Vadász- és Versenylap 49. évfolyam, 1905

1905-01-07 / 2. szám

63 ÜGETO-VERSERYEK.ÜGETŐ-TENYÉSZTÉS A Magyarországon lévő amerikai ügető-mének közt az idén tulajdonképpen Lee Simmons áll az első helyen, miután WiUburn M. Oroszországba került. Múltkori czikkünket az apaménekről tehát ehhez képest módosítjuk. Lee Simmons 1904-ben 10 utódá­val 62,275 koronát nyert s a jeles apamént tenyész­tőink figyelmébe ajánljuk. Prince Warwick áli az Ausztriában fedező ügető mének élén, 117,700 korona nyereséggel és ivadékai közül első sorban Dominiket és Tuttit kell megemlí­teni a melyek 1:29 alatt ügettek. Caid ivadékai 111.550 koronát nyertek és közülök Argonaut, és Ama\ Z. voltak a legjobbak. E két stailliontól meg­lehetősen nagy köz választja el Mac Verát., am. lynek productumai 36.050 koronát szereztek gazdáiknak. Ezután Athanio következik (28.050 K.) maid Stranger (20.640 К.) Quartermarch (18.950 К.) Callisto (11.800 К.) stb. Jannár 15-én fontos nevezési zárónap van. Ekkor kell az 1908. évi ügető derbyre, Gr. Hunyady Kál­mán dijra, az 1907. évi Bürger Károly dijra, és Poschacher Antal dijra az 1906. évi Austria dijra, az 1905. évi négyévesek három Államdijára, a Jubileumi dijra és a Vindbona handieapra nevezni. Ugyanekkor utánnafizetés van több nagyobb versenyre. Németországban 1904-ben 1 : 29 alatt hét ló futott és pedig : Dotlg, Madison, Jaspine, Lord Caffrey, Maggie E., Maiid Murray, Nellie M., Shedd Wilkes ; 1:30 alatt Fred Wilkes és Queen Forrester ügettek. f ^ Fedezési hirdetés. Az 1905-iki fedezési idény alatt a puszta­berényi ménesben (Somogymegye) a követ­kező importált amerikai ügető mének állanak : Lee-Simmons Ree. 2 : 15y 4 sp. mén, ap. Simmons (Georg Wilckestöl) a. Clara (Strathmoretől). Lee-Simmons : Merry Simmons 1 : 30, Lila-Simmons 1: 31, Lola-Simmons 1: 33, Flirt 1 :33, Lora 1 :34 (mint második 1 : 29 3/J, Ideal 1 : 34 stb. stb. apja. Fedezési dij : 400 korona. Potential Ree. 2: 2»>/. pej т., ар. Prodigal (Pancoastól) a. Helen T. (Electionertől). Potential : Silver Glow 2:12, Soano 2: 15, Amer. Boy 2 : 16, Silver Spork 2 : 17 és még 15 utódnak a 2 : 30 listában apja. Fedezési dij : 400 korona. Kanczák tartása és gondozása: Meddő kancza után darabonként és naponta 1 К — fill. Vemhes v. csikós kancza után naponta ... .1 - 1 « 50 « és 10 kor. az istálló személyzet részére. Bejelentések GRÁNER ALBERTHEZ Puszta-Berény — u. p. Lengyeltóti (Somogymegye) intézendők. V ) BUDAPEST, VI., Eötvös-utcza 31. szám. ÁLLATORVOSI RENDELŐ INTÉZET kis es na-ry Allatok sz&mAra. Az állatorvosi rendelést a «budapesti állattartók szövetkezet»-ének kórházi orvosai látják el. — UGYANITT : KISS 'TESTVEREK állandó állatorvosi felügyelet al.-.tt álló angol lópatkoldája. —— Hygienikusberendezés,ló-fürdő, külöuböző pata­fürdők. — Mérsékelt árak BUDAPEST, VI., Eötvös-utcza 31. szám. VEGYES. A bndapesti gyöp története czimü újévi ajándé­kunk révén a mü szerzője az elösmerésnek annyi becses jelét kapta, hogy azokért e helyen is köszö­n tét kell kifejeznie. Ez az érdeklődés mutatja, hogy a monografia megírására szükség volt s hogy a szerző talán elérte czélját, a magyar tenyésztés és verseny­sport szolgálatát. Mint már jeleztük, a munka, ter­mészetesen alaposan kibövitve és statisztikai adatok­kal fölszerelve, kötet alakjában is meg fog jelenni, még pedig ez év tavaszán. A könyv ékessége lesz az a tömérdek illustráczió, a melynek anyagát sport­köreink legelőkelőbbjei bocsájtották rendelkezésünkre. A szerző ezen az uton is arra kéri olvasóit, kegyesked­jenek ez adatokat lehetőleg kibővíteni s az ügy ér­dekében bocsássák rendelkezésére a tulajdonukban levő lóversenyzésre vonatkozó régi képeket, tiszte­letdijakat, fotográfiákat, irományokat, stb., a melye­ket kívánatra a hely szinén is lefotografáltatunk, de egyúttal a szerző szavatosságot vállal azért is, hogy a reprodukcziónál az ereklyének semmi néven nevezendő, legcsekélyebb bántódása sem lesz. Maga a kötet, a melynek kiállítása a legtökéletesebb, kötve 12 koronába fog kerülni, mig amateurpéldányokat, számozva, névre kiállítva, velin papíron, s pompás diszkötésben 25 koronáért számítunk. Erre vonatkozó megrendeléseket a kiadóhivatal már most elfogad. Az Urlovasok Szövetkezete istállótulajdono­saink egy régi óhaját valósította meg a beira­tási dijak leszállításával. A nevezési kölségek e szerint egész 30°, о-ig csökkennek s olcsóbbak lettek a Rákosi dij és a Nagy alagi akadály­verseny beiratási dijai is. Ez is mutatja, hogy az egylet intézósége mennyire figyelemmel ki­séri az istállótulajdonosok érdekeit s hogy e tekintetben gyámkodásra valóban nem szorul. Salamin Endre, a ki a Vadász és Verseuylap számára is dolgozott, január 2-án hosszas szen­vedés után 26 éves korában elhunyt. A meg­boldogult már több éve munkatársa volt lapunk­nak s nálunk megjelent handicapczikkei nagy szakértelméről tettek bizonyságot. Egy ilyen fajta munkája tavaly könyvalakban is megjelent s a hozzáértők részéről kellő méltatásban részesült. Salamin Endre temetése január 2-án ment végbe. Hazafi, mely tudvalevőleg befejezte verseny­karrierjét és Gáspártelken mint fedező mén vau felállítva, mindjárt apaméni működésének első évében egy német kanczát is kap. Lang С. ur, az ismert tenyésztő a Galliard—Slytől származó Seemärchent küldi hozzá. A Drag Hunt steeple chaset, az alagi novem­beri meeting színdús vadászversenyét az idén nem tartják meg. Helyette hároméves lovak részére akadályversenyt irt ki az Urlovasok Szövetkezete. Negcmglenre és Rosemnontagra egy nagyobb német akadály versenyistálló alkudozott, de siker­telenül, mert a két jeles négyéves nem eladó. Kolozsváron ez évben október 1., 8. és 15-én, Debreczenben pedig junius 17-én és 18-áu tart­ják meg a lóversenyeket. Gagához ez évben Németországból is fognak kanczákat küldeni. Schmieder A. ur jelentett be hozzá két kanczát, a hétéves Le Sancy-Migrä­netől származó M. T -t és a tizenkétéves Mel­ton—Signorina-tól származó Madame-t. Erezet, melyet a mult év őszén gróf Thun Hohenstein főhadnagy Németországba adott el, a jövőben a berlini Tattersallban mint iskola lovat fogják kihasználni. A soproni katonatiszti lóverseny egylet deczeinber hóban megtartott közgyűlésén báró Dlauhoveszkyt választotta meg elnökévé, mig tagokul gróf Biszingen Nándor alezredest, Kriszt Ferencz vezérőrnagyot, gróf Chorinszky Frigyes és Kreutzbruck Zdenko századosokat választotta. Az 1905. évben az egylet két kétnapos meetin­get rendez, Sopronban május 7-én és 10-én (nevezési zárlat április 23-án) és Kottingbrunn­ban május 21 én és 24-én, (nevezési zárlat május 10.) Liptay Béla ur az egyéves Lady Labancz (Quilp —Lady Highland) nevét Jékefényére vál­toztatta. Totila Br. Gnagnoni Nándor tulajdonába került. Daladert megvette Lövik Károly ur és Beeson­hoz adta trainingbe. Patay József ur a Friczi—Barmaid kauczáuak Baronesse, a Friczi — War-song kauczáuak Wanda nevet adott. Simoun, Dornröscheunek St. Simontól szár­mazó, de a versenypályán mit sem mutatott ivadéka kimúlt. Ambrosius, Oos és Gliittolin nemüktől meg­fosztattak. Pavolint, a tőlünk Németországba került Low­land Chief mént ott Mackensen hadnagytól Br. Richthofeu vásárolta meg. Gr. Eitz Jakab a Kara-Ola kanczának Okarina, a Kara—Draginje kauczáuak Olga nevet adott. Tokány nevett kapott Gr. Károlyi István Queens Counsel—Bájitaltól származó pej ménje. Bono modo, a német derby 1903. évi győztese, a némái ménesben jövő esztendőben mint apamén kezdi meg működését. Petitiót adtak be a bécsi Jockey Clubhoz urlovasaink, melyben a hivatalos programmba több urlovas verseny felvételét kérik. Tényleg urlovas versenyekben nagyon szűkölködik az osztrák propozitió, mindössze is csak kettő van : egy Kottingbrunnban, és egy Karlsbad­ban és igy valószinü, hogy az urlovasok ezen méltányos kérése is kielégítést fog nyerni. A Badeni nagy dij 75 aláírással záródott. Magyar részről csak Patiencét és Con Ámorét kötelezték a 80.000 márkával dotált dijra. Az ismertebb német lovak közül Pathos, Real Schotch és Festinó vannak nevezve. A franczia Blanc istálló kötelezte három veretlen Flying Fox csikóját (Adam, Jardy, Val d' Or) is. Sőt, hogy a verseny nemzetközi jellege még jobban kitűn­jék, Marghiloman ur, a románok első istállótulaj­donosa is nevezett négy lovat a nagy dijra. Hg. Pálffy Miklós King Monmouth—Alzbeta sárga ménjét Jägerndorf névre keresztelte. Zinfandel az idén is trainigben marad és részt vesz az olaszországi idősebb lovak számára fen­tartott classicus versenyeken. А к arlsbadi pályán ugy látszik az idén rendez utoljára a bécsi Jockey Club versenyeket, a jövő évre már valószínűleg nem ujitja meg a bérletet, л pálya semmi tekintetben sem felelt meg a várakozásnak. Messze feküdvén a központ­tól, a lovak odaszállitása igen költséges, azon­kívül a pálya köralakja s rossz kétéves kurzusa is nagyban járulnak hozzá ahhoz, hogy a tulaj­donosok kevés lovat küldenek az ottani ver­senyekre. A közönség érdeklődése sem meg­felelő, minek főleg a pályához vezető rossz közlekedés az oka. A karlsbadiak ugyan erő­feszítéseket tesznek, hogy a Jockey Clubot a bérlet megújítására birják és jelentékeny kedvezményeket Ígérnek. A bécsi Jockey Club régi kövételése volna: egyenes pálya létesítése, uj hid épitése az Egeren át, a pályához vezető utak rendbehozása, olcsó közlekedés létesitése és végül legalább 40.000 korona évi subventió. Nagy kérdés azonban, hogy Karlsbad városa e feltételekhez hozzájárul-e ? Pavolin, az elpusztíthatatlan Lowoland Chief ivadék 1905-ben is trainingben marad. Az im­már tiz éves mén jelenleg Németországban van Schmidt trainer keze alatt. Edvárd angol királynak 18 versenylova van trainingben R Marshnál Newmarketben. Cyllenet, mint angol lapok Írják 1.000.000 koronáért külföldre adták el, de a vevőt nem nevezik meg. Cyllene most tiz éves és az angol te­nyésztésben máris kitűnő nevet szerzett magának. Mrs. Maple, a tavaly elhunyt neves angol telivértenyésztő és istállótulajdonos édes anyja csütörtökön Hampsteadban meghalt. W. Lanenak, a lingfieldi gyep áldozatának állapota állandóan javul, s van rá remény, hogy a tavaszig felépül bajából. A Liénart istálló, mely a mult esztendőben óriási sikereket ért el a francziaországi zászlók közti versenyekben, ebben az esztendőben is letette már maidenségét. A vasárnap kezdődött inarseilli meetingen a győzelemhez szokott istálló a Prix du Parc Borely 8000 frankos dijában az ötéves Nana Sahibot állította starthoz, mely Chapmannal nyergében könnyen uyerte a futást Odon, Etincelle és még tiz más ló ellen. Ez a győzelem, mely az istálló jó formája mellett tesz tanúságot, ajánló levél az istálló által a nizzai meetingre küldött lovaknak. A «Sportsman» szerint a jövő esztendőben az angolországi nevesebb jockeyk engagementjei a a következők lesznek: M. Cannont első claimje a Kingsclere istállóhoz köti, másodsorban lord Howald de Warden lovait fogja ülni ; K. Can-

Next

/
Oldalképek
Tartalom