Vadász- és Versenylap 46. évfolyam, 1902

1902-06-11 / 44. szám

4 4- szà m- Teiefon-gzám Budapest, 1902. szerda, junius 11. \ XLVI. évfolyam Megjelenik a budapesti, alagi, karlsbadi, kottingbrunni és bécsi lóversenyek ideje alatt minden versenynap előtti délelőtt, egyébkor betenkint egyszer-kétszer. vadász- és verseny-lap EGYSZERSMIND A Magyar Lovaregylet. A vidéki versenyegyletek, Az Urlovasok szövetkezete Az Urkocsisok szövetkezete s az összes lótenyészbizottmányok hivatalos közlönye. Előfizetési ára : egész évre 24 kor., s/ 4 évre ápril—október végéig (a vers.-idöszak) 20 kor., 1I 2 évre január—junius 14 kor. es julius—deczember szintén 14 kor. Negyedévenként 8 kor. Az előfizetési pénzek a «Vadász-és Versenylap» kiadóhivatalához (Ferencziek bazárja III. lépcső I. emelet) czimezendök. j­I Réthelyi gróf HUNYADY IMRE cs. és kir. kamarás, Ö Felsége val. b. t. t., a főrendiház örökös tagja, a hadi ékitménynyel diszitett érdemkereszt, valamint több bel­és külföldi rendjel tulajdonosa, a Magy. lovaregylet s az orsz. lótenyész. kilenczes bizottmány, valamint az OMGE. alapító s igazg. tagja stb. 1827-1902. A nagynevű Hunyady nemzetség egyik kiváló tagja hunyt el junius 8-án a megboldogultban, ki a király iránti törhetetlen hűsége mellett, ugy is mint katona, valamint a közügyek terén is hiven teljesítette ama kötelességeket, melyek reája vártak. A megboldogult hűlt teteme tolyó hó 10-én reggel Kéthelyen a róm. kath. anyaszentegyház szertartása szerint beszenteltetett és ugyanaznap délután Mesztegnyén a családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetett. Az örök világosság fényeskedjék neki ! Mint a Hunyadyak majdnem mind, ö is életének egy részét a katonaságnál töltötte, nem egyszer tüntetve ki magát a harcz mezején is. Ifjú éveiben már a katonai pályára lépett, melyen egészen az alezredes­ségig vitte és ily minőségben hosszabb időn át mint О Felsége szárnysegéde működött. Hunyady Imre gróf lelkes hive volt a telivér-te­nyésztésnek és versenysportnak ; az ezek iránti sze­retetet már őseitől örökölte, atyja József gróf ugyanis egyike volt a legelsőknek, kik hazánkban megerősí­tették a nemesebb lótenyésztés alapjait és már 1814-ben Keszi-ben versenyeket rendezett, melyeken megjelent Ferdinand akkori trónörökös is. 1821-22­ben már Örményben voltak versenyek, melyeken az uralkodóház néhány tagja is megjelent ; e példák buzditólag hatottak mindenfelé és igy a Hunyadyak — szövetkezve a Széchenyiekkel, Wesselényiekkel és másokkal — megmérhetten érdemeket szereztek hazánk lótenyésztésének emelése körül. Hunyady Imre gróf méneseiben nem egy kiváló telivér látott napvilágot és ürményi majd később mesztegnyei versenyistállójából számos nagy versenY győztese került ki, igy a derby-nyerö Weathercock, a Jubileumdij-nyerö Weather, a St. Leger-nyerö Falsacappa és Weather, a Kancza-dij nyerő Duchess és Wilful stb. Legnagyobb sikereit saját tenyésztésű lovaival aratta, a mivel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hazánkban a telivér-tenyésztök száma megsza­porodott és ezáltal a 'tenyésztés is megerősödött. Erős támaszunkat veszítettük el Gróf Hunyady Imrében ! HIVATALOS. Versenynapok 1902. (A zárjelbe helyezett számok lapunk azon számait jelölik, melyekben az illető versenyfeltételek meg­jelentek.) Junius Alag (4) ... ... ... 