Vadász- és Versenylap 47. évfolyam, 1903

1903-01-01 / 1. szám

я?;? , о tó AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA. A Magyar Lovaregylet, A vidéki versenyegyletek, Az Urlovasok szövetkezete | Az Urkocsbok szőve kezete s az összes lótenyészbizottmányok hivatalos közlönye. íusütt. SC. Előfizetési ára: egész évre 24 kor., 3/ 4 évre ápril -október végéig (a vers.-idöszak) 20 kor., 1/ i évre január—junius 14 kor. és julius—deczember szintén 14 kor. Negyedévenként 8 kor. Az előfizetési pénzek a «Vadász-és Versenylap» kiadóhivatalához (Ferencziek bazárja III. lépcső I. emelet) czimezendök. 1. szám. Telefon-szám 657. Budapest, 1903. csütörtök, január 1. Távirati czim : Versenylap, Budapest. XL VII. évfolyam. Megjelenik a budapesti, alagi, karlsbadi, kottingbrnnni és bécsi lóversenyek ideje alatt minden versenynap előtti délelőtt, egyébkor hetenkint egyszer-kétszer. Személyi változások lapunknál. Olvasóközönségünknek tudomására hozzuk, hogy 1903 január 1-től kezdődőleg, a Vadász- és Verseny-Lapnál következő változások történnek : Az eddigi főszerkesztő Sárkány János Ferencz visszalépett ez állásától, és helyette a főszerkesztő tisztjét Ferdinandy Béla eddigi felelős szerkesztő veszi át. A lap felelős szerkesztője Lövik Károly lesz. Laptulajdonos és kiadó ezentúl is Sárkány János Ferencz marad. Bucsu-szó. Ш1 SZ.COVI WJiU Kir'apíári »Öveäi-Mup'ö sz. Midőn a Vadász- és Verseny-Lapnál harmincz éven át kifejtett munkásságom után, a lapnak főszerkesztésétől visszavonulok, teszem ezt azért, mert eme lépésre nemcsak agg-korom, de szemem világának mindinkábbi gyöngülése késztetnek. Nem akarok kiterjeszkedni e hosszú idő alatt kifejtett működésemre, s egyszerűen csak azt kivánom megemliteni, hogy minden elfogulatlan be fogja ismerni azt a különbséget, mely az első évtized és a legutóbbi évtizedek között arra nézve szembeszökő, hogy mily igényeket elégített ki a Vadász- és Verseny-Lap akkor, és minő igényeknek felel az meg ma. De nem a magam érdemének tudom ezt be, hanem ama vezérférfiak jóakaró támogatásának, kik közül elsősorban a Magyar Lovaregylet m. t. elnökét és számos tagját, a falkavadászatok nemes mastered (elhunytakat és élőket), az akadályversenyek és campagne-lovaglók (tollal is!) legkitűnőbbjeit, vala­mint az országos lótenyésztés ügyét intéző urakat, úgyszintén a méneskari törzs és főtiszteket és egyes urlovasainkat kell kiemelnem. Nemkülönben t. barátaim és derék munkatársaimnak, kik odaadó munkás­ságukkal lehetővé tették, miszerint a lap oly magas színvonalra emelkedett, hogy a külföldi sportlapoknál is méltánylással idéztetik. A lapnak kerete és iránya az e téren különben is kipróbált uj kezekben teljesen a régi marad, magasan tartva a zászlót, melyre irva van : «versenyek nélkül nincs telivér s telivér nélkül nincs félvér­tenyésztés». Belső munkatársai : dr. Roszner Aladár, óhidi Szigethy Győző, Sebők Viktor stb. továbbra is közreműködnek. S most midőn visszalépek az irodalmi működéstől — melyre e perczben megilletődéssel tekintek vissza — e lap protektorainak, barátainak és egész olvasó közönségének, kiknek jóindulata mellett a Vadász- és Verseny-Lap fennállott és terjeszkedett, hálás köszönetet mondok azon támogatásukért, mely­ben engem mindenha részesíteni szívesek voltak. I ­Budapesten, 1902 deczember 31-én. j ; ^ Sárkány János Ferencz. Legközelebbi szám szombaton, január 10-én jelenik meg. — Mai szám ára 40 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom