Vadász- és Versenylap 36. évfolyam, 1892

TARTAEfftà-JEGYZÉK. «ГО VADÁSZ és VERSEN YL AP 1892, HARMINCZH ATODIK ÉVFOLYAM. KIADÓTULAJDONOSOK : FELELŐS SZERKESZTŐ : SÁRKÁNY JÁNOS FERENCZ ÉS PULAY KORNÉL. PULAY KORNÉL. 50 I. Telivérek és versenyek. 1. Hivatalos, egyleti, versenyügyek. Közleménv a.Magyar Lovaregylet és a bécsi Jockey-CIub igazgatóságainak 1891. decz. 9. együttes ülésében hozott határozatairól ... 3 Kivonat a M. Lovaregylet választmányának aug. 9. és 20-án tartott ülése hat irozataiból 424 Kivonat a Magyar Lovaregylet decz. bó 5-én tartott választmányi és közgyűléséből. ... 630 Ezenkívül számos különböző' határozat. 2. Nevezések és föltételek a belföldi versenyekre. Nevezések az 1893. évi bécsi Trial-Stakesre __ 7 « « 1893. « « Ausztriai Derbyre 8 « « 1893. « « 5000 frtos Államdijra 9 Budapesti versenyek l'öltételei 1892-re ... ... 25 Versenyföltételek a székesfehérvári, alagi és kaposvári versenyekre 1892. ... 30 Debreczeni versenyek föltételei 42 A «Magyar Tattersall-Egylet» versenyhajtásai­nak föltételei 106 Nevezések az 1893. évi «Br. Weockkeim Béla emlékversenv»-re ... 130 Nevezések az 1893. évi "Alagi dij»-ra ... 274 Ivadék-bejelentés az 1893. évre ... '... 361 \ Versenyfölt. a krakói 1893. évi versenyekre , (Directorium-Preis, Grosser Preis) ... ... 580 I 3. Értekezések és ismertetések. Visszapillantás az 1891-diki versenyévre ... 3 Fogadás és hazardjáték ... ... 5 Miképen fizeti ki magát a versenylovak tartása У <> Newmarketi telrvér-árverés ... ... 9 Huszár-sport 10 Eszmék a lovaglás és kocsizás köréből. Gróf Széchényi Dénestől : 10., 34., 43.. 50., 58., 67., 75.. 101.. 107., 114.. 125., 139., 163., 177.. 221., 250.. 264., 276., 287.. 297., 305.. 311.. 321., 330.. 339., 350., 365, 536. 550. «Trick-Track» (képpel) «Achilles II.» (képpel) «Gaga» (képpel) ... ... j «Hires» (képpel) «Benczúr» (képpel) ... ... Az 1892. évi budapesti propositiók Az uj mének... Vidéki lóversenyünk ... ... ... Minő helyet foglalnak el a belföldi származású apamének telivértenyésztésünkben és ver­senyügyünkben... .'_ A nizzai lóversenyekről. (Eredeti tudósítás) o'_ { Doncaster ... 58 | Sport a Riviérán (Eredeti tudósítás) ... ...60 62 j A bécsi versgnypropositiókról ... 66 Anglia tavaszi nagy handicapjei 74 I A Nyilt-Handieap... ... ... ... 82 i A lovak influenzája és annak keletkezése (Rull I.) 83 j Dijverseny és tétverseny (Plate és Sweepstakes) 90 I Tiza.. 99 I Magyar jockeyk _. ... ... 106 A telivér-csikó korának megállapítása 114 A versenyév kezdetén — — 123 A gyakorlóterekről ... 123 Az urlovasok szövetkezete ... 124 Jockeyink 1892-ben ... .. ... .. — ... 125 Kimutatás az 1891-ben eladott telivér.évesekről 125 Eló'repillantás a Przedswit-Handic..pre ... 138 150 Mr. Blundell Maple.., ... 142 A bécsi tavaszi meeting 149 A legfiatalabb évjárat ... -- --- 161 Elörepillantás az alagi versenyekre... ... ... 174 A Trial-Stakes ... — 174 A Pozsonyi nagy akad.-verseny napja 185 Telivér évesek árverése 222 ! I 13 I 13 ! 14 15 I 16 31 32 42 A Derby ... A bécsi díjlovaglás A Derby-ebéd ... ... A németországi Derby. A nagy handicapek Bécs-berlini 248, 256. 266, 270 ... 271 ... ... ... ... 275 .286, 303 ._ 296 távlovaglás 296, 303, 330, 477. 525, 535, 555, 561. 579, 587 A napagedli telivérek árverése. . ,. 297 A tallósi telivérek árverése ... ... ... ... 297 A Szent-István-dij 310, 362. 384, 393, 405 Kétéveseink 311, 319 Visszaemlékezés leveldi Kozma Ferenczre (S. J. F.)318 A newmarketi telivér árverés. ... ... 332. 242 Öt nagy verseny teherbeosztása ... .. ... 338 Katonalovak beszerzési költsége Fr.incziaországban 342 Sportlátogatás ... 349 Dr. Schmidt József földmivelésugyi magv. kir. osztálytanácsos, a lóteny. ügyosztály főnöke 353 Bécs-berlini távlovaglási pályázat ... ... 363 A Szt.-István-meeting ... ... ... 425 A bécsi nagy handicapek ... ... 426 A bécsi meeting ... 436 Baden-Baden . ... ... 438 A Jubileum-dij ... 461 ТигГ-hajsz ... ... ... — — 489 St. Leger... ... ... ... ... ... - ... 504 «Athos» kimúlásának oka (Gr. Forgách L.) 567 Az Ausztria-Preis ... 570 Itt tenni kell valamit (Gr. Széchenyi Aladár) 571 Itt tenni kell valamit .. ... 579 A nagy távlovaglás .. ... 586 A Handicapekröl ... ... ... ... .. 5"6, 589, 606 Lovaink értékesítése.. - ... 598 A Derby-classis ... ... ... 614 A mének ... .. ... ... 623 Az Oaks-Ctassis .. — ... 630 4. Idomítás alatti lovak. Tatai,káposztás-mcgyer , keszthelyi, marcheggi westeg­neyei, oberweideni. gödi, slatinai, schönfeld-lasseei. oroszvári, zsedényi, alagi, sági. remeteségi, feldsbergi stb. idom.tó-intézetekben idomított lovak jegy/.éke, az év elején majd mindenik számban. Tudósítások a belf. versenyekről. Prágai versenyek eredménye 140, 141 Bécsi tavaszi vers. 1-ső nap (Przedswit-Hdcp) 157 Bécsi nyári vers. 1-sö napja (Aaron-Hdcp)... ... « « « 2-dik « (Vinea-R., Armee­Steeplechase) ... « « « 3 dik « (Ausztriai Derby, Lusthaus-Steepl.) « « « 4-dik « (Parsifal-Rennen)... « « « 5-dik « (Buccaneer-Rennen) « « « 6-dik « (Osterr. Stutenpreis « « « 7-dik « (Staatspreis 5000 frt) « « « 8-dik « (Taurus - Handicap, Reichenau-Hürdr.) « « « 9-dik « (Metropole-Preis ... Kaposvári versenyek eredménye ... ... ... Krakói versenyek eredménye ... .. Lembergi versenyek eredménye ... 313, Marosvásárhelyi lóversenyek Szabadkai versenyek eredménye ... — Alagi versenyek eredménye Nagybecskereki versenyeredmény Nagyváradi versenyek eredménye ... . F.rdélvrészi f ilkavadásztársulat versenye .526, Bpesti szept. vers. 1-sö « « « 2-ik « « « 3-ií « « « 4-ik « » « 5-ik « « « 6-ik « « « 7-ik « « « 8-ik 2-ik « (Prater-Pr., Pan­cake-Hdcp) 158 « « « 2-ik « 3-ik « (Frühlings-Ren.) 163 « « « 8-ik « 4-ik « (Offenes-Hdcp)... 169 « « « -Lik « 5-ik « (Kisbér-Rennen) 170 6-ik (( (Preis v.Nemosehitz 176 « « « 5-ik « 7-ik « (Trial-Stakes St­184 Pardubitzi versenyek (Gr. Leopolds-Preis 184 Aradi versenyek ... ... 8-ik « (Bálvány-Hdcp)... 185 9-ik « (Pr. v. Klosterbruck) 193 10-ik « (Kincsem-Hdcp) 205 Székesfehérvári versenyek eredménye Debreczeni versenyek eredménye Pozsonyi versenyek eredménye... ... Soproni versenyek eredménye ... . Alagi versenyek eredménye ...170 185 ...177 183 Bpesti tav. vers. 1-sö napja (Nemzeti-Hazaü-dij) « « « 2-dik « (Batthyány-Huny-dij) « « « 3-dik « (Kancza-dij és Allamd ) к « « 4-dik « (Gr. Károlyi Gyula emlékverseny) ... » « « 5-dik « (Állvány-díj, báró Wenckbeim B. emlékverseny) ... « « « 6-dik « (10000 frt Államdij, Szt-Gellért-H.) ... « « « 7-dik « (Zár-Hdcp, Katona­tisztek akadályv.) 158 I Körültekintés. 176 I 186 ' Anglia telivértenyésztéséröl ... 213 Belf. jockeyk képzése ügyében ... — — 283 A monacoi nagy nemzetközi galamblövészetről, 202 melyet gr. Trauttmansdorff nyert meg 210 A Szt-István-dij 1893-ra. ... ... 218 A pozsonyi nagy akadály- és gát versenyek ... Franczia mének fedezési dijai ... ... ... 230 A lincolni nagy handicap és a liverpooli «Grand National» eredményei Az angol Derby - --- — 238 A krakói lóverseny meeting._. A német kék szalagért való küzdelem ... ... 246 Visszatekintés a lembergi versenyekre Eclipse-Stakes. Angol apamének ... 260 Lóversenyegyletek Algériában ... 257 265 270 271 276 282 283 289 289 290 304 322 274 « « « 2-ik и (Államdij. Igazgató­sági dij) 382 « « « 3-ik « (Szt.-István-dij).— 390 « <Í « 4-ik « (Elnöki dij) ... ... 402 « « « 5-ik « (Augusztusi Hdcp, Budai dij) ... ... 403 « (( (( 6-ik « (Kétév. nagy Hdcp) 412 « « « 7-ik « (Budapesti dij) ... 422 « « (( 8-ik « (Nyári-Haudicap) 423 Tatai versenyek eredmény e ... — 434 Bécsi szept. vers. 1-ső nap (Gr. Freuden. Hdp) 444 « « « 2-ik « (Nil Desperandum­Rennen) 445 « « 3-ik « (Wiener Critérium) 450 « « « 4-ik « (Residenz-Preis)... 457 « « « 5-ik « (Slaatspreis, Klad­ruber-Preis) ... 458 « « « 6-ik « 1Verneuil-Hdcp) 462 « « « 7-ik « (Jubileums-Preis) 470 nap (Hatvani dij) — « (Totalisateur-Hdcp) « (St. Leger) « (Pr. of Wales Hdp) « (Nyílt Hdcp, 2év. nagy Hdcp) ... « (Lovaregyleti dij, Kerepesi dij) ... « (Szt.-László-dij) « (Kladrubi-dij. Ok­tóberi Hdcpi ... (Királyné-Hdcp, Pr. von Radautz (Henckel-Memorial) (Austria-Preis) (Abonnent-Handicap Névlelen-Hürdenr.) (Gr. Absebieds-Hdp) 533 615 450 479 588 486 -494 502 514 522 532 544 552 555 560 561 564 571 578 588 35 42 68 98 99 109 132 287 303 313 320 339 365

Next

/
Oldalképek
Tartalom