Vadász- és Versenylap 44. évfolyam, 1900

1900-12-08 / 105.szám

64 6 1900. deczembe» 8. Körültekintés. A Kilenczes-Bizottmáriy és a Magvar-Lovar­egvlet tegnapi gyűléseiről, addig is, mig a történtekről hivatalos értesítést hozhatunk tájékozásul közölhetjük a következőket: Az orsz. lóteny. 9-es bizottmány decz. 6-án délután 3 órakor tartotta évi szokásos gyűlését. A betegség által akadályozva volt gr. Festetics Tassiilo helyett az erre felkért gr. Batthyány Elemér elnökölt: Jelen voltak még: gr. Károlvi Gyula, gr. Pálffy József, bg. Pálffy Miklós, gr. Szápáry Iván, br. Üchtritz Zsigmond bizottsági tagok és a föld­mivelési minister képviseletében Lossonczy Mihály minist, tanácsos. A napirend első tárgyaként bejelenti elnöklő, hogy a bizottság hozzájárult, miszerint Oru-ell fedezömént; Foglár Lajos ur az általa bérelt feltételek mellett Luczenbacher Miklós urnák átengedheti s igy e mén a lolyó és jövő évi fedezési idény alatt Peltenden lesz felállítva. Egyultal megengedtetett bogy Orwell, kere­settségére való tekintettel az eddig megálla­pított 30 kancza helyett 35 kanczát fedez­hessen. Elnök bejelenti, hogy gr. Festetich Tasziló az elnökségről, gr. Festetich Pál pedig a bizottmányi tagságról lemondott. Tekintve azonban, hogy e mai tárgyalás folyama alatt megváltozott helyzet folytán megszűnt az ok, a mely e lemondásoknak valószínűleg inditó rugója volt: igv a bizottság alapos reményt táplál az iránt, hogy eme változott viszo­nyok folytán gr. Festetich Tassilo az elnök­séget továbbra is megtartani s gr. Festetich Pál lemondását visszavonni hajlandó lesz — a lemondások felett napirendre tér és átira­tilag kéri fel ö nagyméltóságát, az elnöki tisztnek tovább viselésére és gr. Festetich Pált lemondásának visszavonására. Elnök kimeritö jelentést tevén a Lótenyész­tési alap állásáról, indítványozza, hogy jövő évben ismételten importáltassanak anyakan­czák, mely inditványt a bizottság elfogadván, kimondja hogy jövö évre 5—6 és pedig ki­váló származású, kifogástalan testalkatú, jó versenyképességet mutatott és csikóval biró fedezett anyakanczák hozassanak. * * * A magyar-lovaregylet dec. 6 án éjjel tar­totta évi rendes választmányi és közgyűlését a tagok szokatlan nagy látogatottsága mellett mely élénk érdeklődés főképp az igazgató­ság által javaslatba hozott Versenyszabály módosításnak és a földmivelésügyi minister­hez intézendő memora ndum előterjesz­tésének tulajdoniiható. A bemutatott évi hozzávetőleges zárszá­madás tudomásul vétetett. A jövö évi költ­ség előirányzat megszavaztatott, s a tárgyso­rozatba felvett Igazgatósági indítványok elfo­gadtattak, és vitatkozás csupán a javaslatba hozott uj Versenyszabály-szakasznak felvétele vagy mellőzése felett támadt, mi végül annak csekély módosítással történt elfogadását ered­ményezte. Az országos lótenyésztés emelése érdekében a telivérmén-állománynak czéltudatos fentar­tása, kihasználása és pótlása érdekében a földmivelésügyi minister ö excjához intézendő s az Igazgatóság által javaslatba hozott me­morandum felolvastatván, a választmányi ta­gok élénk és beható megvitatása után — fel­terjesztetni határoztalott. Af.választásokra kerülvén a sor: br. Orczy Andor és gr. Hunyady László a Lovaregylet tagjaiul felvétettek: az alapszabályok értel­mében kilépő 10 választmányi tag újra meg­választatott, és végre az év folyama alatt el­hunyt gr. Batthyányi Géza és gr. Sztarav Já­nos helyett gr. Esterházy Béla és gr. Pálltv József választattak be. Végül elnök kegyeletes szavakkal emléke­zett meg az év folyama alatt elhunyt egy­leti tagokról. * * Baden-Baden nemzetközi versenyegyleté­nek nevezetes napja volt f. hó 1-én, ekkor volt ugyanis nevezési zárlat az 1902. évi Grosser Preisra és az 1903. évi Fürstenberg Memorialra. a baden-badeni turf két kimagasló fontosságú, nagy versenyére és egyúttal bá­natjelentés az 1901. és 1902. évi ugyanezen versenyekre. Az eredmény jóval elmaradt ugyan a tavalyi mögött, de tévedés volna azt hinni, hogy ennek oka talán a verseny­hely kedveltségének hanyatlásában rejlik, mert éppen a legutóbbi évek eredményei, német, magyar, franczia, sőt angol lovak mérkőzései nem egy futamban, eléggé meg­mutatták, hogy Baden-Baden kedveltsége érintetlen, és hogy mint internationalis ver­senvhely úgyszólván egyetlen Európában. A benevezett lovak számának csökkenése ez­úttal nem bir nagyobb jelentőséggel, (nálunk is volt ez a jelenség már konstatálható) és pedig annál kevésbbé, mert az idei számok még tul is haladják a két-három év előt­tieket és igy a tavaly ilyenkor elért rend­kívül fényes eredményt kivételes jelenségnek kell tekinteni. Leadatott ugyanis nevezés: Grosser Preisra: 1899. 1900. 1901. 1902. összesen 150 124 161 142 Fürstenberg-Memorialra: 1900. 1901. 19021 1903 összesen 149 150 214 152 A Grosser-Preisra leadott nevezések szá­mának csökkenése különben egyedül Franczia­országot terheli, mert a nevezések e ver­senyre ekkép oszlottak meg : 1901. 1902. Német o. 75 80 Franczia o. 60 31 A.-Magyar o. 16 20 Anglia 9 11 Olasz o. 1 — összesen 161 142 Másként áll a dolog a Fürstenberg-Memo­riálnál, mert itt nemcsak a francziák, hanem söt még nagyobb részben mint ezek. maguk a németek idézték elö a nevezések számának csökenését; ime ! 1902 1903 Német o. 124 90 Franczia o. 50 23 A. Magyar 0. 31 33 Anglia 9 6 214 152 A francziák érdeklődésének csökkenése könnyen érthető: az idén nem birtak Baden­Baden gyepén győzelmet aratni és igy kissé elkedvetlenedtek, de meg annyi náluk is a «nagy» verseny, hogy valósággal áldozat számba megy az ö részükről a badeni expe­dilio. Már a német [[csökkenés sokkal feltű­nőbb és talán arra vall, hogy Németország­ban sem igen kedvelik az e fajta tenyészver­senyeket, melyekre évekkel előbb kell ne­vezni. Egyedül monarchiánk az, mely kitett ma­gáért, mindkét versenyre ezúttal több neve­zést adván le, mint tavaly ilyenkor, pedig ezúttal Báró Springer, Wiener-Welten lovag és Gróf Trauttmansdorff egyetlen lovat sem neveztek, talán csak véletlenségből. Legtöb­bet neveztek részünkről: a Grosser Preisra Dreher A. ur 5 lovat, köztük Bookyt és Péchy A. ur 4 lovat, köztük Lothariot; a nevezett lovak között találjuk továbbá még : Attilát, Ezermestert, a többi ló ma még egy­éves. A Fürstenberg-Memorialra Baltazzi ur 20 csikót, Dreher A. ur 6, Gr. Festetics és Mautner ur 3—3, Rohonczy ur egy csikót neveztek, remélhetőleg tenyésztésünk legjavát. A Galopin-vér óriási sikereiről Angliá­ban igen érdekes adatokat közölnek az angol lapok. E szerint az idén a Galopintól és en­nek mén-utódaitól származó ivadékok az an­gol pályákon két és fél millió koronát nyer­tek versenydijakban, vagyis az összes ver­senydijaknak egynegyed részéi. Ebben a nagv sikerben osztozkodnak Galopin és 41 fia és mén-unokája, melyeknek összesen 170 győz­tes ivadékaik futottak az idén az angol pá­lyákon, több mint 300 versenyt nyerve össze. Ha ebhez hozzávesszük a kontinensen levő temérdek Galopin-utód (a Fűimen-, Dunure stb. ivadékok) nyereményeit, ugy mintegy 4 millió koronára tehető azon összeg, melyet a Galopin-utódok az idén Európában össze­nyertek. Hát még a Galopin- és St. Simon­kanczák ivadékai! Ezek egyedül Angliában az idén 88 versenyt nyertek majdnem egy millió korona értékben. E számok fényesen bizonyítják, mily óriási, mondhatni példátlan befolyást gyakorolt Galopin a jelenkor telivér­tenyésztésére és igy méltán örülhetünk, hogv Galopinnak oly kiváló mén-utódai vannak hazánkban