Vadász- és Versenylap 36. évfolyam, 1892

1892-10-30 / 66. szám

572 i892 október 30. Agarász- és lóversenyek Pápán. E hó 22-én tartatott a Pápa és vidékének agarász­egylele a vaszari határban kölyök-agárversenyét, melyen, daczára az esős időnek, igen sokan vettek részt. Az első dijat Perczel ezredes Morgó nevü nős­ténye, a másodikat szintén Perczel ezredes Durungja vitte el. Résztvettek még a versenyben Erdődy S. gr. Puszi-ja, Zámory Б. Tunyi-ja és Csicsóné-ja, Bothmer b. százados Kongó-ja és Perczel ezredes Dongó-ja. Megjegyzendő, hogy az agarak nyolez nyul után fu­tottak és minden nyúllal beszámoltak. Másnap, vagyis e hó 23-án, a Pápán állomásozó 7-ik honvéd huszárezred tisztikara és az agarász­egylet tartotta meg lóversenyét s bár az esö folyton szakadt, igen nagy közönség gyűlt össze a gyepen, nemcsak Pápáról, hanem a megye minden vidékéről is A versenyek lefolyása a következő volt : I. Kö/liuszárok versenye. Hat század mindegyi­kéből egy-egy közhuszár vett részt. Vezető Gulyás M. százados. Az első dijat, 3 aranyat, melyet Zoltán Elek tábornok, honvédlovassági felügyelő adott, a 4-ik huszárezred közlegénye vitte el A második dijat (2 arany) a harmadik század, a harmadik dijat ( 1 arany) az ötödik század huszárja vitte el. II. Vadász-akadályverseny. Tisztek szolgálati lo­vaikon. Vezető Perczel ezredes. A tisztikar tisztelet­dija. Első Kovács Kázmér hadnagy, második Kéthelyi József, főhadnagy. A versenyen tiz tiszt vett részt. III. Altisztek \ adász-akadálj versenye. Vezető Wimpfen Iván b. A Zoltán tábornok által adott első, három-aranyas dijat Ádám őrmester a negyedik szá­zadtól, a második dijat (2 arany) Aiki örmesler a harmadik századtól, a harmadik dijat (1 aranyj Fe­kete szakaszvezető nyerte el. IV. Nagy tiszli akadályverseny. 4000 m. A tiszti kar által adott első tiszteletdijat Bakó százados Baldi nevü lovon (lovagolta Kovács Kázmér hadnagy); a másodikat Perczel ezredes Anná-ja vitte el. (Lov. Batthyány G. gróf hadnagy). V. Sikverseny. 2400 m. Az első dijat, melyet Esterházy Móricz gr. elnök adott, Perczel ezredes Pho­tograf nevü telivérje 20 hoszszal nyerle meg ; a má­sodik pedig, melyet az agarász-egylet adott, Wimpfen Iván báró őrnagy O-Gyalla nevü telivérje vitte el erös küzdelem után az Erdődy gr. Blucett-je ellen. Ez volt az első eset, hogy a Pápán állomásozó 7-ik honvéd huszárezred tisztikara lóversenyt ren­dezett. Lz Perczel ezredesnek köszönhető, ki az aga­rász-egyletet is megalkotta. Lóverseny után a «Grilb­fogadóban 200 teritékü banket volt, melyen Pápának és vidékének egész intelligenciája részt vett. Az első felköszöntöt Perczel József ezredes mondta Esterházy Móric grófra, az egylet elnökére, kit betegsége aka­dályozott meg a versenyen való megjelenésben. Az éljenzéssel fogadott felköszöntő után Pénz József földbirtokos éltette Perczel ezredest, a sp írt-barátot, Barthalos István pedig a hölgyeket köszöntötte fel. A lakoma után táncz volt, mely világos reggelig tartott. A pneumatic-sulky. A berlin-westendei ügető versenytéren az utóbbi napokban először használták azt az uj sulky-t, melyet Budd Doble talált íöl Ame­rikában s melylyel nagy sikert aratott Nancy Hanksnál, eme csodakanczánál, mely közelébb ily pneumatic-sulky vei csinálta a világrecordot. Szakemberek átalában ama meggyőződés­ben vannak, hogy az uj találmány a gyorsa­ságot jelentékeny mértékben fokozza. A berlin-westendi kísérletnél 13 versenyből 6-ot az uj sulky alkalmazásával nyerték s többször oly recorddal, melyet azelőtt, ugyan­azok a lovak soha sem mutattak föl. Semmi kétség nem támadhat a fölött, hogy Európában is mennél elébb tömegesen hasz­nálni fogják ezt a czélczerü találmányt, any­nyival is inkább, mert a régi sulkyket nem nagy költséggel lehet átalakítani pneumatic­sulkykké. Hogy mi idézheti elé az uj sulky gyorsa­ságát, a fölött a trainerek különböző nézeten vannak. Először is a ló, az által hogy hátul súlyosabb, vagyis a súlypont inkább hátra- j felé esik, kevésbbé érzi a terhet; a mellett j az uj kocsi, mihelyt egyszer lendületbe jött, ( sokkal könnyebb, söt mondhatni, tolja előre a lovat; végre pedig a fordulatoknál nem vá­gódnak be a kerekek a talajba, mi nagyon gátló körülmény s gyakran a lovat tempó­jából is kihozza. Mennyire helyesek emez állitások, a fölött ma még ítéletet hozni nem lehet, mert ezt csak a további kísérletek fogják igazolni. MÉNES- ÉS GYEPUJDÜNSAGOK. Elnevezés. Br. Baich Iván sga к ell. 1889. Milon— Leila, Bue- j caneertöl, Lidércz nevet nyert. Gr. Bielski Gyula p к ell. 1891. Kin« Arthur— I Fortuna, Von Stroomtól, Manon nevet. Hg Khevenhüller Károly p к ell. 1891. Abonnent— | Donna Anna, Compromisetöl Ptuscha nevet. Luczenbacher Miklós ur sga к ell. 1890. Petrarch , —Praxidice, Lord Lyontól, Practice nevet. Ochocki Szaniszló lovag f m ell. 1891. Kollega— i Czupiradlo, Gamecocktól, Boulanger nevet. Ugyanannak sga m ell. 1891. Strong—Preciosa, Zlotolitytöl, N'iglvwczgk. nevet nyert. Kiheréltettek : Schönau stp m ell. 1889. Vinea— Elfe, Marsworthtól Paget Edwar I ur tulajdona. Birtokváltozás. I. M. szövetség megvette Györgyei Illés úrtól : Besser sga m ell. 1890. Czimer—-Bess Craig, Craig Millartöl. Beppo f mén ell. 1891. Pásztor— Bess Craig, Craig Millartöl. Jékey Albert százados eladta : Bársony f m ell. 1889. Hastings—Ború, Verneuil­töl, gr. Festetics Imre hadnagynak (1. huszár ezr.) Vicar sga m ell. 1890. Vinea— Catania, Macaroni­tól, Jékey Alajos századosnak (11. huszár ezr.) Br. Ambrus Antal főhadn. (7. drag, ezr.) megvette Panama pej к ell. 1884. Prince Paris—La Garonne, Kettledrumtól, Elek Lajos századostól (9. liusz. ezr.) Melczer László ur megvette Terka p к ell. 1887. Amaranthus—Teresina, Chamanttól, — hr. Sennyey Istvántól. Br. Üchtritz Zsigmond megvette Jakabffy Tódor úrtól kötelezettségeivel: Alfonso p m ell. 198. Waisenknabe- Crownprincess, Bois Rousseltől. Camilla sga к ell. 1888. Slronzian— Camelia, Car­nivaltól. ' Don Alfonso sga m ell. 1879. Edgar—Donna Chris­tine, Wilberforcetól. Or-clean sga m ell. 1889. Bend Or —Mirabel, Ma­caronitól. Apácza stp к eil. 1889. Hastings—Ágota, Cambus­cantől vagy Buccaneertől. Kupa stp m el . 1890. Kisbér—Wehmuth, Cha­manttól. Medusa p к ell. 1890. Gunnersbury—Evevgreeen, Cambuscantől v. Buccaneertő'. Br. Sennyey István megvette Nadir stp m elletett 1890 Hastings— Accise, Kisbértől, — Szemere Miklós úrtól. Kohn T. ur eladta Rosita sga к ell. 1888. Ruperra —Pedritta, Buccaneertől, Németországba. Balogh Kálmán ur megvette • Friederike pej к ell. 1889. Craig Millar— Favori.a, Dutch Skatertől, — Pulay Kornél úrtól. Vivienné sga к ell. 1889. Doncaster— Vienna, Buc­caneertől, br. Springer Gusztávtól. Gr. Henckel Arthur megvette Henckel Laura gróf­nétól, kötelezettségeivel : Cerberus pej m ell., 1890. Pancake—Camilla, Giles the Firsttöl. Mirevaló p m ell. 1890. P. ncake —Matutine, Young Buccaneertől. Soldat sga m ell. 1890. Chalili — Startle, Buccaneertől Don Aaron sga m ell. 1891. Aaron —Little Digby, Digby Grandtól. Mindenes stp m ell. 1891. Aaron —Mimosa, Digby Grandtól. Nabob vil. p m ell. 1891 Pancake—Neudau, Mercu­ry töl. Siesta sga m ell. 1891. Pancake—Starlight. Aarontól. Goldegg Pál lovag, százados (5 husz. ezr.) megvette Titus stp m. ell. 1887. Hastings—Titania, Cambuscan­től. Mr. Clairpaixtöl. Kodolitsch Alf. tbnok. megv. sga m ell. 1891. Petrus — Sophie, Strabantzertöl. — Döry J. úrtól. Justh Béla ur eladta Mutyi sga m ell. 1889. Marczi —Miss Rovel, Labancztól, Németországba. Kimúltak : Gr. Baworowski Emil Hortobágy p m ell. 1890. G unnersbury—Frolick, Verneuiltöl. Gr. Dessewffy Aurél Alice sga к ell. 1873. Forbid­den Fruit—Irma, Whealerbittöl. Ugyanannak Lavina sga к ell. 1875. Kettledrum— Lucrezia, Voltigeurtöl. Ugyanannak Anisette sip к eil. 1882. Blue Ruin — Annette, The Speakertöl. Gr. Szirmay Sándor főhadnagy (4 husz. ezr.) Perek sga m ell. 1887. lnval—Peronne, Trocaderotól. KÜLFÖLDI GYEPEK. Németország. Berliu-Charlotteiiburgi versenyek. Október 16-án. Grosses Hiirdenrenne.i. 5000 márka. 4000 meter. (61 aláirás). Capt. Joe 3é sga к Bjra J. Buccaneer—Aura 51 kilo Oily 1 Spiekermann száz. 4é p h Nach'falter 64 k. G. Sear 2 Ehler G. ur 5é sga h The Screw 70 к. Plüschke 3 Tepper­Laski ur 5é p h Notar 59$ Schmidt 4 Nem helyezve : Misletot, Greg, S'kornisch, Bravo. — Totalisateur : 4410. Capt. Joe kijelentette, hogy a versenyt Borával fogja megnyerni. — Négy hosz­szal nagyon könnyen nyerve ; három hossz a má­sodik és harmadik közt. — Versenyérték 4000 m. az elsőnek, 1450 m. a másodiknak, 750 m. a har­madiknak és 350 m. a negyediknek. Október 26-án. Grosser Preis von Charlottenburg. Vadászverseny. 15,000 márka az elsőnek, 5000 márka a másodiknak, 4000 márka a harmadiknak, 3000 márka a 4-iknek, 2000 márka az ötödiknek, 1000 márka a hatodiknak. Urlovasok. Táv 6000 meter. (73 aláirás.) Sydow százados óé p к Wellgunde Martini­Wanderlust 77$ к. Tulajd. 1 Ehler G. ur 5é sga h The Screw The Miser— Cestus 77$ k. Grävenitz hdn. 2 Herbert ur id. p h St. Pierre Peter—The Gift (fv.) 80 k. Dewitz О. ur 3 Gossler száz. 6é sárga herélt Eventail 80 kilo Gr. Sponeck hdn. 4 Eynard hdn. 5é p h Fanny Face 77$ к. Tulajd. 5 Capt. Joe ôé p m Sundown 77$ к. br. Reitzenstein 6 Armin hdn. id. f h Rockingham 80 kilo Tulajd. 7 Gaudecker ur 6é p к Vesuvia 80 k. Mr. Tippler 8 Kalbe В. ur 6é sga mén Krautjunker 80 kilo Prollius ur 9 Capt. Joé id p h Great Paul 77 k. Honson ur 10 Haniel R. ur 5é p к Leda 77$ k. Suermondt hdn. 11 Ugyanaz 6é sga к Pleurnicheuse 80 к Rossbach h. 12 Ileyden-Linden száz. id p h Arcadian 80 к. Tulajd. 13 Capt. Joe id stp h Galantin 80 k. Mr. Gore 0 Totalisateur: 12:10. — Négy hoszszal nagyon köny­nyen nyerve; három hossz a második és harmadik közt ; hat hoszszal hátrább a negyedik, másfél hosz­szal az ötödik; Galan'in kitört. — ErtOk : 19,2u0 m. az elsőnek, 4800 in. a másodiknak, 3800 m. a har­madiknak, 2800 m. a negyediknek, 1800 m. az ötö­diknek, 600 m. a hetediknek, 300 m, a nyolezadiknak. Idő: 8 p. 30 mp.

Next

/
Oldalképek
Tartalom