Vadász- és Versenylap 43. évfolyam, 1899

1899-04-01 / 15.szám

114 VADÁSZ- ÉS VF.RSENY-LAP. terjesztő közgazdasági müvekből (A szölömivelés stb. stb.jkülön könyvet fog kiadatni, melyek olvashatására előre is örülünk oly szakavatott és az ügy iránt, annyira érdeklődő férfi tollából — mint br. Podmaniczky. MAGYAR TATTERSALL-EGYLET (Urkocsisok) « April 4 én d. п. 3 órakor közgyűlések és választmányi gyűlések. Meghívó és tárgysorozat e lapok 12. és 13. számában, melyhez még a megvá­lasztandó uj tagok közé bejelentetnek : gr. Pálffy-D.aun Vilmos id. gr. Csáky Ödön ifj. gr. Csáky Ódon ajánlja gr. Dessewffy Miklós ; gr. Széóhenyi Emil Br. Piret Lajos ajánlja gr. Apponyi Gyula Hanzély János lia id. Bernrieder József. Figyelmeztetjük az ügető istállótulajdonosokat, hogy akárhány ló vasúton szállítására elégséges egy igazolvány kérése a titkáiságtót, feltéve, ha a lovak egyszerre küldetnek. A magyar lovak bécsi győzelmeiről már megem­lékeztünk, most még közöljük pótlótag a hároméve­sek jelenlegi kilométer-recordjait : p к Pnzsi (Callisto— Pique Dame) tenyésztője Gr. Dessewffy M. recordja 1:42 s к Mary С. (Callisto —Mary) tenyésztője Gr. Keg­levich Gy. recordja 1:43 p m Tüzolló H. (Carignano— Szikra II.) tenyésztője Gr. Dessewffy AI. recordje 1:44. a helyezettek közt volt magyar lovak : idő p m Dobrák (Dirego—Dongó II.) Gr. Károlyi László l:55 2/io sga m Első (Callisto— Marketenderin) Gr. Dessewffy M. l'55 4/ l 0 p m Ujoncz (Tioubadour—Uschaska) Pa. he­rényi ménes 1:49 stp к Futár (Troubadour—Pbaebea) Pa. he­rényi ménes 1:42 Helyezellenül futott ugyan több magyar három­éves. igy Br. Sennyey Géza Mount B.-je és gr. Keg­levich Gyula Lisi­je, de a fentebbi adatok azért eléggé bizonyítják a magyar ügetö-tenyészlés kivá­lóságát. Urkocsisaink közül többen active részt vettek a bécsi ügetö-versenyek első és második napjának urkocsis versenyeiben ; igy a szombati egyfogatú versenyben gróf Károlyi Lajos saját lovát hajtotta, a lOéves Lady Nutlinget, gr. Apponyi. Gyula gróf Schönborn Károly egyik fogatát, Báró Sennyey Géza pedig Gróf Wimpffen Simon egy amerik. kanczáját hajtotta. Sajnos, a magyar urak által hajtott foga­tok még helyre sem jöttek, söt a báró Sennyey-fo­fogat még disqualifikáltatott is. A vasárnapi kettes fogat-versenyben gróf Károlyi, Lajos ismét saját lovait hajtotta: Hurly Burly és Chatsworthot, Báró Sennyey István és Géza pedig egy-egy Wimpffen-fogatot de a szerencse ismét nem kedvezett egyiküknek sem, söt a két Sennvey-fogat ismét disquahfikáltatott «tisztátalan ügetés» miatt pedig 2. és 3. helyre ér­keztek! Vasárnap ismét lesz egyes hétfőn egy kettes fogat verseny, lalán ekkor, nagyobb sikert érnek el a magyar urkocsisok eme legkiválóbbjai. Lapunk a következő kávéházakban olvasható : Báthory kávéház Kauffmann kávéház Balaton « Mátyás Király Berger Leó « Lauko « Brandstättner « Liedl « Budapest « Metropol к Continental « Monopol « Central « Múzeum к Clotild « N.érev К Drechsler « New-York « Edison « Nikoletti « . Elite « Orient u Fiume « Opera « Frühauf « Otthon « Ferencz József « Pannónia К Gebauer « Rémi « ' Gfelner « Rujder « Hanusz « Sturm ' « Glaser « Szalon « Helvétia « Sebőn « Hunnia M Széchenyi « Hazám « Színnel „ Japán « Udvari « Jockey « Vadászkürt « Korona <{ Valeria « Központi К Walter « Lapunk Budapesten a dékben kapható : Kigyó-tér Ferencziek-tere Kecskeméti-u. Dorottya-u. Amlrássy-ut Ganzlné Károlyi Szántó Weil Takáts Engel Schlesinger Vas-u. 1. Feldberg Muzeum-körut Glück Andrássy-ut Bieber Üllöi-ut Sípos Kerepesi-ut Keller Miksa Kerepesi-ut Tőzsde Podmaniczky-u. 1. « Pauler-u. 2. következő dohánytözs­Jambrikovits Kerepesi-ut Jäger Ujvilág-utcza Kürthy Harminczad-u. Német Erzsébet-körut Hirsch Andrássy-ut Sopronyi Kerepesi-ut Jörg Ujviiág-utcza Burger Andrássy-ut Feldman Rottenbiller-u. Klein József-körut Gombás Kerepesi-ut Schmidt Erzsébet-körut Tőzsde Szerecsen-u. 1. « Erzsébet-körut 15. Br. Üchtritz Zsigmond pénteken és szombaton Tatán tartózkodott, de erősebb munkát nem látha­tott, mert Milne lovai e két napon csak könnyű munkát végeztek. Tatáról Írják lapunknak: A napokban itt voltak Tóvároson Meic.hl, Dreher és Mauthner urak, de men­nyire meglepte őket az itt látott sok kélségbe esett arcz, mert az itteni idomítok egészen oda vannak, hogy a legutóbbi hó teljesen elrontotta az idomító pályát, egész napokon nem mehettek ki a verseny­paripák egy lépést se az udvarokból, a verseny-pályát meg éppen megközelíteni se lehetett, nem csodaazután ha többek legvérmesebb reményei füstbe mentek : elől nevezett urak is elégedetlenül távozlak Tatató­városból. Alig hogy feltámasztottuk hallottaiból Gánaehet, melyet egy két napi lapunk sport-fexje—kimultnak látóit (valószínűleg álmáoan) — már ismét ugyanazon lapban azt a csodálatos hírt olvassuk, miszerint «a kassai lóversenyek iránt nagy érdeklődés nyilvánul és már eddig is szép számmál neveztek a versenyek el? A különös ebben az : hogy az idézett versenyek fel­lételeit még tudtunkkal nyilvánosan nem közölték, s igy nem is nevezhette reájok lovát senki, ha csak a buzgó sport-tudósitó nem telt ilyest •— álmában. Rumbold. a gödi istálló uj jockeyja, e héten ér­kezett meg uj rendeltetési helyére. A nagy pozsonyi Akadályversenyből töröltetett egyebek közt Oogerl, Toncbctte. a Bécsben többször győztes Millefleurs, Thekla és Persze, mely utóbbi pedig a Nagy Alagira pályázik és igy Pozsonyban is szóhoz kellene jutnia. Az állva maradottak jegy­zékét lásd az Urlovasok Szövetkezete «Hivatalos» rovatában. A Király-díjból törölték többek közt Deaf & Dum­böt, melyet tavaly az évad elején a legj bb két­évesnek tartottak, Tip-Topot, melynek az 1800 méter már hosszú, a folyton beteg Welte nicbet és Per Butterst, melyből tehát vagy nem lett kiváló bárom­éves vagy, pedig egyenesen a derbyre pályázik vele istállója. Állva maradt a versenyben minden «a minek neve van» és a mi az idénre is bizlositja á Király-dijnak a legmesszebb menő fontosságot ; lásd különben a «Hivatalos» rovatot. A Trial-Stakesből (40.000 kor. 1600 m.) a ma éjjeli bánatjelentéskor töröltettek többek közt: Csillám, Diadal, Guardian, Per Butters, Timár ; állva maradtak: Freedom Ronny Brodler Rio tinto Káplár Remele Szabász Hortobágy Doppeladler A Derbyből Ringang Ronvivant Pardon Sándor Barnato II Iro Pharao Galifard Leader éjjel igen ma Mindegy Ravachol Adoma Canlerburv Drift Dominik Hans Hedica Boston ló töröltetett, de mind csak mérsékelt klasszisu, a komolyabb aspirán­sok indulási jogosultsága fennlartatott továbbra is. Busserl az ujabb hír szerint mégis részt venne a Przedswit-Handieapben s minthogy Smilh Tip-Topot lovagolja, az ő vezénylete S. Bulford kezeire lenne bizva. Griffiths fogja lovagolni Kisasszonyt a Przedswit­Handieapben. Ch. Planner a Przedswit-Handicapre a 4éves For­télyt (51) nyergeiteli fel. Lovasa G. Sands lesz. — Valószínű azonkívül a szintén 4éves Ladrone (51) indulása is. nyergében A. Bulforddal. Hansi idomár egyik crackjére a Háromévesek nagy handicapjére Angliából vagy Németországból hozat egy könnyüterhu jockeyt. Galerien, br. Rothschild Náthán Derbycrackjét a napokban Tatára hozták Mr. Alec Waughoz, ki vonal-tüzelni fogja a mént. Gilchrist lett engageálva a hároméves Sarkantyú lovaglására a Przedswit-Handieapben. G Williamson. Manifesto lovasa fejedelmi aján­dékot kapott e lovaglásért, angol lapok szerint , ugyanis mr, Belteel, a tulajdonos, 2500 fontot (circa i 30.000 forint) adott neki. Esterfi anyja, Esther az idén Kezdet után mén­csikónak adott életet Róhonczy Gida ur törökbecsei ménesében. Ugyanott Madonna (Culloden után), Rendes (Kezdet után) méncsikókat, Ezredév pedig (Kezdet után) kanczacsikót ellett. Kiadótulajdonos és főszerkesztő: SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ F-lelös szerkesztő : FERDINANDY BÉLA Tőzeg-ipar Zscbörner Károly A. és társa. BÉCS IV. Taubstummengasse 1. iparszerü gyártása és nagybani üzeme tőzeg-papirosnak és tőzeg-kéregpapirnak minden fajtában és nagyságban, melyekhez a nyers anyag a minden országban nagy mennyiségek felett rendelkező tözegkészletek­böI kerül felhasználásra és értékesítésre. Kizárólagos szabadalmak egész Európában, az Észak-Amerikai Egyesült-Államokban, Canadá­ban és Brit-Indiában üj szabadalmazott eljárás szerint készülnek: Tőzeg-legénységi takarók minden formában és nagyságban. Tőzeg-lópokróczok minden formában és 11.-ban Tőzeg-istálló-takarók, felszerelve, beszegve, bőr­szíjjal és csattal. Tőzeg-katonasági nyeregtakarók, elöirás szerint. Tözeg-nyeregtakarók, különfélék. Tőzeg-istálló-takarók. Tözeg-istálló-dörzsölö lapok. Tözeg-elkülönitő kötelek. Tözeg-gyapu antiseptikus kötésekre, ugy a ren­des. mint gyógyászati és háború használatban. Tőzeg-löpor. Tőzeg-gyapju. Tőzeg-szövés, egészségügyi sávokkal, rugékonysággal, lenitő halassal. Tőzeg-szőnyegek. Tőzeg-belépök. Tőzeg-takarók lemplomok, irodák, ágyak, fürdő­szobák, lépcsők, Korridorok stb. számára. Tözeg-alsószönyegek 50 és 100 méter hosszú darabokban. Tőzeg-papiros. Tüzeg-csomagoló-papir, Tözeg­kéregpapir. A Tőzeg-papiros kiválósága a cs. kir. technológiai iparmuzeum számos bizonylata és a bécsi cs. kir. műegyetem két elismervénye által nyert megerősítést. Tőzeg-alom, legegészségesebb, legruganyosabb islálló-alom, szagtalan istállókat létesít. Tőzeg-por, legértékesebb fertőtlenítő szer gyar­matok. munkasházak, csatornák stb. számára. Tőzeg-closetok, hordozhatók. Tőzeg-closetok kaszárnyák, kórházak stb.számára. A t. érdeklődőknek eredeti okmányok betekin­tésre rendelkezésre állanak és minden közelebbi felvilágositássalalegnagyobb készséggel szolgálunk. Tőzeg-ipar, Zschörner Károly A. és tsa. • absorbáló tulajdon­antiseptikus és fertőt­New-Yorki Germania életbiztosító társaság. Európai osztály : Berlin, Leipzigerplatz 12. (a társaság saját házában.) Nem kölcsönös. Részvényeseknek korlátolt osztalék 120.1)01) kor. 1896. végén érvényben levő biztosítások : 355 millió kor. « « tényleges vagyon; 111 « « « « tiszta fölösleg a biztosítottak janira 7'/ 2 « « Ingyen háboru-biztositás. A biztosított az osztalékot évenként felveheti. Évenkint csökkenő díjfizetés. Magyarországi vezérképviselőség : Budapest, V., Váczi-körut 16. szám. Igazgató: Kállay Gyula. V EGYE S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom