Vadász- és Versenylap 47. évfolyam, 1903

1903-02-21 / 8. szám

VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP EGYSZERSMIND A Magyar Lovaregylet, Az Urlovasok szövetkezete, A vidéki versenyegyletek, Az Urkocsisok szövetkezete, A Pozsonyi ügetőverseny-egyesület, A Budapesti Polo-Club s az összes lótenyészbizottmányok hivatalos közlönye. Előfizetési ára : egész évre 24 kor., 3/ 4 évre ápril október végéig (a vers.-idöszaíc) 20 kor., V 2 évre január—junius 14 kor. és julius—deczember szintén 14 kor. Negyedévenként 8 kor. Az előfizetési pénzek a «Vadász-és Versenylap« kiadóhivatalához (Ferencziek bazárja Ш. lépcső I. emelet) ezimezendök. 8- szám. Telefonszám Budapest, 1903. szombat, február 21. J^Jgg SSU XLVII. évfolyam. Megjelenik a budapesti, alagi, karlsbadi, kottingbrunni és bécsi lóversenyek ideje alatt minden versenynap előtti délelőtt, egyébkor hetenkint egyszer. HIVATALOS Versenynapok 1903-ban. (A zárjelbe helyezett számok lapunk azon számait jel­zik, melyekben az illető versenyfeltételek megjelentek.) Márczius. Msran .. ... ... ... ... ... 22, 25. Alag (4) 29, 31. Április. Alag (4) 2, 5, 7, 9, 12, 13. Bécs 12, 13, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30. Debreczen , 25, 26. Pozsony (4) ,. r 27, 29. Májns. Bécs ... ... í. Budapest (1) 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21. Sopron (6) — ... 10, 12. Kottingbi-unn (katonatiszti verseny-egylet) ... 17, 21. Bécs ... 23, 24, 26, 28, 31. Alag (4) .. 31. Hirdetmény. A «Jockey Club für Oesterreich» igazgatóságának 1903 február 13-án a «Fogadási szabályok» 28. §-a, s a «Versenyszabályok» 35. §-a alapján közzétett ki­tiltási határozata folytán Kiss Károly Kálmán (Nagyvárad) Köcheritz Felix (Berlin) Schweizer Manfréd (Breslau) urak a Magyar Lovai-egylet felügyelete alatt álló ösz­szes pályákról és versenyhelyckröl ezennel kitiltatnak. Budapest, 1903. február 20. A Magyar Lovaregylet Igazgatósága. Korytowska Eva grófnöl899 86.— К Gr. Korytowski F. 229. §. szerint ... 4.— « Lopatin ur 1897 ... ... .. 60.— « Marx L. ur 'Mainz) Gr. Forgách L. részére 400.— « Dr. Russo E. 1899 (melyből 740 K. Dr. Magyar L. urnák)... 1925,— « Lov. Scazighino F. 1897 (melyből 60 K. Lov. Brzozowski H. és 65. K. Gr. Potocki 0. urnák) 145,— « Schneeberger C. ur 1901 225.— « Schwarz M. ur 1902 41,— « Segesváry 1. száz. 1901 30.— « Strzygowski V. száz. 1902 ... ... ... 106.— « b) lovak jegyzéke : Actie (ell. 1896) 1899 40. - « Aeronaut (eil. 1896) 1898 20.- « Ariadne II. (ell. 1894) 1897 és 1899 ... 120.— « Célestin (eil. 1893) 1897... 30,— « Cyrano (ell. 1897) 1902 ... 106.— « Èlectra (ell. 1896) 1899 .. 290.— « Fair Lady (ell. 1894) 1899 86.— « Felicitas (ell- 18 A) 1897 és 1899 ... . 116,— « Feuerbach (ell. 1898) 1901 120,— « Isegrim (ell. 1894) 1897 és 1899 600,— « о íc King Monmuth—Gladia (oil. 1900) 1902 ... ... 60.- « Laczi (ell. 1899) 1902 220— « Lady Orwell (ell. 1900) 1902 ... ... ... 782,— « Montenotte, ez. Karen (ell. 1896) 1899... 660,— « Nini (ell. 1896) 1899 40.— « Pompás (ell. 1894) 1897 60,— « Sapristi (ell. 189') 1897 25.— « SZÍVÓS (ell. 1895) 1899 .. 60,— « 'lekergi! (ell. 1895) 1899 ... 110.— « Váltó (ell. 1896) 1901 3(1.— « Veilchen (ell. 1896) 1899 90— « Versuch (ell. 1898) 1901. ... 105.- « Vitézlő (ell. 1891) 1902 ... 4L— « Yatagan (ell. 1895) 1899 13,— « Kiheréltettek. Gróf Bethlen. István 1899-ben ell. p m Czarevits (Gunnersburv—Czarewna.) Mr. Burnett 1901-ben eil. sp m Philippi (Tokio— Philine.) Kimúltak. Báró Harkányi János 1899-ben ell. s к Hajnalka (King Monmouth— Hawkweed.) Lovag Wiener Welten Rudolf 1901-ben ell. p к Nacarlu (Friar Lubin —Carabaga ) Gróf Erdődv Sándor 1881-ben ell. p к Isabel (Buc­caneer Anonyma.) Ugyanannak 1883-ban ell. p к Celia (Buccaneer — Crownprincess.) Jóny Nándor százados 1886-ban ell. s к Narcissa (Speculum— Gardenia.) Eladások és vételek. Jaross Sándor ur megvette az 189 -ben ell. p к Dorka-1 (Beauminet—Doralice) Dr. Rosenberg Gyula úrtól. Gróf Siemienski Szaniszló eladta az 1879-ben ell. s m The DonnerhornA (Thunderbolt—The Golden Horn) Oroszországba. Lovag Ziegler Emil ezredes megvette az 1897-ben ell. s. m. CatcherA (Aaron— Ceres) gróf Henckel Ar­thurtól. Bezerédj András ur megvette az 1888-ban ell. sp к Torkos-l (Hastings—Torkos) a cs. és k. katonai lovagló intézettől. az 1891-ben ell. sp к Selmeegans-l (Chislehurst — Frisk) lovag Jaszinszky Lajos főhadnagytól. az 1897-ben ell. p m Bármikor-í (Beauminet—Tün­dér) Mr. White-töl az 1902-ben ell. p к (Hipp-Hipp-Hurrah—Jsonit) Mr. Whitetől. -Tränkel Arthur százados eladta Oroszországba: Az 1883-ban ell. s к GlorvinaA (Springfield—Lady Woogan) fedezve 1902-ben Bennitthorpe által. Az 1884-ben ell. p к Enttäuschung-ot (Scottish Chief—Peculation) fedezve 1902-ben L' Astro által. Az 1884-ben ell. p к Tátra-Füred-el (Remény— Traviata) fedezve 1902-ben Timothy által Az 1887-ben ell. s к Яш-ототе-о) (Reverberation — Idun) fedezve 1902-ben Triumph által. Az 1887-ben ell. s к Kebecca-t (Master Kildare— Eglentyne) fedezve 1902-ben Bennitthorpe által. Az 1890-ben ell. s к Beatrice-1 (Doncaster— Trixie) fedezve 1902-ben Gaga által. Az 1890-ben ell. p к Long Walk­ot (Robert the Devil -Jeannie Deaus) fedezve 1902-ben Bennitthorpe által. Az 1890-ben ell. p к Sjiellboimd-ol (Rapture—Re­becca) fedezve 1902-ben H Astro által. Az 1893-ban ell. p к Párta-1 (Beauminet— Peeress) ledezve Bennitthorpe által. Az 1893-ban ell. vlp к TrézsiA (Insulaire v. Beau­minet—Teresina) fedezve 1902-ben Triumph által. Az 1894-ben ell. s к Helf Gott-ot (Galaor—Herre Kata) fedezve Bennitthorpe által. Az 1895-ben eil. stp к His-1 (Puritan-Judith) fe­dezve 1902-ben Bennitthorpe által. Az 1895-ben ell. p к Longchamps-bí (Springfield —Long Walk) fedezve 1902-ben Friar Lubin által. Az. 1895-ben ell s к lhessa-í (Master Kildare— Thecla) fedezve 1902-ben Bennitthorpe által. Az 1896-ban ell. s к Goldene Eva-l (Master Kil­dare— Edelweiss) fedezve 1802-ben Bennil thorpe által. Az 1897-ben ell. sötp к Longlade-1 (Exchange­Lady Dancer) fedezve 1902-ben L' Astro által. Az 1897-ben ell. sötp к Laureata-t (Triumph—Lovely) fedezve 1902-ben Friar Lubin által. Az 1897-ben ell. p к Mabel-t (Gunnersburv— Mirabel) fedezve 1902-ben Bennitthorpe által. Az 1897-ben el. p к Pooeretta-1 (Dunure— Poorly) fedezve 1902-ben L' Astro által. Az 1897-ben ell. p к Tarantella-1 (Gunnersbury — Tátra-Füred) fedez ve 1902-ben Bennitthorpe által. A mai szám ára 40 fillér. Meghívó az «Aradi versenyegylel»-nek 1903 márczius 8-án Aradon (az Arad-csanádi gazdasági takarékpénztár tanácstermében) tartandó közgyűlésére és ezzel kapcsolatos választmányi ülésére. Tárgysorozat : 1. Jelentés az egylet 1902 évi működéséről. 2. Az 1902. évi számadások bemutatása és azok felülvizsgálatára kiküldött számvizsgáló bizottság jelentése. 3. Az 1903. évi költségvetés megszavazása. 4. Az alapszabályok 9. §-a értelmében, a választ­mány újbóli megválasztása. 5. Az 1903. évi propositiók megállapítása. 6. Folyó ügyek. Arad, 1903 február havában, Aradi Verseny Egylet. Elnöki megbizásbó) : Persa Péter, titkár. Bánat-hátralékosok jegyzéke A Magyar Lovaregyletnél bejelentve. a) Tulajdonosok jegyzéke: Ballá S. ur 229. §. szerint Gr. Bellegarde F. 229. §. szerint .. Beniczkv Aladár ur 229. §. szerinl Gr. Bethlen K. 1899 Bornemisza G. ur 229. §. szerint Chernel Gy. ur 1902 Br. Glauer A. 229. §. szerint L Fibich J. ur 1897 (melyből 114 K. Mautner V urnák és 15 K. Lov. Brozozowski H. urnák ... 184,— Foglár L. ur 1902 80.— Gr. Fürstenberg F. J. 1897 és 1899 ... 836.— Kállay Sz. ur 189 9 13.— Alnév-bejelentések. A versenyszabályok 128. §-a értelmében Eleonorenhofi ménes Mr. Lambton és Mr. White álnevek az 1903. évre bejegyeztettek. ... 4,— K. 4.— « ... 4.­« 290.— « .. 4,­« 1002,­a .. 4.— a Bánat-jelentések. A Féltoronyi ménes a 4éves Magyar Óvár és 3éves Brutus-ért ausztria—magyarországi összes kötelezett­ségeikben bánatot jelentett. Elnevezések. A markgrafneusiedl-i tenyésztelep 1899-ben ell. s h (Magus vagy Utolsó Szerelem — Arnika) Aszondom. Lovag Ostaszewski Szaniszló 1902-ben ell. s к (Virad— lean not) Banka. Gróf Erdödy Sándor 1900-ban el), f le (Percival — Aranybánya) Â1 •mány. * Ugyanannak 1901-ben ell. p m (Ság—Aranybánya) Árbocz. Ugyanannak 1901-ben ell. p m (Carmaux—Celia) Cella. Ugyanannak 1901-ben ell. p m (Morgan vagy Windgall— Summer Breeze) Sármány. Ugyanannak 1901-ben ell. stp к (Ság—Dalila) Dáridó. Ugyanannak 1902-ben ell. p от (Carmaux-Aide-toi) Amarant. Ugyanannak 1902-ben ell. p от (Carmaux —Celia) Cserhát. Ugyanannak 1902-ben ell. в к. (Carmaux—Dalila) # Dálja. Ugyanannak 1902-ben ell. p к (Carmaux— Comtesse Mimié) Mehet. Gróf Zichy Nándor 1896-ban cil. p le (Frangepan — Aranka) Aranka II. Legközelebbi számunk szombaton, február 28-án jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom