Vadász- és Versenylap 35. évfolyam, 1891

1891-05-31 / 32. szám

1891 május 31. 'VADÁSZ- ÉS 'VERSENY-LAP 243 Bécsi nyári versenyek Ötöilik nap. Péntek, május 29-én. Habár a bécsi nyári meeting, a Derby el­döntése után tetőpontját immár meghaladta, mindazonáltal a mai versenynap, melynek a szép idő is nagyon kedvezett, sok érdekes mozzanatot mutathatott föl s egyszersmind el lehet ezt a «favoritek napjá»-nak nevezni, a mennyiben, a Steeplechase kivételével, min­den más versenyben diadallal érkeztek be a fogadási piacz által pártolt lovak. A Handicapre, mely'yel a nap megnyílt, tiz lovat nyergeltek föl s Alfonso lett a főked­vencz 3:1 odds-szal. Kivüle még Bátor, Brownie, és Premysl részesültek kiválóbb figyelemben. Midőn a társaságot sok sikertelen kisérlet után a starter elbocsáthatta, az Apponyi gróf szinei látszottak az élen. Alfonso mindjárt ha­tározottan vezetett s Warnenek mozogni sem volt szükséges a lován, hogy könnyű győ­zelmet arathasson, a finishben szépen föl­nyomult Montreal ellen. A «Kétévesek versenye» néhány sokat igérő lónak volt debutje; igy Bussinak (Bee édes testvérének), mely igazi racinglike jelenség, továbbá Talánynak, (az 1886-iki Budapesti dij nyertese Bucsány emez a nyilvánosság előtt szereplő első ivadékának) s két Vinea-ivadék : Hedy és Schönaunak. A Dreher urnák otthon jól kipróbált Doncaster-kanczája Bussi, hatá­rozott favorit volt 1|:1 árfolyammal s a benne bízókat nem is hagyta cserben, mert a versenyt Talány és Sorella ellen jó stilben nyerte meg. A nap «great attraction»-je a «Buccaneer verseny» volt, melyért csak három ló állt ki a sorompóba : Aspirant, Donizetti és Gold- schmied. Italy fiát, mely egy trialban Dragonier­vel kipróbálva, ezt túlszárnyalta volna, nagy összegekig vették a «ring»-ben, de mindamel­lett Aspirantnak is sok pártolója volt. Aspi- rant mutatta az ulat jó paceben, Donizetti előtt, mig Goldschmied hátul helyezkedett el. A távoszlopnál Bell szabadon eresztette ménjé­nek a fejét s ez a tavalyi Derby-nvertes előtt minden erőfeszítés nélkül érkezett be. Sajnos, hogy br. Springer eme jeles mène sem az Union-ra, sem a német Derbyre nincs kötelezve, holott eme versenyekben alig tarthatna ko­molyan ellenfeleitől. Az «Asszonyságok dijá»-ért {öt urlovas ült nyeregbe. «Bravot» Baltazzi Hector ur lovagolta s a mén 4:2 «rá» odds-szal, mint főkedvencz indult. Kisbér öcscse fiának meg sem kellett nagyon nyúlnia, hogy ellenfelét az egész uton biztosan hatalmában tarthassa. «Máskor» (gr. Kinsky Ferdinand alatt) második lett, mig «Georgine» (lov. gr. Trauttmansdorff K.), mint harmadik lett helyezve. Az «Eladó verseny»-ben Árpád 11. nagy fölénynye) vivla ki győzelmét három verseny­társa ellen s az árverésen 1950 frtért a gr. Kinsky Rudolf birtokába került. A «Trudom-gátverseny»-ben szép finish volt «Flamingo» és «Electa» közt, melyből Prince Paris fia egy nyakhoszszal győzelmesen bon­takozott ki. Prado kitört s megvált lovasától. A « Maiden-Steeplechase» Orphannak könnyű győzelmével végződött, mert Puppenfee hosz­szunak tartotta az utat ; Bonchirosa ellenben, a komoly küzdelemről egészen lemondott s Dalnok Il-nek, mely az utolsó sövényig az élen járt, a döntésnél Orphan előtt be kellett vonnia a vitorláit. A részletes eredményt a következőben adjuk: I. Handicap 1000 frt. 3é és id. cont. lovaknak. Kb. 1300 meter. (29 aláirás.) Gr. Apponyi A. 3é p m Alfonso Waisenknabe — Crownprincess 57 kilo Warne 1 Mr. С. Phipps 3é sga m Montreal 47 к. Bulford 2 Hg Auersperg F. 3é sga m Premysl 47 к. Peasnall 3 Gr. Sztáray J. 3é p m Thesens 51 k. Martin 4 Gr. Choloniewski E. 3é f m Bátor 54$ к. R. Coates 0 Br. Springer G. 3é p к Brownie 52 к. Bell О Egyedi A. ur 3é sga к Ideal 52 kilo Huxtable О Donizetti Doncas­Bell m Aspirant 68$ к. Huxtable p m Goldschmied Dreher A. ui 3é sga к Dora 46 У. Chandler О Capt. Violet 3é p m Totalisateur 45 к. Harvey О Gr. Henckel A. 3é stp к Véietien 45 к. Brown О Kisbánat: 11 lóért. Nagybánat : 8 lóért. — Tot.; 22:5. — Heiyrefogadások : 51:25 az elsőre, 77:25 a másodikra, 99:25 a harmadikra. — Könyvfogadások : 2:1 Alfonso. 4:1 Theseus, 6:1 Bátor és Brownie. 7:1 Ideal, 8:1 Montreal és Totalisateur, 10:1 Premysl, 14:1 Dora és Véletlen ellen. — Igen könnyen há­romnegyed hoszszal nyerve ; egy hosszal hátrább a harmadik, mástél hoszszal a negyedik előtt. — Ver­senyérték : 960 frt a nyerőnek, 495 frt a másodiknak. II. Rennen der Zweijährigen. 1000 frt az első­nek. 200 frt a másodiknak. Contin. lovaknak. Kb. 1090 meter. (29 aláirás.) Dreher A. ur sga к Bussi Doncaster— Banter 54$ kilo Smart 1 Gr. Festetics P. sga к Talány 54$ k. Martin 2 Gr. Apponyi A. p к Sorella 44$ k. Warne 3 Harkányi J. ur sga к Carmen 58$ k. (4 kilo t.) R. Coates 4 D.-W.-F. szöv. stp m Typhoon 56 k. Sharpé 0 Kodolitsch A. tbnok sga к Galantine 54$ к. Peasnall О Paget E. ur stp m Schönau 56 к. Bowman О Mr. Remember sga к Sapperlot 54$ к. Lemaire О Br. Springer G. p к Hedy 54$ к. Bell О Bánat : 20 lóért Totalisateur: 15:5. — Helyrefoga­dásoki 41:25 az elsőre, 99:25 a másodikra, 43:25 a harmadikra. — Könyvfogadások: 1$:1 Bussi,5:1 Car­men és Sorella. 7:1 Typhoon, 10:1 Talány, 12:1 Ga- lantine, 20:1 Hedy és Sapperíot, 25:1 Schönau ellen. — Biztosan fél hoszszal nyerve ; ugyanannyival hát­rább a harmadik, egy rövid hoszszal a negyedik előtt. — Versenyérték : 1000 frt a nyerőnek, 200 frt a má­sodiknak, 270 frt a versenypénztárnak. III. Bnccaneer-Rennen. 5000 frt az elsőnek, 800 frt a másodiknak, 200 frt a harmadiknak. Táv. kb. 3200 meter. (17 aláirás.) Br. Springer G. 3é sga m ter— Italy 53$ kilo Gr. Esterházy Miklós 4é p (incl. 4 kilo több) Gr. Trauttmansdorff K. 3é 46 k. (incl. 7$ kilo több) Bulford 3 Bánat; 17 lóért. — Totalisateur: 11:5. — Helyre­fogadások : 25:25 az elsőre, 25:24 a másodikra. — Könyvfogadások : pari Donizetti, 1$:1 Aspirant, 7:1 Goldschmied ellen. — Biztosan egv rövid hoszszal nyerve ; öt hoszszal hátrább a harmadik: — Verseny­senyérték: 5000 frt a nyerőnek, 800 frt a második­nak, 200 frt a harmadiknak, 280 frt a versenypénz­tárnak. IV. Hainenpreis. Tiszteletdíj és 1000 frt készpénz. 4é és id. cont. lovaknak. Urlovasok. (11 aláirás.) Br. Üchtritz Zs. 4é p m Bravo Kisbér öcscse —Bravienka (2$ k. t.) Baltazzi H. ur 1 Gr. Sztáray J. 4é pej mén Máskor 72 kilo Gr. Kinsky F. fhdn. 2 Gr. Baworowski E. 4é p к Georgine 70$ kilo Gr. Trauttmansdorff К. fhdn. 3 Jankovich Gy. ur 4é stp к Helena 73 kilo (2$ к. t.) Gr. Wenckheim D. 0 Lov. Proskowetz F. fhdn. 4é p к Friponne 70$ kilo Gr. Chorinsky F. hadn. 0 Bánat 6 lóért. — Total. : 6:5. — Helyrefogadások : 28:25 az elsőre, 34:25 a másodikra. — Fogadások : 4:1 Bravo, 5:1 Máskor, 8:1 Georgine, 10:1 Friponne és Helena. — Igen könnyen 4 hoszszal nyerve ; egy rövid hoszszal hátrább a harmadik. — Versenyérték : Tiszteletdíj és 1000 frt az elsőnek, 240 frt a 2-iknak. V. Verkaufsrennen. 1000 frt. 3é és id. contin. lo­vaknak. Kb. 1600 meter. Győztes 3000 frton eladó. (7 aláirás.) Jakabffy T. ur 3é p m Árpád II. Doncaster —Agnes Ethel 1800 frt 56 kilo (4 kilo eng.) Smart 1 Schindler L. 3é sga m -Spiegelberg 900 frt 53 kilo '7 k. e.) Warne 2 Chernel Gy. ur 4é p m Piczula 1200 frt 63 kilo (6 k. eng.) Busby 3 Egyedi A. ur 4é p h Kislar Aga 900 frt 60$ kilo (7 k. e.) Huxtable 0 Bánat: 3 lóért. — Totalisateur: 11:5. — Helyre­fogadások 39:25 az elsőre, 69:25 a másodikra. — Könyfogadások : 1$:1 Árpád 11. és Piczula, 4:1 Kislar Aga, 12:1 Spiegelberg. — Biztosan két hoszszal nyerve, igyannyival hátrább a harmadik. A győz­test megvette gr. Kinsky Rudolf 1950 frtért. — Versenyérték : 960 frt az elsőnek, 225 frt a második­nak, 75 frt a versenypénztárnak. VI. Trudom-Htirdenrennen. 2000 frt az elsőnek, 200 forint a másodiknak. Táv kb. 2400 meter. (7 aláirás. ) Orgr. Pallavicini B. 4é sga m Flamingo Prince Paris—Kuku 70 kilo (10 k. t.) Williamson 1 Dreher A. ur 4é sga к Electa 62$ к. (2$ к. t) Geoglíegan 2 Gr. Esterházy Móricz 4é sga m Prado 60 к. May О Bánat 4 lóért. — Totalisateur: 8:5. — Helyrefoga­dások: 28:25 az elsőre, 31:25 a másodikra. Könyv­fogadások: 1$:1 Flamingo, 1$:1 Prado, 3:1 Electa ellen. — Erős küzdelem után egy jó nyakhoszszal nyerve. Prado kitört. — Versenyérték : 2000 frt az elsőnek, 310 frt a másodiknak. VII. Maiden-Steeplecliase. 1000 forint az elsőnek 200 frt a másodiknak. Contin. lovaknak. Táv kb 4800 meter. (6 aláirás.) Dreher A. ur 4é p к Orphan Doncaster— Kate Greenaway 63$ kilo Geoghegan 1 Gr. Kinsky R. 4é p к Bonchirosa 60 kilo (incl. .. 3$ kilo eng.) Williamson 2 Br. Uchtritz Zs. 4é p m Dalnok II. 60 kilo (incl. 3$ kilo le.) Westlake 3 Gr. Esterházy Miklós 4é sga к Puppenfee 60 h (incl. 3$ kilo le.) May О Bánat : 2 lóért. — Totalisateur : 19:5. — Helyre­fogadások: 41:25 az elsőre. 46:25 a másodikra. — Könvvfogadások : 1£:1 Puppenfee, 2:1 Bonchirosa, 2$:1 Orphan, 7:1 Dalnok II. — Biztosan 3 hoszszal nyerve ; 4 hoszszal hátrább a harmadik. — Verseny­érték : 10C0 frt a nyerőnek, 300 frt a másodiknak. Gyepérdeküek. A köveikező versenyszinek lettek legközelebb hi­vatalosan bejelentve. I. Életfogytig : Gr. Károlyi István versenyszine : yörös test, kék ujjakkal, vörös sapka. Az 1891. évre: Gr. Baworowski Venczelé : fehér test, vörös szalag és ujjak, fehér sapka. Jaross Sándor hadn. (9. husz. ezr.) versenyszinei : fehér test, kék fehér pettyes szalag és sapka. Br. Erlanger К. versenyszinei : fehér test, sötétkék­fehér csikós szalag, fehér svpka. Gróf Zichy Kázmér versenyszinei : kék test, fehér ujjas kék-fehér sapka. MENES- ES GYEPUJDONSAGOK. Elnevezés. Gr. Teleki László p к ell. 1586. Orient—Cserhát, Gamecocktól, Csacska nevet kapott. Gróf Simienski Szaniszló p к ell- 1889. Hastings— Beatrix, Doncastertől Arja nevet nyert. Kimult. Lommer József lovag hadn. (1 dzsidás ezr.) Risiko sga h ell. 1886. Buccaneer -Orange Lily. Blair Atholtól. Birtokváltozás. Jankovich Elemér ur megvette Jankovich József úrtól Ék sga m ell. 1888. Elemér—Woodnimph, Bois Rousseltől. Gr. Teleki Gyula eladta : P к ell. 1886. Orient—Cserhát, Gamecocktól, gróf Teleki Lászlónak. Dit-it sga к ell. 1888. Bibor— Giroila, Bois Roussel­től, gr. Zichy Kázmérnak. Őrgr. Pallavicini Héla és Streeruwitz Ottokár fhdn megvették Blaskovics Bertalan úrtól Csufondár sga m ell. 1888. Craig Millar—Borostyán. Blinkhoolietől. Jakabffy Tódor ur megvette Capt. Violettől Árpád II. p m ell. 1888. Doncaster— Agnes Eihel, Galopintől. Ugyanaz eladta Bajorországba Rimera sga к ell. 1888. Ruperra—Saffi. Buccaneertől. Br. Springer Gusztáv eladta : Balhit sga m ell. 1888. Bályvány— Wave, Stock­welltől, gr. Kinsky Ferdinánd főhadnagynak. Fifi sga к ell, 1888. Kisbér— Grille, Lanerettől, br. Erlanger Lajos főhaonagynaa, Br. Rothschild Náthán megvette Mr. GreytóT Giess­h übler p m ell. 1888. Kisbér— Gift, Queen's Mes­sengertől. Nagy Gyula ur megvette gr. Trauttmansdorff К főhadnagytól Erstling sga m ell. 1888. Flibustier— Alhambra. The Palmertől. Gr. Trauttmansdorff Louis megvette hg Auersperg Ferencztől Prokop sga m ell. .1889. Przedswit— Delphine Chailengetől. Gróf Gizycky József főhadn. megvette Péchy Andor úrtól Harvest p к ell. 1889. Harvester—Nyíl, Her­mittől. Francziaország főbb versenyeinek határnapjai : Prix de Cédre (Paris) ... 2200 m. junius 1­Prix Mackenzie-Grieves (Paris) 2400 m. junius 2. Prix Seymour (Paris) 2400 in. junius 4. Prix de Deauvilie (Paris) ... 2400 m. junius 4. Prix de la Néva (Paris)... 3000 m. junius 6. Prix de Meudon (Paris)... 3000 m. junius 6. Prix d'Ispahan (Paris) .. 2400 m. junius 7. Grand Prix de Paris (Paris) ... 3000 m. junius 7. Prix de Rocquencourt (Paris) ... 2400 m. junius 11 Prix de Seine et Marne (Paris) 2200 m. junius 14. Prix de Longchamps (Paris) ... 2400 m. junius 14. Prix de la Jonchére (Paris) ... 3000 m. junius 14. Grand Critérium IGand). 1000 m. julius 16. Prix du Jubilé (Gand) ... 2000 m. julius 16. Grand St.-Leger de Franee (Caen) 3000 m. aug. 3. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom