Vadász- és Versenylap 38. évfolyam, 1894

1894-08-28 / 50. szám

422 VADÁSZ- ÉS VERSENY-LAP. nek is. Ennél fogva azt hiszszük, hogy a nagy verseny Mansottr biztos zsákmánya lesz Alconbury előtt. A nap többi eseményei közül a Jugend- Handicap van a programm elején, melyben a monarchia egyik kiküldöttje, Abassi, is pályázni fog. de 55} kilo súlyával nem tart­juk" itt oly jónak, hogy Vinsebecket vagy Feuer­.4 teint megverhesse. A Sandweier-Rennen (6000 márka. 1600 m.) gr. Kinsky Károly Scetloja (58} k.) és a gra­ditzi ménes Autonomja {56 k.j-között fog való­színűleg kiküzdetni. KÜLFÖLDI GYEPEK. Távirat. Németország. Badenbaden, augusztus 27-én. Badenbaden kies gyepén tegnap került döntésre a 30,000 ntárka értékű «Zukunftsrennen» a kétévesek nemzetközi versenye 1200 meter távon. A diadalt a Lang-Puchhof К. p к Gloire de Dijon-ja (Galopin— Rosegarden/ aratta; második a Henckel L. gróf pm Sal Cha/i (Chalili— Scotch Melody) ; harmadik a mons. Veil-Picard p к Obock (Xaintraiiles—Athalie). A győz­test Robinson lovagolta. A nyitányul szolgált 5000 márkás Eberstein-ver­senyt 1800 meteren a Naumann В. stp m Ebersbach nyerte ; második a br. Oppenheim E. sga h Prismoid 1-ik S. del Banco Cesarioja. A háromévesek számára kiirt ö000 márkás Iffez­icimi dijat 2400 meteren, a May V. sz к Königs­xrone nyerte; második a br. Oppenheim fk Riviera, 3-dik a br. Falkenbausen sga к Nirvana. Az Asszonyságok dija (tiszteletdíj és 2000 márka, 1600 meter). Hg Kohenlohe-Oebringen sga m Romito zsákmánya lett ; második a Suermondt H. p in Tambour Major, harmadik a Wimberg p m Waldmeister. Á 10 000 márkás Oos-Handicap 3200 meterén a Haniel R. Pagode-ja elsö. Spiekermann R. sga m Frischgesell második ; graditzi ménes sga m Gold­schaum harmadik. A Régi bade,ni vadászverseny A (10,000 márka és tiszt, dij a győztes lovasnak) 6000 meteren a Sydow stp к Wellgunde nyerte, második lett Frondeur, Suermondt II. sga b, s harmadik a mr Purefoy p h Bouchal-na­Slieve. A Badeni Jubileum-dij 56,000 márkás dijáért a 2200 meteren, f. hó 30-án valószínű indulók : Birkhahn (lov. Ballantine), Claret (E. Watkins), Vendéenne (Griffitsh), Sarpejeu (?), Buslight (H. Barker), Sylphyne (Dodge) és Ilse (E. Martin). Francziaország. Dieppe, aug. 24. Prix d'Août. 12.000 frk. 2800 m. Mons. P. Aumont 3é p к Frida Mourle—Fleur de Mai 50} k. Möns. E. Deschamps 5é sga m Avoir 63 k. Mons. P. Aumont 3é sga к Dormeuse 52} k. Hat ló futott. — Két hoszszal nyerve. ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS. Hazai félvér-ménessink, 19 Koronczói félvérménes. A Györmegyében fekvő koronczói ménes Milkovics Imre ur tulajdona. A birtok nagysága 2.100 hold. Posta helyben, vasút j és távírda Szemerén. Az anyakanczák száma 42, melyeknek életkora 4 —20 év, Nonius bérelt mén által — s kis részben állomásokon félvérrel fedeztetnek. A ménesben legtöbbet segítettek a közelmúltban a Mezőhegyesről származott 208. sz. Nonius, 726. sz. Nonius. 599 sz.. ezeken kivül nemesebb félvérek ál­lomásokon — s Zivatar teljes korban vásárolt ál­lami mén. Az istállók egyszerűek, náddal födve, tágasak és szellösek, délnek fekvők, legnagyobb részt ajtók nél­kül télen is. Kifutók minden évjáratának külön, széltől védett helven, közvetlen az istállók előtt. A csikók télen­nyáron, tetszésük szerint, vagy istállóban, vagy az akolban vannak. A csikók 1} éves korukig 4—6 liter zabot kapnak 1 naponkint s jó takarmányt s ha kívántatik a kon­diczió előmozdítására, különféle erötakarmányt is. A felállítás öszszel lesz bekötve s a kanczák, me­lyek megmaradnak betanítva s 4éves korukban fedez­tetve ; az eladásra szántak részint betanítva, vásáron, részint remondákul adatnak el. A nevelés föczélja a használati és igás fogatok ellátása ; iránya : középnagyságú kocsi- és hátas lovak nevelése. A terrenum kissé hullámos, gyengén kötött homok­talaj, váltakozva kemény szikes és márgás talajjal. Viz lágy homoki viz, széna a legjobb és legsilá­nyabb közt változó. Van a ménesben szopós csikó 28 db. lèves 16 db. Séves 14 db s 3éves 15 db. 20. Alsó-zsolczai félvér ménes. A ménesbirtok tulajdonosa br. Vay Elemér. Posta- és vasúti állomás Alsó-Zsolcza. Az anyakanczák száma 16 db, melyek telivérután neveltettek s életkoruk 8—16 év. A kanczák otthon tulajdon telivér mén Eörs (ap. Ruperra) fedeztetnek. Á közelmúltban legtöbbet segített a ménesben Soli- taire tulajdon — s CiMtaloga, Kellemes, Nemzeti teli­vér mének magyar kir. bérmének. A kanczák a fennebb említett ménektől valók, megannyia a tulajdonos- saját nevelése. A ménes eredeiét a 40-es évekről a gróf Teleki sóromberki s a Semsey újvárosi méneseiből vette. A ménes körülbelül április 15-töl november l-ig szabad ég alatt van. A csikók leginkább saját használatra neveltetnek s csak a felesleg adatik el. A terrenum sik, a ménes a Sajó vizét iszsza. A legelő jó, itt-ott szikes. A ménes télen árpaszalmát luczernával vegyítve és zabot kapnak. Ezúttal van a ménesben 16 anyakancza, 9 darab 3éves. 12 2éves, tiz egyéves és 11 szopós csikó. A 2 és Sévesek Nemzeti (ap. Oroszvár, any. Ney- don) állami bérmén — az lévesek és szopósak Eörs telivér tulajdon mén után neveltettek. Angoiország. Stockton, augusztus 24. The Zetland plate. 500 font st. 3évesek. 1600 m. Mr J. Lowther p m Poets' Corner Laureate — Bandage 57} k. 1 Lord Hove p m Farndale 57} k. 2 Lord Harewood p m Scamqianis 54 k. 3 Hat ló futott. Nottingham, aug. 24. The Wellbeck Abbey Stakes. 500 font st. 1600 m. Lord Zetland 3é p к Galingale Minting—Gale 38 к. 1 Hg Soltykoff 6é p m Woolsthorpe 54 k. 2 Mr Manton 3é sga к Mecca 47} к. 3 Tizenöt ló futott. Augusztus 25. The Nottinghamshire handicap. 1000 font st. 600 méter. Mr С. S. Newton 3é p m Dumbarton Barcal­dine—Springheels 47} к. 1 Hg Soltykoff 5é p к Concealment 44} к. 2 Mr J. G. Menzie 3é p к Scenery 45 к. 3 Nyolez ló futott állva, a többi között Szlahcianka, Barbery, Zenit stb. A töröltek között van Kis lblya is. A Milne-istálló folytatja tovább diadalulját ; vasárnap is három versenyt nyert meg ; Demetriussal és Grissettevel Péchy Andor urnák, Meissonierrel pedig br. Üchtritz Zsigmondnak. Ravensbury, Isinglass évjáratának második legjobb lova, tudvalevőleg közelébb Capt. Macliell tulajdoná­ba ment át ; most a vételár is nyilvánossá lett. Az összeg nevetségesen csekély, mert -.csak 5000 font sterlinget kellett Machellnek fizetni, hogy a kitünö mént birtokába vegye. Benczúrral Alag is kiment Baden-Badenbe, s ott vasárnap futni fog. Smith ma, kedden este utazik el Badenbe, hogy Benczúrt és Alagot ottani kötelezettségeiben lovagolja. A kitünö professionals nagyon bizik, hogy Benczúr­ral megnyeri a Prince of Wales stakest. Nemcsak Tokio, hanem Páratlan is kimegy Francziaországba, hol mindkettő a Grand Criterium­ban fog startolni. Cleminson, számos sikertelen lovaglás után, vasár­nap végre egy győzelmet is aratott a Claiming Handi­capben Kokárdával. A vasárnapi kétévesek claiming-handícapjében két istállótulajdonos két-két lovat küldött ki a start­hoz ; Szemere M. ur Kokárdát( a nyerőt) és Pampus­kát, Capt. Black pedig Dynastot és Ossit. Nono oly sok második helye után vasárnap végre letette maidenségét, megverve Bácsit, Alispánt és másokat. A badenbadeni versenyben künn vannak tőlünk Péchy Andor és Jékey Albin urak. A. Watts, ki tavaly a Szt. István-dijban Filkót lovagolta. Baden-Badenben Veil Picard könyü terhű lovait fogja vezényelni. Abassi. lovag Wiener-Welten kétévese, biztos induló a ma délután Baden-Badenben döntésre kerülő Jugend­handicapben; terhe aránylag nagy, 55} kiló. Az angol St Legerben, melyért jövö hó 12-én lesz Doncaster gyepén a nagy küzdelem, a következő mezőnyt várják a startnál megjelenni : Amiable (Bradford), Stowmarket. (Finlay), Hornbeam (Alsopp), Ladas (T. Loates), Matchbox (Watts), Non the Wiser (Calderj, Son O.Mine (Rickaby), Throstle (M. Cannon) és Lady Minting (S. Loates). Kocsik forgalma a versenytéren augusztus 26-án. Egyfogatuak 611. kétfogatuak 202, .magánfogat 161 ; összesen 1004 kocsi. Kiadótulajdonos és főszerkesztő : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ. Felelős szerkesztő : SÁRYÁRY ELEK. NYILT-TÉR, VEGYES. Bodajk. Capt. Mill sokat igérö kétévese, melyet a nyár elején akczidens ért, most már kiheverte baját s a szeptemberi meetingen látni fogjuk. Az alagi versenyek, melyek szeptember 8 és 9-én lesznek, igen érdekeseknek Ígérkeznek, mert a nagy istállók is kilátásba helyezték részvételüket. A Lovaregyleti-dij. mely az öszi meetingen (okt. 9-én) kerül döntésre, tizenöt aláírással zárult. Tőlünk benn vannak a 2800 méter távú versenyben Dorn­röschen. Magus, Virad stb, Németország pedig Jocu­larity, Birkhahn, Autonom és Wacht am Reinnal van képviselve. Adam Emil, a kitünö állatfestő, ujabban ismét több megbízást kapott ; igy gr. Festetics Tassilo ö excja megrendelte nála Duncan, Perle d'or, Dorn­röschen és Culloden képeit, Rosebery lord Ladas-ét J. Wattssal a nyergében, gr. Schönborn Arthur a Flamingóét, G. Williamsonnal a hátán, gr. Batthyány Elemér Gourmand-ját Fred Barrettel (a saját és az osztrák Jockey-Club részére) s végül Kodolitsch tbnokné Espoir-t" Fred Barrettel és Berti Reevessel. Domenica és a Sophie-mén visszamentek Tatára. Calypso már teljesen egészséges s biztos indulónak jelezhető a Freuden ani nagy handicapben, mely szeptember 8-án kerül döntésre. A lembergi Union-dijban (10.000 kor. 3200 m.), mely jövö hó 16-án küzdeti k ki, még tiz ló maradt farádi iiveggijári raktára. IV. KER,, HATVANI-UTCZA 15, SZ, Ajánlja dúsan felszerelt választékát mindennemű üvegárukban. BLASCHEK CONRAD BUDAPEST, Váczi-utcza 14. I. em. TAILOR FOR LADIES & GENTLEMAN HABIT MAKER , 6 ) Shooting nad Travelling garments. Pallas ré ivénytársaság nyomdája, Budapest, IV., Keeskeméti-utcza 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom