Vadász- és Versenylap 36. évfolyam, 1892

1892-01-01 / 1. szám

13 Birtokváltozás. Gróf Esterházy Andor megvette gróf Esterházy Bélától : Goldmamsell p к ell. 1871. Virgilins—Golden Pip­pin, Hesperustól, fedezve Jacob által. Bee sga к ell. 1878. Buccaneer—Bajadére, Virgilius­tól, fedezve Jacob által. Gróf Wrsowetz-Rey Micister megvette Sister Lihj p к ell. 1876. Peon—Privateer. Gunhoatlól, fedezve Rigó által, — Micewski László lovag urlól. Gr. Kinsky Zdenko eladta Schönbrunn sga m ell. 1885. Verneuil—Szivárvány, Camhuscanlől, Német­országba. Péchy Andor ur megvette Marquis p m ell. 1889. Waisenknabe -Mora. Bois Rouseelló'l. — Capt. Burn­moretól. Gr. St. Génois H. M. me'gvetle Weaiherby p m ell. 1885. Przedswit —Weatherbeaten. Y. Melbournetól, f'irgr, PalJavicini Bélától és Streeruwitz О. lovag fő­hadnagytól s eladta Bajorországba. Wiener-Welten Rudolf lovag ur megvette Dictator sga m eil. 1883. Giles the First—Little Digby, Digby Grandtól, — gr. Saint Génois H. M.-tól. Br. Vécsev Béla százados (4 husz. ezr.) megvette Györgyei Illés úrtól Bonne Fortune p к éli. 1889. Ordeal— Bellaria, Seraphintól. Gróf Wolawsky Miklós megvette Ochocki Szaniszló lovag urtól sga к eil. 1886. Grand Duc (Buccaneer­lől)— Protection, Verbum Nobiletől. Fáy Victor ur megvette Lipthay Réla urtól I 1890-ben : Jessg f к ell. 1869. Mincio—Sári, Phoenomenontól. Kuku f к eil. 1869. Antár— Little Poll, Mildewtől. Erzsi stp к eil. 1879. Charger—Sári. Phoenome­nontól. A cs. és k. cislajt. kormány megvette gr. Kinsky Ferdinand főhadnagytól Balhit sga m ell. 1888. Bál­vány— Wave. Stockwelltől. A magy. kir. kormánv megvette br. Trauttenberg Frigyestől sga m ell. 1888. Pásztor—Héva. Honvéd­Kapitánytól. Br. Loudon Olivér nregvette hg Schönburg Eduard századostól Speranza sga к ell. 1881. Verneuil— Henriette. Bucoaneertől. May Gyula ur megvette hg Trauttmansdorff Ká­rolytól Era p к ell. 1876. Blair Athol— Miss Evelyn. Orlandotól. Beretvás Endre ur eladta : Pompás sga к ell. 1885. Bajnok—Poverina. Vir­giliustól, Csávossy Gvula hadnagynak (3. husz. ezr). Ella sga к ell 1887. Elemér—Ellermir. Giles the Firsttől. Geist Gáspár urnák. . Dreher Antal ur megvette Mr. T. Harrawaytől Virgoncz stp m eil. 1890. Insulaire—Viola. Kettle­drumtől vagy Palmerstontól. Mr. J. Hatton megvette Egyedi Arthur urtól Her­srhell Chief sga m ell. 1889. .Lovland Chief—Miss Hersehell. Seltontól. Orosz Miklós ur megvette gr. Forgách Sándortól Bánk-Bán p m cil. 18t0. Beauminet—Banilla. Bois Rousseltől. Teleki László ur megvette gr. Forgách Istvántól Lady Mary stp к ell. 1889. Insulaire—Lady Macduff. Blair Atholtól. első kísérletét a gyepen s jó harmadik lett Springal és Gri-gri mögött, mig utána Kon­radin, Gaga, Feo, Procop, Cassandra, Lilino­kalani, Jelly, Nádor II. és Amaleur érkeztek be a czélhoz. A bécsi nyári meeting végén egy Maidenversenyben már a győzelmet ne­véhez fűzte s megverte Lady Eatonl, Sorellát s még más négy lovat. A Metropol-Preisban csak Gutkeled mu­tatta magát nálánál gyorsabbnak, ellenben (iri-gri, Hites, Liebling, Talány, Julius II. és Socialist fölényét tapasztathatták. A Bécsi Criteriumban csodálatos módon egyike volt az utolsóknak, s mig e versenyt Gaga nyerte meg Sorella. Gutkeled és Espoir e.len, addig Trick-Track bálul maradt Da Vincivel. Híres­sel, Coureurrel és Springallal egyetemben; igazi nagy formát mutatott már azonban ugyancsak Bécsben a Verneuil-Handicapban, mely alkalommal majdnem valamennyi ellen­nének terhet adott, s a versenyt még is megnyerte Koisradin és Alzbeta ellen, mig a mezőnyt Primas'II. egészítették ki. A Szer.t­László-dij ujabb zsákmánya lett a jeles Ver­neuil-ivadéknak, s bár kedvezőtlen hírek vol­tak róla az indulás előtt forgalomban, a ver­senyt elég könnyen nyerte meg Sorèlla, Es­poir. Gaga, Hires, Correcticus, Coureur és Csábító ellenében. 1891-ben utoljára a gróf Henckel Memorialban kisérlé meg sze­rencséjét s ez alkalommal is sikerült neki szakadatlan sorban harmadik győzelmét ki­vívnia ; a jeles Gaga. Espoir, Da Vinci, Kon­radin, stb. bevonták vitorláikat és Trick­Track. mint három classicus jelentőségű, verseny győztese, tért pihenni babérain. Trick-Track az 1891-ik évi versenyév folyamán hétszer futott s egyetlen egyszer (a bécsi Criteriumban) nem volt helyezve. Négy győzelmet aratott,- egyszer második és egyszer harmadik lett s oly összeget keresett dijakban (84,375 frtot), melyet eddigelé hazai pályáinkon egy kétéves sem tudott felmuialni. Trick-Track most az első Derby-favorit s ezt a helyét a fogadásokban a Henckel­Memorialban aratolt győzelmével vivta ki. melyben Gagát egyenlő teher alatt meg­tudta verni. Csak most sajnálható valóban, hogy a jeles franczia apalö Verneuil oly korán kimúlt, de vigasztalásul szolgálhat, hogy ily nagy képes­ségű utódot hagyott magá után. mint Trick­Track, mely őt majd a lenyésztésben is hi­vatva lehel pótolni. Kiheréltetett: Keck p in ell. 1888-ban, Doncaster— Resolution Lecturertői, br. Rothschild Náthán tulajdona. Schillersdorf p m eil. 1888. Fitz-James— Planchette, Adventurertől, br. Rothschild Náthán tulajdona. Ellenőr p ni ell. 1890. Jacob—Eliz, Prince Paristól Tholnay Reginald ur tulajdona. Trick-Track. (ар. Verneuil, a. Tittle-Tattle). Verneuilnek s egyúttal Dreher urnák leg­jobb kétévese, mely eddig valaha pályára jött, kétségkívül Trick-Track, melynek képét olva­sóinknak bemutatjuk. Verneuilnek már sok jeles ivadéka volt, mely mint kétéves is magára tudta vonni a ügyeimet, mint Melallist, Si, Pajzán, Partages, Cintra stb. és Dreher urnák is voltak kétéve­sei, melyek szép reménynyel kecsegtettek, mint Bee, Leadingman, Gigerl ; de ezek egyike sem hasonlítható Trick-Trackhoz, mely minden valószínűség szerint Verneuilnek legjobb pro­ductuma, Dreher urnák pedig . eddigelé leg­komolyabb Derby-ielöltje. Már kora tavaszszal nagyfokú verseny­képességet árult el, a mi Verneuil-ivadéknál nem mindennapi s igy biztosan lehetett kö­vetkeztetni arra, hogy Trick-Track jóval jobb lesz őszszel, mint volt tavaszszal. Május 1-én a St. Leopolds-Preisban tette Achilles II. (apja Buperra, anyja Briseis.) Az idei Derby- és St. Leger-gyözőnek, Achilles 11-nek sikerült képét mutatjuk be ol­vasóinknak. Achilles II. a Derby-győzők közölt arról nevezetes, hogy a Derby fennállása óta győ­zelmével ő okozta a legnagyobb meglepetést. Még classicus versenyben ekkora meglepetés elő nem fordult, mint midőn Achilles II. fu­tott meg versenytársaitól, hogy győzedelmesen haladjon el a birói páholy előtt. Aspirantnak Derby-győzelme, Zsupán győzelme a Soproni polgárdijban és Biró sikerteljes futása a Bu­dapesti Államdijban 1889-ben, sokakat álmél­kodásba ejtett, s a totalisateur busás oszta­lékot fizetett; de mindeme meglepetések nem hasonlíthatók ahhoz, mely Achilles II-nek Derby­győzelméhez fűződik. Öt forintra 230 frtot, vagyis negyvenhatszoros pénzt fizetett a tota­lisateur azoknak, kik Achilles ticketet mu­tatlak be beváltás végett, s az indulás előtt 20-at, később 14-et jegyeztek ellene a book­makerek. S azt hiszszük, sok év fog elmúlni, amig ismét ehhez hasonló meglepetés fog a Derby ben előfordulni. Épen a nagy meglepetés, melyet győzelme elő­idézett.okozta azt, hogy sokan véletlennek tudták be Derby -győzelmét s nem akarták hinni, hogy Achilles 1 I-ben valóban legjobb háromévesünket bírjuk. A későbbi eredmények azonban iga­zollak, hogy évjárata legjobb lova Achilles II. volt, a mint majd erre később rá fogunk térni. Kétéves korában való szereplése bizonyára nem jogosított volna fel senki 1, hogy Achilles II-nek Derby-babérokat jósoljon. A tulajdonos és lenyésztő báró Üchlritz Zsigmond a sokat igérő csikót mar egyéves korában Angliába küldte. Kora tavaszszal a sport classikus földjén szép kísérletet is tett Achilles, mert a 650 sov. értékű Fitz William­Plale-ben jó második lett, nagy mezőnyt hagyva magaulán. A Válaszlmányi díjra, mely 1890-ben lett először kiküzdve, Achilles II. hazakerüli, mint felső favorit indult, de csak harmadik lett Micsoda és Lissa mögött, s a harmadik helyet is Mac Intosh-sal kellett megosztania. Mögötte érkeztek be Donizetti, Hősnő, Ginster, Num­ber 13, Furio, Pamela, Aide-toi, Sebes, Álnok Hippokrene és Merry Lad. Eme sikertelen fellépte után csak októberben láttuk vi­szont a Csikódijban, de ekkor sem tudott a hozzá fűzött reményeknek megfelelni, mert Mac Intosh 10 fonttal nehezebb teherrel nyer­gében, Buperra liât a második helyre utasí­totta. Bowist, Donizetti, Boiond és Birokra egészítették ki a mezőnyt. Ltolsó kísérlete azonban mégis győzelemmel végződött, a mennyiben egy jelentéktelen concurrentiában Bemussal holt versenyt futott s ezáltal mai­denségét letette. Ha mindeme kísérletei bizonyos fokú verseny­képességet elárultak is, távolról sem lehetett gyanítani, hogy mi lesz belőle hároméves korában. Achilles II. mint hároméves már áprilisban kísérletet tett a versenypályán, de első fel­lépte sikertelen volt, mert a Tribünen-Reunen­ben — mely csak 1200 meterre futtatott — Vico küzdelem után a második helyre szorí­totta : Khalif egészítette ki a mezőnyt. Ujabbi kisérMe azonban már jelentős győze­lem volt s az Ivadékversenyben Budapesten nagyon könnyen nyert, az amaz időben jó formában levő Remiig, továbbá Ricardo és Gigerl ellen. Ily előzmények után, midőn a Derbyben indulók névsora köztudomású lett, sokan kér­dezték, hát Achilles II. mit akar a Derbyben? A németországi Peter mint nagyon keresett favorit szerepelt s győzelmét legtöbben holt bizonyosságnak tartották. Giesshübler, Drago­nier, Mac Intosh és Felhő még részesültek némi pártfogásban, ellenben Achilles II., Vico, Álnok és Crossbow nagyon csekély pártfogás mellett mentek a starthoz. S Achilles II. meg­nyerte a Derbyt ! Megmentene a magyar te­nyésztést, mely Peter által félelmetesen volt veszélyeztetve. Peter sehol, — Dragonier és Crossbow keményen harczolnak a második helyért, melyet végre Dragonier egy nvak­hoszszal biztosit magának s Achilles II. mint igen könnyű nyerő három hoszszal Dragonier előtt érkezik a czélhoz. E fényes győzelem után tulajdonosa több hónapi pihenőben részesilé a Derby-győztest s csak a szeptemberi bécsi meeting alatt hozatta ismét pályára. A Preis von Piber 1800 méter­jén próbálkozott, de Nini által vereségei szen­vedett, mig Dragonier és Vico mögötte érkeztek be A Jubiltiuins-Preisban sein volt hozzá hü a szerencse s 60£ kilo nagy terhével csak 4-dik lett Weather, Nickel és Nini mögött, mig utána még 8 ló, nevezetesen Csővár, Álnok, Sebes, Wejífit, Dragonier, Garlic, Aranyka és Crossbow baladtak el a biró előtt. De az első 20.000 frlos St. Leger már könnyű szerrel hullt ölébe s midőn ez alka­lommal Marie Tbéréseí, Csővárt, Cros bow-t és Pandore-t megverte, már nem lehetett tőle elvitatni, hogy mégis Achilles II. volt 1891-ben a legjobb hároméves a monarchiában. A Nem­zetközi dij még nagyobb dicsőséget hozott

Next

/
Oldalképek
Tartalom