—Edgemark-Belle 3é f k Hahnenhort Lancelot—Nemesis 3é p k Hertha Lancelot—Mityléne 4é p k Goldperle Kaplanhof— Edgemark-Belle Humbert és Gogl-Gogl Dieffenbacher Hermann ur jó képességű belföldi kettős fogata Kohn Tivadar ur tulajdonába ment át. Volkmann Károly, a Budapesten letelepedett ügető trainer, jelenleg tizenhét lovat idomit. A lot tagjai között egy egyéves és öt hároméves van, mig a többi ló az idősebbek sorából került ki. Az idősebbek közt néhány jobb ügetőt is találunk, igv Gyújtót, Vienna Girlt, Woodcor.kot stb. Greenbrino, Grimmer Jenő ur jóképességü fedező­ménje, Schnablegger Kajetán ur tulajdonába ment át. Mc. Vera-t Roheim Zsigmond ur megvásárolta Aczél József úrtól. Rotunde, lov. Wachtier Lothar hároméves Athn­nio— Ruth T. kanczája a napokban kimúlt. Kirkwood jun. vasárnap részt vett Nizzában a 3000 frankkal dotált Prix Prince Galitzineben, a melynek 2000 méteres távolságán azonban csak második tudott lenni mons O. Rondony Astruc ja mögött. A mén szerepléséről tudósítónk a következőket jelenti : Kirku-ood jun. kitűnő versenyt futott és az első kiló­metert 1:24» mp. alatt ügette be, ami a korai seasonra való tekintettel igen jónak mondható. Az amerikai csakhamar behozta a mezőnyt Astruc kivételével, a mely kitűnő startot kapott és 50 méter térhátrányát rögtön behozta, ugy hogy Allison ßistiiont-tal csak­hamar az élen járt. Allison Bismont az erős iramot nem birta tartani és csakhamar Mary Rachel, majd a többiek előtt is meg kellett hajolnia. Az első kör­nél Kirkwood jun. elfogta Mary Rachelt és küzdelembe bocsájtkozott Astrue-caX is. a melytől azonban egy fél másodperczczel vereséget szenvedett. A részletes eredmény a kővetkező: Prix Prince Galitzlne 3000 fik Nemzetközi ügetö­verseny. Táv 2000 m. Mons O. Rondony Astruc Mahomet— Formose (2050 m.) Méquignon 3:00 (1:27 8) 1 Sign. G. Lamma Kirkwood jun. (2125 m.) Tulajd. 3:00$ (1:24») 2 Sign. A. Giorgi Mavy Rachel (2075 m.) 3:003 (1-27 1) Tulajd. 3 Singn. E. Tambori-Garginlo Belle Kuser (2075 m.) E. Tamberi 4 Futottak még: Mirthful (2025 m, Bassiany), Borde­laise (Holland), Allison Bismont (Visa), Marcella W. (Gallo), Island (Prosper), Printemps (Hg Lubomirski') Bluette (Vidal), Trac (Mars). Fedezési hirdetés. Az 1906. évi fedeztetési idényben a lesvári mé­nesben fedez : Píllll aP' Matchbox, any. Fantasie, ap. The Pal­K <I1U, mer, any. Fancy, Orlando-tóí. Falb megnyerte 190L. évben a Trial Stakes-t és Király dijat. Apja Titania-nak (Rupera dij, Tenyész­tők dija, Gaga verseny, a Hatvani dij és több más verseny nyertesének), Faragó, Ronnlla stbnek. Fedezési dija: 600 korona. Ilfirío aP- Donovan, any. Adria, ap. Pásztor, UUlId, any. Fantasie, The Palmer-től. Doria apja Ezeregyéj-nek (a hamburgi Jubiläums­Criterium nyertesének) Futótűz stbnek. Fedezési dija: 300 korona. Nyertesek és nyertesek anyjának 100 korona. Kanczák tartása és gondozása kisbéri díjszabás szerint. Bejelentések Jaross Sándor úrhoz Puszta-Lesvárra, (posta- és távirda Téth, Győr mellett), intézendök. Ügető lovakat idomitásra elfogad BOROSS FRIGYES trainer == BUDAPEST, ügetöverseny tér. ANGOL CZIKKEK MINDENFÉLE SPORTHOZ KÜLÖNLEGES UR! FEHÉRNEMÜEK ÉS DIVATÁRUK HOLLÓS J. URI DIVATTÁRÁBAN BUDAPEST, V., DOROTTYA-U. 10. A CZÉGNEK, MELY 1867-BEN ALAPULT, NINCSEN FIÓKÜZLETE •Srf 4» Edelstein Károly bookmaker BUDAPEST, IY Károly-körut 10. félemelet. Telefon 83—02. WIEN, I., Adlergasse No. 6. Elfogad fogadásokat az összes belföldi versenyekre fix =1 startoddsok mellett. es

Next

/
Oldalképek
Tartalom