12, 14, 15, 29. Krakkó (verseny-egylet) — 14, 15, 17. Krakkó (urlovas-club) — ... 16, 18. Tata (1) ... ... 21, 22. Lemberg 28, 29. Julius Lemberg .. ... ... ... ... ... 1, 3. Alag (4) ... ... 1, 3, 5, 6. Karlsbad . ... ... 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20. Siófok (4) 12, 13. Tdtra-Lomnicz (1) ... 23, 24. 26, 27. Kottingbrunn 27, 29, 31. Versenyjelentés : Kassai versenyek. 1902. Első nap. Szombat, junius 7. I. Tiszti akadályverseny. Tdij. 400 К ért. az I-nek, tdij. a IL, III. és IV-nek. Táv. kb. 3200 m. (15 aláirás.) Reők J. hdn. in. s к Gidi 72* Tulajd. 1 Lovász D. hdn. id. s h Emöd 89* Tulajd. 2 Medveczky A. hdn. id. s h Gyémánt 72* Tulajd. 3 Péchy S. fhdn. id. p h Galant 78 Tulaid. 4 Görgey M. hdn. id. p h Hadar 77 Tulajd. 0 Elekes A. fhdn. 5é f к Héda 72* Tulajd. 0 Kerekréthy M. bdn. id. p к Dodo 90 Tulajd. 0 Kubassy S. fhdn. id. p h Káplár 72* Tulajd. 0 Seh J. száz. 4é j^k Clotild 73* Tulajd. 0 Tot. : 5:14, 10:28. Könnyen 3 h. nverve, 10 h. har­madik, Galant 4-ik. Érték : Tdij. 400 К értékben a győztesnek, tdijak a 2, 3 és 4-iknek. II. Kassa sz. kir. város dija. Gátverseny. 1000 К 2400 m. (18 aláirás.) Liptay B. ur 5é p к Diving Bell Gleenwood— Rose Bell 75 Szemere К. ur 1 Schey P. száz. 6é p m A tempo 72 Gr. Vay A. hd. 2 Gr. Merweldt M. száz. 4é p к Illa berek 69 Br. Reichlin F. fhd. 3 Br. Buttler S. száz. id. p h Gyuri fv. 64 Norman S. fhd. 3 Herzig G. hdn. 5é s b Oriol 72 Tulajd. О Bartosch F. fő-állatorv. 5é p к Biszcze 75 Tulajd. 0 Nagy A. sz. 4é s h Honi II. fv. 65 Bogyay A. fhd О Borbély Gy. ur 6é p к Uli fv. 72 Horthy J. ur 0 Tot. 5:8, 10:17. Feltartva 4 h. nyerve, 4 h. 3-ik, Érték 670 К 1., 170 К 2., 70 К 3., 340 К a verseny­pénztárnak. III. Urlovasok szövetkezetének dija Akadályver­seny. 1000 К 4000 m. (14 aláirás.) Liptay В. ur 6é p h Lázsiás 80 Szemere К. 1 Gr. Degenfeld 0. íhdn. 5é s m Campbell 75* Br. Reichlin F. fhdn. 2 Gr. Merweldt M. száz. 4é p m Remete F. 72* Kreisler F. fhdn. 3 Folberth J. fhdn. 5é p m Quäcker 78 Tulajd. О Borbély Gy. ur 5é s к Galagonya 73 Horthy J. 0 Nagy A. száz. 5é p h Bojtár II. fv. 64 Bogyay A. fhdn. 0 Bartosch F. fö-állatorv. 4é s m Taranis 70 Tulajd. 0 Tot.: 5:12, 10.-25. Könnyen 5 h. nyerve, 1 h. 3-ik. Érték : 670 К L, 170 К II., 70 К III. 280 К a vers ­pénzt. A győztes ellen, Campbell lovasa, Br. Reich­lin F. fhdn. által óvás adatott be nekilovaglás miatt, melynek azonban a versenyintézőség helyt nem adott. IV. Hadtest akadályverseny. Tdij. I., II. és Ill-nak. 3200 m. (19 aláirás.) Kreisler F. fhdn. 4é p m Basrelief Puritan— Basta 77* Tulajd. 1 Legközelebbi szám pénteken délelőtt jelenik meg. — Egyes szám ára 20 fillér»

Next

/
Oldalképek
Tartalom