mint Gaga, Ganache, Dunure stb. Karácsony. Mái- csak rövid idö választ el bennünket Karácsonytól, a keresztény világ legszentebb ünnepétől. S ahogy közele­dik Karácsony, a Megváltó születésének ünnepe, ugy gyara­podik a családfők gondja, mit hozzon Jézuska a családnak. Az ajándék csak akkor lesz igazi jézusi ajándék, ba nemcsak pillanatnyi örömet okoz, de egyúttal a lélek neme­sítésére való. a jó erkölcsökre hat. Ne csak anyagi, de szel­lemi haszna is legyen a karácsonyi ajándékoknak. Ezzel ünnepeljük meg legméltóbban a legszebb ünnepet. A könyv, a szellemet mivelö, lelket nemesitő, erköl­csöket tisztitó könyv- a legméltóbb karácsonyi ajándék. Ez vezette a Magyar Hirlap-ot is, mikor elhatározta, hogv fennállásának tizedik évfordulójára egész kis könyvtárt juttat olvasóinak. Teljes tiz regénv lesz a .Magyar Hírlap, karácsonyi ajándéka, tiz érdekes könyv, a hazai és külföldi szerzők legjelesebbjeinek munkái. A regénvirók, kiknek munkáit az előfizetők megkapják, a kövolke'zők : Hazai irók : Jókai Mór, Mikszáth Kálmán Itióily Sándor, Bársony István Herczeg Ferencz. Külföldiek : Georges Ohuet, Finite Süola Mareel Prévost, Kidder Haggard I.e.» Tolstoj. A könyveket ez év deczember közepén küldik szét,]ugv tehát, hogy- Karácsony ünnepére már mindenkinek a Kezé­ben lesznek. — Erre vonatkozólag pedig a következőket tudatja a kiadóhivatal: Könyvajándékra csakis azok az előfizetők tarthatnak számot, a kik közvetlenül a Magyar Hírlap előfizetői. Akik egyenkint vásárolják a lapot, vagy közvetve fizetnek elő tőzsdékben, papirkereskedésnen, csomagszállítónál, azok nem részesülhetnek ebben a kedvezményben. A könyvek kiosztása, illetőleg szétküldése olykép tör­ténik, hogy : minden féléves vagy egészéves előfizető tiz kötet regényt kap. mindenpiegyedéves előfizető öt kötet regényt, minden hónapos előfizető két kötet, regényt. E megállapított rendszer alól a kiadóhivatal semmiféle kivételt nem teilet. Minden előfizetőnek e szabály alapján járnak ki az ajándék-könyvek. Erre pedig a deczemberi előfizetői lajstrom lesz az irányadó. Igv tehát aki most félévre vagy negyedévre elő­fizet": tiz, illetőleg öt kötet regényre tarthat számot. Azok. akik deczemberben egy hónapra fizetnek elő, vagy ujitják meg az előfizetésüket, két kötetet kapnak. Mindenkinek módjában van tehát már most kiválasz­tani azt a kategóriát, amelyneki és viszonyainak legjobban megfelel. Ezt mindenki maga határozza meg, a kiadó­hivatalnak csak az a kérése lehet a közönséghez, hogy a döntést ne halaszsza sokára, nehogy a könyvek kellő szám­ban való kinyomatása és szétküldése zavarral járhasson, ami a sok-sok ezer könyv mellett könnyen megtörténheinék. Még csak azt kell mondanunk, bogy a küldött regények teljesen uj, csinos kiállítású, szépen fűzött könyvek lesznek, amelyek nemcsak pillanatnyi örömet szereznek, de minden könyvtárnak diszére és becsületére válnak. Előfizetési ár : félévre 14 korona, negyedévre 7 korona, 1 hónapra 2 K 40 f. Tisztelettel a Magyar Hírlap kiadóhivatala Budapest, V., Honuéd-utcza 70. Fedezési hirdetés. Mándokon az 1901-iki fedezési idény alatt fedez War-Horn stp tv. m ap. Beauminet any. Warfare, Pero Gomez­től, 100 koronáért; istállópénz 4 korona. Teli­vér versenynyerteseket — vagy ilyenek anyáit ingyen. Bejelentéseket Hutsclieiireiter Frigyes urad. állatorvos elfogad Mándokon. 1—1 Árverési hirdetmény! Nagy Salló község vadász területe 1901. aug. hó 1-töl 6 évi időtartamra 1900. évi deczember hó 27-én délelőtt 9 órakor nyilvános árverésen bérbe adatni f°g­A vadász területen nyúl, őz, fáczán és fogoly lő­hető. Az árverési feltételek a község házán bármikor megtekinthetők. Elöljáróság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom