Vadász- és Versenylap 37. évfolyam, 1893

1893-01-01 / 1. szám

14 Birtokváltozás. A es. és kir. katonai lovaglási tanintézet megvette gr. Károlvi Istvántól: Derék sea m ell. 1889. Milon — Dart. Buccaneertol. Melinda sga к ell. 1889-ben Millerjung—Erzsébet. Forbidden Fruitful. Ugyanaz megvette gr. Sztáray Jánostól komáin sga mén ell. 1890. Waisenknabe—Komámasszony, Kettle­drumtcíl. Blaskovics Miklós. Harkányi Andor és Harkanvi János urak megvették Blaskovics Miklós úrtól, köte­lezettsé^eikkel ! Dölyfös pej m eil. 1891. Doncaster - Erény. Bucca­neertől. Xe nézz reám p к Doncaster—Nézsa. Buccaneertol. Talány II. sga к el). 1891. Bálvány—Turolla, Ver­neuittöl. Luczenbacher Miklós ur megvette Mr. Robert Emery töt : Bonchirosa pej к elletett 1887. Bálvány— Broomieknovve. Broomieíawtól, fedezve Ledér által. Gr. Kinskv Zdenko eladta Marius sga m ell. 1888. Marczi—Balga. Buccaneertol, Bajorországba. Cupt. Howard Brown megvette Schosberger Rudolf úrtól : Rosette sga к ell. 1870. Daniel—Fernleal. Magnum­tól, fedezve Humbert által. Tisane p к e[l. 1881. Daini—Themenau, Ostregerló'l. fedezve Humbert által. Verona р к ell. 1882. Buccaneer-Chilham. Thun­derbolttól. fedezve Humbert által. Hubert p h ell. 1886. Humbert— Fatinitza II, Bois Rousseltől. Ernie stp к ell. 1887. Ercildoune— Hexe, Ignora­mustól. Hangya stp m ell. 1888. Humbert—Verona. Bucca­neertol. Hansi stp in ell. 1889. Humbert—Verona, Bucca­neertől. Huszár sárga herélt ell. 1889. Humbert— Rosette, Dánieltől. Hadúr stp mén ell. 1891. Humbert— Fatinitza II., Bois Rousseltől. Hindu p m ell. 1891. Humbert—Tisane, Damitöl. Hanoi-in sga к ell. 1891. Humbert—Verona, Buc­caneertol. Harkányi Károly ur megvette gr. Festetics Tassi­lotól f m ell. 1890. Craig Millar-Szenta, See Sawtól. Wagner Frigyes ur megvette gr. Kinsky Octa­viantól : Strasidlo f к ell. 1877. Digby Grand— My Hope, Grizzly Boytói, fedezve Scapegoat által. Judith p' к ell. 1878. Giles the First—Hippona, Marsyastól. fedezve egy félvér mén által. Rózsa Siindor p m ell. 1891. Chislehurst—Stra­sidlo, Digby Grandtól. Ugyanaz megvette Woodland p m ell. 1884. Spring- field—Eglentyne, Hermittöl. Angliában. Harkányi János ur megvette gr. Choloniewski Edétől kötelezettségeivel : Anhelli sga m ell. 1890. Verneuil—Anina, Przeds­wittöl. Supplent p m ell. 1890. Abonnent —Saffi, Buc­caneertol. Baltazzi Arisztid ur megvette Edelweiss sga к ell. 1888. Chamant—Lady Love, Blair Atholtól, herczeg Auersperg Ferencztöl. Gr. Forgách Sándor megvette Streeruwitz Ottokár lovag főhadnagytól : Primrose sga к ell. 1888. Don­caster— Pazmanita. Hermittöl. Garapich Alfred lovag megvette br. Löhneisen Hilbert altábornagytól Bettina pej к ell. 1883. Cam­buscan v. Verneuil— Bébé. Buccaneertol. Gr. Kinsky Octavian megvette Wagner Frigyes úrtól : The Rustic Maid sga к ell. 1877. Ploughbny— Goldenrose. Cathedraltól. Péchy Andor ur megvette sga m ell. 1891. Tertius —Civetta Macaronitól, Németországban. Pfeiffer László ur megvette gr. Baworowski Emil­től : Captain stp m ell. 1890. Árcadian--Tug of War Gunboattól. Dr. Kobner Adolf megvette Nagv Ákos főhadnagy­tól Millimadl vor. der. к eil. 1884. Kalandor-Milíi­madl, Shafpertól. Siemiginowski Wladimir lovag megvette gróf Wo­lanski Miklóstól Fautasea sga к ell. 1880. Reginald— Chwila. The Reivertöl. Tallián Vilmos ur megvette br. Tiauttenberg Fri­gyestől, Xéni sga к ell 1872-ben. Honvédkapitány— Néni, Vlaskotól. Riebesam Frigyes hadnagy megvette Wagner Fri­gyes úrtól stp к ell. 1891. Chislehurst— Tug of War. Gunboattól. Theumer Viktor főhadnagy megvette ifj.gr. Wilczek Jánostól tör. der. h ell. 1888-ban Engelbert—Marizl. Sharpertöl. Br. Üehtritz Zsigmond megvette Mr. Greentöl Meissonier pej mén ell. 1891. Metallist—Messalina, Gunnersburytöl. D. W. F. szövetség eladta : Welfare II. f к eil. 1890. Insulaire— Warfare. Pero Gomeztól, gr. Forgách Sándornak. Whirlwind pej к ell. 1890. Doncaster— Witchcraft, Kingcrafttól. ugyanannak. Cgbele sga к ell. 1889. Craig Millar—Cymba. Vol­tigeurtöl. gr. Forgách Istvánnak. Vera t'ruz sötétpej к ell. 1889. Craig Miitar— Vale Royal, Buccaneertol. ugyanannak. Vadász p m ell. 1880. Insulaire—Fleetness. Kettle­drumtöl. ugyanannak. Franciilon sga к ell. 1890. Kalandor— Szép Ilonka, Prince Paristól, br. Wesselényi Bélának. Ochocki Szaniszló lovag megvette gróf Wolanski Miklóstól : Irma pej к ell. 1871. Zlotolity— Naughty Girl, Blackdroptól. Scazighino Felix lovag megvette ifjabb Myslowski Alfr. lovagtól : Misenus sga m ell. 1889. Doncaster— Miss Pleydell, Buccaneertol. Edda pej kancza ell. 1890. Arcadian— Enttäushung. Scottish Chieftöl. Lónyay Gábor ur megvette Harkányi Frigyes úrtól sga к ell. 1884. Orion—Gina. Forlrdden Fruittöl. Gr. Sternberg Lipót megvette gr. Seilern Ferencztöl sga m ell. 1889. Doncaster—Gauklenn, Anglo-Saxon­tól. Gr. Westphaleu Oltokár hadn. (13 drag, ezr.) meg­vette gr. Hoyos Henrik főhadnagytól (14 drag, ezr.) Procop sga m ell. 1889. I'rzedswit— Delphine, Chal­lengetől. Pizzighelli Ottokár száz. (7. drag, ezr.) megvette Mr. H. Reevestöl Guildrog stp met. 1889. Insulaire —Glorvina. Springfield tői. Kimúltak : Gr. Forgách Sándor Cuccoo stpej к ell. 1889-ben Insulaire— Coureuse, Galopintöl. 1. M. szövetség Beppo í mén ell. 1891. Pásztor— Bess Craig. Craig Millartöl. Miklós Ödön ur Y. Revanche pej к ell. 1881-ben J. Blinkhoolie— Revanche, Buccaneertol. Br. Trauttenberg Frigyes Héva sga к elletett 1866. Beduin—Héva, Vlascotól. Vállyi Árpád ur Corinne stpej к ell. 1880. Palmer­ston— Consideration, Knight of St. Palricktól. Grosz Antal ur Siegenur pej kanczája, ell. 1869. Giles the First—Press Forward, Pyrrhus the Firsttöl. Gr. Lónyay Gábor Soubrette p к eil. 1868. Cotswold — Aunt Sally, Riilemantöl. Mazewski János lovag Metamorfosa p к ell. 1879. Meteor—Traviata, Dagoberttöl. Id. Myslowski Alfr. lovag Marden Bog p m elletett 1889. Insulaire—Marden Agnes, Blair Atholtól. Br. Radvánszky Béla Pruszli stp к ell. 1868. Cod­rington—Pruszli, Pátkótól. Jenoë Atanáz lovag Mora stp к ell. 1890. Voltmár — Baroness, Ibrahimtól. Ugyanannak Boroness II. p к ell. 1891. Voltmár— Boroness. Ibrahimtól. Gr. Teleki László Csacska p к ell. 1886. Oriant— Cserhát, Gamecoctól. Lónyay Gábor ur Colotte stp к ell. 1871. Doncaster —Lady Loane, Chief Baron Nicholsontól. Gr. Szápáry Iván Black Flag f к ell. 1870. Bucca­neer— Violet, Voltigeurtől. ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS. Magyarország lótenyésztésének történetére, fejlődésére és jelen álla­potára vonatkozó adatok.*) I. Ménesek : 1. A kisbéri ménes. Az állami ménesek között ez idö szerint anyagunk nemességével, képességével, vala­mint értékességével minden kétségen felül legmagasabban áll a kisbéri ménes. E ménes viszonyai az 1869-ik évi átvétel alkalmával korántsem voltak még annyira sem kedvezők, mint Mezőhegyesen. Kisbéren a tenyésztés két irányban volt megelőzőleg vezetve. Az irány ma is ugyanaz, de az irány vezetésére szükségelt eszközök és módozatokra nézve sürgős és eltérő intéz­kedések váltak elodázhatlanokká. A telivértenyésztés iránt, tekintetbe véve a multnak nehézségeit, nagyobb kifogásl tenni nem igen lehetne, a mennyiben a telivér mén­és kanczaanyag is, ha az nem állt is a mai színvonalán, elegendő jónak volt elismerhető, de a félvér anyatörzs oly ellentétes anvagból volt összealkotva s e mellett oly meg nem J Eme nagyon érdekes czik.,sorozatot lapunk múlt évi számaiban kezdvén meg, uj előfizetőinknek, kívánatra, ama számokat is megküldjük. Szerk. állapodott fajtához tartozó félvér mének lettek felhasználva, melyekkel a továbbtenyésztés nemhogy haladást, de csakis hanyatlást idéz­hetett volna elő. Ezen segítendő, mindenek­előtt biztosabb származású félvérménekr^ kellett szert tenni s midőn ezek némi egyön­tetűséget teremteni részben is képesek voltak a ménesben, az esetleges visszahatások elke­rülése végeit kizárólag csakis telivér méneket lehetett a tenyésztésre igénybe venni. Végre is sok küzdelem után emez elv következetes kereztülvitele meghozza a várt eredményt s ma már jogosan lehet e ménesről azt állítani, mikép a tenyésztés ugv az egyik, mint a másik irányban is ama fokra emelkedett, mely fok­nak már nem is tökéletesítése, de csupán jelen állapotban való fentarthatása képezi feladatát. A telivér-tenyésztés sarjai az állam részére meg nem tartatnak, hanem egyéves korukban elárvereztetnek, de csak amaz elhatározott tel­tétellel. hogy a vevő a megvett telivércsikót soha külföldre el nem adja. Eme telivércsi­kók közül a versenypálya (training) befejezte után a jobb példányok az által a méntelepek számára vissza vásároltatnak. Az igv elárvere­zett egyéves telivéreknek átlagárai a 70-es évek elején 5—600 frtra, később 1500—2000 frtra, de már az 1880—1890-ig terjedő év­tized folyamán 3500—4000 forintra rúgtak és ez utóbbi átlagáraknál egyes csikók 10,000, 15,000 sőt 18,000 frttal is fizettettek, 800— 1000 forint lévén a legcsekélyebb ár, mely ismét a kevéssé jelentékenyebb példányokért adatott. A félvér sarjának feladata ugyanaz, mint a többi ménesben, ugyanis : a fiatal kan­czák java a ménes anyag pótlására a ménesbe, a sikerült és ép mén csikók (4éves , korban) kivétel nélkül az országos tenyésztés hasz­nálatára a méntelepbe osztatnak be ; még a számfeletti kanczaanyag 4^éves korban nyil­vános árverésen értékesíttetik 600—1400 frtig. A kisbéri ménes félvér fiatal ménjei az ország ama vidékei számára használtatnak, bol a tenyésztők kezében már nemesebb anyag létezik, s hol a tenyésztők jól tudják és ismerik, miszerint a csikó és fiatal lónak gondos ápolása és kellő tartása megszokta téríteni a takarmány értékét és a fáradságot s igy e fiatal mének legnagyobb része Somogy, Tolna, Fejér, Komárom. Győr, Veszprém. Csongrád, Békés, Csanád, Bács vármegyék te­nyésztésének adatik át. A kisbéri félvér, vagy jobban mondva, magasvérü mének után te­nyésztett anyag leginkább katonatiszti, vala­mint fényűzési, kocsi- és hátasióképen hasz­nálható, melynek értéke az emiitett vármegyék szegényebb sorsú tenyésztőinél is gyakran felrúg 600—1000 frtra. A kisbéri ménes Ko­márom vármegyében fekszik, a hozzá tartozó ménesbirtok 9330 hektár területű. Lólétszáma 587 és pedig : 13 drb angol telivér törzsmén. rendszerint : Craig Millar, Gunnersbury, Galaor, Kisbér-öcscse, Pásztor, Sweetbread Baldur. Gzimer, Metallist, Montbar, Biró, Edgar, Filou. 5 darab próba mén 31 « kétéves mén-csikó (félvér) 34 « egyéves « « 41 « választott « « 5 « szopós « « 184 drb anyakancza, melyek közül 28 darab angol telivér és 154 félvér. 16 drb fiatal kancza. mely a ménesbe kerül.

Next

/
Oldalképek
Tartalom