Vadász- és Versenylap 38. évfolyam, 1894

1894-02-11 / 7. szám

62 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. s többen a fentebb említettek közül s továbbá négy delnő s 30 katonatiszt. Halmos, részben erdős terepen űzte a falka az első rókát, mely 20 perczig tartott run után odúba menekült, honnan — a foxterrierek nem érkezvén meg — nem lehetett kikergetni. Egy másik róka is kelt ki a rejtböl, de 15 perczig tartott sebes run után nyoma veszett. Január 25-én Osterio del Curatónál volt a meet, , gyönyörű tavaszias időben. 90 urlovas vett részt s a turini gróf ö kir. fensége is jelen volt. Hosszas keresés ulán a versenytér környékén bukant a falka rókára, mely Frascati felé iramodott el. aztán vissza­térve odúban igyekezett menekvést találni. Ezúttal azonban egy íoxterrier a lyukba bocsáttatván, a róka vitorlájába harapott s ily módon diadallal vonszolta naplényre. 25 perczig tartott galopban számos aka­dályon kellett átkelni s bukások is történtek, de szerencsére minden komolyabb baj nélkül. Második róka aznap nem mutatkozván, a társaság hazatért. HALASZAT. Hal-tenyésztésünk siralmas állapota. Magyarország vizeink halakban való gazdasága, a legrégibb időktől kezdve el volt ismerve ; az ország jó hírét nevelte, és annyira meg van gyökeresedve hogy a külföld irójai, még manapság is felhozakod­nak vele: és igaz — annak, ki az országot csak tér­képéről ismeri, a dolog hihetőnek tűnik fel. mert az ország páratlan vízrendszere, és éghajlati fekvésé­nél fogva, e mellett vall. Sajnos azonban, de mis a valóság; az ország fő­városának hal-piacza közvetlen a Duna partja mel­lett fekszik, és mind a mellett csehországi pontyok, orosz-országi süllök (fogas gyanánt), harcsák, tokok és sziléziai halak töltik el a piaczot, mert hazánk vizei nem képesek még) ama mennyiséget sem produ­cálni. mint a mennyit csak a főváros fogyasztása évenkint igényel. Ki csodálkoznék ilyen körülmények között, hogy az egykoron köztáplálék rangjában álló hal mind inkább kiszorul a polgári' háztartásból, drága léténél fogva. Valóságos guny ez abban az országban, a hol egykoron ezer darab egy-egy ; rőfös -ponty — egy magyar forintba került — hogy külföldre szorulunk. Hazánkban (tisztelet a kivételnek) a vállalkozási szellem, még igen keveset foglalkozik a haltenyész­téssel, mert más (gyári vagy gazdászati) vállalatok alig képesek már a nagy concurrentia folytán be­fektetett nagy tökéket az 5%—6°/ 0 felül kamatoz­tatni. — mig okszerű létesítendő haltenyészdék (ha­lastó-gazdászat) háromszoros, söt négyszerest, könnyen hozhatnak.| Eléggé világosan tanúskodik, a biztos sikerre vonatkozólag, a külföldiek mivelete., hogy mind­inkább szaporítják haltenyészdéiket, mert érzik annak gazdasági hatását anyagilag. Pedig hazai nagy és kis folyóink mentén, az országot körülzáró hegyes­vidékek vizeiben számtalan állami és magán bir­tokosoknak volna erre alkalma, de még világosabban tanúskodik a halárak rohamos emelkedése (a melyet ezennel bemutatok, egy régi halászmester könyvéből). 1840-ben volt a hal ára Budapesten: harcsának fontja 20 kr. toknak fontja 30 kr. ponty fontja 15 « viza fontja 30 « csuka fontja 10 « süllö-fogas fontja 30 « kecsege fontja 30 « 1893-ban karácsony-böjtben azonban: harcsának kilója 2 frt. * tok kilója 2.50—3.— ponty kilójal.20—1.60-ig vira kilója 2. 2.50 csuka kilója 1. 1.2Ö szőllö-fogaskil.2frt.-Hfrt. kecsege kilója 3 frt—4 frt Vétkes tétlenség fölünk, ha vizeink terméketlenségét még tovább is hideg közönynyel nézzük. Saját érdekünk és jó létünk megkivánja. hogy minden kinálkozó forrást, melyből erőnket vagyonunkat növeszhetjük. föl is használjuk. Nem értem azonban ez alatt, hogy ásassunk hal­tenyésztő tavakat a termo földeken, de használjuk fel; mind ama vizeket, melyek birtokunkban vannak még a legcsekélyebb erek is felhasználhatók, ha nem is haltenyésztésre kicsinységénél fogva, hanem ráktenyésztésre alkalmas, a mi ismét jövedelmező, mert Budapesten egy szóló (zalai) rák ára 30-35 kr. (vendéglőben 50—60 kr.). Hamis fogasok. Hazánk halfajai között, a legjobb és legfinomabb izlésii a balatoni fogas. Minek folytán is nagy keres­letnek örvend.még a külföldön is. De a Balaton le­csapolása által a fogas hal. úgyannyira megfogyott, hogy alig lehet ama mennyiséget fogni, a mely csak az országunk keresletét fedezné, a fogas hal csak leg­több részben apró példányokban jelenik meg hal­piaczainkon. Igy tehát néhány élelmes halkereskedö azt cse­lekszi. hogy oroszországi mesterséges haltenyésztőjé­ből hozatja waggon számra a süllöket, ezeket ismét átpakolva, küldik fogas gyanánt a külföldre. Egy jártas szem azonban rögtön felismeri e két halfajnak a különbségét, a mennyiben a fogas és süllő mindamellett, hogy egy és ugyanaz, de a vizek a melyben tenyésztetnek. cliemiai tartalma különböző és igy a halak is színezetükre mások. A balatoni fogas ezüstfehér és kék csikjs. ellenben az orosz süllőé sötét züldesfekete.*) Neptun. A Pallas Nagy Lexikonának füzetes ki­adásából megjelent a 61—64, füzet s ezzel megkezdődött a nagy vállalat V. kötete. A füzetek, mint rendesen, gazdagon vannak illusztrálva, ugy szövegábrák, mint mellék­letek tekintetében. E négy füzethez a követ­kező külön mellékletek vannak csatolva : Dánia térképe, Posner és fia müintezetéböl, Daratisztitó gépek, a Dardanellák térképe, Dinamo-elektromos gépek 1—4 lap, Debreczen város szinnyomatu tervrajza, a Déli vasút magyarországi vonalainak térképe, Dercze­tisztitó gépek, Devon-szisztema, a Diadochok or­szágainak térképe, Posner intézetéből, Diasz szisztéma, Diluvium Satyr a Dionysos gyermek­kel, igen szép réznyomás a Pallas nyomdájá­ból. A szöveg a Dammara czikktöl egész Descartes-ig terjed s a számos, nágy gonddal és alaposau irt czikkek közül kiemeljük külö­nösen a következő fontosabbakat: Dánia (dr Brózik és dr Mangold), Dán nyelv és irodalom (dr Baján), Dante (dr. Radó A.), Darvinizmus (dr. Alexander). Dávid Ferencz (Farkas József), Dajka Gábor (dr. Négyessy), Deák Ferencz (dr. Marczali), Debreczen (dr. Thirring), Debre­czeni kollégium (dr. Balogh F.), Deczentráli­záczió (dr. Heil), Déli vasul (Dubieczky S.), Délszláv nyelvek és irodalmuk (dr. Bojniéic), Dembinszky (Sebestyén Gyula), Demokráczia (dr. Schwarcz Gyula), Demokratizmus (u. a.), Demologia (dr. Körösi J.), Demosthenés (dr. Vári), Dénár (dr. Frölich R. és dr. Zigány), Deportáczió (dr. Heil) és Descartes (dr. Ale­xander), A Pallak Nagy Lexicona megrendel­hető minden könyvkereskedésben s a kiadó részvénytársaság még azt az áldozatot is meghozza, hogy azoktól, akik egy külföldi, vagy régibb magyar Lexikon birtokában vannak, ezeket bizonyos összegért cserébe átveszi. VEGYES. Az 1894. évi ausztriai Derbyi'e könyvünk napon­kint délután 4 órától 6 óráig, nyitva áll a következő oddsokkal: Lustkandl 4 Gyöngyvér 14 Adonis 4 Algebra 14 Mágus 7 Hirtelen 16 Ausmárker 7 Mindenes 18 Donnerschlag 8 Pride 20 Alégresse 9 Douglas 20 Kapitän 10 Hernani 20 Perle d'or 12 Kynast 20 Álmos 12 Bem 25 Kozma 12 Juckpulver 25 Nem marad 12 Radieschenknabe 25 Barinkay 13 A többi 33 Helyre 1. 2. 3 az odd; ok ) része. A magyar lótenyésztés és Bulgária. Eme czim alatt a kővetkező hirt olvassuk a «Köztelek» utóbbi számában. A bolgár kormány elhatározta, hogy 400.000 frankot fordít állami méntelepek létesítésére, az ország husz kerülete pedig további 300.000 frankot bocsátott a kormány rendelkezésére, teh. t összesen 700.000 frankja van e czélra. A bolgár földmivelési miniszter a napokban kérdést intézett a magyar kormányhoz, hogy hajlandó volna-e a mezöhegyesi, bábolnai és kisbéri állami méntelepekböl nagyobb számú mént eladni. Egyidejűleg a török kormányt is megkérte, hogy azokat a lovakat, a melyeket a bolgár kormány a felállítandó állami méntelep részére Törökországban vásároltatna, mentse fel e behozatali tilalom alól. A kormány márcziusban *) A halfajták átváltozása helyi viszonyok miatt gyakran tapasztalható. Igy például Karinthiában a millstatti hegyi tóban a harcsa, melyet ott Welsnek neveznek — husa sokkal Ízletesebb és keményebb, mint a mi tiszai vagy dunai harcsánk. Szerk. ' bizotS|g()t fog kiküldeni, mely Magyarország összes méntelepeil tanulmányozni fogja és egyszersmind a szükséges számú lovakat megvásárolja s mindjárt át is veszi. A paui téli meeting mult hetekben szép idö mellett nagy látogatottság mellett folyt le. A legvonzóbb szám a «Grand Prix de Pau» eme 10.090 Irankkal dotált handicap-akadályverseny volt, melynek 4500 meter távolságán a mons. Nounez 6é sga m Caro­cador (Prométhée—Fleur des Champs) három hoszszal könnyen nyerte versenyét Morboré id. pej heréli s még négy más versenytársa ellen. Hernanira és Mannonra, melyek mint kétévesek nagy reményt ébresztettek, legutóbb az 1894. évi bécsi Derbyre ismételve tetemes fogadásokat kötöttek a bookmeke: éknél. Előbbi, mint értesültünk, igen jól telelt át s nagyszerűen fejlődött. Spider idomár átvette Scazighino Felix tiz lóból álló versenyistállóját gondozása alá s eme lovak Tatáról pénteken szállították el Obervveidenbe. Ezzel meg van czáfolva több lapnak ama bire,. mintha Scazighino lovag H. Thorloyt szerződtette volna trai­nerül. Fred Milne trainer isméi beteg lelt s kénytelen az ágyat őrizni. T. Busby jockey az idén Hoppegartenben John­son idomár istállójához kötelezte magát. Lemaire még mindig szenved Olygarehhal történt elbukása következtében, ugy hogy a tavaszi season­ben aligha ülhet nyeregbe. Ez az oka, hogy gr. Es­terházy Miklós T. Carlyle lovaglását biztosította istál­lójának. Carlyle a gr. Esterházy-féle istállóhoz lett szerződ­tetve s igy istállója három jockev-val fog rendelkezni, mert Lemaire és Morris is ott bir kötelezettséggel. Pradohoz. mely Bajorországban van felállitva. 12 telivér anyakancza lett bejelentve, köztük Riviera, mely 1890-lien Budapesten két eladóversenyt nyert] Moriscót az osztrák kormány Hulinka Sándor ur­nák (Mycówba) adta bérbe. Dominónak a mult év legjelesebb amerikai két­évesének, tavaly világot látott édes testvére, az 1896-dik évi összes angliai tenyészversenyekre köte­lezve lesz. A krakkói versenyek az idén junius 24., 26.. 28. és 29-én fognak megtartatni. A német Frischgesell Spiekermann századosnak kitartó képességéről ismeretes ötéves lova. a Bécs­ben április 24-én eldöntésre kerülő 20.000 koronás Államdijban valószínűleg indulni fog, s e versenyre különös előkészítésben részesül. Frischgesellnek 56) kilót kell e versenyben nyeregbe venni. Derby-Poule. Hamburgban nemrégen poule tarta­tott a német Derbyre, mely alkalommal számos sport­barát gyűlt össze, hogy ezen érdekes árverésen részt vegyen. Összesen 1789 márka folyt be, s ez az ösz­szog akként fog elosztatni, hogy a ki a nyertes lovat vette meg a poulenál. a fenti összeg 70° „-át (1252'30 márkát), a ki a 2-idknak beérkező lovat — illetőleg ennek nyerési esélyét vásárolta meg — annak 20%, (357 80 márkát), s a ki a 3-iknak beérkező lóra tette a legnagyobb ajánlatot, az egész összegnek 10%-át fogja kapni. A német Derbyre kötelezettséggel biró lovak nyerési esélye a következő árakat érte el: Hannibal 200 márka. Milchmann 146 márka. Aus­márker 111 m.. Sperber 110 m.. Adonis 96 márka, Van Dyck 88 m.. Naklo 85 m.. Hans Heiling 70 m., La Cigale 46 m.. Verschwender -42 in., Gyöngyvér 41 m.. Goldschaum 40 m.. Kozma 33 m., Álmos 32 m., Hero 31 m.. Douglas 30 m.. Perl d'or 30 márka, Perkeo 26 m.. Salpeter 25 m.. Nagyságos 25 márka, Sherry 24 m.. Lucia 20 m., Schottland 20., Hege­monie 20 m.. Lovely Boy 20 m., Tritsch-Tratsch II. 16 m.. Nalubo 15 m., Bea 13 m„ Favorit 13 márka, Iris 12 m.. Rengő 11 m., Rheingold 11 m„ Herren­meister 11 m„ Del Monte. Cumberland. Kynast. Bo­nifacius és Königskrone összesen 10 m., Grófné 8) m.. Nirwana 8 m., Cancan 8 m., Bonnie Dundee 7) m.. Autonom, Herold. Comödiant és Double Event összesen 7 m.. Sturm 6) m.. Mixe 6) m.. Kamarás, Bajazzo. Nesigode, Pride és Hernani összesen 6 m., Hans 5) m-. Szózat (mely már kimúlt), Geliebt és Alfio összesen 5 m., Philine, Salami. Admont és Streber összesen 4 m., Vollmond és Mammon össze­sen 3) m.. Fein-Fein, Dölyfös. Beeswax, Ármány, Helot. Laurus, Weltdame és Ambassadeur összesen 3 m., Welle, Schalk, Sakunlala, Eclipse, Strafford és D'Artagnan összesen 2) m.. Tulpe, Palsia. Hindoo, Berenike. Inselberg. Riviera és Ajax összesen 2 m., Magst. Auguste. Gisbert és Havanna összesen 1) m., Morgenstunde, Isabella, Leibgardist. Donatio, Bem és Ablegat összesen 1 m.. s a többi együtt véve 6) m. Nemzetközi lóvásár Érsekujvárott. A nyitra­megyei gazdasági egyesület által ez évi május 6—7-én Xll-ikszer rendezendő nemzetközi nagy lóvásár iránt épen ugy mint tizenegy éven át, most is igen nagy érdeklődés nyilvánul. A tenyésztők sokat fognak felhajtani, külföldi kereskedők nagy számmal fognak megjelenni. Lakások és istállók az érsekújvári rendör­kapitányi hivatal utján rendelhetők. A lóvásáron egy kettős fogat és egy háti ló lesz kisorsolva. Crimea, gróf Andrássy Gézának Angliában köze­lébb vett eme sárga telivér apaménje 1886-ban elle­tett ; apja Albert Victor, any. Euxine, King Tómtól. 2éves korában 3-szor futott, de nem kapott helyet; hároméves korában hétszer indult és két izben má-

Next

/
Oldalképek
Tartalom