Vadász- és Versenylap 40. évfolyam, 1896

1896-05-13 / 33. szám

2-40 és régi hirnevü lipizzai vérű tenyésztést, mint a .lankovish Elemér-téle terezováczi, a melyet minőségre az eredeti lipizzai törzszsel legalább is egyenrangúnak kell elismernünk, mert tehet­ségre minden bizonynyal fölülmúlja azt hallat­lan táv-recordjaiban, kár lenne a világ bármely kiválóbb lófajtájáérl feláldozni, épp ugy. mint még néhány, a .lankovich-féle ménessel ugyan nem egészen egy színvonalon álló. de szintén nagybecsű és régi eredetű tenyésztést A kiállítás nagy istállójának hátas lovai általában véve jó benyomást tesznek a szem­lélőre. Vér és nagyság szerint osztályozva, elég sokoldalú a felállítás ugy hátas mint vadászlovakban. Igaz, hogy a tulajdonképeni huntertypust csak elvétve találni nálunk, de azért angol félvéreinkben eléggé jó vadász­lovak at birunk felmutatni. A paripák közül kiválnak Károlyi Mihály gróf, Tholnay Reginaid, Andrássy Tivadar, Sán­dor és Géza grófok. Illés Viktor, vadászlovai, továbbá Almdssy Imre. Széchényi Ferencz, Szapáry Gyula gróíok, Dőry József és Jenő. Forster Elek, Sztankovánszky János, Karsay Albert. Farkas Ábrahám és Fáy Béla kiállított paripái. Országos nagy és kis tenyésztésünk hátas­lovakban való termelését különben a honvédség és a közös hadseregnek a III. számú istállót betöltő gyűjteményes kiállítása legjobban illusztrálja. Tényleg a kaionai ló produkcziója képezi egyik legerősebb oldalunkat; erre utal­nak bennünket egyrészt a monarchia hatalmi állásával járó harczképesség magas igényei, másrészt pedig az ilyen anyagnak aránylag legjobban kedvező értékesilö viszonyaink. A magyar katonai ló nemcsak a közös hadsereg­ben és természetesen honvédségünkben, hanem az osztrák Landwehrben is keresett áruczikket képez és lókivitelünk oroszlánrészét teszi ki, a mennyiben a szomsédos déli és délkeleti államok ez irányban való szükségletüket nálunk igyekszenek fedezni. A lovastisztek az értékesebb katonai ló­anvag kiállítói, általában véve, igen jó anyagot mutatlak be. a miben a lovak minőségét, illetve tenyésztőinket, a betanításra nézve a tiszteket illeti az érdem. Legjobbak voltak ez osztályban Zichy Károly gróf. Kerekes Endre, Péchy Zoltán és Farkas Géza lovai. A had­ügyi kormányzat ezenfelül bemutatott 42 különböző korú huszárlovat és 18 tüzérlovat, melyek nagvobbára kistenvésztés köreiből ke­rültek ki és ezeknek produkczióképességét ugy mennyiségileg, mint minőségre nézve eléggé igazolják. A nagy daád-zárii katonai csikónevelö telepnek kiállított 20 remontája azonban már részben nagyobb tenyésztőktől származik, a mire nemességük és kvalitásuk után is kövel­keztethetünk. Ezek után áttérhetünk a népies tenyésztés nagy csoportjára, mely a IV. és V. istállóban talált elhelyezést. Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye, Pestvármegye a kiállított lovakat ugy mutatta be. mint kész ' árut. kellően összeválasztva, betanitva és toilettezve. A konzummens közönség e két kollekczióból meggyőzödbetett arról, hogy kellő szakértelemmel mit lehet csinálni a magyar parasztból, mint lehet, a durva mezt eltüntetve, a benne rejlő nemességet és ki­váló tulajdonságokat felszinre juttatni. Szol­nok-megye különösen ötös fogatával és sárga pej négyes fogatával brillírozott, melyek dijat is nyertek. Ez a megye kizárólag a könnyű angol és arab jelleget képviseli tenyésztésében. Pest-megyének a népies lóanyaga, melyből a kisebb pej négyes-fogat s néhány kettős­fogat vált ki leginkább, változatosabb az előbbinél a szerint, a mini e nagy kiterjedésű megyének talaj- és népességi viszonyai is különbözők. E megyében a népies tenyésztés a kis. keleti jellegű jukker mellett a közepes, angol vérű VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. remonta és hámos és dunánt'ili részén a nagy, termetes kocsiló produkcziójára is képes. Szabolcs-vármegye kiállítása az előbbiekhez hasonlóan szintén elegánsabb, uri mezben mutatkozott be arabs és angol vérű jukker fogatokkal, melyek közül az ötq^. a hármas és egy pej kettős-fogat dijban részesült. Helyi specialitásként Nyíregyháza városának paraszt ötös fogata szerepelt. A szintén vásárkész állapotban, de typikus paraszt-toilotteben bemutatott többi népies csoportok közül Somogy vármegye gazdag gyűjteménye rendkívül nemes, formás és aczélos, de sajnos kissé nagyon is finom csontú angol vér keresztezésből származó­lóanyagával. A mit Somogvmegye bemutatott, azon aligha szánt és fuvaroz az ottani föld ­mives. Ez az ö áruja, a mit a piaczra termel eladásra, mig a mezei munkákhoz bár silá­nyabb, de erösebb anyagot vesz olcsó pénzen a szomszédos vidékről. E megye kiállítói több érmen kivül 7 pénzdijat is kaptak 900 kor. értékben. Torontál-megye szintén nagy kollekczióval jelent meg, eléggé jól alkotott, nagyobbára angol vérű mének után nevelt fogatokkal. Az élelmes sváb lakosságnak az a föelve, hogy az általa tenyésztett lónak a mezőgazdaság szolgálatában is hasznát vehesse, a kiállított, csontosabb, jobban megtermett, bár kevésbé tüzesvérü anyagban is kifejezést talál. Ennek a megyének, épp ugy mint Bács-Bodrogh és részben Temes-megyének is, a mely utóbbiak, sajnos, a kiállításon nem voltak képviselve, különben o yan alapanyaga, olyan talaja és gazdasági viszonyai vannak, a melyek meg­engednék, söt kívánatossá tennék, hogy a na­gyobb hámos lónak produkcziójára fektessék a fősúlyt és a katonaló előállításában is inkább a tüzérségi lotermetre irányuljon figyelmünk. A Torontálmegyei csoportban Gerhard Péter­nek fekete kettős fogata e tekintetben biztató például szolgálhat. Tolna, Győr, F'ehér, Komárom és Pozsony­megyé. a mi tenyésztésünket illeti, körülbelül egy helyen emlithelök. Erösebb csontú, a 168 cm. mértéket leginkább megütő, söt gyakran túlhaladó, generácziókon át jobb vérben tenyésztett hámos és hátas anyag, mely a nyugoti kiviteli határszélhez való többé-ke­vésbé csekély távolsága miatt elég könnyen vevőre akad. Itt az angol vér mellett a No­nius-typus bálás talajra talál. A kiállított anyag után ítélve, ezekben a megyékben a használat és az értékesítés érdekei a lótenyész­tésben a kellő összhangban állanak. Szatmár-vármegye egy magyar, egy német ; négyes és Domahidy ötös-fogatával nemcsak helyi typusait mutatta be, hanem népéleti képet is nyújtott a befogás és hajtás tekin­tetében. épp ugy mint Debreczen azzal a minő­ségben ugyan kevésbé, mint originalitásában utolérhetetlen hetesfogatával és Szolnok-Do­bolamegye a szász négyes-fogattal. Tanulságosan képviselték végül a begy vidéki lovat ugy a fejlettebb, mint a primitiv irá­nyokban Háromszék vármegye. Udvarhely, Hunyod és Árva-megye, beigazolván azt, hogy a lótenyésztésügyi kormány figyelme hazánk lótenyésztésének a természettől eléggé mosto­hán dotált, bogv vidékeire is kiterjed, ezek­nek érdekeit is szivén hordja és hogy az a lipizzai vér, a mit Fogarason tenyésztenek, köztenyésztésünknek e nem jelentéktelen ágá­ban pótolhatatlan kincset képez. Egyes íbntosabb lótenyészvidéket a népies kiállításon sajnálattal nem láttunk képviselve, pl. a már emiitelt Temes és BáCs-Bodrogh­megyén kivül Arad, Békés, Csanád, Csongrád, Heves, Veszprém, Komárom (csak két ló) Mosony, Sopron. Vas, Zala. (a nehéz móri és muraközi ló egészen hiányzott) és a felvidék több megyéjét. Ezek egy része épp ugy mint a most kimaradt fontosabb magánménesek némelyike azonban, hallomás szerint, a junius 1396. május 13. 5—12-ig terjedő tenyésztő kiállításon fog részt venni, s igy hazánk lótenyésztéséről csak e­második kiállításon fogunk teljes képet nyer­hetni. A kisbéri m. kir. állami ménesben f évi április havában elletett telivér csikók kimutatása. Dunure után : Dr. Kohner Adolf Angela-ja ápr. 2-án pej mén. csikót ellett. Sonnenberg Szaniszló Mg Lore-ja, ápr. 4-én pej mén csikót ellett. Wahrmann Rikhárd Narcissája ápr. ó-én pej k csikót. Gr. Festetics Tassilo St. foldd-ja ápr. 6-án pej, kancza csikót. Söllinger R. száz. Anná-ja ápr. 21-én pej mén csikót. Összesen 5 csikó. Gunnersbury után: Györgvei Illés Bess Craig­je ápr. 8-án sárga mén csikót ellett. Br. Königswarter H. Opheliája ápr. 11-én sárga kancza csikót. Gr. Festetics Tassilo Marion-ja ápr. 16-.án sárga kancza csikót. Tränkel A. Csalókája ápr. 17-én pej mén csikót. Összesen 4 csikó. Panzerschiff után : Gr. Kinsky Zdenko Monetd-ja ápr. 5-én pej mén csikót ellett. Monostori ménes Lenkéjé ápr. 21-én pej mén csikót. Ugyanannak Arája ápr. 23-én pej mén csikót. Összesen 3 csikó. Gaga után : Kisbéri in. kir. állami ménes Doridi.ee­je ápr. 6-án sárga mén csikót ellett. Lov. Rathshoff L. Rosiném­je ápr. £Fén pej kancza csikót. összesen 2 csikó. Pásztor után: Gr. Festetics Pál Talány ja ápr. 14-én sárga kancza csikót ellett. Chernel György Foldja ápr. 30-án sárga mén csikót. Összesen 2 csikót. Primás II.. után: Gr. Zichy Béla Ducliess of Gerolstein-ja ápr. 11-én sárga mén csikót. Dr. Kohner Adolf Thesis-e ápr. 16-án pej mér. csikót. Összesen 2 csikó. Kordián után : Gr. Gyzicki József Waterside­je ápr. 15-én sárga kancza csikót. Ugyanannak Counthesthorpe-ja ápr. 29-én pej kancza csikót. összesen 2 czikó. Fenék után : Gr. Festetics Tassilo Miss Florence­je ápr. 2-án sárga kancza csikót ellett. Fenék v. Primás II. után Kisbéri m. kir. áll. ménes Warfare-ja ápr. 23-án pej kancza csikót. Phil után: Gr. Zichy Béla Merény-e ápr. 3-án sárga kancza csikót. Crimea után: Gr. Andrássy Géza Lady Ormonde-ja ápr. 4-én sárga kancza csikót. Primás II v. Eolcor után : Gr. Esterházy Béla Led-ja ápr. 4-én pej kancza csikót. Braconnier után : Gr, Gyzicki József Harmonie-je ápr. 10-én sárga mén csikót. Jack 0 Lantern után : Monostori ménes Coriná-ja ápr. 10-én pej mén csikót. Cadi után : Gr. Zamoyski Móricz Felicitá-ja ápr. 10-én pej mén csikót. Biró után: Gr. Wenckheim Dénes Broicnieje ápr. 14-én pej kancza csikót. Beau Brummel után: Br. Harkányi János Sprinyel-ja ápr. 21-én pej mén csikót. Kisbér öcscse után : Gr. Wenckheim Dénes Eszes-e ápr. 23-án pej kancza csikót. Gouverneur után : Blaskovics Ernő Hősnő­je ápr. 24-én pej mén csikót. Sweetbread után: Gr. Esterházy Miklós Móricz Veilchen je ápr. 27-én pej kancza csikót Ezeken kivül : gr. Teleki József Fraise je ápril 18 án ismeretlentől pej kancza csikót. Összesen 34 csikó elletett, jelesen 17 mén és 17 kancza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom