Vadász- és Versenylap 37. évfolyam, 1893

1893-01-01 / 1. szám

1. szám. Budapest, 1893. január 1. XXXVII évfolyam. l-so széiJCCL 1893-ia. ТАМ is VERSENY-LAP EGYSZERSMIND AZ ORSZÁGOS LÓTENYÉSZTÉS LAPJA / et \ A «MAGY. LOVA REG YLET », A VIDÉKI VERSENYËGYÎ TEK, S AZ ÖSSZES MEGYEI LÓTENYESZBIZOTTMÁNYOK HIVATALOS KÖZLÖNYE. ELŐFIZETÉS: EGÉSZ ÉVRE 12 FORINT, FÉLÉVRE 6 FORINT A SZERKESZTŐSÉGBE (BUDAPEST, HATVANI-UTCA NEMZETI CASINO Ы. EMELET) KÜLDENDŐ. Megjelenik a budapesti lóverse nyek alatt mieden versenynap estéjén, abécsiversenye^ ideje alatt minden héten kétszer (szerdán és szombaton este), a többi időben hetenkiat egyszer (szombaton este) # >Ж: jSä­. «V. 1­* г G)' •íll •Ф « M., ш «I Щ .ёЪ щ M ш >J т »Aű • AvÄ'i * r GV • «VA: yfvéL! etyy­m # jSF Ж âLiSri «TO! Ж «7 jSF БАСН^иСН Ajánlat saját készítményen aranyban, ezüstben, drágakövekben. Különlegességek : phantasictírgyak, verseny- és vailász-díjak saját mintázatok és rajzolatok sz rint. és kir. udvari szállító. — Szerb király udvari szállitó. Ő kir. fens. Coburg herczeg és herczegnő udv. szállítója. Férfi-divat és fehérnemű különlegességek BRACHFELD F. a «Jockey-Club»-hoz. BUDAPEST, Dorottya-Yitcza 7. szám. Árjegyzéket kívánatra bérmentve küld. "3SŒ Magyar királyi ^^^^^^ udvari szállitó. VERTESSI SÁNDOR illatszertára (a Yenushoz). Budapes', IV. kerület, Kristóf-tér 1. szám. Ajánlja gazdagon felszerelt ILL^lT-E^lutAEAT Mindennemű illatszereket, hajkenöcs, olaj­s szappannemüeket, úgyszintén nagy választékban bel- és külföldi toilette-cziskeket. Karácsonyi ajándékokat ajánl a gróf HARRAC H-féle üvegraktár Budapest, váczi-utcza -4— ©- ""^pn KillöNösen virágvázákat gvünvörO festéssel, művészi kivitelben, osemegetálakat. kosárkákat, serlegeket. bor-, sör-, likőr, ininclikészleteket, továbbá kristály met­szeti, vésett és les elt asztali készleteket légiin mabb kivilelben, csillárokat, éjjeli lámpákat 'Ampeli, velenozei kristály metszett tükröket különösen a legújabb háromosztályú tükröket 5 frt 50 krtól feljebb. HATÁSOS ÉS ÓLCSÓ AJÁNDÉKOK viz v»»v borkészletek. I korsó és (i poliár, különféle színben és alakban : frl 1.5(1. 1.35 1760 1.70, 1.83, 1.9 í, 2.45, 2 60. hozz • tartozó fatálrza 90 kr. frt 1.15 1.25,1.80. Mono-raiiimok és bármiféle iivegmetszések kész tését elfogadjak és saját ínii­lielveinkben készíttetjiik el jutányos árh n. legszebb kivitelben. G о 1> e I i il - i"<- s t Plaszta-miinka. időtöltésre ! Újdonságok! Athenai tiiz-email Croquis til- l'ont«' Ünnepi ajándékmunkákra ajánlhatók. Utasítások és árjegyzékeit inyyen. Azonkívül В Rajz és vizfestési szerek L Email-festés. Majolika-után­B Építészi és műszaki kellékek zás. Bronce- és fafestés. l'tán­D Olajfestési szerek zott üvegfestés. F Cotillon- és báli czikkek H Phönix sokszorosító lapok SEEFEHLNER J. L. cs. és Isir. -o.d.-tT'ari szállító Budapest, IV. kerület, Váczi-utcza 9. sz. PELZMANN F. „Pannónia szálloda," éttermei é» kávéháza, Kitűnő étkezési helyiség, egészen megújítva és újonnan berendezve; a nagy terem, a mellék-helyiségekkel és vil­lamos világítással—fc »fő- és székváros látvá­nyosságai közé tartozik. A leg zebb és legalkalmasabb karácsonyi és újévi ajándék egy fényképészeti készülék. Különösen ajánlunk came­rákat állványnyal, kézi camerákat csakis a legszo­lidabb kivtelben. Minden felvilágosítást készséggel megadunk. Árjegyzékek in­gyen és bérmentve. A mi készülékeink vevői ingyen oktatást mernek. О fi V I j| Budapest, váczi-utcza 12. Gyár : Bécs, VII., Kaiser­strasse 62. — Alapíttatott 185(i. Többször kitüntetve. : Vs <,.{. Lapunk mai száma 44 oldal. Melléklet : Postautalvány az előfizetések megujitására. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom