Vadász- és Versenylap 49. évfolyam, 1905

1905-01-01 / 1. szám

1905. január 1. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 35 még ma is páratlanul áll. Mint versenylovas is sikereket ért el, s különösen a pardubitzi nehéz ugrásokat kedvelte. A statistikának is néhány sort szentelve em­lits.ük föl, hogy a nyertes lovak élén Kincsemen kívül Nil Desperandum, Altona és Wild Rover állnak, mig belföldi pályákon, mint owner gróf Henckel Hugó (94979 frt) nyert legtöbbet. A champion-mén újra Buccaneer (99101 frt), nyo­mon követve Cambuscan által. Urlovasaink kö­zül Baltazzi Hector ur erősen túlszárnyalja tár­sait s 26 első helyet viv ki, javarészt jockeyk ellen, s gyakran nyeregbe szállt külföldön is, ugy a nagy auteuili akadályversenyben, ahol Vic­toriával, a mely, zárjelben megemlitve, a leg­kitűnőbb contineutalis steeplerek közétartozott, oly súlyosan bukik el, hogy egy ideig holtnak hiszik, л sik-jockeyk élén Madden (25), mig az akadály-jockeyket Baltazzi Hektor ur annyira háttérbe szorítja, hogy azoknak alig egy-két győzelem jut. {1879. Elárasztón pálya.) 1879-ben a pesti tavaszi meeting újra csak három napos, a mi tehát némi esést jelent az elmúlt évhez képest s ezt csak részben pótolja az, hogy az öt pontos programmot hat futásra, egészítik ki. A Széchenyi dijjal kezdődött a nap, a 3000 méteres versenyt Altona nyerte meg s aztán az ötvenedszer kiküzdendő Egye­sült Nemzeti dijra kerül a sor. Az 560 aranyért öt ló indult s köztük Amaranthus, az ez évben Bécsbe áttett Trial-Stakes nyerője volt a ked­vencz, annyival inkább, mert a jelzett fu­tásban mostani legkomolyabb ellenfelei közül Ilonát és Purde't biztosan megverte. Most azon­ban fordult a koczka s Ilona br. Springgr Gusztáv Cambuscan-Theresa kanczája heves harcz után fejhosszal legyőzte Amaranthust, mjg har­madik Purdé. Ez a forma nem volt\egészen reális, mert később Amaranthus újra fölényét éreztette Ilonával, igy főként a becsi derbyben, s magyarázata nyilván az, hogy a pálya az eső­zések miatt fölötte mély volt, elannyira, hogy a czélpontot a kör túlsó oldalára, a kétévesek startjához kellett áttenni. Az idő is hideg, sze­les volt, ennek daczára a király és királyné is végignézték a mérkőzéseket; Az Asszonyságok dijában, a mely szintén első napon került dű­lőre Tallo's Baltazzi Arisztid ur alatt tetszés szerint veti meg Boly jót és Szivárványt, mig a Károlyi-díj Kincsemnek walkover marad. A második napi kétéves versenyt hg. Czetwer­tynsky Borúsa nyeri meg, egyebek közt a he­lyezetlenül futó Elemér ellen, mig a Hazafi dijban Ilona könnyen veri meg Becsest és Myrt­let. A másodosztályú államdijban a nagy su­lyokhoz szoktatott Kincsem steepler-suly 73. kg. alatt könnyen veri meg Nil Desperandumot (70), Tallért (63Д) s az Imperatrice-mént (50). (Az első hivatalos oddsok.) A Batthány-Hunyady-dij match Tallér és Purdé közt, a mely szép küzdelem után az előbbi javára dől el, mig az első osztályú államdijban Kincsem 76J kg. alatt tetszés sze­rint veri meg Harry Hallt (52$), Clarisset (51) stb. A hivatalos jelentés itt már kezdi a Lehmann bookmaker adta oddsokat. s a totali- sateur quotákat is közölni. E szerint Kincsem 4 reával startolt. Harry Hall 4:1, Prince Giles I. 8:1 oddson állott. A totalisateur Kincsemre 5:8-at fizetett. Az őszi versenyek két naposak voltak. Leg­érdekesebb esemény a St. Leger volt, a mely­ben Harry HalU (Kettledruni-Honesta Voltigeur­tól, 14. család) Picklockot, Kedvest, Aaront és Cob-' webet szép harcz után megverte. Harry Hall csak második classis volt, de igen jó stayer s késő őszszel jővén formába, az év máso­dik felében öt versenyt tudott egymásután megnyerni. Az őszi kétéves versenyek, miután már tavaszszal is volt egy ilyen analóg futás, elvesztették egykori érdekességüket, mig a Ritter-dijat azéit kell feljegyeznünk, mert érte Kincsem körüljárta a pályát, s ugyancsak a csodakancza vitte el 72$ kg. alatt a Kanczadijat Ilona és Dagmar ellen. Totalisateur 5:7. A versenyeket a szokásos megyeri akadály­versenyek rekesztették be. Az 1879-ik év legsikeresebb lova belföldi pályákon tehát Amaranthus volt, a mely a derbyn kivül a Trial Stakest, a Vándor Ivadékversenyt és a bécsi harmadosztály államdijat nyerte meg s csak egyszer talált legyőzőre a már emiitett Nemzeti dijban. Győzelmeinek értéke 28-125 frt volt, inig Kincsem kileticzszer futván és győzve belföldi pályákon 24312 frtot keresett. Pályáinkon ez évben már 217 trainingbeu levő ló mérkőzött s közülük 131 jutott pénzdíjhoz, összesen 262618 frt értékben, a mi a mai viszonyok mellett elenyésző összeg. Lovaink közül ez évben 45 futott németországi pályákon s 33 maradt nyertes 169782 márkát szerezve, inig angol, olasz és román pályákon telivéreink 52,075 francot nyertek. A champion apamén újra Cambuscan lesz (63648$ frt), Kettledrun és Buccaneer előtt. Urlovas champion: Jékey fő­hadnagy, jockeyk közt Wainright, a ki Kincsem lovasává lett Madden helyett. (Br. Winckheim Béla.) К Az 1879-ik év súlyos csapást jelentett a Pesti Lovaregyletnek ; ez évben hunyt el br. Wenek­heim Béla, az egylet elnöke. .Báró. Wenckheim Béla 1811 február 11-én született, mint báró Wenckheim József, a hazái lóVersenyzés egyik örökemlékű megteremtőjének fia. 1848-ban nz elhunyt résztvett a ' szabádságharczban majd egyidőre külföldre menekült. Az újonnan meg­alakult kormányban a. belügyminiszteri tárczát vette át, 1875'-ben a fúziókor tudvalevőleg egy ideig a kormányelnöki teendőket is végezte. Kitűnő lova's és-,jeles löismerő volt, testestól­lelke-től sportsman, a ki azonban ezenkívül a közügyekben is részt vett. Báró Wenckheim Béla-1833-tól 1882-ig közel ezerszer lovagolt falta után s 20000 különböző vadat ejtett el. A Pesti Lovaregyletnek 1870 óta elnöke volt s mint ilyen mindent elkövetett a versenysport népszerűsítése érdekében. Utolsó lovaglása is az^uj versenypályának szólt, annak munkálatait ellenőrizendő, s még egy héttel halála előtt is a pálya haladásáról referáltatott magának. Mint karakter s mint sportsman egyaránt kiváló volt s neve szorosan össze van forrva a magyar ver­senyügygyel, melynek föllendülése az б elnök­ségének idejére esik. (Kincsem verst nykarrierje,) Az 1879-ik év egyik eseményei közül Kincsem külföldi szereplése kiván leginkább megemlítést. A Cambuscan kancza ez évben tudvalevő­leg befejezte versenycarrierjét s még az utolsó esztendőben a berlini Ezüst pajzsot, a hesseni nagyherczeg diját s a baden-badeni dijat nyerte meg. Utolsó futása a pesti Kaneza­dij volt, a melyet tiz hosszal játszva nyert meg Ilona és Dagmar ellen 72$ kg. alatt. Kincsem a következő év folyamán ménesbe ment s első productuma az 1882-ben elletett Budagyöngye volt. Kivüle a csodakancza még Olyan nincsnek, Talpra Magyarnak, Kincsőrnek és Kincsnek is életet adott. íme Kincsem pedigreeje: Ncwminster 8 Touchslona 14 Cam 1 24 Ncwminster 8 Touchslona 14 Bant г 14 Ncwminster 8 Bee-wing 8 Dr Syntax 37 Ncwminster 8 Bee-wing 8 Ardrossan-tancz ; 8 The Arrow 19 Slane 25 Royal Oak 5 Orvilie-kancza 25 The Arrow 19 Southdown 19 Defence 5 Keltona 19 Cotswoold 2 Newcourt 35 Si' Hecules 2 Sylph 35 Cotswoold 2 Aurora 2 Pantaloon 17 Lady 2 Mermaid 4 Melbourne Humphrey Clinker 8 Cervantes-kancza 1 Mermaid 4 Seaweed 4 Slune 2 1 Mermaid 4 Seaweed 4 Seakale 4 Alább közöljük Kincsem versenycarrierjét, mielőbb ezt azonban megtennék az 1879-ik év eseményeit följegyezzük, hogy a br. Wenckheim Béla halálával megüresedett elnöki állást a Pesti Lovaregylet gr. Károlyi Gyulára, az ös­mert kiváló sportsmanra hizta őszi közgyűlésén Ugyanakkor az intézők helyébe a nagyobb jog­körű versenyigazgatóság — kezdetben öttagú — lépett, a melyet ket tagja egyúttal a közös legfőbb itélőbiróságban is képviselt, mig a régi Ítélőszék megszűnt. Az uj legfőbb fórumban tehát az osztrák és a magyar egylet két-két taggal volt képviselve. Végül jegyezzük föl, hogy a kassai versenyek a gr. Forgach-család minden buzgól­kodása daczára ebben az évben a részvétlen­ség miatt véget értek. Ezzel befejezzük munkánk második részét s itt közöljük Kincsem versenycarrierjét. Kincsem egyéves korában a Hesp Róbert nyil­vános idomitó-intézetébe került, ki 1880-ig ido­mította Blaskovich Ernő ur istállójának lovait Gödön. Három éven át, (1876., 1877. és 1878) folyvást Madden jockey által lovagolva 42 győ­zelmet aratott; majd midőn Madden Német­országba Hohenlohe Oehringen herczeghez szer­ződött, Wainwright vezérelte további győze­lemre a kanczát, a három utolsó versenyéig, a midőn Bushy alatt fejezte be fényes diadalainak hosszú sorozatát. Kincsem Németországban 1875. jun. 21-én lépett ki először pályára a berlini Criteriumbau, melyet megnyerve, csakhamar ujabb győzel­meit aratta egymásután : Haunoverában, Ham­burgban, Doberanbau, Majnai-Frankfurtban, Ba­den-Badenben, Sopronban, Budapesten, Bécsben és Prágában, mindent megverve, mi ellene sorompóba lépett. Igaz, lioay kétéves ellenfelei közt alig vau egy, mely (mint utólag megítél­hető) kitűnő lett volna, s e tekintetben csak a hannoverai <Vergleichs-Reunen»-ben Double- Zero tenne kivételt, annyiból, hogy ez akkor hároméves mén, éppen csak egy héttel előbb a hamburgi derbyben volt győztes. Kincsem mikor kétéves carrierejét bevégezte, tiz győzelmével 22,962f frtot, jövedelmezett istállójának, akkor midőn még nem voltak oly értékesek a verseny­dijak, mint mai napság. Még nagyobb képességet mutatott a kancza hároméves korában, 1877-ben. .április 27-dikén Pozsonyban lépett pályára, hol a Kísérleti ver­senyt nyerte s attólfogva ugyanaz év október 23-ig tDenhét versenyben vett részt, ezek közt az osztrák derbyben s Németországban négy oly nagy versenyben a minők: a Hannoverai nagy dij, a Renard verseny Hamburgban, a Baden-Badeni nagy dij s a Wäldchenpreis Maj­nai Frankfurtban. Ekkor Ta'Ios-ban és Pfeil-ben két derék ellenfele volt itthon is. Az előbbi igen gyors, az utóbbi hozzá még igen kitartó ló is volt. Ezeken kivül Prince Giles I. és Konotappa, val ; mi ut Mambrin is. Ez évben Kincsem 79,222$ frtot nyert, tehát oly összeget, minőt eddig sem Németországban, sem nálunk ló még nem kere­sett egy év alatt. Kincsem negyedik évében is ritka verseny-' képességének adta bizonyitékát. Alighogy a verseny-saisonmegkezdődött, máris kilenczujabb győzelmet vivott ki egymás után. Ekkor uj kor­szak állott be a kancza életében. Tulajdonosa, Blaskovics ur, elhatározta, hogy Kincsemet Ang­liába küldi s a Goodwood Cup-re nevezi, mely augusztusban volt futandó. Két hóval azelőtt u'tra kelt a kancza Hesp idomár kíséretében Angliába, hogy ott a ver­seny előtt a szükséges munkában részesüljön. Vezető lóul Csalogány-t adták mellé. A ver­senynapot megelőző órákban feszült érdekLődés tárgya volt a magyarországi kancza, inert a hosszú távokra legjobbaknak ismert lovak: mint Hampton, Petrarch, Verneuil, — melyek Ascoton közelebb még fényes jelét adták képességük­nek, az öreg Pageant, melyet akkor a legjobb cup-lónak tartottak, továbbá Chômant, Lady Golightly, Thurio, Lord Clive és Mida voltak nevezve. A verseny napján azonban már csak hét ló maradt állva, s mikor az in luló-oszlop­hoz kellett menni, a versenyzők száma háromra olvadt le; Pageant és Lady Golighlly vették fel a harczot Waternymph ivadéka ellen. Kincsem képessége itt is fényes világításban tűnt ki, a versenyt canterben két hosszal nyerte meg Pageant ellen, mig Lady Golightly az egész idő alatt nem tudott szerepet játszani. Lady Golightly (Kincsemmel egyenlő teher alatt) volt a pace­maker, utána Pageant, s leghátul Kincsem haladt. Igy mentek jó 1$ mértföldet, midőn a pálya lejtős lett. Láttuk írja egy szemtanú, hogy Madden — féltve nehogy a lefelé menéshez szokatlan Kincsem elbotoljon — visszahajolva tartja lovát, ugy hogy mire az egyenes vonalra érek, s Pageant a vezetésből kidűlő Lady Golightly helyébe felment, Kincsem vagy 6 hosz­szal utana volt. Igaz, hogy Madden ekkor el­kezdett vele menni, de Pageant lovasa, Cannon is felhívta lovát; s a két ló repült-befelé . . . Már a távoszlophoz közeledtek és Pageant még mindig elől volt. Mi magyarok szorult szívvel néztük a küzdelmet : itt-ott egy-egy angol far­mer hangja hallatszott: < Pageant wil win!» Egyszerre alig 100 méternyire a nyerőponttól Madden sarkantyúba kapta a kanczát, s az négy-öt hatalmas szökessel elrepülve Pageant mellett, 4* _

Next

/
Oldalképek
Tartalom