Vadász- és Versenylap 47. évfolyam, 1903

1903-03-07 / 10. szám

10. szám. J Telefon-szám Budapest, 1903. szombat/márczius 7. í Vers" Budapest. XLVII. évfolyam. Megjelenik a budapesti, alagi, karlsbadi, kottingbrnnni és bécsi lóversenyek ideje alatt minden versenynap előtti délelőtt, egyébkor hetenkint egyszer. EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A Magyar Lovaregylet. Az Urlovasok szövetkezete, A vidéki versenyegyletek, Az Urkocsisok szövetkezete, A Pozsonyi ügetőverseny egyesület, A Budapesti Polo-Club s az összes lótenyészbizottmányok hivatalos közlönye. Előfizetési ára: egész évre 24 kor., s , évre ápril—október végéig (a vers.-idöszak) 20 kor., Va évre január—junius 14 kor. és julius—deczember szintén 14 kor. Negyedévenként 8 kor. Az előfizetési pénzek a «Vadász-és Versenylap« kiadóhivatalához (Ferencziek bazárja Ш. lépcső I. emelet) czimezendöL VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP HIVATALOS Versenynapok 1903-ban. (A zárjglbe helyezett számok lapunk azon számait jel­zik, melyekben az illető versenyfeltételek megjelentek.) Márczius. Meran ... , 22, 25. Alag (4) ... 29, Hl. Április. Alag (4) 2, 5, 7, 9, 12, 13. Béc s 12, 13, 16, 19, 21, z3, 26, 28, 30. Debi-eczen 25, 26. Pozsony (4) 27, 29. Május. Bécs Budapest (1) 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, Sopron (6) . Kottingbrunn (katonatiszti verseny-egylet) ... Bécs ... 23, 24, 26, Alag (4) . ... 19, 10, 17. .. 1. 21. 12. 21. 28, 31. ... 31. Bánat-hátralék. Alnév-bejelentések. A versenyszabályok 128. §-a értelmében Captain Marc, Mr. Field Somosi ménes álnevek az 1903. évre bejegyeztettek. Geist Ella II. Nagy Gáspár Elnevezések. • 1899-ben ell. Báró Szentkereszthy Istvánnak a Magyar Lovar­cgyletnél 1902. évből Laboda-ért fennálló 11 kor. bánathátraléka kiegyenlittetett. Budapest, 1903. márcz. 4. A Magyar Lovaregylet V ezértitkársága. Bánat-jelentések. Ilerczeg Pálffy Miklós a 3 éves Amazon-ért és a 3 éves Lo del loí'O-ért osztrák-magyarországi üsz­szos kötelezettségeikben bánatot jelentett. Brachfeld Lajos ur az öé Iiose S.-ért osztrák-ma­gyarországi összes kötelezettségeiben bánatot je­lentett. s к (Baka—Ella) p m (Cullodcn —Com­Gyula ur 1901-ben e tesse Chevigné) Confus.on. Herzog Péter ur 1902-ben eil. sötp m (Brigand — Ruth) Ruby. Jankovich-Bésán Géza ur 1899-ben eil. sötp m (Miklós— Olyan-nincs) Oly. Ugyanannak 1890-ben ell. s к Akarat. Ugyanannak 1889-ben ell. p к Deli. Gróf Sztáray Sándor 1896-ban ell. s к Violante) Ádáz. Ugyanannak 1896-ban ell. s к Lueretia. Ugyanannak 1897-ben ell. s к (Talán Honorine. Ugyanannak 1898-ban ell. p к (Villous—Hono­rance) Helyes. (Idolo—Akaratlan) (Theodore—Datb) (Talán— (Laborcz—Tullia) -Honorance) Kiheréltettek. Jékey Albert százados 1900-ban ell. s wi (Acrobat —Divorçons). Gróf Károlyi István 1900-ban ell. p m Takarodj (Abonnent— Mauve). Mautner Viktor ur 1901-ben ell. sz m Buhen-und (Fair Head—Bohemia). Lovag Streeruuitz Ottokár százados 1899-ben ell. s m Ostrog (Triumph— Elsa). Eladások és vételek. Antal Miklós főhadnagy meg/ette az 1900-ban ell. р. k. (Orvvell—Cashooj báró Königswarter Her­rn anntól. Báró Berg Hermann százados megvette az 1899-ben ell. s к Bombom-X (Beau Brummel—Taormina) gróf Teleky Lászlótól. Ifj. Csillag Béla ur megvette az 1898-ban ell. p m St. Cleofás-X (Arcadian—Clarnet) Rohonczy Gedeon úrtól. Ifj. Dávid Emil ur eladta az 1897-ben ell. f m The black Prince-X (Wolf's Crag— Lucas) Németor­szágba. ! Emmel Sigfrid főhadnagy megvette az 1900-ban ell. p к Flirtation­1 (Bona Vista— Fleurette) Zangen Ignácz úrtól. Gróf Esterházy László megvette az 1894-ben ell. p к Comtesse Chevigné-l (Morgan—Nénike) Nagy Gyula úrtól. Le Plat.József ur eladta az 1898-ban ell. p m Várnagy-oX (Orwell— Valeria) Németországba. Liptay Béla ur megvette az 1885-ben ell. sötp к Mahone-X (Dutch Skater —Mahonia) gróf Esterházy Lászlótól. Lovag Macudzinski Szaniszló megvette az 1893-ban ell. s к Kundry-X (Dictator—Chunilind) Hanel Hen­rik főhadnagytól. Mr. H. Beeves megvette az 1901-ben ell. s к Thetis-X (Clifford—Thvra) Féltoronyi ménestől összes kötelezettségeivel. Reimer Vilmos főhadnagy megvette az 1899-ben ell. s Ь Avaconda-X (Xaintrailles— Anna) Söllinger Rezső századostól. Schlesinger W. és tsa czég eladta az 1898-ban ell. p m Gega-X (Gaga— Gekauft) Németországba. Lovag Steeruwitz Ottokár százados megvette az 1899-ben ell. p к Anecdote-X (Beau Brummet—Aneona) grót Orssich Pál főhadnagytól. Gróf Westphalen Ottokár százados eladta az 1900­ban ell. s к Probiermamselle-1 (Gunnersbury —Csata) Németországba. Báró Wimpffen Fülöp hadnagy megvette az 1899­ben ell. s m Révülj II-X (Tokio— Ready— money) gróf Keglevich György hadnagytól. Gróf Berchtold Lipót megvette Geist Gáspár úrtól : az 1882-ben ell. sötp к Délibáb-ot (Amaranthus — Daisy) fedezve Rémes által, az 1887-ben ell. s к Ella-X (Elemér— Ellermir) fedezve Rémes által, az 1889-ben ell. p к Bonne Fortune-X (Ordeal — Bellaria) fedezve Rémes által, az 1889-ben ell. p к Со sima-X (Hastings— The Rus­tic) fedezve Durczás által, az 1890-ben ell. s к Pâte guimauve­ot (Bibor— Girofla) fedezve Primás II. által, az lS93-ban ell. s к Miss Jeannie-X (Zsupán— High and Mity) fedezve Primás II. által, az 1893-ban ell. p к Negretti-X (Veracity- Merino) fedezve Durczás által, az 1897-ben ell. p к Búbánat-ot (Beau Brummel— Bonne Fortune) fedezve félvér által, az 1898 ban ell. p к Mályva-1 (Csapláros- Málcsi.) Boross Jenő ur megvette az 1901-ben ell. s к (Bál­vány—Paszománt) Beniczky Ádám úrtól. Ifj. Dávid Emil ur eladta az 1899-ben ell. sötp m Autocrat-oX (Abonnent—Almira) Németországba. Gróf Desfours-Walderode Miklós megvette az 1897­ben ell. p к llccuba-1 (Prince Paris vagy Vadász— Héja) Jékey Camillo úrtól. Herrlich Lajos ur megvette 1897-ben ell. p к Rhapsod''e-Х (Primás II.—Rebecca) lovag Eisenstein Adalbert főhadnagytól. A markgrafneusiedl-i lóápoló intézet megvette az 1896-ban ell. s m Neneked-eX (Culloden—Nessi-Etti) báró Springer Gusztávtól. Báró Reichlin Frigyes főhadnagy megvette az 1897­ben ell. s m Camphell-1 (Duncan — Cambrian) gróf Degenfeld Ottó főhadnagytól. Steffan Henrik hadnagy megvette az 1894-ben ell. p her Teretvár-1 (Morgan—Lencsi) Gallus Kelemen hadnagytól. Szent-Királlyi Ferencz őrnagy megvette az 1892-ben ell. 7ündér-huga-i (Kisbér öcscse— Tunica) Kovász­nay Zsigmond századostól. Deutsch Mór ur megvette gróf Wenckheim Dénestől : az 1899-ben ell p m Blue Danube-X (Timothy- Blue Black), az 1899-ben ell. s к Csillagzat-ot (Bálvány vagy Be iu Brummel— Clairvoyante.) Kimutatás a kisbéri ménesben 1S03 év február havában elletett és elvetélt telivér csikókról. a) elletett csikók : Toll Gate, Gaga után Cronje, Ganache után 7-én Kisbéri m. kir. áll. ménes : 8-án pej kancza csikó. Kisbéri m. kir. áll. ménes : Miss után 25-én pej méncsikó. Gróf Henckel Arthur : Malice, Milford sárga kancza csikó. Jékey Albert százados : Mégère, Xaintrailles után 8-án sárga kancza csikó. Lebaudy Róbert ur : Ambrosia, Xaintrailles után 11-én sárga méncsikó. Báró Harkányi Andor : Carton Pierre, Piety után 12-én sárga kancza csikó. Fáy Béla ur : Qc»etis Evidence, Jack о' Lantern után 12-én pej méncsikó. Gróf Wenckheim Frigyes : tíirígáré, Kozma után 12-én sárga kancza csikó. Fáy Béla ur : Cara. Pardon után 17-én pej méncsikó. Dreher Antal ur: Kate, Gaga után 17-én sárga kancza csikó. Eszterházy Móricz grófné : Klimbim, Dunure után 18-án pej kancza csikó­Lopatin P. J. : 'Irilby, Gouverneur után l8-án sárga kancza csikó. Dreher Antal ur : Brombeere, Tip-Top után 19-én sárga kancza csikó. Dreher Antal ur : Gekiisst, Ganache után 19-én pej méncsikó. Miklóssy Ferencz ur : Gyopár, Amurath Bairac­tar után 22-én sárga méncsikó. Gróf Degenleld Imre: Virginie, Piety után 23-án pej kancza csikó. Negedly Adolf ur : Namuna, Abonnent után 23-án pej kancza csikó. Báró Springer Gusztáv : Polyva, Culloden után 23-án pej kancza csikó. Krzymuskv W. ur : Pi/ca, Simonburn után 23-án pej kancza csikó. Báró Harkányi Andor: Rábia, Rawensbury után 26-án pej kancza csikó. Lebaudy Róbert ur : Arabella, Mindig után 28-án sárga méncsikó. Összesen : 21 csikó. b) elvetélt csikók : Báró Springer Gusztáv : Kis Iblya Bona Vista után 14-én kancza csikó. Lebaudy Róbert ur : Kritik Xaintrailles után 19-én méncsikó. Összesen : 2 csikó. Kisbér, 1903. márczius hó 2-án. DeseS őrnagy. URLOVASOK SZÖVETKEZETE Nevezési zárnapok. (Az Urlovasok Szövetkezete titkárságánál. Budapest, Nemzeti Casino.) 14. Márczius. I. napi Rákosi dij. Gátv.-hdcp. 10,000 k. 2800 m/ Törlés. III. napi Naçy alagi akad.-v.T.-d.és 14.000k.5000 m/ Legközelebbi számunk szombaton, márczius 14-én jelenik meg. — A mai szám ára 40 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom