Vadász- és Versenylap 35. évfolyam, 1891

1891-04-09 / 15. szám

1891. április 9. Lovardában jól idomítható es csinos moz­gása van. Ostreger pej. Törzs sz. 280, nyak-sz. 11. Apja: Ostreger, nevelte M. J. Bryan, anyja j Virgil ius. Vadász-versenyben indult, de helyre nem futott be. Vadaszatoknál kicsit lassú, de kitartó és nagy ugrási tehetsége van ; igen nyugodt. Lovardában jól idomitható, csinos moz­gása van. Siglavy, világos gesztenye-pej. Törzs-szám 199, nyak-sz. 12. Apja Siglavy L arabs fél­vér. radautzi Develés, anyja Padischah. Vadász-versenyben indult, igen mély talaj, teher 00 klgr. Távolság 4800 meter. Hato­diknak érkezett be. Vadászatoknál 60 klgr. alatt elég jól ment, meglehetős ugró. Lovardában könnyen idomitható, közepes mozgasa van. Siglacy I Keszthely) vörös pej. Törzs-sz. 177. Apja Siglavy lipizai. anyja Hadban. Vadász-versenvben 76 klgr alatt vezető ló volt és igen jól és nyugodtan ment. Vadászatoknál elég sebes, biztos ugró, igen kitartó és rendkívül kényelmes. Lovardában szép mozgása van. Anaze, pej. Törzs-sz. 217, n\ak-sz. 6. Apja Anaze, anyja Mahmud Mirza arabs telivér. Vadászatoknál lassú ütemben kényelmes vadászié, 84 kdo alatt ment, terepen közepes ugró. Lovardában közepes mozgású, vágtája csi­nos, magas ugrásra alkalmatlan. Saggy a M. Mirza, szürke. Törzs-sz. 38, nyak-sz. 11. Apja Saggya Mahmud Mirza, anyja Abdul Aziz 413. Gidran XVI. Vadászatoknál magas mozgása végett aikal mallan és rossz ugró. Lovardában igen könnyen idomitható, igen szép magas ügetése van, kocsislónak kiválóan alkalmas. Zar if pej, Törzs-sz. 53, nyak-sz. 11. Apja Zarif I. bábolnai nevelés. Mindkét első lábán időnkint reumatikus sántaságban szenved, ízért sem (raining alá vehető, sem lovardában idomitható nem volt. Zarif 1. aranysárga. Törzs-sz. 100, nyak­sz. 14. Apja Zarif I. Gidran XXXIi. anyából, anyja Mahmud Mirza. Vadasz-versenyben indult, igen mély talaj, teher 65 klgr. Táv 4800 meter : harmadik helyre futott be. Vadászatoknál eleg sebes, igen kitartó és nagyon biztos ugró, az összes mének között a legbiztosabb és legkényelmesebb vadászló volt. Lovardában könnyen idomitható, közepes mozgása van. KI Hedad, sötéi almás gesztenye-pej. Törzs-sz. 170. Apja El Hedad, anyja Saggya X. Vadászatokon nem alkalmas, mert iassu és nem kitartó. Lovardában alig használható, oly kötött mozgása van. Amuruth Bairactar, szürke. Törzs-sz. 5. Apja A m urat h bairactar, anyja Bagdady. Vadász-versenyben indult, — igen mély ta­lap — teher 76 kilo. Táv 4800 m. 5-diknek érkezeit be. Yadaszatoknal mint ostorász-ló volt alkal­mazva. Igen kitartó, sebes, jó ugró, de terepen igen heves. Lovardában : Nem igen használható, közepes mozgása van. Seapohtanoy sötét gesztenye-pej. Törzs-sz. 286. Apja: Neapolitano. anyja Conversano. \ adászatoknál lassúsága végett nem igen használtatott, terepen vágtában nem kitartó. Lovardában könnyen idomitható, nagvon szép ügetése van és kiváló szép magas ugrása. Pluto III. szürke. Törzs-sz. 63. Apja: Pluto III., anyja Kavorv. Vadászversenyben indult, de az utolsó gátnál kitört, fellartatott. Vadászatoknál igen kitartó, elég sebes, biz­tos ugró és nyugodt, igen kenyelmes vadászié. Lovardában könnyen idomitható, mozgása igen szép. Pluto I. szürke. Törzs-sz. 305. Apja : Pluto I., anyja : Majestoso XV. Vadászatoknál 89 kilo alatt elég sebesen és nagy kitartással ment, igen biztos ugró és rendkívül nyugodt, kényelmes. Lovardában középszerű mozgása van és magas ugrása. Tluto I. szürke. Törzs-szám 235. Apja : Pluto I., anyja Majestoso XI. Vadászversenyben indult, igen mély talaj, teher 72 kilo, táv 4800 meter, 11 mén közül 2-iknak érkezett be. Vadászatokon mint ostorász-ló volt alkal­mazva és mint ilyen igen jó szolgálatot tett, igen kitartó, elég sebes és biztos ugró, de kicsit nehezen lovagolható. Lovardában igen szép mozgása van. de csik­landós és igen óvatos lovaglást igényel. Conversano Mima nyári fekete. Törzs-sz. 86, nyaksz. 16. Apja : Conversano Mima, anyja Neapolitano. Vadászatoknál lassú és kevés kitartással. Lovardában könnyen idomitható, szép moz­gású és igen magasat ugrik. Conversano Mima szürke. Törzs sz. 302. Apja : Conversano Mima, anyja : Pluto. Vadászatoknál kicsit lassú, de igen kitartó és biztos ugró. Lovardában igen könnyen idomitható,mozgása igen csinos. Conversano Valdemora nyári fekete. Törzs­sz. 19. Apja: Conversano Valdemora, anyja: Conversano. Vadászatoknál nem volt használható, mert nagyon iassu. Lovardában igen könnyen idomitható, moz­gása szép. Conversano Valdemora pej. Törzs sz. 150, nyaksz. 9. Vadászatoknál nem volt használható, mert nagyon iassu és nem kitartó. Lovardában igen könnyen idomitható, moz­gása szép és meglehetős ugró. Budapest, 1891 márczius 3. Báró Zech Alexander, s. k. közp. honv. lov. isk. parancsnok. alakított 3 szakosztályba ez ideig a követ­kezők jelentkeztek : 1. Aló értékesítési és kiállítási szakosztályba : gr. Nádasdy Ferencz, gr. Széchenyi Imre, gr. Majlath József, gr. Széchenyi Aladár, C.hernel György és gr. Keglevich Gyula. 2. A ló kipróbálási- (verseny hajtási) szak­osztályba : gr. Majláth József, Dőry Jenő, Chernél György, gr. Széchenyi Géza, Posz­tóczky Iván, gr. Keglevich Gyula, Dőry Vil­mos, örgr. Pallavicini Béla, és Kovács Sebes­tyén Endre. 3. A Corso szakosztályba (fogatok correct kiállítása) : Báró Révay Simon, gr. Károlyi Sándor, Chernel György, ltj. gr. Zichy Béla, gr. Széchenyi Géza, gr. Károlyi László és gróf Dessewlïy Alajos. * * * A «M. T. E.» rendes tagjául kérte magát felvétetni Farkas Ábrahám, évdijas tagul gróf Szápáry György. A «Magyar Tattersall Egylet» a «Vadász- és Versenylap» szerkesztőségében ideiglenesen birt irodáját ápril 1-töl az Orsz. Gazd. Egylet üllöi-uti köztelkébe helyezte óit. A «M. T. /:.» Igazgatósága. Magyar Tattersall-egylet. A «Magyar Tattersall» májusi tókiállitás-, vásár­és kocsiversenyeinek programmja a «V. és V.-Lap» f. évi 8-iki számában. A versenyhajtás feltételei a 6-ik számban. Magyar Tattersall-Egylőt. Hivatalból ! A nagyméltóságú földmívelésügyi magy. kir. Miniszter ur f. é. márcz. 12 én 11566. szám alatt kelt leiratával megengedte, hogy a kis­béri ménes tulajdonát képező egyéves angol telivér-csikólc a «Magyar Tattersall» által létesítendő helyiségekben ár verettessenek el. A kisbéri csikók minden más magántenyésztő tulajdonát képező csikók megelőzésével f. év május 15-én első sorban fognak árveztetni és «szabad vágtukban» leendő bemutatásukra a városligeti kiállításon megfelelő körönd ké­szíttetik. A magán-tenyésztők által bejelentett csikók árveréseinél a «Magyar Tattersall-Egylet egy százaléknyi dijat és 15 forint helyp'énzt fog darabonkint szedni. A májusi versenyekre kellő időben beér­kezett nevezések közül mult számunkból bstankocúnszky János nevezése kimaradt, ki saját négyes fogatával a 40 kilometeres Jucker­dijban indul. A verseny-pályák leírását leg­közelébb fogjuk közzétenni. A «Magyar Tattersall-Egylet» tagjaihoz intézett körlevelekre az egylet kebelében meg­TÁRCZA. Carrousel a Nemzeti Lovardában. Főrangú köreinket — a közel múltban be­állott nagy gyászaik miatt idei carrouseljeink­néi, fájdalom," nem láthattuk, mely körülményt a lovaglás nemes sportjának és fővárosunk világvárosias jellegének nagy hátrányara kell beszámítanunk. De viszont örömmel konstalal­hatjuk azt, hogy a gentry és a gazdagabb polgári családjaink legszebb lovasnöi és leg­passionatusabb lovasai — a végéhez közeledő saison alatt — már három carrouselben igen szép eredménynyel lovagoltak és hogy a részt­vevők száma — az állandó nagy és diszes nézőközönség tetszése után Ítélve — folyton szaporodott, biztos kilátást nyújtván arra, hogy a jövő saison alatt a «Nemzeti Lovarda» porondja az urlovarnők és urlovarok százai­tól fog tarkálni. A három carruusel rövid leírását, igen természetesen, azzal kezdem, a melyikben bájos amazonjaink is rendesen közreműködtek. Katona-zene ütemére «páros előhajtással» (Fahrschule) vezényelte be őket Fischer Gyula a Nemzeti Lovarda rokonszerves lovagló mes­tere ; Henrikes Frida bárónő — Henrikes tá­bornok leánya — bár legalacsonyabb termet­tel birt társnői között, feltétlen sima lovag­lásával és biztos vezetésével excellait ; Than Jolán, Szlávy Irma (Kenézről) és Heckenast kisasszonyok sötét lovagló öltönyeikben, sugár I alakjaikkal feltétlen elegánsan ülték meg jól I belovagolt paripáikat. A kék-fehér és vörös­! zöld vállszalagos urlovarok közül (teljes báli toilette-ben) az előhajtásban résztvettek : báró Prónay Adorján, Benedikty Gyula, Rétháti Kövér Géza, .íókayMór, Faragó Károly, Abonyi Andor, P. Világi Gyula és Kármán urak. Leg­szebb volt az előhajtás finish-je, a lovarda mélyéről előre robogó lovas coionnal ; önkény­telen éljeneznünk kellett Fischernek azaz hogy mille pardon ! a rózsa-pirban lihegő szép világnak. Ä női carrousel második és ép oly festői részét képezték a két divisiónak szakasz­fejlődései. A szakaszok élén Pestvármegye két jó lo­vasa állott: Benedikty Gy. és Világi Gy., kik buzgó társaikat igazán katonai pontossággal tudták a legsebesebb kanyarokba és élváltá­sokba bevezetni. A jó óráig elhúzódott lovaglás alatt Fischer, hatalmas huszár-tempóval, commandirozolt (már sport-chroniqueuri turpisságom meg nem állhatja, hogy ki ne csacsogjam, a mit nekem

Next

/
Oldalképek
Tartalom