Vadász- és Versenylap 35. évfolyam, 1891

MELLÉKLET A „VADÍT SZ ÉS VERSENYLAP " 1-SŐ SZÁMÁHOZ. HIVATALOS. BUDAPESTI VERSENYEK 1891. TAYASZI-MEETINC. Első nap. Vasárnap, május hó 3-án. I Kétévesek versenye. 1000 fit. 2é cont. mének és kanczák szamara. franczia lovak kivételével. Táv. 950™' Tét 50 frt. bánat 15 frt. Teher 56%, kanezára 54'/1%. A tét és bánatok összege 500 frtig a 2-ik Iné. Nevezési zárnap ápril hó 27-én. II Eladó verseny. 1000 Irt. 3é cs id. lovak szó-mára. Táv. ISOfl™/ Tél 40 frt, bánat 15 frt. Teher 3é 60%, 4é 67>/ 2%, 5e 1 s id 68 f tJkanezára és heréltre H/j% kevesebb. A nyertes 5000 frtért árverés utján eladó, ha ápril 80-ig jelentve, 3'00 frtért 5%. ha 1000 frléit 10% eng. Belföldi istalófiunak azonkivül még 3V 2% eng. A 2-ik ló a tétek és bánatok összegét nyeri. Az árverési több­let felerészben a 2-ik lovat, felerészben a közös segély-alapotjilleli. Nevezési zárnap ápril hó 27. III. Egyesített Nemzeti és Hazaii-dij. 1891-től a tét és bána­tokkal összesen 10.000 arany frankra biztosítva a ny rtesnek, inon frt a 2-iknak. Magyarországon ellett és nevelt 3é mének és kanczák számára. Táv. 1C00«% Teher 56%, kanezára 54 VA Tét 100 frt. bánat 50 frt. de csak 20 frt, ha a versenyév márczius 31-ig elentetik. 1 Elzáratott 1889- november 1-én 113 aláírással.) IV. Májusi Handicap. 3000 frt. Minden 3é és id. ló számára. Táv 050™ Tét 80 Irt, bánat 20 frt, teher ei nem fogadás esetén ápril 30-ig jelentve, 10 frt kisbánat. Teherküzlés (ápril 27-én I után 3000 forinton aluli handicap nyerőjére 3'/ï%, 3000 frt vagy nagyobb értékűére 5% több. A 2-ik ló a tét es bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű és a 3-ik ló részére annak kettős tételét. Nevezési zárnap ápril hó 23. V. Ritter-dij- 200 db cs. és kir. arany, aláírások utján. A monar­chiában ellett es nevelt lovak számára, heréltek kizárásával. Táv. 3800»'. Tét 100 frt. bánat 50 frt. Teher 3é 5П/ 2%, 4é 60%, 5é 64%, 6é és id. 66%, kanezára 1 VA kevesebb. 2000 frt értékű verseny nyertesére IVA, 5000 frt vagy nagyobb éltókü verseny nyertesére 2'/A több A 2-ik ló tételét menti. Nevezési zárnap ápril hó 27. VI. Eladó akadályverseny. 1000 frt a nyerőnek, 200 frt a máso­diknak. Minden ló számára. Táv. kb. 4000'"'. (Nr. I) Tét 40 frt. bánat 10 frt. Teher 4é 67% 5é 74VA- 6é és id 78VA­A nyertes 5000 frtért árverés utján eladó ; (ha ápril 3o-ig jelentve) 3000 frtért 3 1 1,%, ha ÍOOO frtért 7% eng. A 2-ik ló a tét és bána­tok felét nyeri. Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat fele­részben a közös segélyalapot illeti. Legalább két különböző tulaj­donos lovának kell indulni, hog: az első és legalább három lónak, hogy a második dij is kiadassák. Nevezési zárnap ápril 27. VII. l ótenyésztő mezei gazdák dijja. Dij : az elsőnek 300 frt, a másodiknak 150 frt, a harmadiknak 80 frt, (ebből 300 frt a föld­mivelési minisztériumtól, 230 frt az egylettől.) Oly ló, mely mór kétszer részesült ily versenyben első díjazásban, csak a máso­dik díjat kaphatja és a felesleg azon következő helyezett lónak adatik ki. a mely még kétszer első díjazásban még nem részesült, ha a három első helyezett között ilyen nincs, úgy a többlet nem adatik ki : másnemű mezei gazdák versenyeinek nyerése azonban itt nem vétetik tekintetbe. Mezei gazdák tulajdonában levő saját tenyésztésű vagy egyéves koruktól fogva saját nevelésű, oly mének és kanczák számára, melyek 3 évnél nem fiatalabbak és 9 évnél nem öregebbek. A saját tenyésztést vagy felnevelést és tulajdont a verseny előtt községi bizonyitványnyal kell igazolni, különben az illető ló nem futhat. Táv. 3100— Ha a futam 4'/ 2 perez ­nél tovább tart, a dijaknak csak fele adatik ki. Azon io, mely abban az időben, midőn az első a czélponthoz ér nem halad a távoszlopig 1200*у a czélpont előtt', nem tarthat igényt díjra. Nevezés a verseny előtti nap este 6 óráig ingyen a Magyar Lovar­egylet versenytilkárságánál (Bpest, Hatvaniutcza, nemzeti casino II. im.) vagy a verseny napján künn a pályán 5 frt beiratási díj fizetése mellett az egyleti pénztár javára, mely illeték azonban csak a díjazottat terheli. Második nap. Kedd, május 5. I. Esterliázy-díj. ÍOOO frt. (Ebből 525 frt alapitvány, a többi az egyleti pénztárból.) Minden 3é és id. belföldi ló számára. Táv. 3400'"' Tét 50 frt, bánat 15 frt. Teher 3é 52V 2%, 4é 64%, aé és id. 67%, kanezára l'/A kevesebb. A 2-ik ló a tétek és bánatok összesét nyeri. Nevezési zárnap ápril hó 30. II. Welter-Handicap ÍOOO frt. Minden 3é és id. oly ló szá­mára, mely 3000 forint értékű versenyt még nem nyert. Táv. 950™' Tét 50 Irt, bánat £0 frt, teher el nem fogadás esetében (május hó 3-ig jelentve) 5 frt kisbánat* A teherközlés (május 1-én éjfél) utáni nyertes lovakra minden nyert verseny^ után 3VA­a Májusi Handicap nyerőjére 5% több. A 2-ik ló a tét és bána­tok összegét nyeri. Nevezési zárnap ápril hó 27. III Asszonyságok dijja. 6(10 dib cs- és kir. ar. ímelyből körül­iéiül 200 ar. liszleleidíj, a tölbi teimészetben.) Minden continen­talis ló számála, fianczia lovak kivételével. Táv. 3400*y. Tét 100 frt. bánat 50 frt. Teher 3é 60%. 4é 70%, 5é és idősb 72%, kanezára és heréltre H/ 2% kevesebb. 2C0U frt értékű verseny nyerőiére 2V 2%, két ily vagy egy 3000 frt értékű verseny nyerte­sére'*i%. két ily vagy egy 5000 frt értékűére 7% több. Nyeretlen lónak SVA e rT- Urlovasok. A 2-ik ló a téiek és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyeríes részére annak egyszerű tételét. Nevezé i zárnap ápril hó 27. IV. Kétévesek versen)e. 1000 frt. 2é confinentális mének és kanczák) számára, fianczia lovak kivételével. Táv. 950™/. Tét 50 frt, bánat 15 frt. Teher 56 %, kanezára 54V 2 % . Ю00 frt értékű verseny nyerőjére 3 '/AI föl b. A tét és bánatok összege 500 frtig a 2:ik lóe. Nevezési zárnap május hó 1. V. Battliyány-Hunyady-díj. 300 drb. cs. és kir. ar. (Ebből 200 ar. alapitvány, többi az egyleti pénztárból.) Minden 3é és id. ió szá­mára. Táv. 1600T Tét 20 arany, fuss vagy fizess. Teher 3é 524.,%. óé 6<)i/A, óé. és id. 62%, kanezára és heréltre IVA kevesebb. A tétösszeg (mely alatt az ösEzes tételek és bánatok értendők) 40 aianyig a 2-ik lóé azonfelül az elsőé. Legalább bárom különböző tulajdonos lovának kell indulni, hogy a díj kiadas­sék, különben feniartatik a következő évre. Nevezési zárnap május hó 2. VI. Eladó verseny, toco frt. 3é és id. belföldi é- német lovak számára. Táv. lOOO™". Tét 40 frt. bánat 15 frt. Teher 3é 60%, 4é 61%, 5é és id '(.'/Az karczára és heréltre H/2% kevesebb. A nyertes 5000 frtért árvre^ utján eladó, ha (május hó 3-ig je­lentve) 3COO frtért 5%, ha 1C00 Mért 1C% eng. Belföldi istálló­fiúnak még 3 !/A eng. A 2-ik ló a tétek és bánatok ősszegét nyeri Az árverési többlet fele részben a 2-ik lovat, tele részben a közös segély-alapot illeti. Nevezesi zárnap ápril 30. VII. Bessnyöi dij. Gálverseny. Handicap. 1000 frt. Minden ló számára. Táv. 3400™/. Tét 40 frt, bánat 15 frt. Teher el nem fogadás esetében (május 3-ig jelentve) 5 frt kisbánat. A teher­közlés (máj. hó 1-én éjfél) utáni minden egyes nyerésért 2'/2% rtöbb. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű tételét. Nevezési záinap ápril hó 27. Harmadik nap. Csütörtök, május 7. I. Kétévesek, versenye. ÍOOO forint Minden 2é cont. mén és kancza számára, franczia lovak kivételével. Táv. 050"/. Tét 50 frt, bánat 15 frt Teher 56%, kanezára 54'/A- 1(111 0 forint vagy nagyobb értékű verseny nyertesére 8 l/ 3%, két vagy több ily értékű verseny nyertesére 5% több. A tét és bánatok összege 500 frtig a 2-ik lóé. Nevezési zárnap május hó 1. II. Tavaszi kísérleti verseny Államdíj 4000 frk. ar 3é cont. mének és kanczák számára, franczia lovak kivételeveL Táv. 1300™'. Tét 50 fit, bánat 20 frt. Teher 56%, kanezára 54'/2% Belföldi méntől vagy belfódi próbálatlan kanczából (mely még nem nevelt nyerőt) nevelt lónak 2'/ 2% • mindkét esetben 4% eng. (1. a jegyzetek 2-ik pontját', .Legalább 2000 forint 'értékű ver­seny nyerőjére 2'/ 2%, két ily vagy egy 5000 frt vagy nagyobb értékű verseny nyertesére 4% több A 2-ik ió a tétek és bana­'ok összegét nyeri, levonva ebhöl a nyertes részére annak egy­szerű tételét. Nevezési zárnap május hó 1. III. hanrzadij (Oaks) 10,000 frank. Futandó tavasszal. Min­den 3é contin. kaneza szamára, franczia lovak kivételével. Táv. 3<MM>™/. I eher 56% Tét 200 frt, bánat 50 frt : de csak 20 frt kisbánat. ha a versenyév márczius hó 31-ig jelentetik. A 2-ik lónak loon frt a tétek és bánatokból, a 3-ik mindenekelőtt tételét menti. (Elzáratott 1889. november hó 1-én 88 aláirással). IV. Welter Handicap. ÍOOO frt. Oly lovak számára, melyek 189o-Len vagy 18nl-ben sem 1000 Irt értékű Handicapot, sem egyéb korteher-versenyt, mint nyeretlenek részére valót, vagy 100'I frton alóli értékű eladó-versenyt még nem nyertek. Táv. 1300"y. Tét 50 frt, bánat 20 frt. Teher el nem fogadás esetén (május 3-ig jelentve. 5 frt kisbánat- A tchorközles (május 1. éjfél utáni bármily verseny nyertesére 31/2% több. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri. Nevezési zárnap május hó 1. V. Államdíj. 4000 Irank arany. Minden' 4é é* id. cont. mén és kancza számára, franczia lovak kivételével. Táv 3100"/. Tét 75 frt, bánat 3o frt Teher 4é 57V ?%, 5é és id. Л9'/ г%, kan­ezára H/2% kevesebb. Belföldi méntől, vagy belföldi próbálatlan kanczából (mely még nem nevelt nyerőt) nevelt lónak 2V 2%, mind­két esetben 4% eng. .1. a jegyzetek 2-ik pontját). Oly lóra, mely egy vagy több versenyben együttesen lu.tioo frtot nyert И/2% oly,in mely együttesen 20,(100 frtot nyert 7% több. A 2-ik ló a tét és bánatok ö-szegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű tételét. Nevezési zárnap május hó 1. VI. Claiming Stakes. 1000 frt. 3é és id lovak szár ára. Táv. 950™/. Tét 30 irt. bánat 1(1 frt. Teher 3é 57%, 4é és id 63%, kanczáia és heréltre IVA kevesebb. A nyertes 3000 frtért köve­telhető, ha (május 5-ig jelentve) 1500 frtért 3V 2%, ha 800 frtért 7% eng. Belföldi istállóimnak még 31/2% eng. A 2-ik ló a tétek és bánatok összegét nyeri. Nevezési zárnap ápril hó 30. VII. Városligeti akadály-verseny. Hdcp 3000 frt a nyerőnek, 500 fit a másodiknak. Minden ló számára. Távolság k. b. 5600™/. (Nr VI.) Tét 75 frt. bánat 30 frt. Teher el nem fogadás esetében (május 5-ig jelentve) 10 frt kisbánat. Teherközlés (május hó 3-án éjfélkor) utáni 1000 frt értékű Handicap nyertesére 3V 2% több. A 2-ik ló a tét és bánatok felét nyeri, a 3-ik ló mindenek előtt tételét menti. Legalább két különböző tulajdonos lovának k"ll indulni, hogy az első, és legalább három lónak, hogy a második díj is kiadassék. Nevezési zárnap ápril hó 27. Negyedik nap. Vasárnap, május 10. I. Handicap, ÍOOO frt. 3é és id. oly lovak számára, melyek 3000 frt értékű versenyt még nem nyertek. Táv. ÍOOO™/Tét 50 frt, bánat 20 frt : teher el nem fogadás esetében (május hó 7-ig jelentve) 5 frt kisbánat. A teherközlés (május hó "-én éjfélkor) után bármily verseny nyerőjére З'/А több. À 2-ik ló a tétek és banatok öszszegét nyeri. Nevezési zárnap május hó 1. II. Szérlienyi-dij. too drb cs. és kir. aranv. Minden mén és kancza számára. Táv. •ЧООО'»? Tét 10 arany, felé bánat. Teher 3é öH/j%. 4é 60%, 5é 64%, 6é 66%, idősb 67%, kanezára 1% keve sebb. Lóra, mely már díjat nyert 2'/,% több. A tét és bánatok összege 40 aranyig a 2-ik lóé. azonfelül az elsőé. Nevezési zárnap május hó 5. III. Gróf Károlyi Gyula emlékverseny. 20,000 frt. Ebből 17,000 frt a nyerőnek, 2500 frt a másodiknak, 500 frt a harmadiknak. (Minden 2é cont. mén és kancza számára, franczia lovak kivételé­vel. Táv. 951'™/. Teher ménre 56%, kanezára 54" 2%. Beiratási dij minden nevezett lótól 75 frt. még további 100 frt az 1891. márczius 31-én állva maradtakért. (Elzáratott 1890. deczember ló-én 98 aláírással.) IV. Kétévesek eladó versenye. 1000 frt. Táv 950™/. Tét 40 frt, bánat 15 frt. Teher 58%, kanezára 56V 2%. A nyertes 3000 frtért árverés utján eladó, ha május 7-ig jelentve 1500 frért 3V 2%, l'a 800 frtért 7% eng. A 2-ik ló a tétek és bánatok összegét nyeri. Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat felerészben a kiizös segélvalapot illeti. Ne ezési zárnap május hó 5. V. Clainiing-Stakes. 1000 frt. 3é és id lovak számára. Táv. ÍOOO™ Tét 30 frt, bánat 10 frt. Teher 3é 53V 2%, 4é 62V 2%, 5é és id. 64% Kanezára és heréltre H/2% kevesebb. A nyertes 2000 frtért követelhető ; ha május 7-ig jelentve 1000 frtért 3'/ 2%, ha 500 frtért 5% eng. Belföldi istállófiuoak még 3V 2% eng. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri. Nevezési zárnap május hó 5. VI. Eladó gátverseny. 1000 frt. Táv. 3400™/ Tét 50 frt. bánat 15 frt. Teher4é66V s%, 5é 7t%, 6é és id. 72У г%. A nyertes 2500 frtért árverés utján eladó, (ha május 7-ig"jelenlve) looo frtért 5% eng. A 2-ik ló a tételek és hánalok összegét nyeri, levonva ebből a nyerles részére annak egyszerű tételét. Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat, felerészben a közös segélyalapot illeti. Nevezési zárnap május hó 5. VII. Katonatisztek akadályversenye. 1000 frt a nyerőnek, 200 frt a 2-iknak. 4é és id. lovak számára, melyek 1891. márczius 1-étől fogva a cs. és kir. oszt.-magy. hadsereg vagy a m. kir. vagy osztr. cs. kir. honvédség tényleges állományú tisztjei tulajdonában van­nak és ilyenek által lovagolandók. Teher 4é 67%, óé 74V t%, 6é és id. 7bV 2%. félvéreknek 3% eng. 1890 vagy 1891 évben rgy 1000 frton aluli akadályverseny nyerőjére 2%, 1000 frttól 2000 frtig kizárólag 5% több. Ily értékű, de tiszti vagy Reiter-Clubversenyek­ben győztes az előbb megszabott tehertöbblet felét viszi. A megelőző év bécsi •Armee-Steeple-chase« nyerőjére még 3'/ 2% külön. 1890. vagy 1891. évben egy 2000 frt vagy nagyobb értékű akadályver­seny nyertese kizárva. Lovak, melyek még legalább egy 90(1 frt értékű akadályversenyben nem indultak 3% eng. Távolság kb. 4000™/. (Nr. I.) Tét 10 frt. Fuss vagy fizess. Lovagolandó egyen­ruhában szalaggal. A tét és bánatok összege a 2-ik és 3-ik ló közt oszlik meg. Nevezési zárnap május hó 5. Ötödik nap. Kedd, május 12. I Nyeretlenek díjjá. 1000 frt 2é és 3é nyeretlen lovak számára. Táv. »5«™/. Tét 40 frt, bánat 15 frt. Teher 2é 5H/ 2%, 3é 63'/ 2%, kanezára és heréltre H/2% kevesebb. A nevezéskor 1000 frtért eladónak jelenlett lt'nak 3V 2% eng Belföldi istálló fiuknak ezen­kívül még 31/2% eng. A második ló a tételek és bánatok össze­gét nyeri. Az esetleges árverési többlet felerészben a második lovat, felerészben a közös segélyalapot illeti. Nevezési zárnap május hó 3­11. Állvány-díj. Handicap. 3000 frt. Minden 3é és id. ló szá­mára Táv 3400™'. Tét 60 frt, bánat 30 frt. Teher el nem foga­dás esetében ( május 7-ig jelentve) 10 frt kisbánat. A teherközlés inájus 5 éjfélkor) utáni handicap nyerőjére 3V a% több. A 2-ik ló a tét és bángtok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű és a 3-ik ló részére annak ketlös tételét. Nevezési zárnap május hó 1. III. Kr. Weneklieini Héla emlékverseny. 2000 frt a nyerői c-k 5110 frt a 2-iknak. Minden 3c és id. mén és kancza számára Táv' lOOO™. Beiratá-i díj minden nevezeit ló után 15 Irt az emlék­verseny alaptőkéje javára. Tét 50 frt. Teher 8é 5Н/ г%, 4é 60'/,% 5é és id. 62%, kanezára H/ 2% kevesebb, 3 • nyeretleneknek 21/,%' 4é 5%, 5é és id. 7% eng. A versenyévben vagy az ezt meg­előzd évben 10.0011 frt vagy nagyobb értékű verseny nyertesére 7% anriál kisebb de legalább ЗОО11 frt értékű korteher verseny nyerő­jére 5%, ily versenyek más évbeni nyertesére 3'/,% több. An^ol és franczia lovakra azonkivül még 3% külön. (Elzáratott 18911 márczius 31-én 48 aláírással.) IV. Handicap. ÍOOO frt. Oly lovak számára, a melyek sem З000 frt értékű handicapot sem 20*10 frt értékű knrteherversenyt nem nyertek Táv. 1400™/. Tét 50 f,t, bánat 15 frt. Teher el nem fogadás esetén májú 10-ig ielcntve 5 frt kisbánat. A teherközlés (május 7-én éjfél) utáni nyerőre minden egyes |nyert versenyért 3 (/ 2% több. A második ló a tétek és bánatok összegét nyeri. Nevezési zárnap május hó 3. V. Ivadék-versrny. Futandó a budapesti tavaszi meeting alatt Dij 3000 frt (adva a kilenczes bizottmány által kezelt alap kamataiból). Belföldön nevelt mének vagy a nevezési zárnapig pró­bálatlan belföldi kanczák, nemkülönben a kilenczes bizottmány által behozott kanczáknak belföldi 3é mén és kancza csikaik szá­mára Táv. 3400™'. Teher : ménre 571/2%, kanezára 56%. л nevezésig próbálatlan belföldi mén vagy az ivadék indulásáig pró­bálatlan belföldi kancza csikajának 3'/ 2% eng , mindkét esetben 5% eng. Tét 75 frt, bánat 30 frt. Kisbánat (a versenyév május l-ig jelentve) 10 forint. A 2-dik ló, a tét és bánatok öss/egét nyeri, levonva ebből a nyertes és a harmadik ló részére azoknak egyszerű tételet. A fedezet' kancza nevezendő 1887 deczember 31 i g Az ivadék bejelentendő 1888 augusztus l-ig. Ha nincs ivadék nincs bánat. Nem jelentés eseteben bánat fizetendő. (Elzáralott 1887 (le./ember 31-én G9 aláírással.) VI. Kétévesek eladó versenye. 1000 frt. Táv. 9.10™/. Tét 40 frt bánat 15 frt. Teher 60%, kanezára 58'/ 2%. A nyertes ái veié, utján 5000 frtért eladó, ha (május t o-ig jelentve) 3000 frtért :.%g ha 1000 frtért 10% eng. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri, Az árverési többlet felerészben a 2-ik lovat, felerészben a közös segélyalapot illeti. Nevezési zárnap május hó 7. VII. Megyeri-díj. Akadályverseny. 1500 frt a nyerőnek és 300 frt a 2-iknak. Minden ló számára, 'luv.-kb. 4400"/. (Nr. IV) Tét 50 frt, bánat 20 frt. Teher 4é ö6'/ 2%, 5é 74%, Oé es id. 78%. Nye­retlen lónak 21/2%, olyannak, mely még nem indult akadály­versenyben, azonkivül még 4% eng., ÍOOO frt értékű verseny nye­rőjére 3%, két ily vagy egy 2000 frt értékűére 5%, két 2,100 ,rt értékű vagy három vagy több 100(1 frt értékűére 7% több. Angol vagy franczia lóra még 3V 2% külön. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyeites részére annak egy .*.erü tételét. Legalább két különböző tulajdonos lovának kell indulni, lingy az eisö és legalább három lónak, hogy a második díj is kiadassék. Nevezési zárnap máius hó 10. Hatodik nap. Csütörtök, május 14. I. I-sö oszt. Eladóverseny. 2000 frt. 2éres conlinentalis lovak számára, franczia lovak kiveielévcl. Táv. 950™/. Tét 50 frt, bánat 20 frt. Teher : ménre 60%, kanezára és heréltre 58 l/ 2%- A nyertes kötelezettségeivel együtt 16,000 frtért árverés útján eladó, minden 1000 frtért, melylyel (május 12-ig olcsóbban eladónak jelentelik 1 1% eng. Minimalis eladási ár GOOO frt. Az árverési többlet fele löszben a 2 ik lovat, fele löszben az egyleti pénztárt illeti. A 2-ik ló a tétek és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű tételét Nevezési zárnap május 10. II. Államilij. 3000 frank aranyban. 3é és id. conl. mének és kanczák számára, franczia lovak kivételével. Távolság 3000"' Tét 50 frt. bánat 20 frt. Teher 3é 56%, 4i 65%, 5é és id. 66' г%, kanezára H/2% kevesebb. Belföldi mentől, vagy belföldi próbálatlan kanczából (mely még nem nevelt nyerőt' nevelt lónak 2 l/,%, mindkét esetben 4% eng. (1. a jegyzetek 2-ik pontját'. Lovakra, melyek ez évben legalább 1500 frt értékű versenyt nyertek 2 .,%, melyek legalább 3000 frt értékűt 5% több. A 2-dik ló a tel es bánatok összegét nyeri, levonva ebból a nyertes részére annak egy­szerű tételét. Nevezési zárnap május hó 7. III. Állautdij. 10,000 frk aranyban. 3é és id. belföldi mének és kanczák számára. Táv. 3400™/. Tét 150 frt, bánat 75 frt- Teher 3é 52%, 4é 62% 5é és id. 64%, kanezára l'/ 2% kevesebb, 5000 frt értékű korteher-verseny nyertesére 2'/ 2%, két ily vagy egy 10,000 frt értékűére 5% több. A 2-ik ló a tét és a bánatok össze­gét nyeri 1000 frtig. A nyertes és a 3-ik ló mindenekelőtt tételüket mentik. Nevezési zárnap május hó 7. IV Szt.-Gellért-Handicap. 3000 frt. Minden 3é és id ló szá­mára Táv. 1400"','. Tét 75 frt, bánat 25 frt.Teher el nem fogadás esetében (május 12-ig jelentve; 10 frt kisbánat. A teherközlés (május 10-én éjfélkor) után 1000 frt értékű handicap nyerőjére 37a%, 2000 frt értékű bármily verseny nyerőjére 5% több. A 2-ik lónak a tét és bánatok összege, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű és a 3 ik ló részére annak kettős tételét. Nevezési zárnap május *hó 5. V. Nyeretlenek dijja. ÍOOO frt. Minden 3é és id nyeretlen ló számára. Táv 1800™. Tét 30 frt, bánat 10 frt. Teher 3e 5 Н/ г%, 4é 6(0/2% 5é és id. 62% kanezára és heréltre H/2% kevesebb. A 2-ik ló a tétek és bánatok összeg t nyeri. Nevezési zárnap május 12. VI. Eladóverseny. ÍOOO frt. 3é és id lovak számára. Távolság 1600"/. Tét 10 frt, bánat 15 Irt. Teher 3é 57'/ 2%, 4é 60V2"lg, 5e és id 68%, kanezára és heréltre H/ 2% kevesebb. A nyeites 5000 frtért árverés utján eladó, ha (május 12-ig jelentve) 3000 frtért 3'/ 2%, ha 1000 frtért 7% eng. Belföldi istállóimnak még 3' . 2% eng. A 2-ik ló a tét és bánatok összegét nyeri. Az árverési többlet felerészben a 2 ik lovat, felerészben a közös segély alapot illeti. Nevezési zárnap május hó 10. VII. Viíriisvári-dij.Gátv.- Hdcp. 1200 frt. Minden ló számára. Táv. 3600™/. Töt 40 frt, bánat 15 frt. Teher el nem fogadása esetében (május 12-ig jelentve) 5 frt kisbánat. A teherközlés (május 10-én éjfélkor) utáni minden egyes nyerésért 2'/ 2% több. A 2-ik ló n tet es bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyei tes részére annak egyszerű tételét. Nevezési zárnap május hó 7. Hetedik nap. Vasárnap, május 17. I. Nákó-dij. Kapcsolatban a br. Mesko-féle ostordíjiai. 50 arany és az ostor. Minden magyarhoni ló számára, mely ez alkalommal a budapesti pályán nyertes nem volt. lav egyszer körül 37 melerrel a nyerpont előtt kezdve (körülbelül 3437 meter.) Urlovasok. Tét Ю arany, fuss vagy fizess. Teher 3ó 62%. 4e 70%. 5é 73%, Cé és id 751/2%, ménre 1% több Lóra, mely gyepen még nem jelent meg2'/ 2% eng. A 2-ik ló kettős tételt kap. Nevezési zárnap inájus hó 14. II. Buperra-dij. 2000 frt. Minden 2é mén és kancza számára. Táv. 950™/. Tét ' 75 frt, banat 25 frt. Teher 56%, kanezára 54'/ 2% Nyertes lovakra minden nyert verseny után 2'/»%, a Gróf Károlyi Gyula emlékverseny nyertesére 7% külön és pedig halmozva. A 2-ik lónak a tét és bánatok összege, levonva ebből a nyertes és a 3-ik ló részére azoknak egyszerű tételét. Nevezési zárnap május h 10. III. Zár Handicap. 3000 frt. Minden ló számára. Táv. 3000'»/ Tét 100 frt, bánat 30 frt. Teher el nem fogadás eseteben (május 14-ig jelentve) 10 frt kisbánat- A teherközles (május ho 12-en éjfélkor) utáni Handicap nyerőjére 3'/2% több. A 2-ik lu a tet és bánatok összegét nyeri, levonva ebből a nyertes részére annak egyszerű és a 3-ik.ló részére ann к kettős tételét. Nevezési zárnap május hó 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom