Vadász- és Versenylap 44. évfolyam, 1900

1900-10-13 / 90.szám

556 1900. október 13. ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS^ Lóárverések és lóvásárok naptára. (A Budapesti Tattersallban.) Nov. 10.. 11.. 12. Országos lóvásár. Az idei ménlókiállitás eredménye./] Menyiségre nézve leggazdagabb volt az eddigiek közt. Nyolczvanöt telivér mén és 21 félvér mén lett bejelentve, s néhánynak kivé­telével mind be is mutatatott. A telivérek legnagyobbb része mind a legjobb vérből származik, és jó felnevelésben részesülvén mind termetre mind tehetségre nézve (kevés kivétellel) kitünöeknek ^mondhatók. Kemény aczélos anyag ez s megfelelő kanezaanyaggal párosítva hasonló erös nemzedéket igér. Kiáltották a legnehezebb munkát: a traininget és versenyeket s a mi kevés csorbát némelyik ebben szenvedett is, azt el lehet nézni, azért a kemény csontért, diót inak és izomzatért, a kitartó tüdőkért és a sok vérért— melyet moz­gató erőül Ígérnek ivadékaiknak. A vásár azonban nem volt oly jó — mint kívánni lehetne, s a versenyzők, kik tömérdek pénzt adtak ki e lovak tökélyetesitésükre •— költségeiknek csak csekély részét kapják vissza ezen a réven. De a pénz szűke ment­heti ki e fogyatkozást; nem csak a magán­tenyésztök hiányoztak, de maga az állam is kénytelen volt vásárlását a legszűkebbre redu­cálni. Még is kevés híján 70,000 koronát adott 14 ménért, magánosak közül (a tenyész­tők is vettek 7 darabot és félvérek közül 1 drb. Itt adjuk jegyzékét az eladottaknak. vevő kor. 3é Orlando megvette Magyar állam 2j0ü 4é Árpád « Magyar állam 4000 4é Eclair « Magyar állam 3000 4é Zivatar « Magyar állam 2000 5é First-Phil « Geréby Imre ur 800 4é Vén dicsőség « Magyar állam 2500 7é Succes « Magyar állam 3000 6é Stewarton « Magyar állam 5000 Sé Bae II. « Magyar állam 240o 5é Pál « Flondor György 2000 6é Aga « Magyar állam 10000 4é Kup « Magvar állam 6000 3é Tamás « Flondor György 2000 5é Plikus « Magyar kormány 3000 5é Fodrász « Magyar kormány 6000 4é Arató « Magyar kormány 3000 4é Bonvivant « Magyar kormány 12000 12é Caledonian « Magyar kormány 6000 4é Galerien « Stornthal Arthur 3000 5é Zircz « Gr. Thun fhdgy 600 9é Wohlgeboren « Bpesti közp. pnövelde 2000 lOé Oedipe « Stern Hugo 2400 3é Lator fv. « Magyar állam 1600 Bizony maradt itt még sok körülbelül 64 tv. és 20 félvér. Ha vidéken még valakinek szüksége lenne — ménlóra, az kerese meg egy Catalogusért a Bpesti Tattersal titkáiságát, az készséggel szolgál felvilágosí­tással, hogy melyik mén kapható meg és mily áron. HALUSKA JAN0S CS. ÉS KIR. UDVARI SZÁLLÍTÓ BÉCS I., Neuer Markt 13. szám. (Szent-István templom átellenében). URKOCSISOK SZÖVETKEZETE. (Ügetőversenyek, ügető-tényésztés.) A kétévesek vasárnap Bécsben ugyancsak beszél­tettek magukról. Masha ugyanis (ap. Nominator a. Marcsa, France's Alexandertől) a kétévesek diját (1609 m.) megnyerte 2:33 alatt vagyis 1:34 recorddal holott eddigelé a legjobb kétéves-record osztrák pá­lyákon 1:38 volt : de még a győztesnél is jobb időt mutatott a másodiknak beérkezett Elsa, mely 1669 métert 2:33« alatt futott be (1:32). Oly idők ezek kétéves lovaktól, melyeket néhány év előtt még csak remélni sem lehetett. Mary C. (Gróf Keglevich Gyula tenyésztése), az idei osztrák derby-gvöztes, nem elégelte meg az eddigi babérokat és mult csütörtökön Bécsben meg­nyerte a St. Legert is (4000 k. 3500 m.) Persze, csak négy lóból álló mezőny áilott vele szemben és eb­ben a jelenleg rendkívül nyugtalan Puzsi, ugy, hogy Mary C. a St. Legert játszva 1:32 recordal nyerhette meg és győzelmére a tot. csak 10:13-at fizetett. Ez azonban nem változtat azon a tényálláson, hogy az idén is mi szolgáltattuk Ausztriának a derby- és St. leger nyerőt. Ismét nj record. A bécsi pálya immár tagadha­tatlanul Europa legelső ügető versenypályája ; itt játszódnak le egyre-másra a legnagyobb események melyek Amerikában is figyelmet keltenek. Tegnap­előtt megint a 7 éves amerikai Caid alkotott egy uj recordot, az Öszi dijat 2625-röl indulva, 3:37'/,o alatt nyerve meg 1:22 9/ 1 0 recorddal. Ez pedig a leg­jobb record, melyet az angol mértföldnél hosszabb távolságon a kontinensen valaha is egy ló felmutatni birt. Uj világrecordot teremtett szept. 25-én a newyorki pályán a 7 éves The Abbot, egy herélt Mr. C. J. Hamlin az ismert tenyésztő tulajdonában, melynek ereiben a legkitűnőbb ügetövér csörgedez. Az uj világrecord 2:03} az angol mértföldre. Az eddigi leg­jobb record erre a távra Alix nevü kanczáé volt, 2:03} mely 1894 szept. 19-én éretett el, 6 év óta nem találkozott ló, mely képes lett volna ezt a re­cordot megjavítani, mig most egy hétéves heréltnek ez sikerült. Mikor éri el tehát az amerikai ügető képessége tetőfokát ? fWOm^ÚUlöM. Budapest, Kerepesi ut 7. Elsőrangú szálloda a fő és székváros közép­Pontján. A keleti és nyugoti pályaudvarok közelében, a nemzeti és népszinház között. Villamvasuti közlekedés minden irányban. Az uj kor igényei szerint minden kényelemmel berendezve. 130 szoba, fürdö-szobák, diszes olvasó terem, gyönyörű üvegfedelü téli kert, elegáns éttermek. Külön szobák. (Chambres séparées) Kávéház. Villamos személyfelvonó (Lift). Kizárólag villamos világitás a ház ösz­szes helyiségeiben. Folyosók, lépcsőház, fogadó csarnok és a téli kert légfűtéssel vannak ellátva. Kitűnő konyha és pincze. Mérsékelt árak. GLÜCK FRIGYES tulajdonos. LADIES RIDING-HABITS AND COSTUMES, Tattersall. Budapesten, Külső Kerepesi-ut 17. 19, 21 szám. szemben a köz ponti (keleti) pályaudvar eszálló oldalával. Telefon-szám 51—95 Letét- és chepueforgalmi számla a2a ngol-osztrák banknál. A székesfőváros .által rendelkezésre bocsájtott vásárjoggal, rendezi 40 holdnyi területen Budapest: országos, heti. luxus és ménlóvásárjait. Árverési vásárformával közvetíti a magánmé­nesek nemes kanczaanyagát. A lóverseny-saisonok alatt egyéves angol telivér csikókra tart árveréseket. Október hó legelején a m. kir. ménesintézetek eladásra kerülő lovai hasonlóképen árve­rési uton ilt értékesíttetnek. A május havi díjlovaglás és ugratás­kor hátasok adatnak el. A vásártéri nagy vásárcsarnokba 1000 ló is elhelyezhető, ennól­ogva tehát soha az egész év folyamán a vásárok rendszeres megtarthatását semmiféle rossz időjárás nem hátráltathatja. A belterületi: Tattersalli isto ókba ismét 600 drb. ló helyezhető el. Ezen istállók a vásártérrel zervi kapcsolatban lévén, a tár­saság a lovak eladását bizományi közvetítésre bármikor elfogadja. El nem adó lovak istállózás, tartás, esetleg gondoztatással is szintén mindenkor elfogadtatnak; s általában csak a legjobb minő­ségű takarmánynemüeknek bőséges adagolása mellett, a főváros ha­sonló intézményeihez képest a legolcsóbb ártarifákkal képes a közönségnek szolgálni. Telepen lakó állatorvos utján állandó egészségügyi felügyelet. A lógondozok magaviselete felett szigorú ellenőrzés. ( ovak jártatása télen a nagy fedett lovardában, nyáron a '/ a ang. mérföldes ügető és lovagló-pályákon történik. Bárminő felvilá­gosításokkal készséggel szolgál Gál Béla. IRODALOM, FESTESZET. Stembusk-nek az idei Szt. lstván-dij nyertesének portraitjét festette meg tulajdonosa Szemere Miklós ur Ábrányi Lajos festőművészünkkel, ki jóformán egyedül foglalkozik nálunk mostanában ló portrait­festéssel. A kép néhány napig ki volt állitva a Magyar lovaregylet gyűlés termében, hol annyi jeles ló (többnyire a Nemzeti dij nyerteseinek) pórtraitjei vannak elhelyezve. A ló tulajdonosa és trainerje —• mint Hallottuk igen megvannak elégedve a kép ki­vitelével, nemkülönben mindazok is, a kik látták, a mi bizonyára a legjobb ajánlat a kiváló magyar festőművésznek. Világhirü mnnka magyar nyelvben. Brehm Alfréd­nek az állatvilág ritka tehetségű megfigyelőjének és kiváló zoológiai Írónak «Tierleben» czimü tizkötetes munkája legközelebb magyar nyelvű kiadást ér. A világhirü mü, mely gyors egymás utánban angol, franczia és olasz átdolgozásban látott napvilágot, a Légrády testvérek kiadásában, az eredetivel azonos terjedelemben s ugyanolyan diszes kiállításban fog megjelenni. A kiadó cég a műnek átültetésére egyik legjobb szakerőnket, Méhely Lajos tanár és akadé­mikust nyerte meg s hazai olvasó közönség bizonyára örömmel vesz tudomást a nagy nemzeti vállalkozásról. A vadászati törvény. A vadászatról szóló 1883 : XX. t.-cz -et a reá vonatkozó törvényekkel, minisz­teri rendeletekkel és határozatokkal kiegészítve most dta ki az Athenaeum r. t. A kis zsebkiadás alak­jában készült 50 oldalos füzetcske nemcsak a jogász­közönségnek és a közigazgatási hatóságnak válik hasznára, hanem főleg a vadászatot kedvelő közön­ségnek is, a mely az ügyes összeállítású könyvecs­kéből könnyen megismeri mindazt, a mire szüksége van, hogy a törvénynyel összeütközésbe ne jöhessen és magának kellemetlenséget ne szerezzen. A kis|fü­zet ára 60 fillér. el VEGYES. Német lovak inváziója készül a Freude­nauba; sz rdán este indulnak el ugyanis Ber­linből az oderbergi gyorsvonattal: Gróf Sierstorpftól: Acteur és Warnwolf Naumann B. u/rtói.: Namouna és Connex Hohenlohe hgtöl: Zuleika és Ylang-Ylang Gróf Hahn Basedouiól • Archifer Lleichröder G. úrtól: Daedalus, összesen 8 ló! Ezek közül Acteur, Namuna Zuleika, és Daedalus az Ausztria-dijban in­dulnak, Archifer pedig a Henckel Emlékver­senyben. Szenzácziós napok készülnek Bécsben. Kedden bécsi versenyek ! Egyórakor kezdődnek most naponta a bécsi ver­senyek. Bécsi programmot a keddi első versenynapra, a mennyire összeállítható volt, már lapunk mai szá­mában találnak olvasóink Jövö vasárnap : Ausztria-dij! A mármarosi szarvas vadászatokról már hazatér­i tek uraink, s közülök gr. Nádasdy Ferencz és Tamás Jankovics B. Gyula, gr. Teleki Gyula és Inkey An­tal urak már jelen voltak a tegnapi versenyeken. Ugyancsak künn láthattuk tegnap Vojnich Simon urat is, az Alföld e kiváló félvér tenyésztőjét. Rohonczy Gida ur, ki eddig csak saját tenyésztésű lovaival futtatott, most egy olyannak is birtokában van, amely nem a gyöngyszigeti ménes tenyésztése, amenyiben tegnap megvásárolta az eladóverseny győztesét, a kétéves Hamamelist. Gr. Henckel *, Arthnr szinei hosszú szünet után tegnap két szép győzelemre tettek szert, Catcher és Malice révén. Sajátságos, hogy e lovak mindkét eset­ben a Mautner istálló kiküldöttje előtt értek a czélhoz. A startmasina tegnap ismét kitűnően funkcziónált; három versenyben volt alkalmazásban, s mindahá­rornban remekül sikerült az eluaräs,®nem ugy, mint az Öszi dijban, hol nem működött a gép, s a star­ternek jó negyed órára volt szüksége, hogy a lova­kat el inditsa, s akkor is többen tért veszítettek, egyikök, Kisasszony pedig ott is maradt. A gép meg­teszi a kötelességét, ha simán megy minden, s oly esetben is, mint kedden, ott sem okozható a gép, mert hiszen tudjuk, hogy az egészet eg\ik ló korai elugrása okozta. A napi lapok legtöbbje is ezen ál­lásponton volt, s csak egy hibáztatta a—gépet (! ?) Áz Öszi dijban a következő sorrendben ért a mezőny a czélhoz. Catcher 1 Charmer 8 Dreyfus 2 Da Gapo 9 Kartal 3 Culture 10 Chryseis 4 Prodige 11 Hamlet 5 Andree 12 Jablanica 6 Kisasszony 13 Lili 7 Bonvivaut a magyar állam tulajdona lett 12000 koronáért.

Next

/
Oldalképek
Tartalom