Vadász- és Versenylap 49. évfolyam, 1905

1905-01-01 / 1. szám

1905. jauuár 14. VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. 41 Prága (október 21.) III. oszt. császárdii. Minden Auszfna-Magyar és Németországban ellett lovaknak 2400 méler. (9 nevezés.) 1. Kincsem (5 kilo kül ) 61) kilo 2. Prince Giles I. 3é 58 « 3. Helene 3é (5 kilo leeng.) 51) « Három ló futóit Tetszés szerint nyerve egy hosz­szal Érték : 1150 fit. Prága (október 23 ) II. oszt. császárdij 3é és id. belföldi és német mének és kanczáknak. 3200 méter. (8 nevezés.) 1. Kincsem (Ц kilo kül) 61 kiló Körüljárt : Érték : 2625 forint. 1878-ban Bécs (ápril 22.) Megnyitó verseny. 3é és id. osztr.­magyar és német lovaknak. 1600 méter, (13 nevezés.) 1. Kincsem (4 kilo külön) 65) kilo 2. Wild Rover 3é 53) « 3. Achilles 3é 53) kflo , Öt ló futott. Két hosszal biztosan nyerve. Érték: 1160 frt. Bécs (ápril 25 ) Prater-dij. Minden osztr.-magyar és német lónak. 2000 méter. (32 nevezés.) 1. Kincsem (4 kiló külön) 67) kiló 2. Gr. Henckel H. 3é sga m Orosz­vár (2 kilo (külön) 54) « 3. Gr Kinsky 0. 3é sza m Pkarak. 52) « Három ló futott. Könnyű canterben három hosszal nyerve. Érték : 102 > fit. Pozsony (május 4.) Államdij. Osztrák-Magyar és német mének és kanczák számára. 2400 méter. (9. n"vezés ) 1. Kincsem (5) kilo kül.) 69 kilo 2. Prince Giles I. (2 kilo kül.) 65 « Közönséges canterben 5 hoszszai nyerve. Érték : 1462) frt Pest (május 14.) II. oszt. Államdij. Minden mén és kanczának. 3200 méter. (10 nevezés.) 1. Kino em (2) kilo leeng.) 67 kilo 2. Gr. Henekel H. 4é p m Prince Giles t. (2) kilo leeng.) 62) « 3. General Hope 3é p к Gondolat (2) kilo leeng.) 46 «. ' Közönséges canterben 5 hoszszai nyerve. Érték : 2757) frt. Pest (május 16.) Kisbéri dij. 3é és id belföldi mének és kanczáa. 2000 méter. (15 nevezés.) 1. Kincsem (6 kilo külön) 69) kiló 2. Prince Giles I. 65 « Kincsem tetszés szerint nyert 2 hoszszai. Érték : 3487) frt. Pest (május 19). 1. oszt. államdij. Belt mének és kanczák. 2400 m. (15 nevezés.) 1. Kincsem (6 kilo külön) 69) kilo 2. Gr. Sztáray János. 3é sga к Altona ' 51 « 3. Gr. Heqckel H. 6é p к Kono'appa 66) « Egyezség j±ltanával. Kincsem érkezik elsőnek. — Érték : 4450 frt. Bécs (május 26.) II. oszl. államdij. 3é és idősebb oszlrák-magyar és német mének és kanczák 2800 méter. (5 nevezés.) 1. Kincsem (6 kilo külön) 69) kiló 2. trzsi 63) « 3. Rococo 70) « Négy ló futott. Kincsem tetszés szerint nyert egy hoszszai. Érték : 4250 fri. Bécs (május 28.) Trial Stakes. 3é és id. belföldi lovaknak. 1600 méter. (12 n vezés.) 1. Kincsem (5 kilo kül.) 65 kilo 2. Princ Giles I. (2) kilo leeng.)58) « 3. Mr. Buccaneer (;) kilo 'eeng.)49| « Canterben nyerve. Értek: 2475 frt. Bécs (május 30.) I. oszt. államdij 3é és id. beif. mének és bancz.ik. 3200 méter. (10 nevezés.) 1. Kincsem (6 kilo kül., 2) kilo leeng.) 69) kilo 2. Rococo (2; kilo leeng.)6») « Három ló tutott üt kosszal canterben nyerve. Érték 5450 frt. Goodwood (Anglia, aug. I. The Goodwood Cup és 300 font sterling. Minden lónak. 4000 méter. (17 nevezés.) 1. Kincsem 8 st. 7 f. 2. Mr. F. Gretton id Pageant ар Eiland а Panoply 8 st. 11 f. 3. Ld. Falmouth 4é Lady Gohghtly ар King­Tom a Lady Coventry 8 st. 7 f. Canterben nyerve két hoszszai. Érték : 4800 frt. Deauville (Francziaország. aug. 18.) Grand Prix de Deauville. 14000 frc. Minden 3é és id lónak. 2400 méter. (19 nevezés.) 1. Kincsem 61 kilo 2. M. A. Lupin Fontainebleau ар. Dollár a Finlande 64 « 3. M. Fould Gift ар Gitano any Fornarina 52 « Nyolcz ló futott. Kincsem félhosszal könnyen nyert. Érték : 7760 frt. Baden-Baden (Németország, szept. 3.) Nagy dij. 3é és id minden országbeli lovaknak. 3200 méter. (21 nevezés.) 1. Kincsem 62) kilo 2. Gróf Henckel H. p m Prince Giles I. ар Giles I. a. Princess Alice 5b) « 3. Gr. M. Metternich sga m Purpia ар Vardces­son a Amaranthe 56) « Öt ló futott. Holtverseny után, a döntö verseny­ben Kincsem 5 hoszszai nyerve érkezett elsőnek. Érték: 10800 frt. Sopron (szept. 29.) Államdij. Osztrák-magyar mé­nek es kanczák. 3200 m (10 nevezés.) 1. Kincsem (5) kilo kül.) 69 kilo 2. Lörincz (4) kilo kül.) 69) « Egyezség szerint Kincsem elsőként halad el a czél­pontnál. Érték : 1700 frt. Pest (október 20.) Ritter-dij. Minden Osztrák-Ma­gyarországban ellett és nevelt mének és kanczák számára. 2oO'J méter. (8 nevezés.) 1. Kincsem (2) kilo kül.) 61 kilo Körüljárt. Érték : 1625 frt. Pest (okt. 22.) Kanczadij. Osztrák-Magyarország­I an lakó állampolgárok tulajdon kanczáinak. 2400 méter. (5 nevezés.) 1. Kincsem (5 kilo kül. 2) kg. leeng.) 67) kilo 2. Altona (vitt 59 kilol) 58 « Kincsem küzdelem után egy nyakkal nyert. Érték : 1950 frt. 1879-ben Pozsony (apr. 28.) Államdij. Heltöldi és német mé­nek és kanczák. 2400 méter. (7 nevezés.) 1. Kincsem (5) kilo kül.) 72 kflo 2. Pallós (5) kilo kül.) 73) « 3. Myrtle 51 « Közönséges canterben négy hosszal nyerve. Ér­ték . 1425 frt. Pest (máj. 4.) Gr. Károlyi-tétverseny. Minden mén és kancza számára. 3600 m. (6 nevezés.) I. Kincsem 62 kilo Iíörü'járt. Érték: 2026 frt. Pest (máj. 6.) II. oszt. Államdij. Minden belf. és német mén és kancza számára. 30UO méter. (9 nevezés. 1. Kincsem (8 k. kül. 2 k. leeng) 73 kilo 2. Baltazzi risztid 4é p m Nil Desperandum (5 . kilo küi.) 70 « 3. Gróf Festetics Pál 4é sga к Tú lér (2) kilo leeng) 61) « Négy ló fulolt. Két hosszal könnyen nyerve. Érték: 3337) frt. Pest (május 8.) I. oszt. Államdij. Minden belf. mén és kanczának. 2.00 m. (13 nevezés.) 1. Kincsem (10 kilo kül.) 66) kilo 2. Hanau M. herczeg 3éves stp m Harry Hall 52) « 3. Inkey István 3éves pej kancza Clarisse 51 « Öt ló futott. Két hosszal tetszés szerint nyerve. Érték : 4700 frt. Bécs (május 18.) 11. oszt. Államdij. 3é és id. belf. és német kanczák számára. 2800 méter. (6 nevezés ) 1. Kincsem (6 kilo kül.) 72) kilo 2. Prir.ce Giles 1. (2) kilo kül.) 70) « Tetszés szerint nyerve 10 hoszszai. Érték : 3200 frt. Bécs (máj. 20.) I oszt. Államdi|. 3é és id. belf. mének és kanczáknak. 3200 méter. (5 nevezés.) 1. Kincsem (6 k. küh 2) kg leeng) 72) kilo 2. Bolygó (2) kilo lei ng ) 65 3. 1 rince Gile J. (2) kilo, leeng.) 78) « Kincsem tetszés szerint nyert. Érték : 5100 frt. Eerlin (jun. 17.) Ezüst paizs-dij. 10000 márka, 3é és id német és oszlr.-magyar mének és kanczák­nak. 2400 méter. (43 nevezés.) 1. Kincsem 63) kilo 2. Altona 60) « 3. Vitus 62) « Canterben nyerve három hosszal. Érték 6450 frt. Majna-Frankfurt (aug. 25.) Tiszteletdíj. Minden or­szágbeli lónak. (10 nevezés.) 1. Kincsem 63) kilo 2. Blue. Rock 52) « 3. Little Digby 52 « Négy ló futott. Négy hoszszai canterben nyerve. Érték : 775 frt. Baden Baden (szept. 2.) Nagy dij. Minden ország­beli 3é és id mének és kanczák számára. 3300 m. (26 nevezés) 1. Kincsem 64) kilo 2. Künstlerin 51 « 3. Hessenpreis 55) « Négy lo futott. Kincsem erős küzdelem után há­romnegyed hosszal nyert. Érték: 11.150 frt. Sopron (szept. 29.) II. oszt. Államdij. Minden belf. mén és kanczának. 3200 méter. (3 nevezés.) 1. Kincsem (5) kiló külön) 72 kilo Kincsem körüljárja a pályát. Érték 1159 frt. Pest (október 19) Ritter-dij. Minden Osztrák ­Magyarors ásban ellett és nevelt mének és kanczák számára. 2800 méter. (7 nevezés ) 1. Kincsem (2) kilo kül.) 65 kilo : Kincsem körüljárt. 1575 frt. Pest (okt. 21.) Kancza-dij. Minden belf. és német kancz nak. 2400 m. (5 nevezés.) 1. Kincsem (7 kilo külön, 2 kilo leeng.) 72) kiló 2. l.ona 58 « 3. Dagmar 65 « Tiz hosszal canterben nyerve. Érték : 2000 frt. 54 futásban Kincsem összes nyereménye 199.700 frt és 5 tiszteletdíj. Meg kell még jegyeznünk, hogy a németországi és külföldi pénznemeknél, valamint a nagyszámú arany-nyereményeknél az agio leszá­mittatott, s hogy а р. o. az osztrák császári aranyak csak 5 írtjával, a 10 frankosok 4 frtjával vétetlek fel. Igy bízvást mondhatni, hogy a kancza négy évi nyereményei a 400,000 koronát jóval felülhaladják. (Mr. Benson visszaemlékezései.) Ide fiizöm mr. Bensounak, a magyarrá lett derék Angolnak visszaemlékezéseit, a melyekkel munkám megkönnyítéséhez járult, s melyekért e helyen köszönetet mondok neki. л remiuiszczen­cziák a régi versenytérrel kezdődnek, a mely a mult ismeretében, mini késő messze fekvő, rossz közlekedési, de igen tetszetős, kellemes nely él. A közönség fölötte előkelő volt ; a rozoga tribü­nök nem voltak rá méltók, hogy hordozzák. Gyak­ran jelent meg itt a király és ö királyné, mig a páholyokban a főváros legfényesebb körei találkoztak egymással. A régi versenytéren min­den fölötte primitiv volt, szép csak a liget, ame­lyet Heinrich Nep, János gondozott nagy szere­tettel. A tribün fából épült, a mázsáló egy kis szoba, a melyben pár ember is alig fért el. A pálya gyöp volt, melyet árok kerített el a szomszé­dos rétektől, de a teret még a mai viszonyok közt is jónak lehetett mondani ; az egyes emelkedések és esések változatossá tették a területet. A be­futó közel 1000 méter volt. Az akadály versenypálya belül volt s néhány alapos : grással nehezítette meg a steeple cha­seket. különösen kellemetlen volt a négy láb magas fal s több jelentékeny árok; ma már ehhez hasonló nehéz ugrások alig vaunak. A közönség nagy örömöt talált az akadályversenypályában, igy például a karám ugratásánál. Ezek magas nád-falak voltak, a melyeket át kellett törni, a mi nem minden lónak voit inyére. A lovasok hosszú iveket irva ismételten tűntek el a szom­szédos erdőben, közbe farakásokat, railseket és hasonló ugrásokat véve. A cursus és az akadá­lyok mind nehezek voltak, úgyszintén az éles fordulók is. típen ezért a régi steeple chaze-ek kitűnő lovasokat kívánták meg s közülük az első sorba tartozott gr. Szápáry Iván és Esterházy Miklós. Az előtti minden idők eoyik legjobb és legszenvedélyesebb lovasa volt, a kinek bátorsága közmodássá vált. Nem akadt ló, a melyet megülni ne vállalkozott volna s ha zulyos balesetek is értik, azért gr. Szápáry soha sem vesztettee el szivét. Gróf Szápáry, mivel tudjuk, a nagy liverpooli akadályversenyben is részt vett Büszkének, a melenek maga nincs a legjobb steeplerbk egyikéje él. Büszke a szép hunter ideálja, jól zárt, aczélos ló, mig Cure AU & régi idők egy másik ösmert steeplere apró, könnyű ló volt. Gróf Esterházy Miklós ur gyakran lovagolt Angliában is és ott mint munkánkból látható, versenyeket is tudott nyerni. A tatai várúr számítással lovagolt s a finishhen bármelyjockeyval fölvehettea versenyt. A régi pályán kőépület csak a kertészház volt, s igy a lovakat nem lehetett a pályán el­helyezni. Az istállók meglehetősen messze voltak, a telivérek a ferenezvárosi Két oroszlán : Két bak stb. fogadókban állottak s onnét vezették ki őket a versenypályára. A mi a régi idők trainer és jockey viszonyait illeti a lovasok már akkor is jól voltak díjazva, mig az idomárok havonta 50—60 frtot kaptak egy ló után. Ajockeyk jutalma 30—60 frt. volt, nagy dijnál szokásosak voltak, az ajándékok. A trainernek javarészt már akkor kijárt 10% Magyar idomitó csak elvétve akadt, közülök leg­ügyesebb a hires Söröss András volt, a ki gr. Wenckheim Rezsó lovaival tudott szép sikereket elérni. Sörös jeles lovas volt, a ki Sándor gróf bravourjainál maga is tevékeny részt vett. Mr. Benson mint jó lovasokról Parkinsről és Jackonsról emlékezik meg, de tudjuk, hogy édes apja, a ki gr. Hunyadynál szolgált, egyike volt a legér­dekesebbnek, a ki úgyszólván minden évben meg­nyerte a Nemzeti dijat. A régi lovak közül mr. Benson Waternympliet feljegyzi, hogy az igen sovány, kiálló bordájú.

Next

/
Oldalképek
Tartalom