Vadász- és Versenylap 46. évfolyam, 1902

Bécs : pót meeting 626, 630, 635 Alag : novemberi meeting 634­с) A külföld nagyobb eseményeinek ismertetései. Nizza : Grand Prix de la Ville de Nice 42 | Baden-Baden : Versenyfeltételei ... 76, 82, 94, 141 j Lincoln : Lincolnshire 110, 115 | Liverpool: Grand National 115, 123 Epsom : City and Suburban ... 182 Newmarket: 2000 Guinea 199 Carlshorst : Internat, steeplechase 260 Epsom : Derby ... 292 Berlin: Union 295 Páris: Derby - ... 288 Pár is : Nagy akadályvers • 305 Páris : Nagy gátvers 305 Epsom : Oaks .... — 305 Hamborg : Jubileum dij ... ... 315 « Critérium — 315 « Nagy hdcp .... 315 Varsó : Derbv — 317 Páris : Grand Prix 317 Hamborg: Derby ... - 322 I Ascot : A meeting leirása — 333 Newmarket : Princess of Wales stakes — — 360 Sandown Park: Eclipse-stakes 380 Baden-Baden : A meeting részletezése 469, 477, 484 Doncaster : St. Leger — 506 Páris : Prix au Conseil Municipal - 561 Newmarket : Jockey Club stakes 561 Hannover : St. Leger — — 567 Newmarket: Cesarewitch 591 « Cambridgeshire '— 623 Nizza : Critérium, Grand Prix 647 Derby : Gold Cup ... - 647 Manchester : November hdcp. — — 661 d) Körültekintés. A newmarketi telivér árverés ismertetése 12 Polémia Mr. Whitenak a «Sport»-ban az aka- : dályversenyekről megjelent czikkével ... 17, 40 Versenyviszonyaink amerikai világitásban. Az . amerikai lovasok otthon és a külföldön. Az : angol Racing Calender megvásárolása 17 A telivérek biztositásáról — ... — 19 Francziaország lótenyésztési viszonyainak is-: mertetése — — 28 Az uj amerikai jockeykról 56 Az oroszországi galopp versenyzés 1901. évről... 57 Anglia telivértenyésztése 1900. és 1901-ben 72 A training drágaságáról ... 72 A franczia akadálysport kiterjedtségéről 81 A budapesti polotársaság lovaglásairól 96 Látogatás.egy angol lószállitó hajón Fiúméban 118 Telivérméneknek adandó Királydijak Angliában 159 Az Equus Przewalski ismertetése .... ... ... 160 Reményi Antal: Yacht-versenyek Polában ... 176 Amerika telivértenyésztéséről 251 A Futurity stakes, a világ leggazdagabb kétéves versenye ... 25l \ A bécsi díjlovaglásról -287 A turini díjlovaglás eredménye ... . ^00 Távlovaglás Brüssel-Ostende közt ... • ... 317, 333 A budapesti poloclub a hamburgi versenyeken M8 Panasz j к az orosz lovasság lóanyaga ellen 359 A newmarketi nyári árverésen vásárolt ten у ész­anyag i ... ... 374 Javaslatok az angol remondakérdés megoldására 374 A Brüssel-ostendei távlovaglás és annak tanul­ságai ... 497 A doncasteri meeting jellemzése 519 A doping (?) Amerikában 519 Austrália versenysportjáról... : 579 A lóversenyzés Dél-Afrikában ... 579 A magyar tenyésztés sikere Oroszországban 641 Egyéves vásárok Németországban 1902-ben 676 Ш. Urlovasok Szövetkezete. 1. Hivatalos rész-ben. (A szövetkezet gyűléseinek határozatai, versenyfelté­telei, programmjai, nevezései stb. stb.) 2. Nem hivatalos rész. (A szövetkezet nagy gyűlésének lefolyásáról, a szövetkezet mult évi működéséről stb 17 Ottó főherczeg a tiszti versenyek érdekében ... 26 A szövetkezet 1902. évi propositiói és azok is­mertetése 36 A soproni versenyegylet ez évi terveiről ... 66 A budapesti díjlovaglás propozicziói 114 Az «alagi» istállótulajdonosok készülődése a versenyekre ... -... 109, 113, 122 Előzmények az alagi tavaszi versenyekhez 113, 123 Kilátások az alagi versenyekre 126, 135, 139,, 145, 298, Я09, 337, 342, 481, 486, 490, 631 Az alagi versenvek leírása 134, 138, 146, 150, 3C0,310,338, 343, 345, 354, 482,487,491, 634 Az alagi nagy akadályverseny disqualificálásáról 138 Visszapillantás az alagi tavaszi meetingre 150 Néhány szó az urlovas ügyről. ... 159 A debreczeni meeting méltatása 187 A pozsonyi « leirása ... 209 A budapesti díjlovaglás leirása 259 A siófoki versenyekről 366 Lovaspoló Aradon 392 A holicsi tiszti versenyek eredményei 497, 541, 604, 627, 639 A pozsonyi őszi meetingröl 515, 519 A Vilmos huszárok versenye — — — 638 IV. Urkocsisok szövetkezete, ügető­versenyek, ügető-tenyésztés. 1. Hivatalos részben. Az Urkocsisok Szövetkezetének határozatai, gyűlési jegyzökönyvei, versenyfeltételei, programmjai, ver­senyjelentései. 2. Nem hivatalos részben. A szövetkezet januári nagy gyűlése 29 A bécsi nagy versenyek nevezései 42 Az U. Sz. meghívói — • 43 Az U. Sz. tenyészversenyeinek részletezése — 61 Az U. Sz. gyűlésének jegyzőkönyve —, — 61 Az U. Sz. tagjainak névsora — 62 A franczia ügetösportrój - — — 67 Cresceus világrecordja — 67 A bécsi recorddijazásról ... — 76 Trainingben levő lovak hazánkban 77, 84, 407, 413 A beregmegyei U. Sz. ezidei versenyfeltételei 84 A bécsi ügető Derbyben állva maradt lovak — 95 Ügető-árverés New-Yorkban ... 95 A nagylónyai ménesből újdonságok 95 A pozsonyi ügetőversenyegylet megalakulásá­ról - - 96, 112 A bécsi versenyek ismertetései 124,130,147,153, 176 Mennyi ló futott tavaly a monarchiában ? ... 142 Orosz ügetök Amerikában —. — —. — 183 A béczi urkocsis-versenyről *— — 215 Előszó az U. Sz. tavaszi versenyeihez — — 261 Az U. Sz. tavaszi meetingjének leirása 267, 277, 284 Az U. Sz. tavaszi meetingjén elért eredmények 295 A kassai ügetőversenyekről 312 A badeni ügetöversenyek leirása 360, 371, 386, 420 Bravadöhoz beosztott kanczák jegyzéke ... — 386 A pozsonyi ügetőegylet első ülésének jkönyve 408 A Zombori versenyfeltételek — 434 A badeni Championship _ 457 Az U. Sz. őszi ügetővorsenyei 499, 505, 511 Ogetőtenyésztés és ügetőmének 1901-ben Magyarországon 504 A nagyváradi ügetöversenyek 534 A zombori versenyek eredménye — 606 Versenystatisztika 1902i évről 647 V. Országos lótenyésztés. 1. Értekezések és ismertetések. Az 1902-ik fedeztetés! idényre a kisbéri törzs­ménekhez elfogadott magán kanczák kimu­tatása — л. — 13 Kommentár e beosztásokhoz ... — 14 Fadlallah ezredes az Eufrátnál és Bagdadban 30 Lókivitelünk és az állategészségügy... — — 42 Hammersberg László : A telivér állitólagos elfinomitó hatása a félvértenyésztésben.— 57 A tenyésztésre szánt állami lovak kipróbálása a faikavadászatokon : 1. a cs. és kir. lovagló tanár-intézet jelentése 74 2. Gr. Forgách László jelentése.— _. ... 75 3. Br. Sennyey Béla lelentése 83 4. Honvéd központi lovas-iskola jelentése 84 5. Br. Wesselényi Béla jelentése 92 6. Gr. Nádasdy Ferencz jelentése 123 Telivértenyésztőink nyereményei 1901-ben 79 Adatok a monarchia telivértenyésztésének állo­mányáról 93 , A mezöhegyesi törzsménhez elfogadott kan­czák kimutatása ... ... 102 A földmivelési tárcza költségvetésének tárgya­lása a képviselőházban (Darányi Ignácz, Hammersberg László stb. beszédei) 111, 116 Az állami lovak szétosztása 1902-ben 129 Az ausztriai tartományokban felállított állami fedező mének és bérmének 1902-iki kimutatása 152 A köztenyésztésre engedélyezett mének száma Magyarországon... 287 Fadlallah ezredes arábiai utazásának leirása 323 Szentkirályi István : Néhány szó az arabs lóról 339 Az arabs lótenyésztés hanyatlása és annak okai 395 (L. K.) Bruce Lowe elveinek alkalmazása a köztenyésztésben ... 494 A pozsonyi ló-kiállitás ismertetése ... 526 A kisbéri apamének jellemzése... ... ... ... 640 Lázár Pálnax a «Magyarországban» megjelent lótenyésztésünk ellen irányuló támadásaira reflexiók (tőlünk, br. Podmaniczky Gézától, Oltvölgyitől, gr. Zichy Istvántól)... 648, 6*9, 660 A katonai lóvásárlásokrúl (felszólítás az I. ló­avató bizottságtól) ... ... 668 2. Ménes újdonságok, mének elosztása az ország­ban, ménvásárlások, lóvásárok stb. Lóvásárlások az angol hadsereg részére Orosz­országban 27 A kisbéri ménesben elletett csikók hónapon­kén ti kimutatása 53, 8 S 145, 218, 285 Ménes birtokaink lóálloínánya ... 60 Luczenbacher Miklós ur ménesének állománya .66 Németország lóimportja 1900. és 1901-ben 75 A katonaságtól kisorolt tenyészkanczákról ... 75 Az angolok lóvásárlásai nálunk — — 83 Ujabb kanczabejelentések a kisbéri ménekhez 92 A budapesti luxus lóvásárok anyagának ismer­tetése és az eladások 102, 182, 192,210,541, 561 Luxus lóvásár Békés Csabán 172 Az állami ménesek heréitjeinek tavaszi árverése 199 « « « « őszi árverése 554 ^Telivér árverés a Tattersallban. a) tavasszal ... — — — * 244 b) nyáron — — — — — 456 c) ősszel ... ... — 572 A tüskei (Dőry Jenő) ménes eladása ... — 252 A kisbéri ménes egyéveseinek árverése — 260 A napajedli « « « — 295 A ménlóvásárról.- — 572, 586 Telivér-árverés novemberben a Tattersallban 6*0 Kancza bejelentések Bona Vistához 668 VI. Agarászat, falkavadászat. Az Agár-Derby feltételei... — 14 Gr. Wenckheim Frigyes téli vadászatai 22 A parnói falka januári vadászata... 30 Br. Wesselényi Béla: Erdélyi falka vadászatok 1901-ben.— I. ... ... 48 Magyarország vadlelövése 1900-ben 85 (V. S.) Oroszországi falkavadászatok 106 A gödöllői udvari vadászatokról 142 A tavaszi agancskiállitásról 223 Lovasvadászat az orosz hadseregben 260 Az idei agárversenyek naptárja 442 Agárverseny jelentések : Csanád-megyei • 587 Torontál-megyei __ 596, 641, 649 Debreczen : Derby..! ... 605, 612 Szolnok-megyei.., __ 627 Bács megyei ... 641,679 Országos verseny 655 Szabolcs-megyei " 662 Zemplén-megyei 670 Az őszi agancskiállitás ... 587 Daru-vadászat Torontálban ... ... 619 636 A budapesti rókafalka társaság Hubertusa 627 A tatai harrierek __ 637 Hubertus napja Holicson 649 A Kupai falka . 655 Falkavadászatok Oroszországban 670 A holicsi vadászatok általános leirása 690 Hubertus Bélatanyán ... ... 691 VII. Irodalom. Nemzeti Casino évkönyve (a Széchenyi beszé­dekkél — . ­w' !.. 51 — dra — : Egy praehistoricus ló kiállítása New­Yorkban ... - — — 62 A kassai falkavadásztársulat évkönyve... — 62 Dr. R—r- : Egy látogatás a cob ham i ménesben 68 Suckow E. : «Vollblut» — 119 Grettlein : «Der Reitsport» von Sanden — 175 « «Das Billiard Spiel» — — 261 « «Die Jagd» — 261 « «Der Segelsport» ... — — 344 « «Der Fahrsport» ... — 375 « «Der Fussball» — — — — 879 Magyar mezőgazdasági közigazgatás.. — 615 Br. Hoeller В. M. tenyésztési könyve — 615 Vin. Nekrolog. Gr. Károlyi Tiborné — — — — — 15 Kutschenbach Sándor — — — — — 83 Dőry Jenő — — — — — '— 83 Tóth Mór ... — ... — — — — — 172 Páts János ... - — -- 201 Gr. Szápáry István — — 211 Dőry Lajos ... — — — — -- —- 288 Gr. Hunyady Imre — — — Beretvás Endre - — '— 598 Mc. Calmont — — 676 Karácsonyi albumunk tartalma: Az 1902. év története. Az 1902. évi Osztrák Derby (2 képpel). Façon, Mágnes, Da kommt sie (3 képpel). Luczenbacher Miklós (képpel). Fáy Béla (képpel). Szemere Miklós (képpel). Gr. Lamberg Henrik (képpel). Az arabs lovak uj importja (7 képpel). Orosz dicséret katonáinkról. Visszaemlékezések régmúlt időkre. Br. Springer Gusztáv (képpel). Janissary és Styx apamének (2 képpel). Trainereink : Ball, Metcalf, Hyams (képekkel). Egy hires jockey életéből. Két champion (Poole és Williamson, 2 képpel). Bonta Ferencz (képpel). Az amerikai lovaglás hátrányairól Magyarország lókereskedelme. Fecske, derbygyöztes agár (képpel). Az alagi, freudenaui és Kottingbrunni verseny terekről (6 képpel). Fred Milne (képpel). Az amerikai turfról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom