Vadász- és Versenylap 49. évfolyam, 1905

1905-02-11 / 7. szám

108 1905. február 11. Milne visszatért délvidéki útjáról. A Krakói versenyegylet most ir'a ki két értékesebb versenyének, a krakói nyári nagy akadályversenynek és az Igazgatósági dijnak pro­poziczióit. Az előbbinek, mely handicap jellegű s urlovasoknak áll nyitva, nevezési zárlata április 14-én van, dija pedig 4000 korona és tiszteletdíj a győztesnek. Távolsága 4800 méter és részt vehet benne minden országbeli négy­éves és idősebb ló. Az Igazgatósázi dij dotá­cziója 3500 korona, távolsága pedig 1000 méter. Nyitva vau minden országbeli kétéveseknek. Nevezési zárlat márczius elseje. Mindkét ver­senyre nevezni leltet a Krakkói verseuyegylet­nél, Krakkó, Wolskagasse 17, vagy az osztrák Jockey Club versenytitkárságánál. A bécsi Jockey Club ma éjjel tartotta évi közgyűlését, a melynek lefolyásáról bécsi tudó­sítónk a következőket sürgönyzi. A szép szám­mal megjelent tagok az 1904. évi zárszámadást és az 1905. évi költségvetést jóváhagyták. Az alapszabályok V. §-ának azon módosítását, hogy jövóben nemcsak az uralkodó családok tagjai, hanetn minden kiváló személyiség is a club tiszteletbeli tagja lehet, ha azt a club vagy a bel­földi versenyügy érdeke ugy kívánják, elfogadták. A karlsbadi versenyek dolgában is döntött a közgyűlés, amennyiben a szerződést a Böhmischen Rennvereinnel felbontotta. Választmányi tagokul az 1905., 1900., 1907. évekre ismét gróf Trauttmansdorff Lnjos, gróf Festetics Tassilo, Baltazzi Aristid ur, Cavriani László gróf, báró Aehrenthal Félix, gróf Auers­perg Károly, Clam Gallas Ferencz gróf, gróf Wenckkeim Dénes és Kudenhove Richard válasz­tattak meg. A közgyűlés egy fontos tárgya \olt egy első osztályú apamén megvásárlása. Capt. George Bisamberg névre keresztelte Blocksbergnek Ganache után származó féltestvérét. Regardless charge nevet kapott Meichl Tivadar Vesuvian— Pompadour sárga Kanczája. Gróf Pejacsevich Albert a Bogdány—Sárika szármasásu pej ménnek Esto'k nevet adott, Bull Rose (Buccaueer—Csillag) '27 éves korá­ban Meichl György ur ménesében kimúlt. A Buccaneer-kaneza, mely gr. Festetics Pál ne­velése volt, 1890-ben került ménesbe s a te­nyésztésben kitűnően vált be, mert oly lovak­nak, mint Blondine, (Blockade, Blocksberg anyja), Rose of Kildare, Busento, Belvedere, Baltimore adott életet. Buff Rose egyike az utolsó Bueca­neer-kanczáknak és kivüle a M. K. IX. köteté­ben Buccaneertől még Activity, Baroness Sa­rolta, Borbolya, Brombeere, Budagyöngye, Cas­hoo, Comtesse Mimié Coquine, Dirndl, Erény, Erzsike, Gamine (Bajorországba vitték), Gekauft, Hoffentlich, Incognito, Ironie, Yealous (Orosz­országba eladatott), Mis a, Ollyan-nincSi Patria, Pearl, Pedritta, Promesse, Regina, Veronica, Vol­tige származnak. Ugyancsak kimúltak Meichl ur ménesében Angyalka (Abonnent—Angélique) Augusztin anyja és Cousine (Beauminet—Cou­reuse). A Rákosi dij kedvencze Sommerfrische lett, 4:1 odds-szal, mig a nagy alagi akadályversenyre Czipészt 2):l-gyel kinálják a bookmakerek. Ormód. mely harmadéve 52) kilóval szere­pelt a Przedswit handicapban, tavaly pedig '58) kilót rótt rá ki a handicapper, az idén e ver­senyben a top wightet kapta, a most hétéves Gourmand-lieréltnek 64 kilót kellene vinnie a kezdődő versenyév első nagy versenyében. Extra (Przedswit—PrageriD) és Mariette (Gun­nersbury—Country Girl), Merész, Fuss és, Manda­rin anyja Szilassy István ur ménesében kimúltak. Harczos és Makerloért tulajdonosaik bánatot jelentettek összes osztrák és magyar kötelezett­ségeikben. A nagy alagi akadályversenyre lovak súlyai a következők : Tokaj Grál Marcheuse Tolmács Acté Perkai Donnerwetter Vasco de Gama 80 Toldi 77 Felicitas 76 Hallatlan 76 Czipész 75 Mongol 75 Szónok 72) Túzok 72) kötelezett 72 J 71 68) 68) 68) 65) 65) Bemutató az Urániában. Az Uránia színházban csütörtökön este mutatták be Pálmai Henriknek «A ló» czimü háromfelvonásos darabját. Az első felvonásban szerző az ötcsülkös és háromcsüi­kös öslóval vezeti be a ló ősállapotáról felálli­tott tudományos teóriák legérdekesebbjeit. Be­mutatja ezután a különféle lófajtákat és ennek keretében ismerteti a magyar lovat, rnlokes dolgot mond el aztán a középkori lovagjátékok­róf és mint az akkori idők felelevenítését mutatja be a magyar arisztokráczia által három év elótt rendezett tornajátékot, A második felvonás a magyar lóval foglalkozik. Árpád bejövetelétói napjainkig feltaláljuk itt a magyar lóállomány­ban beállott változásokat. Megemlékszik aztán a szerző Sándor Móricz gróf lovas bravúrjairól és a hortobágyi csikóséletről. A harmadik felvonás­ban a lóversenyt mutatja be a szerző. Végül az idomitott lovakról mond el érdekes dolgokat. A darab szövege élénk és fordulatos, telve találó megjegyzésekkel. Nagyban növeli a darab érde­kességét a számos élethű illusztráezió. A közön­ség a mulattató, de emellett tanúságos darabot nagy tetszéssel fogadta és a szerzőt élénken megtapsolta. Janek Gézáról egy lapban az a hir jelent meg, hogy szerdán éjjel egy bérkocsiból kiug­rott, lábát törte és a mentők a Rókusba szállí­tották. E hirről sem a mentők, sem a Rókus kórházban egy szót sem tudnak. így a hirt alap­talannak kell, hogy nyilvánítsuk. Alagon e héten uira télies lett a trainingtelepek képe. Kedden havazott, csütörtökön hajnalban négy, pénteken hat fok hideg volt, ugy hogy a trainerek újra a szalmaágyra voltak kénytelenek szorítkozni. Ilyen körülmények közt a munkáról legfeljebb annyit lehet tudósítani, hogy a trainerek inkább a délutáni órákat használják föl, hogy udvaraikon ügetömun­kát végeztessenek lovaikkal. A korai versenyekre készülő lovak e héten szintén nem nyerhettek külö­nösebb praeparácziót, söt Mravik, aki már az ápri­lisi meetingen lovai filnessével szokott magának jó hirt szerezni, mindez ideig még ki se mozdult ud­varáról. De ha már felkerestük a jeles idomár tele­pét, említsük meg, hogy Czipész, a mely a nagy alagi akadályversenynek máris favoritja, s a Rákosi dijban sincs chance hüján, jól teh It s ha akcziója nem is szép, ennek jelentősége nincs, mert a mén lapoczkái egész carrierjo alatt kötöttek voltak. Czi­pészt Mravik még késő öszszel nehezebb akadályo­kon ugratta s meg van elé ed ve crackjável., a mely­nek lovasa valószínűleg Csompora lesz. Toldi ki­kiheverte ugyan már pozsonyi acczidensét, de miután sok munkát kiván, aligha lesz a nagy alagi akadály­verseny napján fit. E szerint startját sem lehet be­fejezett dolognak tartani, mig Monyolt már ma az indulók jegyzékébe lehet iglatni. Az utóbbit eset­leg Mándi üli, aki most Mraviknál van alkalmazva. A Rákosi dijban a Geist istállóból Angolna és Moloch indulnak. Szerkesztői posta. T. Z. Bpest. Bruce Lowe müve német nyelven is megjelent (Das Züchten von Rennpferden, nach dem Zahlen-System. Fordította Kirschy százados) és kapható minden könyvkereskedésben, megrende­lés utján. A munka csak az elveket állítja föl, mig a gyakorlatban Wackerow Károly, esetleg Goos Her- mann tabelláira van szükség. Másik kérdésére vála­szolva leginkább Schwarznecker : Pferdezucht czimü müvét ajánlhatjuk. B. M. Jankovich Bésán Gjula ur tulajdona és J. Reevesnél áll trainingben. Tavaly az Öreglaki ménes szinei alatt futott. Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár e hó 4-én tartotta az évi rendes közgyűlését Harkán /i Frigyes báró elnöklése mellett. Az igazgatóság jelen­tését Szécsi Lajos vezérigazgató terjesztette elö. A jelentésből kiemeljük a következőket : Noha a lefolyt évbeli politikai zavarok és kedvezőtlen gazdasági viszonyok az intézet üzleti tevékenységét megszorí­tották, az igazgatóság mégis a tavalyinál kedvezőbb s az adott viszonyok közt teljesen megnyugtató üzleti eredménynyel járul a közgyűlés elé. A takarékpénz­tári könyvecskékre, folyó számlára és pénztári jegyek­re történö betétek összes állása 1904. év végével 62.117.275 korona 84 fillér volt. A váltó-tárc/a összes állománya 1904. év végén 46,861.231 korona 43 fillér. Leszámítoltak 1904. év folyamán 226.342.657 korona 27 fillér értékű váltót. Jelzálogkölcsönt 1904­ben 8,850.182 korona 50 fillért adott az intézet; 1904. év végével a jelzálogkölcsönök állása: 7,270.318 korona 20 fillér. A 4>/ 3 és 4 százalékos intézeti zálog­levelekből 118,211.800 korona névértékű van for­galomban s ennek biztositékául a jelzálogul lekötött 263,010 000 korona névértékű ingatlanok szolgálnak es ezenkívül a 6,142.063 korona 50 fillérre rugó külön biztosítéki alap Az összes üzleti forgalom 2.539.383.338 korona 0 i fillér voll. A tiszta nyereséga tavalyi áthoza­tallal együtt : 2,229,365 korona 13 fillér, a melyből az alapszabályoknak megfelelő levonások ulán osz­talékul 116 koronát fizetnek ki minden egyes rész­vény után; a hivatalnokok és szolgák nyugdij-alap­jára 10.0011 koronát fordítanak ; köz- és jótékony czélokra 20.675 koronát. A tartalékalap az idei do­táczióval 12,377.343 korona 28 fillérre emelkedik. A közgyűlés a jelentést tudomásul vette, a fölmentést minden irányban megadta s az igazgatóság indít­ványára elhatározta, hogv az intézeti alaptőkét kilenc/, millió koronáról 12 millió koronára emeli és a rendes tartalékalapot is nagyobbítja. E czélból 5009 darab uj részvényt bocsátanak ki (felpénzzel), egyenként 600 korona névértékben. A részvényesek minden három darab régi részvény után egy uj rész­vényt vehetnek át, illetőleg egy-egy régi részvény után egyharmad ideiglenes részvényjegyet. A becse­rélés deczember végéig történhetik. Végül megtették a tökefclemelés alkalmából szükségessé vált alap­szabály módosításokat s miután köszönetet mondtak az intézet vezetőségének s a tisztikarnak az ered­ményes működésért, a közgviilés véget ért. A Pesii Magyar Kereskedelmi Bank f. hó 4-én tartotta Lánczy Leó-elnök, udvari tanácsos elnök­lésével közgyűlését, a m lyen 1694 részvény kép­viseletében 253 szavazattal rendelkező 42részvrnyes jelent meg. Letétbe 98 részvényes helyezett 2952 részvényt. A közgyűlés a jelentés értelmében elfogadta az igazgatóság azon előterjesztéseit, a melyek sze­rint a 6.928.000 K.-t tevő tiszta nyereségből 4,200.000 K. a részvényesek közt osztalék gyanánt felosztassák olyképp, hogy egy részvényre 140 K. (14 százalék) esik, 1 milló K. az újonnan alapítandó osztalék-tar­talékalap dotálására furdittassék, a 920 000 K. ma­radvány pedig uj számlára vitessék ál. Ezután a részvényesek nevében Nyers Lajos, kúriai biró a felügyelő-bizottságnak és a tisztviselőknek lendületes szavakban mondott köszönetet az intézet felvirágzása körüli eredményes munkásságukért és különöspn ki­emelte azokat az érdemeket, a melyet Lánczy Leó udvari tanácsos, elnök szerzett az intézet körül, a mely az ország első pénzintézetei között foglal helyei. Gajári Ödön, Jelűnek Henrik, Lánczy Leó, Széchenyi Béla gróf és Szabó Jenő kilépő igazgatósági tago­kat újból n egválasztották, Holitscher B. Lipót el­hunyt igazgatósági tag helyére pedig Weisz Manfréd! nagyiparost választották meg. Hasonlóképpen újra-, megválasztották az eddigi felügyelő-bizottságot ; az elhunyt Rupp Imre felügylö-bizottsági tag helyébe Raiman Lázár, a salgótarjáni köszénbánya r.-t. igaz­gatója választatott meg. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: lövik károly. Eladó jutányos árban 17 kupi har­rier. Fölvilágosítást szívesen ad kupai gazdaság intézősége. Posta Kunágota. 6­8 A kutya tenyésztés = emelkedése = az utolsó tiz évben - eredményezte, hogy a kutya ápolására és táp­lálására is nagyobb figyelem fordittatik. A régi olcsó hulladékok­ból összeállított, gyak­ran egyenesen ártal rnas kutya táplálék mindjobban eltűnik és helyét FATTINGER husrostos kutyalepénye foglalja el. Elsőrangú tenyésztők egybehangzó véleménye szerint a legtáplálóbb, legegészségesebb, legtisztább és leg­jobb eleség minden fajú kutyáknak. 50 kg. 22 kor. 5 kgos postacsomag bérmentve 3 kor. A kutyák észszerű táplálá­sáról szóló füzetet díjtalanul és bérmentve küldjük. Fiatal kutyáknak csak FATTINGER PUPPY két szersültjét használjuk Gyors és erős fejlődést idéz elö és a fiatal kutyákat állandó egészségben tartja 50 kg. 25 kor. 5 kgos postacsomag bérmentve 3 kor. 20 fill. FATTINGER csukamájolaj kétszersültje an olkó és gyenge kutyáknak. — : ^— PATTINGER g-reyhound lepénye stb.kimerítő nrospekta­sok Fattinger évek óta kipróbált baromfi, fáczán, madar sertés, stb. táplálékairól ingyen. — FATTINGER és társa állateledelgyára BÉCS, IV, Resselgasse 5. 180 első dij. Utánzatok értéktelenek Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest, V., Kálmán-utcza 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom